Odkaz na dokument

Identifikace

Identifikátor žádostiMZPAXF0J0Y6E
Identifikátor tohoto dokumentuMZPAXF0J3P71
Obchodní firma nebo názevAKTIVA‚ a.s.
Právní formaakciová společnost
25225511
Datum zahájení řízení03/28/2003

Adresa umístění zařízení

Ulice a čísloKaznějov 125
Město, obecKaznějov
PSČ331 51
Kraj:Plzeňský kraj

Stručné shrnutí

Datum stažení dokumentu06/23/2003
Anotace6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení AKTIVA, a.s. – biochemický podnik
Právní forma Akciová společnost
Adresa sídla nebo místa podnikání Kaznějov 125, PSČ 331 51
IČ, bylo-li přiděleno 25225511
DIČ, bylo-li přiděleno 146 – 25225511
Kontaktní osoba zmocněná provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení:
Jméno a příjmení Ing. Jiří Skala
Adresa U Pumpy 450, 331 51 Kaznějov
Funkce Vedoucí odboru technologie a laboratoří
Telefon (Fax) tel.:378772311, fax: 378772375
E-mail aktiva@aktiva.biz

1. Zařízení a jeho základní parametry

Výrobna kyseliny vinné spadá do kategorie zařízení - bod 4.1.b) přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., – organické sloučeniny obsahující kyslík, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice.

