Odkaz na dokument

Identifikace

Identifikátor žádostiMZPXXFSKBEXU
Identifikátor tohoto dokumentuMZPXXFTOHMG1
Obchodní firma nebo názevTOS - MET spol. s r.o.
Právní formaspolečnost s ručením omezeným
48952435
Datum zahájení řízení09/02/2008

Adresa umístění zařízení

Ulice a čísloStaňkovského 1687
Město, obecČelákovice
PSČ25088
Kraj:Středočeský kraj

Vyjádření odborně způsobilé osoby

Datum stažení dokumentu03/28/2009
Odborně způsobilá osobaCENIA‚ česká informační agentura životního prostředí
AnotaceVáš dopis č.j. / ze dne

Naše č.j. / značka
Vyřizuje / linka

Praha / dne

181002/2008/KUSK OŽP/MRath
ze dne 9.12.2008 /CEN/09 Ing. Hlavatý, Ph.D.
Ing. Hettenberger 6.2.2009


Věc: Vyjádření k žádosti o vydání 1. změny integrovaného povolení společnosti TOS – MET spol. s r.o., pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“

Výše uvedeným dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, nám bylo zasláno oznámení o zahájení řízení a postoupení žádosti ve věci vydání 1. změny integrovaného povolení (IP) společnosti TOS – MET spol. s r.o. pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“, které je ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. zařazeno do kategorii 2.4 – Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně. Byli jsme požádáni o vypracování odborného vyjádření k této žádosti, včetně aplikace nejlepších dostupných technik (BAT). Integrované povolení pro toto zařízení bylo společnosti
TOS – MET spol. s r.o. dříve vydáno rozhodnutím KÚ Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č.j. 2972/30803/2005/0ŽP, ze dne 16.3.2005.

Poznámka:
V souvislosti s touto žádostí o změnu IP žádá společnost TOS – MET spol. s r.o. o zařazení zařízení „Těžká formovna“ ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. do kategorie
4.1.h) – Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek, jako jsou základní plastické hmoty (syntetická vlákna na bázi polymerů). Žadatelem je uvedeno,
že vytvrzování forem v této formovně probíhá polymerací furanové pryskyřice s kyselým tvrdidlem a jedná se tedy o činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. pod bodem 4.1. Z tohoto důvodu je požadováno převedení této části technologie mezi technologie spadající pod přílohu č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
K výše uvedenému sdělujeme, že se jedná o nerelevantní žádost. Kategorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. se provádí pro zařízení a nikoli pro činnosti. Těžká formovna není
dle kategorie 4.1. zařízením na výrobu základních organických chemických látek. Dávkování furanové pryskyřice jako pojiva a kyselého tvrdidla dle dané receptury jako aditiv do formovací směsi v množství do 1 % hmot. je nedílnou součástí technologie přípravy samotuhnoucích (ST) směsí k formování. Formovny sléváren železných kovů jsou v IP uváděny jako zařízení mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Ve smyslu přílohy č. 1 bodu 2.4. nařízení vlády č. 615/2006 Sb. jsou zařazeny jako střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO).

Důvodem žádosti provozovatele zařízení o změnu IP je rekonstrukce a modernizace stávající Lakovny spočívající v náhradě Lakovny Kovofiniš lakovacími kabinami typu
LAGOS MA 18. Společnost TOS – MET spol. s r.o. tak rozhodla vzhledem k požadavkům odběratelů na vyšší kvalitu povrchových úprav výrobků, zkvalitnění podmínek lakování
a manipulace s odlitky. Tato modernizace je také nutná pro udržení konkurenceschopnosti firmy na trhu výrobků s vysokou kvalitou lakovaných povrchů. Dále je tato rekonstrukce nezbytná z hlediska ekologizace výroby, kdy bude zastaralé zařízení nahrazeno moderní technologií s účinným a výkonným zachycením emisí TZL a VOC.
Zařízení nové lakovny nepodléhá dalšímu posuzování jeho vlivu na ŽP ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (viz kap. č. 3.1 žádosti). Závěry zjišťovacího řízení vyplývající z projednání oznámení záměru o rekonstrukci LAKOVNY nebyly k žádosti doloženy.

