Zpráva o podílu průmyslu na celkových emisích do ovzduší a do vody.

Implementace směrnice 2010/75/ EU o průmyslových emisích (IED) má za následek přísnější regulaci emisí znečišťujících látek do ovzduší a do vody z průmyslových zařízení provozovaných v členských státech EU.

.

V rámci IED budou přijaty nové závěry o nejlepších dostupných technikách (prováděcí rozhodnutí Komise o závěrech o BAT) a jejich aplikace povede k dalšímu snížení emisí znečišťujících látek.

.

Nicméně průmyslové činnosti podléhající IED tvoří pouze část emisí a je žádoucí zmapovat podíl a rozsah emisí, které jsou považovány za regulovatelné či neregulovatelné podle stávajících právních předpisů EU.

.

Zpráva zveřejněná na stránkách Evropské kanceláře IPPC se pokouší určit podíl průmyslové a zemědělské činnosti na celkovém znečištění ovzduší a vody, ve vztahu ke všem antropogenním zdrojům znečištění.

.

Zpráva je přístupná v angličtině na tomto odkazu:

http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/studies.htm