Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

20. 9. 2013 nabyla platnosti a 5. 10. 2013 nabyla účinnosti, vyhláška č. 288/2013 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 554/2002 Sb.

Žádost o integrované povolení musí splňovat požadavky § 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (seznam novelizací naleznete v rubrice "Národní legislativa") a musí odpovídat vzoru stanoveného vyhláškou č. 288/2013 Sb., kterou se stanoví následující vzory a související vysvětlivky k jejich vyplnění:

• vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen „žádost“), rozsah a způsob jejího vyplnění,
• náležitosti základní zprávy,
• náležitosti odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami,
• vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

Jednotná forma daná zákonem, resp. prováděcím právním předpisem, byla vedena snahou o usnadnění komunikace mezi příslušným správním úřadem a provozovatelem. Vyhláškou stanovené vzory jsou závazné a jsou stejné pro všechny typy zařízení. Z toho důvodu je řada položek v žádosti variabilních a přizpůsobitelných jednotlivým kategoriím zařízení. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 vyhlášky, v příloze č. 2 jsou uvedeny náležitosti Základní zprávy,v příloze č. 3 je uveden vzor odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a v příloze č. 4 je uveden vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.