Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Kukuřice linie Bt11 x MIR604 x GA21 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevKukuřice linie Bt11 x MIR604 x GA21 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaSyngenta Czech‚ s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i. Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž‚ s.r.o.‚ Výzkumný ústav pícninářský‚ spol. s r.o.‚ NutriVet s.r.o.
Místo podnikání (sídlo)Syngenta - Křenova 11‚ 162 00 Praha 6 VÚRV - Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6 – Ruzyně ZVÚ - Havlíčkova 2787‚ 767 01 Kroměříž VÚP - Zahradní 1‚ 664 41 Troubsko NutriVet - Vídeňská 1023‚ 691 23 Pohořelice
Identifikační číslo (IČ)Syngenta - 45146365 VÚRV - 00027006 ZVÚ - 46904841 VÚP - 48532452 NutriVet - 26257408
Specifikace GMOLinie kukuřice Bt11 exprimuje zkrácený protein Cryl Ab, který zajišťuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera (zavíječ kukuřičný Ostrinia nubilalis), a protein fosfinotrycin acetyltransferázu (PAT), která vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glufosinát amonný. Linie kukuřice MIR604 exprimuje modifikovaný protein Cry3A (mCry3A), který zajišťuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a protein fosfomanoza izomerázu (MIR604 PMI), který funguje jako selekční marker umožňující transformovaným rostlinným buňkám využít manózu jako jediný primární zdroj uhlíku. Linie kukuřice GA21 exprimuje modifikovaný kukuřičný enzym 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntázu (mEPSPS), jež vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glyfosát. Kukuřice Bt11 x MIR604 x GA21 – zajišťuje ochranu vůči určitým škůdcům z řádu Lepidoptera a Coleoptera a vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glufosinát amonný nebo glyfosát.
Specifikace genetické modifikaceKukuřice Bt11 byla vytvořena pomocí systému založeném na transformaci a regeneraci protoplastů. Při transformaci byl použit restrikční fragment NotI z vektoru pZO1502, který byl odvozen z plazmidu pUC18. Fragment NotI obsahuje zkrácený gen Bt, který byl získán z genu cry1Ab Bacillus thuringiensis; a také gen pat z Streptomyces viridochromogenes kódující fosfinotricin acetyl transferázu. Fragment NotI neobsahuje gen amp E.coli, který je přítomný v pZO1502 a který vyvolává rezistenci bakteriálních buněk vůči ampicilinu. Kukuřice MIR604 byla vytvořena transformací nezralých kukuřičných embryí pocházejících z vlastní patentované linie Zea mays pomocí transformace Agrobacterium tumefaciens. Vektor použitý při transformaci byl pZM26. Úsek určený k inserci obsahuje modifikovaný gen cry3A (mcry3A) z Bacillus thuringiensis a gen pmi z E. coli kódující fosfomanóza izomerázu jako selekční marker. Součásti replikonu vektoru nejsou určeny pro inzerci. Při tvorbě kukuřice GA21 byl použit plazmid pDPG434 a transformace prostřednictvím bombardování mikroprojektily. Tento plazmid je odvozen z vektoru pSK, který pochází z plazmidu pUC19 a který je běžně používán v molekulární biologii.
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedenými geneticky modifikovanými organismy lze jen způsobem popsaným v žádosti čj. 1784/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 1784/ENV/09, v žádosti čj. 4013/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 4013/ENV/09, v žádostičj. 5102/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 5102/ENV/09, v žádosti čj. 3630/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 3630/ENV/09 a v žádostičj. 11301/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 11301/ENV/09
Kategorie rizika
Účel nakládáníJedná se o výzkumné pokusy navržené tak‚ aby byly získány informace a rostlinný materiál modifikovaných a nemodifikovaných kukuřic ze standardních agronomických podmínek a aby mohly být provedeny analýzy zrna a siláže. Cílem polních pokusů je získání co nejširšího souboru údajů o agronomických charakteristikách v českých a evropských podmínkách‚ produkce zrna kukuřic pro srovnávací analýzy a získání dalších informací týkajících se výkonnosti oproti cílovým škůdcům v českých podmínkách. Zároveň budou monitorovány případné účinky na životní prostředí‚ především vlivu na necílové organismy. Z uvedených důvodů budou .; maloplošné polní pokusy umístěny na různých lokalitách České republiky.
Požadavky na označeníNa veškerých obalech s materiálem GM kukuřic‚ včetně přepravních‚ bude uvedeno označení „Není určeno k pěstování ani ke konzumaci či zkrmení" a bude uveden jednoznačný identifikační kód (podle databáze OECD‚ Biotrack)‚ pokud byl těmto transgenním událostem přidělen: Bt11 je MON-89Ø34-3 a pro GA21 je MON- ØØØ 21-9.
Datum vzniku oprávnění04/28/2009
Doba platnosti oprávnění3 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2012
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna_zprava-20130404.pdf (177 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/21/2009
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016