E4 - NÁZORY A POSTOJE VEŘEJNOSTI

Tato kapitola obsahuje výsledky šetření Naše společnost 2005 Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR a výsledky průzkumu Eurobarometru. Výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění probíhají zpravidla každý kalendářní měsíc formou standardizovaného dotazování při použití metody kvótního výběru. Téma životního prostředí a některých souvisejících otázek je zařazováno do některých z nich.

Výběrový soubor tvoří vždy respondenti ve věku od 15 let reprezentující populaci ČR od této věkové hranice. Názory jednotlivých skupin obyvatel jsou analyzovány v případě jejich dostatečného zastoupení v souboru.

Tab. E4.8–12 Výsledky průzkumu Eurobarometru související s životním prostředím v Evropské unii a jeho členských státech

Výsledky průzkumu Eurobarometru jsou výběrem ze dvou pravidelných zpráv o stavu veřejného mínění v zemích Evropské unie, které vycházejí dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

Průzkum probíhal metodou vícestupňového náhodného výběru a dotazováni byli obyvatelé ve věku 15 let a více. Průzkum prováděl TNS Opinion & Social, konsorcium složené z TNS a EOP Gallup Europe.

Jarní průzkum v České republice probíhal od 18. května do 7. června 2005 a zahrnuje 1083 obyvatel. Podzimní průzkum reflektuje mínění 1161 respondentů a uskutečnil se v období od 11. října do 15. listopadu 2005.

E4 - PUBLIC OPINION AND ATTITUDES


This chapter contains the results of “Our Society” surveys by the Centre for Public Opinion Surveys of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of CR and the Eurobarometer surveys in 2005. The surveys were carried out regularly each month in the form of standard questionnaires using the quota selection method. The subject of the environment and some related aspects are included in one of these questionnaires.

The selected set always consisted of persons over 15 years of age representing the population of CR above this age. The opinions of the individual groups of the population are analyzed when they are represented by a sufficient number of persons in the set.

Tab. E4.8–12 Results of the Eurobarometer survey related to the environment in the European Union and its Member States

These results are a selection from two regular reports on the state of public opinion in the countries of the European Union, published twice annually, in the spring and in the autumn.

The survey was held by the method of multi-level random selection and respondents consisted of inhabitants aged 15 years or more. The survey was performed by TNS Opinion & Social, a consortium consisting of TNS and EOP Gallup Europe.

The spring survey in the CR was performed from May 18 to June 7, 2005 and included 1083 inhabitants. The autumn survey reflects the opinions of 1161 respondents and was performed in the period from October 11 to November 15, 2005.


V tabulkách jsou uvedeny výsledky šetření, které proběhlo ve dnech 16.–23. 5. 2005 na souboru 1088 respondentů.
The Tables give the results of a survey held on May 16–23, 2005 on a set of 1088 respondents.

Tab. E4.1 Spokojenost s životním prostředím
Satisfaction with the environment

   

Velmi
spokojen
Very
satisfied

Spíše
spokojen
Rather
satisfied

Spíše
nespokojen
Rather
unsatisfied

Velmi
nespokojen
Very
unsatisfied

Neví
Don’t know

SPOKOJEN/
NESPOKOJEN
SATISFIED/
UNSATISFIED

%

V republice
In the country

2

50

39

5

4

52/44

V bydlišti
At place
of residence

11

62

22

5

0

73/27

Otázka: „Jak jste spokojen s životním prostředím v naší republice celkově a ve Vašem bydlišti?“
Question: “How are you satisfied with the environment in our country and at place of residence?”

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.2 Spokojenost v místě bydliště
Satisfaction at place of residence

   

Velmi
spokojen
Very
satisfied

Spíše
spokojen
Rather
satisfied

Spíše
nespokojen
Rather
unsatisfied

Velmi
nespokojen
Very
unsatisfied

Neví
Don’t
know

SPOKOJEN/
NESPOKOJEN
SATISFIED/
UNSATISFIED

%

S dostupností volné přírody
With access to open nature

34

54

10

1

1

88/11

S čistotou okolní přírody
With purity
of surrounding nature

11

64

22

2

1

75/24

S kvalitou pitné vody
With quality of drinking
water

17

54

22

3

4

71/25

S čistotou ovzduší
With purity of air

15

54

24

6

1

69/30

S úrovní hluku
With noise level

10

50

29

10

1

60/39

S čistotou povrchových vod
With purity of surface water

8

46

32

5

9

54/37

Otázka: „Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen, či nespokojen a) s čistotou okolní přírody, b) s dostupností volné přírody, c) s čistotou ovzduší, d) s čistotou povrchových vod, e) s kvalitou pitné vody, f) s úrovní hluku?“
Question: “How are you satisfied/unsatisfied at the place of your residence a) with the purity of local nature, b) with access to open nature, c) with the purity of the air, d) with the purity of the surface water, e) with the quality of drinking water, f) with the noise level?

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.3 Chování domácností k životnímu prostředí
Environmental behavior of households

   

Vždy
Always

Často
Often

Výjimečně
Rarely

Nikdy
Never

Neví
Don’t know

%

Odevzdává, třídí nebezpečný odpad
Hand over, sort hazardous wastes

37

35

17

7

4

Třídí běžný odpad
Sort regular waste

32

41

16

9

2

Šetří energiemi a vodou z důvodu ochrany ŽP
Save on energy and water for environmental reasons

13

33

32

18

4

Řídí se při nákupu výrobků tím, zda jsou šetrné k ŽP
Purchase environmentally friendly products

8

23

34

22

13

Omezuje jízdy autem z důvodu ochrany ŽP
Limit use of car for environmental reasons

6

12

36

37

9

Otázka: „Pokud jde o Vaši domácnost, a) odevzdáváte, třídíte nebezpečný odpad, b) třídíte běžný odpad, c) řídíte se při nákupu výrobků (např. pracích prášků) tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí, d) omezujete jízdy autem z důvodu ochrany životního prostředí, e) šetříte energiemi a vodou z důvodu ochrany životního prostředí?“
Question: “Concerning your household a) do you hand over, sort hazardous waste, b) do you sort regular waste, c) do you buy environmentally friendly products (detergents, for example)?, d) do you limit the use of your car for environmental reasons?, e) do you save energy and water for environmental reasons?

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.4 Aktivity ve prospěch životního prostředí – posledních 5 let
Activity for the benefit of the environment – past 5 years

   

Ano
Yes

Ne
No

Neví
Don’t know

%

Zúčastnil se aktivit na ochranu přírody – brigády, obnovy zeleně…
Participated in activities for environmental protection – brigades,
green restoration

34

65

1

Podepsal petici týkající se životního prostředí
Signed petition concerning the environment

13

85

2

Dal peníze na podporu nějaké skupiny, hnutí, které se zabývá
ochranou životního prostředí
Donated money to support group or movement involved
in environmental protection

14

84

2

Zúčastnil se protestu nebo demonstrace, které se týkaly životního prostředí
Participated in protest or demonstration that concerned the environment

4

95

1

Otázka: „V posledních pěti letech jste: a) podepsal petici týkající se životního prostředí, b) dal peníze na podporu nějaké skupiny, hnutí, které se zabývá ochranou životního prostředí, c) zúčastnil se protestu nebo demonstrace, které se týkaly životního prostředí, d) zúčastnil se aktivit na ochranu přírody – např. brigády, obnovy zeleně?“
Question: “In the past five years have you a) signed a petition concerning the environment, b) donated money to support a group or movement involved in environmental protection, c) participated in a protest or demonstration concerning the environment, d) participated in an activity for environmental protection – for example, brigades, greenery renewal?”

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.5 Souhlas s výroky…
Agreement with the statement…

   

Rozhodně
ano
Definitely
yes

Spíše
ano
Mostly
yes

Spíše
ne
Mostly
no

Rozhodně
ne
Definitely
no

Neví
Don’t
know

ANO/NE
YES/NO

%

Snaha jednotlivce dělat něco
pro životní prostředí má význam
The attempt of an individual
to do something for the
environment has meaning

44

40

11

3

2

84/14

Je příliš ekonomicky náročné
zabývat se životním prostředím
It’s too costly to be concerned
about the environment

4

19

48

22

7

23/70

Lidé dnes mají dost času na to,
aby se zabývali životním
prostředím
People these days have enough
time to be concerned about
the environment

9

36

38

7

10

45/45

Způsob likvidace odpadů
a znečištění životního prostředí
vyřeší věda
The method of waste liquidation
and pollution clean-up will be
resolved by science

9

42

27

10

12

51/37

Problémy životního prostředí
se zveličují
Environmental problems are
exaggerated

5

23

35

18

19

28/53

Otázka: „Věnujme se nyní životnímu prostředí. Myslíte si, že a) snaha jednotlivce dělat něco pro životní prostředí má význam, b) problémy životního prostředí se zveličují, c) lidé dnes mají dost času na to, aby se zabývali životním prostředím, d) je příliš ekonomicky náročné zabývat se životním prostředím, e) způsob likvidace odpadů a znečištění životního prostředí vyřeší věda?“
Question: “Let’s pay attention now to the environment. Do you think that a) attempts of individuals to do something for the environment have meaning, b) environmental problems are exaggerated, c) people these days have enough time to be concerned with the environment, d) it’s too costly to be concerned about the environment, e) the method of waste liquidation and pollution clean-up will be resolved by science?”

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Výsledky šetření, které proběhlo ve dnech 14.–21. 2. 2005 na souboru 1083 respondentů.
Results of tests that took place 14.–21. 2. 2005 on a group of 1083 respondents.

Tab. E4.6 Spokojenost s životním prostředím (2)
Satisfaction with the environement (2)

   

Velmi
spokojen
Very
satisfied

Spíše
spokojen
Rather
satisfied

Spíše
nespokojen
Rather
unsatisfied

Velmi
nespokojen
Very
unsatisfied

Neví
Don’t know

SPOKOJEN/
NESPOKOJEN
SATISFIED/
UNSATISFIED

%

V republice
In the country

2

50

37

7

4

52/44

V bydlišti
At home

8

61

24

6

1

69/30

Otázka: „Jak jste spokojen s životním prostředím v naší republice celkově a ve Vašem bydlišti?“
Question: “How are you satisfied with the environment in our country and at home?”

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.7 Velmi naléhavé problémy, 1996–2005
Very urgent problems, 1996–2005

   

96/VI

97/V

98/V

99/V

00/V

01/V

02/IV

03/III

04/III

05/II

%

Korupce, hospodářská
kriminalita
Corruption, white-collar
crime

70

83

82

76

79

80

73

70

65

72

Nezaměstnanost
Unemployment

26

32

55

74

76

59

67

74

84

74

Organizovaný zločin
Organized crime

68

68

71

64

70

63

70

72

65

71

Obecná kriminalita
General crime

72

68

70

62

62

60

64

66

59

63

Sociální jistoty
Social uncertainty

53

55

60

55

58

52

52

57

62

61

Funkční legislativa
Effectiveness of legislation

39

53

55

50

54

56

50

60

48

47

Zdravotnictví
Health care

54

75

65

49

50

52

58

59

70

54

Životní úroveň
Living standard

49

48

54

47

45

44

51

46

52

43

Ekonomická reforma
Economic reform

33

61

58

64

57

48

47

33

51

37

Bydlení a nájemné
Housing and rent

49

50

44

32

40

31

46

44

47

43

Zemědělství
Agriculture

36

39

39

40

38

38

43

47

44

37

Školství
Education

28

42

36

24

26

35

43

37

41

29

Životní prostředí
Environment

50

38

36

27

27

29

35

33

31

28

Uprchlíci u nás
Refugees in the country

18

16

17

18

18

13

19

23

24

25

Rasismus
Racism

-

-

22

17

18

15

21

22

20

21

Soužití s Romy
Co-existence with gypsies

19

16

13

11

11

9

-

-

-

.

Vztahy se SR
Relations with Slovakia

10

16

10

5

5

8

-

-

-

.

Územněsprávní uspořádání
Territorial administration

7

5

6

5

5

6

-

-

-

.

Pozn.: Odpovědi v tabulce: „Velmi naléhavé“ Dopočet do 100 % u každého údaje tvoří jiné odpovědi.
Otázka: Jak naléhavé je podle Vašeho názoru řešení následujících problémů v naší společnosti? Jak moc je podle Vás naléhavé zabývat se letos v České republice následujícími oblastmi? (od r. 2002)
Možnosti odpovědí: velmi naléhavé, dost naléhavé, málo naléhavé, není naléhavé, neví (do r. 2002)/ není naléhavé, docela naléhavé, velmi naléhavé, neví (od r. 2003).
Note: answers in the Table: “Very urgent” Remainder to 100 % corresponds to other answers.
Question: In your opinion how urgent are the following problems in our society? In your opinion, how urgent is it to be concerned with the following areas this year in the Czech Republic? (from 2002)
Possible answers: very urgent, quite urgent, not very urgent, not urgent, don’t know (to 2002)/not urgent, quite urgent, very urgent, don’t know (from 2003).

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.8 Nejdůležitější problémy v ČR
Most important problems in the CR

 

ČR

EU25

Jaro 2005
Spring 2005

Podzim 2005
Autumn 2005

Jaro 2005
Spring 2005

Podzim 2005
Autumn 2005

%

Zdravotnictví
Health care

33

42

17

15

Nezaměstnanost
Unemployment

48

40

50

44

Kriminalita
Criminality

32

33

23

24

Ekonomická situace
Economic situation

26

22

27

26

Důchody, penze
Pensions

19

18

11

10

Rostoucí ceny, inflace
Increasing prices, inflation

9

12

16

17

Daně
Taxes

7

7

7

7

Bydlení
Accommodation

5

5

5

5

Přistěhovalectví
Immigration

4

4

14

15

Terorizmus
Terrorism

2

3

10

14

Vzdělávací systém
Education system

4

2

7

7

Veřejná doprava
Public transport

3

2

2

2

Ochrana životního prostředí
Protection of the environment

2

2

4

4

Obrana, zahraniční vztahy
Defence, foreign relations

0

0

2

2

Jiné
Other

3

3

1

1

Neví
Don’t know

0

0

1

1

Pozn.: Otázka: Jaké jsou dva nejdůležitější problémy, kterým v současné době čelí Česká republika?
Note: Question: What are the two most important problems faced by the Czech Republic at the present time?

Zdroj: Eurobarometr
Source: Eurobarometer

Tab. E4.9 Spokojenost s různými oblastmi života v ČR a v EU
Satisfaction with various area of life in the CR and the EU

 

ČR/CR
dobrá/good

ČR/CR
špatná/bad

EU25
dobrá/good

EU25
špatná/bad

Jaro 2005         Spring 2005

%

Kvalita Vašeho života
Quality of your life

80

18

77

21

Situace evropské ekonomiky
Situation of the European economy

62

27

50

36

Vaše finanční situace
Your financial situation

62

37

64

33

Životní prostředí ve Vaší zemi
Environment in your country

59

40

51

44

Situace domácí ekonomiky
Situation of the domestic economy

36

62

36

62

Situace sociálního zabezpečení v zemi
Social security situation in the country

35

63

47

49

Zaměstnanost v zemi
Employment in the country

14

85

21

78

Pozn.: Otázka: Jak hodnotíte situaci v následujících oblastech?
Dopočet do 100 % – neví
Note: Question: How would you evaluate the situation in the following areas?
Difference to 100 % – don’t know

Zdroj: Eurobarometr
Source: Eurobarometer

Tab. E4.10 Situace v různých odvětvích ve srovnání s EU
Situation in various branches compared to the EU

 

Lepší/Better

Stejná/The same

Horší/Worse

Jaro 2005         Spring 2005

%

Vzdělávací systém
Education system

52

10

33

Životní prostředí v zemi
Environment in the country

38

13

47

Kvalita života v zemi
Quality of life in the country

30

9

56

Situace sociálního zabezpečení v zemi
Social security conditions in the country

25

6

64

Zaměstnanost v zemi
Employment in the country

22

11

63

Situace domácí ekonomiky
Situation in the domestic economy

18

5

72

Pozn.: Otázka: Je situace v následujících oblastech lepší/horší než průměr EU?
Dopočet do 100 % – neví
Note: Question: is the situation in the following areas better or worse than the EU average?
Difference to 100 % – don’t know

Zdroj: Eurobarometr
Source: Eurobarometer

Tab. E4.11 Hlavní priority EU
Main priorities in the EU

 

ČR

EU25

Jaro 2005
Spring 2005

Podzim 2005
Autumn 2005

Jaro 2005
Spring 2005

Podzim 2005
Autumn 2005

%

Boj proti nezaměstnanosti
Combatting unemployment

47

45

47

43

Boj proti bídě a sociálnímu vyloučení
Combatting poverty and social exclusion

47

43

44

44

Boj proti organizovanému zločinu
a obchodu s drogami/Combatting
organized crime and the trade in drugs

30

29

25

25

Udržování míru a bezpečnosti v Evropě
Maintaining peace and safety in Europe

29

28

31

28

Ochrana životního prostředí
Protection of the environment

25

26

19

20

Boj proti terorizmu/Combatting terrorism

15

24

19

23

Přibližování se evropským občanům a větší
informování o EU, její politice a institucích
Coming closer to European citizens
and greater awareness of the EU,
its policies and institutions

19

18

19

17

Záruka práv jednotlivce a respektování
demokratických principů v Evropě
Guarantees of the rights of individuals and
respecting democratic principles in the EU

16

13

14

12

Zajištění kvality potravinářských výrobků
Ensuring the quality of food products

7

12

8

11

Úspěšné zavedení jednotné evropské
měny – eura/Successful introduction
of a single European currency – euro

16

12

10

8

Ochrana spotřebitele a zajištění kvality
ostatních výrobků
Protection of the consumer and ensuring
the quality of other products

8

10

8

8

Boj proti ilegálnímu přistěhovalectví
Combatting illegal immigration

7

7

15

15

Reforma institucí EU a způsobu jejich
fungování/Reform of the EU institutions
and their functioning

5

6

5

5

Přijetí nových členských zemí
Accession of new Member States

7

5

4

4

Prosazování politického a diplomatického
významu EU ve světě
Increasing the political and diplomatic
importance of the EU in the world

6

3

5

4

Jiné/Other

0

0

1

1

Žádná z těchto možností/None of the above

0

0

1

1

Neví, bez odpovědi/Don’t know, no answer

1

1

2

3

Pozn.: Otázka: Jaké jsou tři nejdůležitější priority Evropské unie?
Note: Question: What are the three most important priorities of the European Union?

Zdroj: Eurobarometr
Source: Eurobarometer

Tab. E4.12 Kompetence na národní a unijní úrovni
Competence at the national and EU level

 

Na úrovni vlády ČR
At the level of the
Government of the CR

Společně v EU
Jointly with the EU

Podzim 2005         Autumn 2005

%

Boj proti terorizmu
Combatting terrorism

ČR

10

88

EU 25

19

78

Vědecký a technický výzkum
Scientific and technical research

ČR

18

79

EU 25

26

69

Boj proti zločinu
Combatting crime

ČR

24

75

EU 25

38

59

Obrana a zahraniční politika
Defence and foreign policy

ČR

24

75

EU 25

32

63

Ochrana životního prostředí
Protection of the environment

ČR

30

69

EU 25

30

66

Imigrace
Immigration

ČR

42

56

EU 25

38

57

Problematika konkurence
The aspect fo competition

ČR

42

52

EU 25

43

56

Ochrana spotřebitele
Protection of the consumer

ČR

47

51

EU 25

47

48

Podpora regionům s ekonom. problémy
Support for regions with economic problems

ČR

48

50

EU 25

38

57

Energetika
Energy production

ČR

50

48

EU 25

36

59

Zemědělsá politika a rybolov
Agricultural policy and fishing

ČR

49

48

EU 25

43

51

Vzdělávání
Education

ČR

55

44

EU 25

67

29

Boj proti nezaměstnanosti
Combatting unemployment

ČR

58

41

EU 25

57

39

Zdravotnictví a sociální péče
Health and social care

ČR

67

32

EU 25

67

29

Důchody
Pensions

ČR

72

26

EU 25

74

22

Daně
Pensions

ČR

74

23

EU 25

70

25

Pozn.: Otázka: Na které úrovni by se měla dělat rozhodnutí?
Dopočet do 100 % – neví, bez odpovědi
Note: Question: At which level should decisions be made?
Difference to 100 % – don’t know

Zdroj: Eurobarometr
Source: Eurobarometer

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS