logo-env

Co jsou to geneticky modifikované organismy (GMO)?Podle zákona je geneticky modifikovaný organismus takový organismus (kromě člověka), jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, tj. cílenou změnou dědičného materiálu způsobem, kterého se nedosáhne přirozeně – např. křížením, šlechtěním.
Tato definice se vztahuje na organismy schopné rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu, tj. mikroorganismy, rostliny, živočichy a buněčné kultury; nevztahuje se na člověka.

odkazy :

Centrum hygieny potravinových řetězců SZÚ
http://www.chpr.szu.cz/
zdravotní nezávadnost potravin, legislativa, monitoring

Výzkumný ústav rostlinné výroby – stránky GMO
http://www.vurv.cz/gmo/default.html
stránky referenční laboratoře pro identifikaci GMO (pracoviště pověřené MZe a MŽP prováděním kontrolních analýz)

Informace z Evropské unie
http://europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/gmo_index_en.html
http://europa.eu.int/comm/biotechnology/
legislativa, povolené GMO, dialog s veřejností, nezávadnost potravin, strategie EK v biotechnologiích

Vědecký výbor pro rostliny při Evropské komisi
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/index_en.html
vyjádření vědeckého výboru k žádostem podávaným v EU

Informace ze zemí OECD
http://www1.oecd.org/ehs/service.htm
legislativa, databáze GM produktů, databáze polních pokusů,
konsensuální dokumenty k hodnocení rizika GMO, další linky

United Nations Industrial Development Organisation
http://binas.unido.org/binas/
Krátký popis: články o povolování a používání GMO ve světě

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti
http://www.biodiv.org/biosafety/protocol.asp
text protokolu týkajícího se dovozu a vývozu GMO (protokol k Úmluvě o biologické rozmanitosti), akce a dokumenty k zavádění protokolu


Domovská strana MŽP
Ministr a ministerstvo
Informační služby
Politika ŽP
Legislativa
Ochrana ŽP
Zahraniční vazby
Odkazy