Metodický dokument ke zprávám o plnění závazných podmínek provozu

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích přinesla do oblasti integrované prevence řadu požadavků v oblasti poskytování informací o plnění závazných podmínek provozu. Změny evropské legislativy byly převedeny do národního práva prostřednictvím novelizace zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 69/2013 Sb.

Požadavky na zprávy o plnění závazných podmínek provozu jsou nadefinovány v rámci přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Uvedené novelizace a nového prováděcího právního předpisu bylo využito také ke sjednocení požadavků na rozsah a formát těchto zpráv a omezení duplicit v této oblasti.

Účelem tohoto materiálu je na základě obdržených podnětů z praxe provozovatelům, povolujícím úřadům a kontrolním orgánům snížit administrativní zátěž plynoucí z těchto povinností stejně jako sjednotit výkon státní správy v souvislosti s touto problematikou.

Tento materiál naleznete zde.