Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Kukuřice linie Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevKukuřice linie Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaSyngenta Czech‚ s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i. Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž‚ s.r.o.‚ Výzkumný ústav pícninářský‚ spol. s r.o.‚ NutriVet s.r.o.
Místo podnikání (sídlo)Syngenta - Křenova 11‚ 162 00 Praha 6 VÚRV - Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6 – Ruzyně ZVÚ - Havlíčkova 2787‚ 767 01 Kroměříž VÚP - Zahradní 1‚ 664 41 Troubsko NutriVet - Vídeňská 1023‚ 691 23 Pohořelice
Identifikační číslo (IČ)Syngenta - 45146365 VÚRV - 00027006 ZVÚ - 46904841 VÚP - 48532452 NutriVet - 26257408
Specifikace GMOLinie kukuřice Bt11 exprimuje zkrácený protein Cryl Ab, který zajišťuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera (zavíječ kukuřičný Ostrinia nubilalis), a protein fosfinotrycin acetyltransferázu (PAT), která vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glufosinát amonný. Linie kukuřice MIR162 exprimuje protein Vip3Aa (označený Vip3Aa20), který zajišťuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, a protein fosfomanóza izomerázu (PMI), který funguje jako selekční marker umožňující transformovaným rostlinným buňkám využít manózu jako jediný primární zdroj uhlíku. Linie kukuřice MIR604 exprimuje modifikovaný protein Cry3A (mCry3A), který zajišťuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a protein fosfomanoza izomerázu (MIR604 PMI), který funguje jako selekční marker umožňující transformovaným rostlinným buňkám využít manózu jako jediný primární zdroj uhlíku. Linie kukuřice GA21 exprimuje modifikovaný kukuřičný enzym 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntázu (mEPSPS), jež vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glyfosát. Kukuřice Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 – zajišťuje ochranu vůči určitým škůdcům z řádu Lepidoptera a Coleoptera a vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glufosinát amonný nebo glyfosát.
Specifikace genetické modifikaceKukuřice Bt11 byla vytvořena pomocí systému založeném na transformaci a regeneraci protoplastů. Při transformaci byl použit restrikční fragment NotI z vektoru pZO1502, který byl odvozen z plazmidu pUC18. Fragment NotI obsahuje zkrácený gen Bt, který byl získán z genu cry1Ab Bacillus thuringiensis; a také gen pat z Streptomyces viridochromogenes kódující fosfinotricin acetyl transferázu. Fragment NotI neobsahuje gen amp E.coli, který je přítomný v pZO1502 a který vyvolává rezistenci bakteriálních buněk vůči ampicilinu. Kukuřice MIR162 byla vytvořena transformací nezralých kukuřičných embryí pocházejících z vlastní patentované linie Zea mays prostřednictvím Agrobacterium tumefaciens. Pro transformaci byl použit plazmid pNOV1300. Úsek určený k inzerci obsahuje gen vip3Aa19, který je modifikovanou verzí přirozeného genu vip3Aa1 z Bacillus thuringiensis, a také obsahuje gen pmi z E. coli kódující fosfomanóza izomerázu. Replikační sekvence vektoru nejsou určeny k inzerci. Po vnesení do rostliny byl gen vip3Aa19 z pNOV1300 označen vip3Aa20 a jím kódovaný protein byl označen Vip3Aa20. Kukuřice MIR604 byla vytvořena transformací nezralých kukuřičných embryí pocházejících z vlastní patentované linie Zea mays pomocí transformace Agrobacterium tumefaciens. Vektor použitý při transformaci byl pZM26. Úsek určený k inserci obsahuje modifikovaný gen cry3A (mcry3A) z Bacillus thuringiensis a gen pmi z E. coli kódující fosfomanóza izomerázu jako selekční marker. Součásti replikonu vektoru nejsou určeny pro inzerci. Při tvorbě kukuřice GA21 byl použit plazmid pDPG434 a transformace prostřednictvím bombardování mikroprojektily. Tento plazmid je odvozen z vektoru pSK, který pochází z plazmidu pUC19 a který je běžně používán v molekulární biologii.
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedenými geneticky modifikovanými organismy lze jen způsobem popsaným v žádosti čj. 1784/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 1784/ENV/09, v žádosti čj. 4013/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 4013/ENV/09, v žádostičj. 5102/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 5102/ENV/09, v žádosti čj. 3630/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 3630/ENV/09 a v žádostičj. 11301/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 11301/ENV/09
Kategorie rizika
Účel nakládáníJedná se o výzkumné pokusy navržené tak‚ aby byly získány informace a rostlinný materiál modifikovaných a nemodifikovaných kukuřic ze standardních agronomických podmínek a aby mohly být provedeny analýzy zrna a siláže. Cílem polních pokusů je získání co nejširšího souboru údajů o agronomických charakteristikách v českých a evropských podmínkách‚ produkce zrna kukuřic pro srovnávací analýzy a získání dalších informací týkajících se výkonnosti oproti cílovým škůdcům v českých podmínkách. Zároveň budou monitorovány případné účinky na životní prostředí‚ především vlivu na necílové organismy. Z uvedených důvodů budou .; maloplošné polní pokusy umístěny na různých lokalitách České republiky.
Požadavky na označeníNa veškerých obalech s materiálem GM kukuřic‚ včetně přepravních‚ bude uvedeno označení „Není určeno k pěstování ani ke konzumaci či zkrmení” a bude uveden jednoznačný identifikační kód (podle databáze OECD‚ Biotrack)‚ pokud byl těmto transgenním událostem přidělen: Bt11 je MON-89Ø34-3 a pro GA21 je MON- ØØØ 21-9.
Datum vzniku oprávnění04/28/2009
Doba platnosti oprávnění3 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2012
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna_zprava_SYNGENTA-20130227.pdf (102 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/21/2009
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016