Vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce k únikům škodlivých látek do Bečvy

Vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce k únikům škodlivých látek do Bečvy

Od 20. září máme potvrzené tři úniky škodlivých látek v nadlimitních koncentracích do Bečvy z areálu Tesly Rožnov – kyanidy, nikl a dusitany. První případ otravy Bečvy kyanidem vyšetřuje nadále Policie České republiky, která již dříve oznámila, že do 20. prosince by měla mít k případu hotovy znalecké posudky. V souvislosti s otravou Bečvy kyanidy také Česká inspekce životního prostředí do dnešního dne provedla 30 šetření a zahájila 15 kontrol v různých firmách, včetně těch v areálu Tesla Rožnov a včetně společnosti DEZA. Česká inspekce životního prostředí a nepochybně i Policie ČR sledují informace, které se k otravě Bečvy objevují v médiích a pracují s nimi.

Podnět vztahující se na druhý případ aktuálně prošetřuje úřad v Rožnově pod Radhoštěm. Že původcem říjnových úniků škodlivých látek jsou firmy z areálu Tesly Rožnov, potvrdil i sám provozovatel výusti z něj.

Vzorky zatím z poslední dnešní události jsou aktuálně v laboratořích. Byly odebrány Hasičským záchranným sborem, vodoprávním úřadem ve Valašském Meziříčí i Českou inspekcí životního prostředí a zaslány do různých laboratoří. Podle výsledků zvolí tyto orgány další postup.

Na jednání se zástupci odboru životního prostředí krajského úřadu Zlínského kraje a náměstkyní zlínského hejtmana Hanou Ančincovou jsme se dnes dohodli, že využijí maximálně svých zákonných možností, aby v hospodaření s odpadní vodou z areálu Tesla Rožnov zjednali co nejrychlejší a nejúčinnější nápravu. Aktuálně mají s provozovatelem výusti otevřená dvě správní řízení, která se vztahují k provozování výusti a vypouštění odpadních vod z areálu. Shodli jsme se, že je to v tuto chvíli nejrychlejší cesta, jak dostat areál do zákonných limitů.

Na Ministerstvu životního prostředí jsme mezitím zahájili práce na novele vodního zákona, kde zaprvé zvýšíme maximální sankci ze současných pěti na padesát milionů korun a jasně vymezíme zákonem i navazující vyhláškou kompetence jednotlivých úřadů při řešení mimořádné havárie, která přesahuje území jedné obce nebo dokonce kraje. Havárie na Bečvě prokázala, že zákony jasně nespecifikují, jakým způsobem řídit práce na havárii, pokud je její rozsah takový, jako v případě otravy Bečvy kyanidy v září.

Vznikne také jednotný registr výustí vedoucích do hlavních vodních toků, protože informace, které mají úřady k dispozici, jsou nyní roztříštěné. V něm by se sbíhaly také údaje o firmách a látkách, především nebezpečných, se kterými ve svých provozech pracují.

Už dříve jsem také oznámil, že legislativu dále chceme upravit v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku, budeme jednat o snížení ohlašovacích prahů nebo rozšíření vějíře sledovaných látek, aby byly znečišťovatelé pod větší, a to i veřejnou kontrolou. Už několik let pro to máme vytvořenou funkční pracovní skupinu, ve které jsou zastoupeny jak znečišťovatelé, tak nevládní organizace, zaměřenou mimo jiné právě na úpravy legislativy týkající se látek vypouštěných do životního prostředí. Tam začneme diskutovat monitoring a limity látek jako jsou kyanidy, měď, nikl a další.

Konkrétně na Bečvu také chceme jako pilotní projekt ve spolupráci s podnikem Povodí umístit přístroj pro dlouhodobý monitoring kvality vod. Už jednáme s Výzkumným ústavem vodohospodářským o podmínkách jeho instalace.

Připravujeme se také na možnost poprvé v historii uplatnit na uložení nápravných opatření a finanční náhradu za poškození přírody zákon o ekologické újmě. K tomu ale musí být napřed k dispozici znalecké posudky, na kterých momentálně pracuje několik akademických pracovišť.

Společně s Ministerstvem zemědělství a vedením Českého rybářského svazu jsme se také již v září dohodli na pomoci rybářům se znovuzarybněním řeky.

Kontakt pro média
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz