Odkaz na dokument

Identifikace

Identifikátor žádostiMZPXXFBKONJL
Identifikátor tohoto dokumentuMZPXXFDUYOQA
Obchodní firma nebo názevEnergotrans‚ a.s.
Právní formaakciová společnost
47115726
Datum zahájení řízení08/22/2005

Adresa umístění zařízení

Ulice a čísloHorní Počaply
Město, obecHorní Počaply
PSČ277 03
Kraj:Středočeský kraj

Stručné shrnutí

Datum stažení dokumentu03/17/2006
AnotaceStručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti


Identifikace provozovatele
Energotrans, a.s.
Partyzánská 7
Praha 7
PSČ 170 00
IČ 47115726
Identifikace provozovny
Elektrárna Mělník I
Horní Počaply
PSČ 277 03
1. Zařízení a jeho základní parametry
Elektrárna Mělník I je tepelný zdroj zajišťující kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla ve formě horké vody. Dodávka tepla v celkové výši 696 MW je rozdělena do tří samostatných topných soustav:
 Zásobování teplem města Prahy (ZTMP) ve výši cca 551 MW,
 Dodávka tepla pro město Mělník ve výši cca 99 MW,
V současné době se teplárenský zdroj pro Mělník neprovozuje. Vytápění této obce zajišťuje ČEZ, a. s., EMĚ II, III. Tato soustava slouží jako nouzový záskokový tepelný zdroj.
 Místní vytápění elektrárny Mělník a obce Horní Počaply ve výši cca 46 MW.
V současné době se teplárenský zdroj pro Horní Počaply neprovozuje. Vytápění této obce zajišťuje ČEZ, a. s., EMĚ II, III
V elektrárně Mělník I je instalováno 6 parních kotlů typu G 230 výrobce Vítkovice s výkonem 230 t/hod. páry o teplotě 540°C a tlaku 9,3 MPa. Kotel G 230 je možné za výrobcem specifikovaných podmínek provozovat až na výkon 250 t páry za hodinu. Kotel G 230 je v konstrukčním provedení jako granulační, bubnový dvoutahový se šachtovými mlýny pro úpravu paliva před vstupem do spalovací komory, kde je palivo spalováno ve vznosu. Hlavním palivem je hnědé uhlí z Mostecké uhelné a.s. a z Dolu Bílina ze Severočeských dolů a.s. Zapálení uhlí a stabilizace spalovacího procesu je realizováno hořáky, ve kterých je spalován lehký topný olej.
Za účelem snížení emisí oxidů dusíku při spalování je spalovací vzduch v kotli rozdělen na vzduch primární, sekundární, jádrový a dohořívací. Tento vzduchový režim kotle je řízen automatickou regulací řídicím systémem DENOX.
Spaliny po výstupu z kotlů prochází elektrostatickými odlučovači popílku, kouřovými ventilátory a jsou pak vedeny do odsiřovacích jednotek. Jedna odsiřovací jednotka je společná vždy pro tři kotle. Odsiřovací jednotky pracují na principu mokré vápencové vypírky. Vedlejším energetickým produktem odsířování je energosádrovec. Odsiřovacího zařízení je dimenzováno na stupeň odloučení SO2 cca 94 %.
Topná voda přicházející z Prahy vratnou větví horkovodu je v EMĚ I ohřívaná ve třech stupních ohřevu. První stupeň ohřevu – protitlakové turbiny TG1 a 2 – ohřívá oběhovou vodu na max. teplotu 120°C. Druhý stupeň ohřevu – odběrové turbiny TG3 a 4 – ohřívá oběhovou vodu přicházející z prvního stupně ohřevu na max. teplotu 140°C. Třetí stupeň ohřevu – 4 špičkové ohříváky umístěné v čerpací a výměníkové stanice ČVS Praha – ohřívá oběhovou vodu přicházející z prvního a druhého stupně ohřevu na max. teplotu 160°C.
Elektrická energie vyrobená v Elektrárně Mělník I vzniká společně s výrobou tepla. Rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla je podporován Evropskou unií, neboť přispívá ke snižování emisí oxidu uhličitého a zvyšování využití energie z paliva.

