PŘEHLED HLAVNÍCH ZKRATEK
LIST OF ABBREVIATIONS


AIM

Automatizovaný imisní monitoring
Automatic Air Pollution Monitoring

AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the CR

AOX

absorbovatelné organicky vázané halogeny
absorbable organically bounded halogens

AV ČR

Akademie věd ČR
Academy of Sciences of CR

BČOV

biologická čistírna odpadních vod
biological water treatment plant

BEZK

Brontosauři ekocentrum Zelený klub
Ecocentre Green Club of The Brontosaurus Movement

BOD5

biochemical five-day oxygen demand
viz BSK5

BSK5

biologická pětidenní spotřeba kyslíku
see BOD5

CBD

Úmluva o biologické rozmanitosti
Convention on Biological Diversity

CDV

Centrum dopravního výzkumu
Transportation Research Centre

CeHO

Centrum hospodaření s odpady
Waste Management Centre

CEMC

The Czech Environmental Management Center
České ekologické manažerské centrum

CENIA

CENIA, Czech Environmental Information Agency
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CET

Central Europe time
středoevropský čas

CIR

Centrum inovací a rozvoje
Center for Inovation and Development

CODCr/Mn

chemical oxygen demand (chromium/manganese)
viz CHSKCr/Mn

COICOP

Clasificationof Individual Consumption by Purpose
Klasifikace individuální spotřeby podle účelu

COŽP

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Charles University Environment Centre

CR

Czech Republic
see ČR

CSK

Czechoslovak Crown
československá koruna (Kčs)

CVVM SoÚ AV ČR

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky
Centre of Public Opinion Surveys of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of Czech Republic

CZK

Czech Crown
česká koruna (Kč)

ČAPPO

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
Czech Association of Petroleum Industry and Trade

ČBÚ

Český báňský úřad
Czech Mining Bureau

ČEÚ

Český ekologický ústav
Czech Environmental Institute

ČEZ

České energetické závody
CEZ Power Company

ČGS

Česká geologická služba
Czech Geological Survey

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Czech Hydrometeorological Institute

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí
Czech Environmental Inspection

ČNR

Česká národní rada
Czech National Assembly

ČOV

čistírna odpadních vod
Waste-water treatment plant

ČR

Česká republika
Czech Republic

ČSFR

Česká a Slovenská Federativní Republika
Czech and Slovak Federative Republic

ČSN

česká (československá) státní norma
Czech (Czechoslovak) State Standard

ČSOP

Český svaz ochránců přírody
Czech Union of Nature Conservation

ČSSR

Československá socialistická republika
Czechoslovak Socialistic Republic

ČSÚ

Český statistický úřad
Czech Statistical Office

ČÚZK

Český ústav zeměměřičský a katastrální
Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre

dB

decibel

DDT

dichlordifenyltrichloretan
dichlorodiphenyl trichlorethane

DNA

Doxyribonucleic acid
Desoxyribonukleová kyselina

EC

European Commission
viz EK

ECI

European Common Indicators
Obecné evropské indikátory

ECE

Economic Commission for Europe
viz EHK

EDU

Elektrárna Dukovany
Dukovany NPP

EEA

European Environmental Agency
Evropská agentura pro životní prostředí

EHK

Evropská hospodářská komise
see ECE

EHS

Evropské hospodářské společenství
the European Economic Communities

EIA

Environmental Impact Assessment
posuzování vlivů na životní prostředí

EK

Evropská komise
see EC

EMAS

Environmentálně orientované řízení
Eco-Management and Audit Scheme

EMEP

European Monitoring and Evaluation Programme
Evropský program monitorování a hodnocení

ERÚ

Energetický regulační úřad
Energy Regulation Office

ES

Evropské společenství
European Community

ESA 95

European System of Accounting 95
Evropský systém účetnictví 95

EŠV

Ekologicky šetrný výrobek
Environmentally Friendly Products

ETE

Elektrárna Temelín
Temelín NPP

EU

Evropská unie
European Union

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organizace OSN pro výživu a zemědělství

FISIM

Financial Institution Services Indirectly Measured
Zprostředkovatelské služby finančních institucí měřené nepřímo

FNM

Fond národního majetku
National Property Fund

FSC

Forest Stewardship Council
Pracovní skupina pro certifikaci

FSÚ

Federální statistický úřad
Federal Statistical Office

GDP

gross domestic product
viz HDP

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point
Analýza rizik a tvorba kritických kontrolních bodů

HCFC

hydrochlorofluorované uhlovodíky
hydrochlorofluorocarbons

HDP

hrubý domácí produkt
see GDP

HND

hrubý národní důchod
Gross domestic income

HZS MV ČR

Hasičský záchranný sbor MV ČR
Fire Protection Department of the Czech Ministry of the Interior

CHKO

Chráněná krajinná oblast
Protected Countryside Area

CHSKCr/Mn

chemická spotřeba kyslíku (chromová/manganová)
see CODCr/Mn

ICP

International Cooperative Program
Mezinárodní program spolupráce

IFER

Institute of Forest Ecosystem Research
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů

IMIP

Institut městské informatiky Praha
Institute of Municipal Informatics of the Capital City of Prague

IPCC

International Panel on Climate Change
Mezinárodní panel o změnách klimatu

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control
Integrovaná prevence a omezování znečištění

IRZ

Integrovaný registr znečištění
Integrated Pollution Register

ISIC

International Standard Industrial Classification
mezinárodní typová odvětvová klasifikace průmyslových činností

ISKO

Informační systém kvality ovzduší
Air Quality Information System

ISPA

Instruments for Structural Policies for Pre-Accession
Nástroj předvstupních strukturálních politik

IUCN

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
Mezinárodní unie pro ochranu přírody

JE

jaderná elektrárna
see NPP

JN

jinde nezařazené
not classified elsewhere

KČOV

kořenová čistírna odpadních vod
root water-treatment plant

KEV

Klub ekologické výchovy
Ecological Education Club

KF

Kancelář fondu
Fund Office

KRNAP

Krkonošský národní park
Krkonoše National Park

krajský úřad
Regional Authority

LA21

Local Agenda 21
Místní Agenda 21

LČR, s. p.

Lesy České republiky, státní podnik
Forests of the Czech Republic, state enterprise

LPG

liquied petroleum gases
zkapalněné plyny

LRKO

Laboratoř radiační kontroly
Radiation Control Laboratory

LSEČ

letní středoevropský čas
Summer Central Europe time

MA21

Místní Agenda 21
Local Agenda 21

MD ČR

Ministerstvo dopravy ČR
Ministry of Transport of CR

MF ČR

Ministerstvo financí ČR
Ministry of Finance of CR

MH ČR

Ministerstvo hospodářství ČR
Ministry of the Economy of CR

MHD

městská hromadná doprava
municipal mass transportation

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministry for Regional Development of CR

MO ČR

Ministerstvo obrany ČR
Ministry of Defence of CR

MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministry of Industry and Trade of CR

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministry of Schools, Youth and Physical Education of CR

městský/místní úřad
Municipal/Local Authority

MV ČR

Ministerstvo vnitra ČR
Ministry of Interior of CR

MZd ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministry of Health of CR

MZ ČR

Ministerstvo zahraničí ČR
Ministry of Foreign Affairs of CR

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministry of Agriculture of CR

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministry of the Environment of CR

MŽP ČR – OEN

odbor ekonomických nástrojů MŽP ČR
Department of Economic Instruments of MŽP ČR

MŽP ČR – OEKL

odbor ekologie krajiny a lesa MŽP ČR
Department of Countryside and Forest Ecology of the Ministry of the Environment

MŽP ČR – OEŠ

odbor ekologických škod
Environmental Damage Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OEŽP

odbor ekonomiky životního prostředí MŽP ČR
Department of Economy of the Environment of MŽP ČR

MŽP ČR – OFNOPK

odbor finanční nástroje v ochraně přírody a krajiny
Department of Financial Tools in Nature and Landscape Protection of MŽP ČR

MŽP ČR – OG

odbor geologie MŽP ČR
Department of Geology of MŽP ČR

MŽP ČR – OMOB

odbor mezinárodních vztahů MŽP ČR
Department of International Relations of MŽP ČR

MŽP ČR – OODP

odbor odpadů MŽP ČR
Waste Management Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OOO

odbor ochrany ovzduší MŽP ČR
Air Protection Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OOV

odbor ochrany vod MŽP ČR
Water Protection Department of MŽP ČR

MŽP ČR – ORPS

odbor rozvojové a projektové spolupráce MŽP ČR
Department of Development and Project Cooperation of MŽP ČR

MŽP ČR – OVP

odbor veřejné podpory
Department of Public Support of MŽP ČR

MŽP ČR – OVV

odbor vnějších vztahů MŽP ČR
Public Relations Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OZCHČP

odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP ČR
Department of Special Natural Protected Areas of MŽP ČR

MŽP ČR – OZK

odbor změny klimatu
Department of Climate Change of MŽP ČR

NACE

Nomenclature des activités des communautés européennes
Statistická klasifikace ekonomických činností ES
Statistical Classification of Economic Activities within the European Communities

NGO

Nongovernmental Organization
viz NNO

NL

nerozpuštěné látky
insoluble substances

NNO

nestátní nezisková organizace
see NGO

NP

národní park
National Park

NPF

National Property Fund
viz FNM

NPK

kombinované průmyslové hnojivo (dusík, fosfor, draslík)
combined industrial fertilizer (nitrogen, phosphorus, potassium)

NPP

Národní přírodní památka (kapitola B5)
National natural monument (chapter B5)

NPP

Nuclear Power Plant (kapitola B6)
viz JE (chapter B6)

NPR

Národní přírodní rezervace
National natural reserve

NRL

Národní referenční laboratoř pro neionizující záření
National Reference Laboratory for Nonionizing Fields

NSZM

Národní síť Zdravých měst
National Network of Healthy Cities

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OEVVO

oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Department of Environmental Education Enlightement and Public Awareness

OHS

okresní hygienická stanice
District Hygienic Station

OI ČIŽP

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí
District Inspectorate of the Czech Environment Inspection

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností
Branch Classification of Economic Activities

ORGREZ

Organizace pro racionalizaci energetických závodů
Organization for Rationalization of Power Plants

oskm

osobové kilometry
passenger kilometres

OSN

Organizace spojených národů
The United Nations

OSZLŽP

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Division of Agriculture, Forestry and Environment Statistics

OSŽP

oddělení statistiky životního prostředí
Environmental Statistics Department

okresní/obecní úřad
District/Municipal Authority

OÚNZ

Obvodní ústav národního zdraví
District/Municipal Administration of National Health

PAH

polycyclic aromatic hydrocarbons
polycyklické aromatické uhlovodíky

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky
polycyclic aromatic hydrocarbons

PCB

polychlorinated biphenyls
polychlorované bifenyly

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
Program pro podporu certifikace lesů

PHARE

Poland and Hungary Assistance for Restructuring of their Economies
Program hospodářské pomoci

PHM

pohonné hmoty
automotive fuels

PHO

pásmo hygienické ochrany vod
Water Hygiene Protection Zone

PM10

ukazatel prašného spadu s velikostí částic pod 10 µm
index of particulate matter with particle size below 10 µm

POO

Program ochrany ovzduší
Air Protection Program

PP

přírodní památka
National natural

PR

přírodní rezervace
Natural reserve

PRTR

Pollutant Release and Transfer Registers
Registry úniků a přenosů znečišťujících látek