K vyjádření o změnu IP nám byly zaslány následující doklady a dokumentace:
 Blokové schéma Lakovny LAGOS MA 18 (viz příloha č. 4.1 žádosti)
 Bezpečnostní listy NCHLaP (viz příloha č. 6 žádosti)
 Oznámení záměru „Rekonstrukce Lakovny – náhrada lakování kabinami LAGOS MA 18“ (viz příloha č. 18.1 žádosti).
 Rozptylová studie (viz příloha č. 18.2 žádosti)

Technologický a provozní popis důvodů změny IP zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“:
Navrhované řešení představuje realizaci nových lakovacích kabin LAGOS MA 18, které budou situovány uvnitř stávající haly. Jedna kabina bude umístěna na místě stávajícího zařízení Kovofiniš s tím, že budou využity základy původního zařízení, včetně průchozí koleje. Druhá kabina bude umístěna vedle, s tím souvisí stavební úpravy v rozsahu původního zařízení.
V kabině budou prováděny operace ručního nanášení nátěrových hmot stříkáním a následné sušení za vyšších teplot (do 80 °C). Čelní a zadní konstrukce kabiny je osazena dvoukřídlými vraty pro zavážení výrobků, práh vrat bude upraven pro možnost průjezdu kolejových vozíků. Součástí konstrukcí budou i dveře pro průchod obsluhy. Obvodové stěny kabiny jsou tvořeny tepelně izolačními sendvičovými panely.
K lakování budou používány syntetické antikorozní rychleschnoucí barvy (např. Pragoprimer S 2000), syntetické barvy (např. S 1002 Sylabal), včetně odpovídajících organických ředidel. Projektovaná roční spotřeba nátěrových hmot činí 36 410 kg, organických ředidel 11 190 kg.
Větrání lakovacích kabin je řešeno vzduchotechnickým zařízením, které je nedílnou součástí kabiny. V kabině je vzhledem k charakteru výrobků zvoleno svislé proudění vzduchu. Přívod venkovního vzduchu je zajišťován přívodní jednotkou situovanou z boku kabiny ve strojovně tvořenou komorou s cirkulační klapkou, filtrační komorou s prachovým předfiltrem (EU 3) a ohřívačem sušícího vzduchu spaliny – vzduch s hořáky pro nepřímý ohřev o tepelném výkonu 2 x 189 kWt (topné médium zemní plyn). Upravený vzduch je přiváděn do prostoru mezistropu nad stropními filtry, odkud je přes filtrační panely s osazenými filtry (EU 5) veden do prostoru kabiny. Znečištěný odsávaný vzduch z kabin je veden přes podlahové rošty s papírovými velkokapacitními filtry a paint – stop filtry do odtahové jednotky, která
je vybavena dvěma stupni filtrace pevných přestřiků (1. st. EU 3, 2. st. EU 4) a filtrací VOC přes patronové filtry s aktivním uhlím (dále AU). Vyčištěná vzdušina je vypouštěna výduchem do ovzduší.

Navrhujeme, aby v integrovaném povolení, vydaném rozhodnutím KÚ Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č.j. 2972/30803/2005/0ŽP,
ze dne 16.3.2005, společnosti TOS – MET spol. s r.o. pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“, byly upraveny, příp. změněny podmínky vydaného IP uvedené v následujícím textu, ostatní zůstávají nadále v platnosti:

Popis zařízení a přímo spojených činností

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
(str. 2 rozhodnutí – oprava):

Slévárna šedé a tvárné litiny s projektovanou roční kapacitou odlitků 15 000 t
• 2 ks středofrekvenční indukční tavící pece s projektovanou kapacitou 2 x 6 t/h.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (str. 3 rozhodnutí)
Nově zařadit:
• Lakovací a sušící kabiny LAGOS MA 18 s projektovanou roční spotřebou nátěrových hmot 36 410 kg a organických ředidel 11 190 kg.
Vyjmout:
„Sklad surovin“ a nově zařadit do c) Přímo spojené činnosti jako „Skladování surovin a nátěrových hmot“.

c) Přímo spojené činnosti (str. 4 rozhodnutí)
Nově zařadit:
• Ohřev sušícího vzduchu v kabinách Lakovny LAGOS MA 18 bude prováděn nepřímo ohřívačem spaliny – vzduch s hořáky o tepelném výkonu 2 x 189 kWt (topné médium zemní plyn) – střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO).
• Skladování surovin a nátěrových hmot.


