E3 - VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pojmy vzdělávání, výchova, osvěta a práce s veřejností v oblasti životního prostředí označují působení na širokou veřejnost ve smyslu přenosu informací, napomáhání vytváření vhodné hierarchie hodnot, pozitivních postojů a aktivního přístupu k péči o životní prostředí. Jedná se o činnosti podporující udržitelný rozvoj a uplatnění dokumentu Agenda 21 v místních podmínkách.

E3.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

E3.1.1 Resort životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR)

MŽP ČR je koordinátorem a gestorem Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice (SP EVVO ČR), přijatého usnesením vlády č. 1048/2000 (aktualizovaného usnesením vlády č. 96/2002, usnesením vlády č. 1010/2002 a usnesením vlády č. 991/2003) jako součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím, která byla v r. 2003 nahrazena směrnicí č. 4/2003. EVVO je zároveň zakotvena ve Státní politice životního prostředí, přijaté usnesením vlády č. 235/2004.

Národní síť center a středisek ekologické výchovy je Ministerstvem životního prostředí podporována od r. 1999 vypisováním specializované veřejné zakázky malého rozsahu na konkrétní úkoly, které pro MŽP ČR plní nestátní neziskové organizace.

Zdroj: MŽP ČR

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

CENIA je příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí, která vznikla 1. dubna 2005 přeměnou z Českého ekologického ústavu (ČEÚ). Práce oddělení Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se nezměnila a nadále pracuje v oblastech EVVO na provozu internetových stránek, provozuje databázi informačního systému EVVO, poskytuje informace a konzultace a podílí se na projektech a programech environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Oddělení EVVO se podílelo spolu s Agenturou pro šetrné výrobky také na vytváření Výukového programu osvěty Ekologicky šetrných výrobků a na školení lektorů.

Zdroj: CENIA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR)

MŠMT ČR plní úkoly v oblasti EVVO na základě Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR č. 1048/2000 ve smyslu usnesení vlády č. 96/2002, č. 1010/2002 a č. 991/2003. EVVO je součástí Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) a součástí rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Od r. 2005 se v oblasti akreditace vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků postupuje podle Standardu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO č.j. 10 197/2005. Významným partnerem pro realizaci EVVO na školách jsou pro MŠMT ČR neziskové organizace. Na podporu projektů neziskových organizací, působících v oblasti EVVO, vyhlašuje MŠMT ČR každým rokem programy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO).

Zdroj: MŠMT ČR

E3.1.2 Nestátní neziskové organizace, environmentálně výchovná, informační a specializovaná zařízení

V České republice se environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě věnuje velké množství organizací. V ročence je možné zachytit pouze část – organizace, které jsou součástí celostátních sítí nebo organizace s celostátní působností.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP)

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. ČSOP zahrnuje celkem 425 základních organizací a regionálních sdružení na celém území ČR. V současné době má téměř 10 000 členů. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi. Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) a jeho Centrum pro děti a mládež (CDM) jsou ústředním článkem ČSOP v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Zdroj: ČSOP

Sdružení středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo tyto společné – jednotící činnosti členská střediska realizují mnoho dalších činností: akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou výchovu atd. V r. 2005 měla SSEV Pavučina 31 členů a osm „pozorovatelů“, neboli potenciálních zájemců o členství.

Zdroj: Pavučina

Hnutí Brontosaurus (HB)

Hnutí Brontosaurus vzniklo v r. 1974 a od té doby realizuje program výchovy k ekologickému myšlení a jednání. Od začátku jsou pořádány pobytové víkendové a prázdninové akce v terénu. Dnes se HB orientuje především na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže formou víkendových a prázdninových kurzů.

Zdroj: Hnutí Brontosaurus

Tereza – sdružení pro ekologickou výchovu Praha

Sdružení Tereza je nevládní nezisková organizace s celostátní působností. Věnuje se ekologické výchově a osvětě a podporuje spolupráci na úrovni místních komunit. Nabídka Terezy oslovuje především školy a jejích služeb využívá zhruba 500 škol z celé České republiky. Tereza spolupracuje s úřady, s českými a zahraničními institucemi, s neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem. Je členem SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) a oborové platformy Zeleného kruhu.

Zdroj: Tereza

Klub ekologické výchovy (KEV)

Klub ekologické výchovy je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství), zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu.

Zdroj: Klub ekologické výchovy

Agentura Koniklec

Agentura Koniklec je občanské sdružení, založené v r. 1992 za účelem vyhledávání efektivních forem práce, realizace netradičních projektů a programů v oblasti životního prostředí a ochrany lidských práv. Další informace jsou na internetové stránce http://www.koniklec.cz.

Zdroj: Agentura Koniklec

Síť ekologických poraden (STEP)

Síť ekologických poraden (STEP) sdružuje organizace zabývající se environmentálním poradenstvím pro veřejnost, obce i podnikatele. Environmentální poradny nabízejí radu a pomoc při řešení otázek týkajících se životního prostředí. STEP byla založena v září 1997 a jejími členy je celkem 15 ekoporaden. STEP je členem poradních orgánů na národní úrovni: Pracovní skupiny pro udržitelnou spotřebu a výrobu (při Radě vlády pro udržitelný rozvoj) a Spotřebitelského poradního výboru (při MPO). V rámci evropské spolupráce je STEP členem Evropské asociace ekologických poradců EcoCounselling Europe.

Zdroj: STEP

Zelený kruh

Zelený kruh je asociací 26 nevládních neziskových organizací působících v ochraně životního prostředí z celé ČR. Zajišťuje organizační zázemí pro oborovou platformu, která slouží připojeným organizacím pro výměnu a sdílení informací a pro vytváření společných strategií. Více informací je uvedeno na http://www.zelenykruh.cz.

Zdroj: Zelený kruh

Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu – Kancelář pro Českou republiku (REC CR)

Kancelář REC Česká republika je českým zastoupením mezinárodní organizace Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe), která má své ústředí v Szentendre v Maďarsku. Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové adrese http://www.reccr.cz.

Zdroj: REC ČR

České ekologické manažerské centrum (CEMC)

České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů s cílem šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. CEMC je členem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), mezinárodní sítě pro environmentální management (INEM), Spolku pro interdisciplinární a mezinárodní management (VIIM) a Českého národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC). Další informace jsou k dispozici na internetové adrese http://www.cemc.cz.

Zdroj: CEMC

Centrum inovací a rozvoje (CIR)

Centrum inovací a rozvoje (CIR) je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je již 11 let ochrana životního prostředí ve výrobní i nevýrobní sféře a je zdrojem know-how o možnostech prevence znečištění životního prostředí v České republice i na mezinárodní úrovni. CIR podporuje integraci environmentálních a ekonomických priorit a sociální odpovědnosti do politik, strategií a rozvojových plánů a rovněž do řízení komerčních i veřejných organizací. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese http://www.cir.cz.

Zdroj: CIR

E3.1.3 Vybrané akce vztahující se k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a práci s veřejností, konané v r. 2005

Vedle mnoha akcí pořádaných na podoporu ochrany životního prostředí státními i nestátními organizacemi v celé ČR (např. v rámci Dne Země, Dne vody, brigády při kampani Ukliďme svět aj.) jsou zde uvedeny pro ilustraci dlouhodobě sledované tradiční projekty.

Ekologické dny Olomouc (EDO)

Ekologické dny Olomouc jsou ekologickým svátkem, který se od počátku 90. let koná pravidelně v Olomouci. 15. ročník festivalu navštívilo celkem 24 396 osob.

Zdroj: SEV Sluňákov

Ekofilm 2005

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm 2005 se konal v Českém Krumlově a Českých Budějovicích od 3. do 9. 10. 2005, a byl to již 31. ročník.

Vyhlašovatelem festivalu Ekofilm jsou Ministerstvo životního prostředí, Jihočeský kraj a města Český Krumlov, České Budějovice a Občanské sdružení Ekofilm. Ekofilm je nejstarší evropskou mezinárodní přehlídkou filmů a videopořadů o životním prostředí.