Údaje o komínech
Komín č. 1.3 2.3 1.4
Výška [m] 120 120 140
Konstrukce beton + vložka beton + vložka beton + vložka

Vyvedení elektrického výkonu je realizováno z výstupu alternátorů přes generátorové vypínače na svorky blokových transformátorů 10,5/110 kV. Dále přes rozvodnu R 110 kV do výstupních linek (jsou majetkem ČEZ, a. s.), po kterých se předává výkon distribučním společnostem STE (Středočeská energetika, a.s.) a SČE (Severočeská energetika, a.s.).
2. Vstupy do zařízení
Hlavními vstupními médii pro Elektrárnu Mělník I je hnědé uhlí a lehký topný olej.
Pomocná vstupní media jsou surová a pitná voda, elektrická energie, provozní oleje a mazadla.
3. Zdroje znečišťování
Emise do ovzduší
Elektrárna Mělník I je zařazena podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. do kategorie zvláště velkých spalovacích zdrojů.
Elektrárna dodržuje limity vypouštění škodlivých látek stanovené platnými zákony v oblasti životního prostředí. Pro řízení provozu v návaznosti na emise do ovzduší je zpracován Místní provozní předpis, Emisní monitoring v EMĚ I, který je schválen orgánem státní správy.
Emise hluku
Elektrárna Mělník I nepředstavuje za normálních podmínek významný zdroj hluku pro venkovní prostředí. Nejbližší obytná zóna ve směru výfuku pojistných ventilů se nachází cca 1000 m od Elektrárny Mělník I (obec Horní Počaply). Investiční opatření na snížení hlučnosti EMĚ I byla provedena v letech 2002 – 2003. Tato opatření spočívala v tom, že ŠKODA Praha v rámci investiční akce využila stávajících ohříváků „Horní Počaply“ pro najíždění kotlů a firma MEACONT provedla úpravy regulací parní sběrny, což vedlo k vyrovnání poměrů ve sběrně v ustálených i přechodných stavech a tím ke snížení celkového počtu odfuků přes pojišťovací ventily.
Emise do vod
Pro EMĚ I je vypouštění odpadních vod zajištěno Smlouvou o poskytování prací a služeb mezi ČEZ a.s. (má povolení OkÚ Mělník na vypouštění odpadních vod do řeky Labe) a Energotrans, a.s.
Pouze odpadní vody ze strojovny EMĚ I jsou po předčištění v čističce vypouštěny z EMĚ I na základě rozhodnutí OkÚ Mělník do dešťové kanalizace, která je ve vlastnictví ČEZ, a. s. V tomto rozhodnutí jsou stanoveny limity pro množství odpadní vody, pro její kvalitu a periodicita sledování množství vody a provádění kontrolních rozborů akreditovanou laboratoří a další podmínky provozování vodního díla. Vypouštění do dešťové kanalizace je řešeno smluvně mezi Energotrans, a.s. a ČEZ, a. s.

