Historie a poslání MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:

 • ochranu přirozené akumulace vod
 • ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
 • ochranu ovzduší
 • ochranu přírody a krajiny
 • ochranu zemědělského půdního fondu
 • výkon státní geologické služby
 • ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod
 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
 • odpadové hospodářství
 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu
 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích
 • státní ekologickou politiku.

K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.

Přehled ministrů životního prostředí ČR:
1. 1. 1990 – 24. 1. 1991 Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (OF, pozd.ODS)
20. 2. 1991 – 2. 7. 1992 Ing. Ivan Dejmal (ODA)
2. 7. 1992 – 4. 7. 1996 Ing. František Benda, CSc. (KDS, pozd. ODS)
4. 7. 1996 – 20. 2. 1998 Ing. Jiří Skalický (ODA)
27. 2. - 22. 7. 1998 RNDr. Martin Bursík (KDU-ČSL)
22. 7. 1998 – 17. 7. 2002 RNDr. Miloš Kužvart (ČSSD)
17. 7. 2002 – 4. 9. 2006 RNDr. Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
4. 9. 2006 - 9.1. 2007 Ing. Petr Jan Kalaš (nestraník)
9.1. 2007 - 8.5. 2009 RNDr. Martin Bursík (SZ)
8.5. 2009 - 30.11. 2009 doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. (nestraník)
30.11. 2009 - 19.3. 2010 JUDr. Jan Dusík, M.Sc. (nestraník)
22.3. 2010 - 15.4. 2010 Ing. Jakub Šebesta, (nestraník)
15.4. 2010 - 13.7. 2010 Ing. Rut Bízková, (nestraník)
13.7.2010 - 15.12.2010 Mgr. Pavel Drobil (ODS)
17.1.2011 - 10.7.2013 Mgr. Tomáš Chalupa (ODS)
10.7.2013 - 29.1. 2014 Mgr. Tomáš Jan Podivínský (nestraník)
29.1.2014 - 16.12. 2021Mgr. Richard Brabec (ANO)
17.12.2021 - současnost - Ing. Bc. Anna Hubáčková (KDU-ČSL)