Historie a současnost společnosti

Chemická výroba v Kaznějově byla založena již v roce 1833 obchodníkem J.D.Starckem, který v souvislosti s objevem uhelných ložisek v Kaznějově (r. 1819) přenesl do této lokality výrobu kyseliny sírové z nedaleké Hromnice, kde se kyselina sírová vyráběla tepelným rozkladem zelené skalice (vitriolový kámen) získané z vitriolových břidlic. První chemické výroby v Kaznějově probíhaly v tzv. „staré továrně“, která se nacházela východně od obce Kaznějov.
Podnětem pro umístění chemických výrob na současném místě, tj. v „nové továrně“ bylo otevření uhelného dolu David v roce 1872. Začátkem těžby uhlí na dolu David a výstavbou dvou nových výroben olea v roce 1874 byla zahájena výroba chemických produktů v „nové továrně“, tedy v místech, kde se chemická výroba rozšiřovala a rozvíjela po dlouhá léta do dnešní podoby.
Významným mezníkem výrobního programu v Kaznějově bylo v roce 1930 zahájení výroby kyseliny citronové povrchovým zkvašováním melasy kmeny plísně Aspergillus niger. V roce 1936 byla zahájena výroba kyseliny vinné z vinného kamane.
V dalších letech došlo k významnému rozvinutí anorganických výrob. Vyráběly se nikelnaté, manganaté, kobaltnaté a lithné sole, citronany, vinany apod. V devadesátých letech se sortiment výrobků podniku omezil a stěžejním výrobkem se stala kyselina citronová. V současné době jsou dále vyráběny: dusičnan měďnatý roztok, dusičnan železitý roztok, dusičnan vápenatý, octan manganatý, citronan sodný dihydrát, síran chromito-draselný dodekahydrát, chlorid vápenatý roztok, chlorid vápenatý hexahydrát, kyselina vinná a různé citronany a vinany v malých množstvích.
Koncem devadesátých let byly pod vlivem příznivého vývoje cen základní suroviny vinného kamene a samotné kyseliny vinné obnoveny úvahy o zavedení ionexové technologie výroby kyseliny vinné z vinného kamene. Nakonec bylo rozhodnuto o vybudování nové výrobny kyseliny vinné v budově, kde byla zastavena výroba dusičnanu draselného. K vybudování nové technologické linky bylo přistoupeno zejména z důvodu zvýšení kapacity výroby kyseliny vinné na cílovou kapacitu
2000 t/rok. Použití moderní ionexové technologie umožňuje snížení spotřeby hlavních surovin (vinného kamene, kyseliny sírové a vápna) a energií (elektrické energie a páry). Nová technologie naopak zvyšuje spotřebu kyseliny chlorovodíkové a navíc spotřebovává hydroxid sodný (provádění kyselých a alkalických regenerací na ionexové stanici). Celkově má nová technologie nižší surovinové i energetické náklady.
Zásadním kladem nové technologie je podstatné snížení technologické vratnosti v lince a tím snížení produkce odpadů na jednu tunu výrobku. Hlavním pevným odpadem vystupujícím z technologické linky je sádrovec vznikající rozkladem vinanu vápenatého kyselinou sírovou, který je ukládán na podnikové skládce průmyslových odpadů. Z hlediska kapalných odpadů produkuje technologie zejména matečný roztok po filtraci vinanu vápenatého (šlempu), eluáty z ionexové stanice (kyselý a alkalický) a odpadní vodu z přepadu chladícího okruhu. Šlempa je vedena z provozu kyseliny vinné kanalizací na první (anaerobní) stupeň podnikové biologické čistírny odpadních vod, eluáty a odpadní voda z chladícího okruhu jsou odváděny na druhý (aerobní) stupeň podnikové biologické čistírny odpadních vod.
Z hlediska pracovního prostředí a fyzické náročnosti práce došlo v novém provoze k výraznému zlepšení. Rozpouštění vinného kamene je situováno mimo budovu provozu, takže nedochází k emisím HCl do budovy. Kusové vápno bylo nahrazeno vápnem prachovým (zásobní silo prachového vápna je umístěno také vně budovy) a příprava vápenného mléka je plně mechanizována (snížení expozice prašnosti na pracovišti). Filtrace vinanu vápenatého a sádrovce probíhá na bubnových vakuových filtrech a odpadla tak fyzicky náročná práce při vyprazdňování pískových nučí.
Z důvodu snížení emisí HCl do ovzduší byla instalována pračka plynů odtahovaných z rozpouštěcí nádrže vinného kamene.
Celý chod technologie je neustále monitorován jak z hlediska plnění technicko-hospodářských norem, tak z hlediska chemických i fyzikálních parametrů surovin, pomocných látek, jednotlivých proudů v technologii, odpadů, emisí a konečného výrobku.
Jsou měřeny vstupy energií a vod do budovy provozu (u páry, vody pitné a vody užitkové jsou prováděny odečty spotřeby na každé směně). Chemické analýzy surovin, pomocných látek, jednotlivých proudů v technologii a výrobku jsou prováděny dle příslušného „Plánu jakosti“ vypracovaného oddělením technické kontroly. Výluhy sádrovce a měření emisí ve výrobně jsou prováděny dle organizační směrnice „Monitorování“.


2. Vstupy do zařízení

Suroviny, pomocné a další látky :
Základní suroviny Použití :
Vinný kámen základní surovina (zdroj kyseliny vinné)
Kyselina chlorovodíková rozpouštění vinného kamene, regenerace katexu
Vápno srážení vinanu vápenatého
Kyselina sírová rozklad vinanu vápenatého
Pomocné a další látky Použití :
Hydroxid sodný regenerace anexu
Aktivní uhlí odbarvování roztoků
Křemelina filtrace roztoků
Katex dekationizace roztoků
Anex deanionizace roztoků
Odpěňovač odpěňování roztoků
Filtrační tkanina filtrace
Filtrační deska filtrace
PP šňůra filtrace
Podkladová tkanina filtrace

Voda :
Technologická a užitková voda Zdroj vody : přehrada Plasy Použití :pracovní voda vodokružných vývěv, chlazení
Pitná voda Zdroj vody : vrty Použití : ucpávková voda čerpadel, praní produktu, sanitační procesy, sociální účely


Energie :

Využívané energie :
Elektrická energieZdroj energie : Podniková energetika Použití :pro napájení technologických zařízení, osvětlení,
Pára 0,3 MPa Zdroj paliva : Podniková energetika Použití :technologie a vytápění3. Zdroje znečišťování a další vlivy zařízení na životní prostředí a zdraví člověka

Zařízení je zdrojem emisí do životního prostředí – do ovzduší, do vod a jsou produkovány odpady.