Pro alkalizaci napájecí vody kotlů se používá hydrazinhydrát a čpavková voda, které jsou skladovány v areálu ČEZ, a. s. a dodávány v rámci smlouvy o poskytování služeb. V EMĚ I se skladuje minimální provozní zásoba.
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady je v souladu s platnými právními požadavky ČR (úplné znění zákona o odpadech č.106/2005 Sb. včetně platných prováděcích vyhlášek) .
Zbytky po spalování uhlí, popílek a struska a další odpady jsou předávány oprávněným osobám – externím firmám, které likvidují odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.
4. Územní situace
Elektrárna Mělník I leží mezi řekou Labe a železniční tratí Praha - Ústí nad Labem, 1,5 km jihovýchodně od obce Horní Počaply, 10 km od města Mělník směrem na severozápad.
Elektrárna Mělník I je situována ve volném, nezastavěném terénu v blízkosti řeky Labe. Nejbližší obytná zóna se nachází ve vzdálenosti cca 1 000 m – obec Horní Počaply. Elektrárna je rovněž významným zdrojem pracovních příležitostí v regionu.
5. Opatření v oblasti emisí a odpadů
Energotrans, a.s. vložil v minulých letech značné finanční prostředky za účelem snížení negativních vlivů na životní prostředí. Kvalitu ovzduší největší měrou zlepšuje provozování elektroodlučovačů popílku u všech granulačních kotlů, provozování odsiřovacích linek a využívání lehkého topného oleje.
V Elektrárně Mělník I se používá průtočné chlazení vodou z řeky Labe, která se chemicky neupravuje. Veškerá chemická úprava vod používaných v EMĚ I se provádí na základě smluvního vztahu mezi Energotrans, a.s. a ČEZ, a. s. v chemické úpravně vod, která je vlastnictvím ČEZ, a. s.
V EMĚ I se provádí modifikace popelovin (popílků) a produktu z odsíření do formy certifikovaných výrobků, které jsou namísto k uložení na skládkách určeny k dalšímu využití v různých oblastech průmyslu a stavebnictví.
6. Monitorování emisí
Elektrárna Mělník I jako zvláště velký spalovací zdroj kontinuálně měří množství produkovaných emisí do ovzduší.
Emisní monitoring EMĚ I zabezpečuje kontinuální měření emisí zdrojů znečišťovaného ovzduší tj. kotlů K1 až K6 a dále před a za oběma odsiřovacími linkami. Ve spalinách jsou měřeny koncentrace tuhých látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a další veličiny v místě odběru vzorků nutné k přepočtu na vztažné hodnoty - obsah kyslíku v měřené vzdušině, teplota vzdušiny a atmosférický tlak. Emise celkových organických látek (TOC) a oxidu uhličitého se stanovují výpočtem z emisních faktorů.
Provozní režim měření je bezobslužný a je nedílnou součástí řízení provozu kotlů. Vyhodnocení výsledků kontinuálního měření emisí je zabezpečeno systémem emisního monitoringu.
Vyhodnocovací systém zpracovává data z měřicích přístrojů kontinuálního měření a slouží k digitalizaci naměřených hodnot, jejich zpracování, uchování, sledování a vyhodnocování ve smyslu platných právních požadavků. Aktuální údaje emisního monitoringu jsou k dispozici obsluhám a spolu s Místním provozním předpisem Emisní monitoring v EMĚ I umožňují dodržovat emisní limity. Měřicí přístroje jsou pravidelně kalibrovány. Ověření správnosti kontinuálního měření je prováděno externí autorizovanou organizací.
7. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami
Technologie kombinované výroby (kogenerace) tepla a elektrické energie je zařazena mezi nejlepší dostupné techniky v rámci Evropské unie. Tato technologie je zařazena v referenčním dokumentu BREF - LCP k aplikování nejlepších dostupných technik u velkých spalovacích zařízení, vydaným Evropskou komisí pro IPPC. Elektrárna Mělník I rovněž vyhovuje i v ostatních aspektech porovnání podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci a omezování znečišťování.
8. Opatření preventivního charakteru
Provozování Elektrárny Mělník I nepředstavuje významný rizikový faktor. Elektrárna Mělník nespadá pod režim zákona o prevenci závažných havárií (zákon č. 349/2004 Sb.). Rizika ekologických havárií jsou ve velmi nízké míře pravděpodobnosti. Nejsou proto vyžadována speciální preventivní nebo eliminační opatření kromě těch, která jsou obvyklá nebo předepsaná příslušnými předpisy stavebními, bezpečnostními, dopravními či dalšími a plní se dodržováním pracovní a technologické kázně při provozu. V areálu a objektu teplárny jsou k dispozici prostředky pro likvidaci běžných technologických úniků škodlivých látek. Pro případ vzniku nestandardních stavů nebo mimořádných situací jsou zpracovány příslušné havarijní předpisy.
Energotrans, a.s. má zaveden integrovaný systém řízení jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Je držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů ISO 9001:2000, ISO14001:1996 a OHSAS 18001:1999. Jsou zpracována pravidla pro komplexní výchovu a vzdělávání zaměstnanců ve všech oblastech, tj. jakosti, EMS, BOZP a PO a funkčnost systému je pravidelně ověřována.

Seznam příloh

Soubory ke stažení PřílohaEMě SNS.doc (59 kBytes)