1. Emisní limity (str. 5 rozhodnutí)
1.1. Ovzduší
Stanovené emisní limity

U následujících emisních zdrojů opravit, změnit či doplnit:

101 Tavící středofrekvenční pec 2 x 6 t
Ve smyslu přílohy č. 1 bodu 2.4. nařízení vlády č. 615/2006 Sb.:
 změnit kategorii zařízení na velký zdroj znečišťování ovzduší (VZZO).
 EL pro TZL snížit na 20 mg/m3.

Ve smyslu § 17 odst. (4) vyhlášky č. 356/2002 Sb.:
 změnit četnost autorizovaného měření TK a perzistentních organických látek
na 1 x za 3 kalendářní roky.

Doplnit následující emisní zdroje:

Stanovené emisní limity:
Tabulka 1 Návrh závazných emisních limitů pro lakovnu LAGOS MA 18
Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m3)
Lakovna LAGOS MA 18
Lakovací a sušící boxy
Velký zdroj znečišťování ovzduší (VZZO)
Výduchy č. 103 a 104 TZL 3
VOC jako TOC 50
Limitní měrná výrobní emise TOC 60 g/m2
Fugitivní emise 20 %
Zplodiny z lakování a sušení jsou odváděny do vnějšího prostředí přes podlahové rošty s papírovými velkokapacitními filtry a paint – stop filtry do odtahové jednotky, která
je vybavena dvěma stupni filtrace pevných přestřiků (1. st. EU3, 2. st. EU4) a filtrací VOC přes patronové filtry s aktivním uhlím (dále AU).

Monitoring:

1) Měření bude prováděno na výduších za filtry autorizovanou měřící skupinou 1x ročně, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření.
2) Měření emisí TZL a TOC bude prováděno při vztažných podmínkách B (koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách).

Tabulka 2 Návrh závazných emisních limitů pro ohřev sušícího vzduchu v kabinách
Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m3)
Ohřev sušícího vzduchu v kabinách Nepřímý ohřev hořáky na zemní plyn
(2 x 189 kWt)
Střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO)
Výduchy neuvedeny SO2 Nestanoven
NOx jako NO2 200
(refer. obsah O2 3 %)
CO 100
(refer. obsah O2 3 %)
Zplodiny spalování za výměníkem spaliny – vzduch jsou odváděny bez čištění do vnějšího prostředí. Od měření SO2 se upouští, dodavatel paliva z veřejné distribuční sítě zaručuje stálý obsah síry v palivu.

Monitoring:

1) Měření bude prováděno na výduších za výměníkem autorizovanou měřící skupinou 1 x za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření.
2) Měření emisí NO2 a CO bude prováděno při vztažných podmínkách A (koncentrace příslušné látky v suchém plynu při normálních stavových podmínkách při referenčním obsahu kyslíku 3 %).


KÚ Středočeského kraje, odborem ŽPZ, nám nebyla zaslána žádná stanoviska správních úřadů a účastníků řízení k žádosti o změnu IP.


Na základě posouzení došlé dokumentace doporučujeme vydat společnosti
TOS – MET spol. s r.o pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ rozhodnutí o změně IP
č. 1.S pozdravemRNDr. Jan Prášek
ředitel úseku technické ochrany životního prostředí

Seznam příloh

Soubory ke stažení PřílohaVyjádření CENIA k 1.zm. TOS-MET spol. s r.o..doc (84 kBytes)