Veškeré zdroje jsou monitorovány, jsou známy jejich charakteristiky a emitovaná množství a jsou činěna opatření k minimalizaci emisí a odpadů – preventivní i koncová opatření.


Zdroje emisí do ovzduší:

Bodové energetické zdroje :

Bude předmětem žádosti o integrované povolení provozovny.

Bodové technologické zdroje :

K významnějším zdrojům znečišťování ovzduší z technologického procesu patří:

-odtah z rozpouštěcí nádrže (rozpouštění vinného kamene v kyselině chlorovodíkové).
-zásobní silo prachového vápna

Liniové zdroje :

Liniovým zdrojem je autodoprava (podniková i externí). Jedná se o dopravu surovin i pomocných materiálů, odvoz pevných odpadů a nakládku výrobku.


Zdroje emisí do vod :

Výrobna kyseliny vinné je zdrojem technologických, splaškových a dešťových vod.

Technologické odpadní vody jsou rozděleny do 3 kategorií :

- odpadní vody s vysokým organickým zatížením, s průměrnou hodnotou CHSKCr 22000 mg/l a
s vysokou solností (s průměrnou hodnotou RL 220 g/l) - vysokozatížené odpadní vody.
- odpadní vody s nízkým organickým zatížením, s hodnotou CHSKCr do 50 mg/l a RL do 0,7 g/l -
především odpadní vody z chladícího okruhu, vodokružných vývěv, z různých oplachů a čištění
zařízení - nízkozatížené odpadní vody.
- odpadní vody se zvýšenou koncentrací minerálních látek (solí) s průměrnou hodnotou RL 35 g/l
a s nízkým organickým znečištěním, s hodnotou CHSKCr do 800 mg/l - odpadní vody
z ionexových kolon.

Splaškové a dešťové odpadní vody mají charakter běžných odpadních vod.


Emise hluku :

Provoz zařízení je zdrojem hluku z řady bodových i plošných zdrojů umístěných vně i uvnitř objektů. Zdrojem hlučnosti je i autodoprava. Emise hluku jsou natolik nízké, že neovlivňují okolí za hranicí provozovny.

Produkce odpadů :

Zdroj odpadu Kategorie odpadu Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu
Celý provoz O 20 03 01 Směsný komunální odpad
Technologie O 07 01 99 Odpady jinak blíže neurčené - sádrovec (sušina 100 %)
Technologie O 06 13 99 Odpady jinak blíže neurčené - zbytky po rozpouštění vinného kamene
Technologie O 07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené - gumové hadice
Technologie O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
Technologie O 15 01 02 Plastové obaly
Technologie O 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály (filtrační plachetky z filtrů)
Technologie O 19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřiceiontoměničů
Údržba O 20 01 40 Kovy
Celý provoz O 20 01 01 Papír a lepenka
Celý provoz O 20 01 39 Plasty
Celý provoz O 20 01 38 Dřevo
Celý provoz O 20 01 02 Sklo
Celý provoz N 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Laboratoř N 16 05 08 Vyřazené organické chemikálie
Laboratoř N 16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie
Laboratoř N 16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich směsi
Údržba N 13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje (včetně odpadních řezných emulzí)
Technologie N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Technologie N 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených)


4. Stav území, kde je zařízení umístěno

Klimatické podmínky a kvalita ovzduší

Z hlediska klimatických poměrů je podnebí charakterizováno dle Quitta (1971) klimatickou oblastí MT 11, která má dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje na úrovni zhruba 521 mm, z toho ve vegetačním období 295 - 335 mm a v chladném období 150 - 190 mm. Průměrná měsíční teplota se pohybuje od –2,0 oC (leden) do +17,8 oC (červenec) a průměrná roční teplota je 7,8 oC Teplotní i srážková maxima jsou v červenci. Průměrné měsíční hodnoty výparu se pohybují od 1 mm (prosinec, leden) do 74 mm (květen) a průměrný roční výpar činí 401 mm.
Výrazně převládajícím je v zájmové oblasti v letním období severní (22,4%) a severovýchodní (11,7%) směr větru, v zimních měsících jihozápadní (25%) a západní (18,7%) směr větru. Minimum v četnosti směrů větru je celoročně ve směrech východním (4,3%) a jihovýchodním
(5 %). Z ostatních směrů vane vítr od 7 do 15 % času v roce. Bezvětří se vyskytuje s četností 6 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane 89% času v roce, o rychlosti nad 7,6 m/s 0,65% času v roce. Zájmová oblast je provětrávána průměrně, v zimním období výrazně převládají větry směrem k centru města, v letním období převládají větry směrem od města Kaznějov. Vzhledem k tomu, že provozovna je umístěna na hraně údolí, rozptylu škodlivin nebrání žádné výraznější terénní útvary.
Kvalitu ovzduší zájmové oblasti a města Kaznějov ovlivňují pouze lokální zdroje. Jedná se o průmyslové zdroje (Aktiva, a.s. Kaznějov, Keramika Horní Bříza, a.s, divize HOB Keramika Horní Bříza a divize HOB Kaolin Kaznějov a BEST, a.s. Rybnice), Zemědělské zásobování Plzaň, a.s., městskou kotelnu v Kaznějově a energetické zdroje občanské zástavby. Z pohledu širšího zájmového území má významný vliv doprava na blízké frekventované komunikaci 1. třídy č. 27 Plzeň - Žatec - Most.

Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod

Areál firmy AKTIVA, a.s. je odvodňován dešťovou kanalizací na II. stupeň ČOV. Zájmové území náleží do povodí bezejmenné vodoteče, která pramenní na jižní hranici areálu provozovny. Poté protéká nejdříve východním a po několika stech metrech severním směrem městem Kaznějov. Po cca 1500 m se zprava vlévá do Kaznějovského potoka, který tvoří hlavní hydrologickou osu zájmového území a je pravostranným přítokem řeky Střely.
Název vodního toku Kaznějovský potok
Číslo hydrologického pořadí 1-11-02-070
Kilometráž vodního toku cca 4,5 km
Plocha povodí 16,569 km2
Zaručený denní průtok Q355 není stanoven
Dlouhodobý roční průtok Q355 není stanoven

Kvalita vody v recipientu :
Ukazatel Kaznějovský potok profil Nebřežiny
CHSKCr 494 mg/l
BSK5 182 mg/l
N-NH4 0,06 mg/l
N-NO3 17,4 mg/l
Pcelkový 0,05 mg/l

Pro zásobování vodou má podnik vlastní vodovody pitné a užitkové vody. Pitná voda je odebírána z pěti vrtaných studní v okolí závodu. Užitková voda je čerpána z přehradní nádrže v městě Plasy (délka vodovodního řádu cca 8,5 km).


Kvalita půdy

Z převážné části je zájmová lokalita obklopena lesním porostem. Severovýchodní a částečně východní hranice provozovny jsou obklopeny bytovou zástavbou a zbývající část východní hranice zemědělsky využívanou půdou, převážně pro pěstování obilovin a pícnin.