RC

regionální centrum
Regional Centre

RE

Rada Evropy
Council of Europe

REC

Regional Environmental Centre
Regionální environmentální centrum

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Register of Emissions and Sources of Air Pollution

RMS

radiační monitorovací síť
Radiation Monitoring Network

SEA

Posuzování vlivů na ŽP přesahující hranice států
Transboundary Environmental Impact Assessment

SEČ

středoevropský čas
Central Europe time

SEZ

Staré ekologické zátěže
Contaminated sites

SEV

Středisko ekologické výchovy
Environmental Education Centre

SFŽP

Státní fond životního prostředí
State Environmental Fund

SCHKO

Správy chráněných krajinných území
Administrations of Protected Landscape Areas

SLDB

sčítání lidu, domů a bytů
Census of persons, homes, and apartments

SMOP

Svaz Mladých ochránců přírody
The Youth Association for Nature Conservation

SMS

Státní meliorační správa
State Land Use Division

SOP ČR

Správa ochrany přírody ČR
Administration of Nature Protection CR

SP

státní program
state program

SPM

Suspended Particulate Matter
prašný aerosol

SSEV

Sdružení středisek ekologické výchovy
Association of Environmental Education Centres

SRS

Státní rostlinolékařská správa
State Medicinal Plant Administration

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
State Office for Nuclear Safety

SÚJCHBO

Státní úřad pro jadernou, chemickou a biologickou bezpečnost
National Autority for Nuclear, Biological and Cemical Protection

SÚRO

Státní ústav radiační ochrany
State Radiation Protection Institute

SVB

Sdružení pro výrobu bionafty
Association for the Production of Bio-Nafta

SVRS

Smogové varovné a regulační systémy
Smog Regulation and Warning Systems

SVÚ

Státní veterinární ústav
State Veterinary Institute

SZÚ

Státní zdravotní ústav
National Institute of Public Health

tkm

tunokilometry
ton-kilometres

TLD

termoluminiscenční dozimetr/dozimetrie
thermoluminiscent dosimeter/dosimetry

toe

tons of oil equivalent
tuny ropného ekvivalentu

TP

Total phosphorus
celkový fosfor

TZL

tuhé znečišťující látky
Suspended Particulate Matter

UN

see OSN
viz OSN

USA

United States of America
Spojené státy americké

USD

dollar
americký dolar

UTC

Universal Time, Coordinated
koordinovaný světový čas

UV

ultraviolet
ultrafialové

ÚEM AV ČR

Ústav experimentální medicíny AV ČR
Institute of Experimental Medicine of AV ČR

ÚEP

Ústav pro ekopolitiku
Institute for Environmental Politicy

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Institute for Economic Forest Management

ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Central Agricultural Control and Testing Institute

ÚRMS ČR

Ústředí radiační monitorovací sítě ČR
Radiation Monitoring Network Centre CR

ÚSES

Územní systém ekologické stability
Territorial System of Ecological Stability

ÚSMH AV ČR

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Institute of Rock Structure and Mechanics of AV ČR

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky
Institute of Health Information and Statistics

VaV

Věda a výzkum
Science and Research

VCHÚ

Velkoplošná chráněná území
large protected areas

VOC

volatile organic compounds
těkavé organické látky

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická
Institute of Chemical Technology

VÚLHM

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Forestry and Game Management Research Institute

VÚLHM – LOS

lesní ochranná služba VÚLHM
Forest Protection Service of VÚLHM

VÚLHM – ÚOL

Útvar ochrany lesa VÚLHM
Department of Forest Protection of VÚLHM

VÚMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Research Institute for Soil and Water Reclamation

VÚV T.G.M.

Výzkumný vodohospodářský ústav T. G. Masaryka
T. G. Masaryk Water Management Research Institute

WHO

World Health Organization
Světová zdravotnická organizace

ZCHÚ

zvláště chráněná území
Special protected areas

Zdravotní ústav
Health Institute

ŽP

životní prostředí
Environment


OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS