Metodické dokumenty a stanoviska k zákonu o integrované prevenci

METODIKY A PODKLADY (od roku 2013)

2020

Metodická doporučení k problematice elektrické účinnosti a celkového využití paliva dle závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení

Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č. 1)

2019

Metodika - Podklad k některým problematickým otázkám při implementaci závěrů o BAT pro zpracování odpadu

Metodika - Aplikace § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení (včetně rtuti) (aktualizováno)

Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení

2018

Vzájemná vazba mezi zákonem o integrované prevenci, stavebním zákonem a zákonem o posuzování vlivů  na životní prostředí na životní prostředí (aktualizováno)

2017

Legislativní změny v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k zákonu o integrované prevenci

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením (aktualizováno)

Minimální požadavky na závazné emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro výrobu papíru

Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami

Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci – doplnění k závěrům o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu

2016

Metodický dokument k problematice základní zprávy (aktualizováno)

Pracovní podklad k některým problematickým okruhům základní zprávy

Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci – doplnění k výrobě oxidu titaničitého

Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a zákona o integrované prevenci

2015

Metodický dokument - Přechodné režimy pro spalovací zdroje a jejich dopady na integrované povolování

Porovnání emisních limitů a naměřených koncentrací s úrovněmi emisí spojenými s BAT pro výrobu vápna a cementu (opravení verze)

Porovnání emisních limitů a naměřených koncentrací s úrovněmi emisí spojenými s BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky

2014

Metodický dokument k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení

Výklad kategorií 3.5, 4.1. b), 4.1. h), 6.11 přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Metodický dokument ke zprávám o plnění závazných podmínek provozu

Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí

2013

Rezortní metodika k procesu výměny informací  o BAT