Horninové prostředí a přírodní zdroje

Podle geomorfologického členění Českých zemí (Demek a kol. 1965) náleží zájmová oblast Kaznějovské pahorkatině, která na severu uzavírá Plzeňskou kotlinu. Krajina kolem Kaznějova patří do podcelku s názvem Kaznějovská pahorkatina se střední dynamikou reliéfu. Západním směrem přechází terén do Dolnobělské vrchoviny a na jih do Hornobřízské pahorkatiny. Tyto krajinné útvary jsou součástí Plzeňské pahorkatiny a Poberounské soustavy. Nadmořské výšky se pohybují od cca 401 m (Kaznějovský potok) do 514,5 m (Červený vrch – cca 2 km jihovýchodně od města Kaznějov). V západní a jihozápadní oblasti ve vzdálenosti cca 2 – 3 km se nacházejí povrchové lomy těžby kaolinu, které jsou surovinou pro keramický průmysl reprezentovaný v této lokalitě společností Keramika Horní Bříza, a.s. Tyto značně rozsáhlé lokality těžby kaolinu a haldy písku a ostatních doprovodných materiálů souvisejících s těžbou a výrobou kaolinu mají významný vliv i na geomorfologickou charakteristiku v okolí Kaznějova.
Předkvarterní podloží je tvořeno permokarbonskými sedimenty Plzeňské pánve. Vyskytují se zde arkózové pískovce svrchně silně zvětralé až rozložené. V menší míře jsou zastoupeny jílovce, které tvoří čočky různé mocnosti. Kvarterní pokryv je tvořen hlinitou až jílovopísčitou zeminou.


Krajina a krajinný ráz

Krajina východně od dotčeného území je zemědělsky využívána, jižně a západně se rozprostírá les a severně a severovýchodně se rozkládá město Kaznějov.
Obytnou zástavbu v Kaznějově tvoří spíše rodinné domky, pouze v severovýchodní části města je panelová zástavba. Oblast je středně hustě osídlená s řadou projevů lidské činnosti - silnice, železnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, obytná zástavba. Zároveň jde také o oblast se zemědělskou činností, v níž se vyskytují menší průmyslové podniky (Keramika Horní Bříza, a.s., Aktiva, a.s. Kaznějov, BEST, a.s. Rybnice). Území nemá z regionálního hlediska významnější rekreační funkce.
Hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetační a antropogenní textury. Zájmové území se vyznačuje středně členitým reliéfem, terén je zde zvlněný.
Výraznější antropogenní textury v území tvoří obilná sila Zemědělského zásobování Plzeň, a.s., městská kotelna a průmyslové objekty.


Ostatní prvky životního prostředí

Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích nejsou stávajícím provozem dotčeny.
Provozem AKTIVY, a.s. (stávajícím ani budoucím) nedojde k přímému dotyku areálu s chráněnými územími ani k jejich ovlivnění, nedojde ani k ovlivnění významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability krajiny, fauny a flóry.
Není předpokládáno ovlivnění PHO 2. stupně vodního zdroje podzemních vod (AKTIVA, a.s. se nachází cca 100 m od vnější hranice PHO 2. stupně).


5. Opatření v oblasti emisí a odpadů


Realizovaná a plánovaná opatření k předcházení vzniku emisí a odpadů :

Nová technologie výroby kyseliny vinné zásadně snižuje produkci pevných odpadů a emisí do odpadních vod. Pro snížení emisí chlorovodíku do ovzduší byla nainstalována pračka plynů na odtahu z rozpouštěcí nádrže vinného kamene.

6. Opatření v oblasti monitoringu

V návrhu závazných podmínek provozu jsou uvedena opatření v oblasti průběžného emisního monitoringu, která vycházejí z aktuálních právních předpisů.

Ovzduší :

Zajištění autorizovaných měření zdroje znečištění ovzduší :
Měření emisí z technologie – 1 x za tři roky

Vody :

Kvalita vypouštěných vod ze zařízení je monitorována provozní laboratoří.
Monitoring kvality vypouštěných vod z provozovny bude předmětem integrovaného povolení pro provozovnu.

7. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Hledisko Vyhodnocení
Použití nízkoodpadové technologie Hledisko splněno.Nová technologie výroby zabezpečuje snížení technologické vratnosti v lince z cca 30% na max. 5%. To zabezpečuje snížení produkce pevných i kapalných odpadů.
Použití látek méně nebezpečných Hledisko je splněno. Nebezpečné látky a přípravky podle zákona č. 157/1998 Sb. a závadné látky podle zákona č. 254/2001 Sb. jsou používány v míře nutné z užitného a ekonomického hlediska.
Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu Hledisko je splněno. Veškeré filtrační koláče vznikající při filtracích na kalolisech jsou používány při rozkladu vínanu vápenatého. Je vypracována studie pro využití odpadního sádrovce z provozu kyseliny vinné k přípravě těsnících a rekultivačních materiálů. Pro chlazení je využíván vodní chladící okruh. Veškerý parní kondenzát je využíván v technologii. Pro záchyt HCl je využívána pračka plynů.
Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku Hledisko je splněno. Dle dostupných informací převažují ve světě spíše výrobny kyseliny vinné využívající rekrystalizační technologii, která má z hlediska měrné spotřeby surovin a energií a z hlediska produkce odpadních látek horší parametry než námi používaná ionexová technologie.
Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace Hledisko je splněno. Nová technologie výroby kyseliny vinné vychází z nejnovějších poznatků procesu výroby potravinářské kyseliny vinné. Je použita technologie využívající čistící operaci na ionexové stanici s protiproudým uspořádáním. Odkaz : BREF - Velkoobjemové organické chemikálie
Charakter, účinky a množství příslušných emisí Hledisko je splněno. Emise do ovzduší – řešenoEmise do vod – řešenoEmise hluku – bez vlivuEmise vibrací – bez vlivuEmise neionizujícího záření – bez vlivu
Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu Hledisko je splněno. Stávající výrobna byla uvedena do provozu v roce 2002.
Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky Hledisko je splněno. Nejlepší dostupná technika je zavedena, zařízení odpovídá požadavkům BAT. Odkaz : BREF - Velkoobjemové organické chemikálie,BREF - Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynůSystémy managementu v chemickém průmysluBREF – Chladící systémy
Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu Hledisko je splněno. Nová technologie výroby zabezpečuje snížení technologické vratnosti v lince z cca 30% na max. 5%. To zabezpečuje snížení měrné spotřeby surovin.
Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum Hledisko je splněno.Emise do ovzduší minimalizovány – na výduchu z rozpouštěcí nádrže instalována pračka plynů.
Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí Hledisko je splněno. Zařízení nespadá pod zákon č. 353/1999 Sb.
Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi (např. referenční dokumenty nejlepších dostupných technik) Pro posouzení výroby kyseliny vinné byly použity dokumenty BREF : – Velkoobjemové organické chemikálie – Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů Systémy managementu v chemickém průmyslu – Chladící systémy


8. Opatření preventivního charakteru

Ochrana a tvorba životního prostředí včetně prevence znečišťování a havarijní prevence patří trvale k nejvyšším prioritám společnosti AKTIVA, a.s.

Politiku společnosti v oblasti životního prostředí vystihují následující cíle :

- Trvale usilovat o snižování spotřeby surovin a energií.
- Trvale zvyšovat vědomí spoluzodpovědnosti zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a
rozvoj jejich odborných znalostí.
- Snižovat výrobu energií z fosilních paliv jejich nahrazením z obnovitelných zdrojů, např.
energetickým využitím odpadů z výroby.
- Trvale usilovat o eliminaci zdrojů znečišťování vody a půdy.
- Zkvalitnit technické vybavení jednotky určené pro zásah při případných haváriích.
- Zajistit informovanost o naplňování politiky ochrany životního prostředí pro veřejnost i vlastní
zaměstnance a zároveň projednávání připomínek veřejnosti i zaměstnanců.
- Trvale snižovat produkci odpadů inovací technologických procesů.

Seznam příloh

Soubory ke stažení