Zdroj: MŽP ČR

Týká se to také tebe (TSTTT)

Týká se to také tebe je tematický mezinárodní festival filmů a videoprogramů, jehož součástí je doprovodný odborný a kulturně společenský program – přednášky, semináře, konference, výstavy, umělecké pořady. Vyhlašovateli XXX. ročníku festivalu Týká se to také tebe byli: Ministerstvo životního prostředí ČR, Zlínský kraj, město Uherské Hradiště, město Uherský Brod a Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení. Festival se konal ve dnech 21.–27. 11. 2005 v Uherském Hradišti a Uherském Brodě.

Zdroj: KÚ Zlínského kraje

Evropský den bez aut a Evropský týden mobility 2005 v ČR

Česká republika se do Evropského dne bez aut (22. září) a Evropského týdne mobility (16.–22. září) zapojila již potřetí. Obě akce koordinovalo a podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Do obou aktivit Evropského dne bez aut se v r. 2005 zapojilo 34 měst, tedy o třetinu více než v r. 2004 a více než čtyřnásobek oproti prvnímu roku konání v ČR (2002–2006).

Zdroj: MŽP ČR

E3.1.4 Informace na internetových serverech s environmentální tematikou

Z množství internetových portálů zaměřených na zprostředkování informací o životním prostředí jsou uvedeny servery s dlouhodobou působností a patřící mezi nejznámější.

EkoList

EkoList po drátě nabízí zpravodajství, kalendář akcí, poradenství a další informace z oblasti životního prostředí. Vydává Brontosauří ekocentrum Zelený klub, česká nevládní organizace zaměřená na zpřístupňování informací. Vedle EkoListu po drátě vydává také tištěný měsíčník EkoList. Více informací na internetové stránce http://www.ekolist.cz/.

Zdroj: Ekolist

Econnect

Zpravodajský a informační portál občanského sektoru Econnect (http://www.ecn.cz) provozuje stejnojmenné občanské sdružení, které podporuje vzájemnou komunikaci neziskových organizací, poskytuje internetové služby a zprostředkovává informace z občanského sektoru veřejnosti a médiím. Zpravodajství z oblasti životního prostředí má v rámci portálu adresu http://enviro.ecn.cz. Econnect provozuje dále také Kalendář akcí občanské společnosti http://kalendar.ecn.cz, kde je oblast životní prostředí nejčastěji zastoupeným tématem. Aktuální petice nabízí internetová stránka http://petice.ecn.cz.

Zdroj: Econnect

EnviWeb

Cílovou skupinou návštěvníků portálu EnviWeb jsou odborníci na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. Vedle informací z domova i ze zahraničí stránky poskytují také kompletní adresář firem, oprávněných osob, institucí, orgánů státní správy, dokumenty a právní normy. Více informací je k dispozici na stránce http://www.enviweb.cz.

Zdroj: EnviWeb, s. r. o.

EkoLink

Katalog odkazů na internetové stránky o přírodě a životním prostředí provozuje Brontosauří ekocentrum Zelený klub. Více informací na internetové stránce http://ekolink.cz/.

Zdroj: EkoLink

Ecomonitor

Databáze Ecomonitor je stejně jako EkoLink provozována Brontosauřím ekocentrem Zelený klub. Portál přináší zprávy o životním prostředí ze sledovaných domácích i zahraničních zdrojů. Více informací na internetové stránce http://ecomonitor.cz/.

Zdroj: Ekolist


E3.2 Uplatňování místních Agend na území ČR

Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí podporovalo rozvoj místní Agendy 21 jak po stránce věcné, tak finanční.

V říjnu 2005 MŽP ČR uspořádalo seminář místní Agenda 21, kterého se zúčastnilo přes 60 lidí širokého spektra zájmů. Zástupce MŽP ČR předvedl prezentaci ministerstva a institucionální podpory MA21 v ČR na třech seminářích, uspořádaných v rámci zakázky MŽP ČR a na výstavě Země živitelka 2005. Mezinárodně byla práce resortu životního prostředí i PS MA21 RVUR prezentována na setkání European LA21 Roundtable v Curychu v září 2005. Pracovník pro MA21 průběžně působí na MŽP ČR jako konzultant této problematiky.

MŽP ČR financovalo zakázku Testování Kritérií MA21 (zpracovala Národní síť Zdravých měst ČR v hodnotě 1 450 000 Kč a CENIA Databázi místních Agend 21 v hodnotě 100 000 Kč). Ministerstvo životního prostředí dále podpořilo v r. 2005 šest projektů nestátních neziskových organizací, které podporují místní Agendu 21 a udržitelný rozvoj v celkové částce 1 191 620 Kč. Dále byly podpořeny projekty v rámci grantového schématu MŽP ČR Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu Síť environmentálních informačních a poradenských center. V tomto grantovém schématu bylo v r. 2005 podpořeno šest projektů, které podporují realizaci MA21 v České republice (v celkové hodnotě 83 240 168 Kč). Dále MŽP ČR v r. 2005 financovalo internetové stránky www.ma21.cz.

Zdroj: MŽP

Pracovní skupina pro MA21, působící při Radě vlády pro udržitelný rozvoj

Pracovní skupina pro místní Agendy 21 (dále PS MA21) se v uplynulém roce sešla šestkrát.

Její hlavní činnost směřovala k předložení Kritérií MA21 pro municipality a kraje ke schválení Radě vlády pro udržitelný rozvoj (dále RVUR).

V průběhu druhé poloviny r. 2005 byla Kritéria MA21 testována v reálném prostředí obcí, měst a krajů (v rámci Národní sítě Zdravých měst). Zároveň byla vytvořena nová verze Databáze MA21 (oficiální evidence MA21 v ČR) a ověřena v praxi. Podle výstupů testování se PS MA21 shodla na finálním znění Kritérií MA21 a předložila je ke schválení RVUR.

Předseda PS MA21 vyzval dopisem k užší spolupráci další resorty – Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména Ministerstvo vnitra (odbor modernizace veřejné správy) se velmi aktivně zapojilo. Podařilo se zapojit i Ministerstvo pro místní rozvoj (problematika územního plánování a stavebního zákona z hlediska udržitelného rozvoje municipalit – MA21).

Zdroj: MŽP ČR

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Podporou a všeobecnou osvětou MA21 se zabývá oddělení EVVO CENIA. Problematikou místních Agend se oddělení zabývá od r. 1997. V r. 2005 bylo na MA21 vyčleněno 1,7 osob.

Oddělení provozuje internetovou stránku se samostatnou doménou http://www.ma21/databaze_ma21.htm, která slouží jako rozcestí informací týkajících se místních Agend 21. Na tuto stránku bylo v r. 2005 zaznamenáno 3696 přístupů. Pro účely testování Kritérií MA21 CENIA v r. 2005 vytvořila novou Databázi MA21 (http://www.cenia.cz/ma21/databaze). V r. 2005 se do databáze přihlásilo 19 municipalit, z nichž osm začalo plnit Kritéria MA21.

V r. 2005 vyšla čtyři čísla elektronického Zpravodaje MA21 v ČR, který má okolo 300 odběratelů (obecní, městské a krajské úřady, nevládní organizace, správy CHKO a NP atd.). Odběratelé distribuují Zpravodaj dále do měst a obcí. Kromě poskytování informací o MA21 prostřednictvím internetových stránek a elektronického Zpravodaje oddělení poskytovalo konzultace elektronickou poštou, telefonicky či osobně. V r. 2005 bylo zodpovězeno přes 30 dotazů týkajících se MA21 či udržitelného rozvoje.

Významnou činností v r. 2005 bylo zajišťování organizačního a odborného zázemí Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro MA21.

Zdroj: CENIA

Národní síť zdravých měst (NSZM)

Mezinárodní projekt Zdravé město (WHO Healthy City Project) je zaštítěný Světovou zdravotní organizací (WHO). Česká a moravská Zdravá města, obce a regiony zastřešuje a reprezentuje na mezinárodní úrovni asociace Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Smyslem asociace je systematicky podporovat kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení municipalit směrem k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví včetně systémově pojatého komunitního plánování v obcích, městech a regionech. NSZM ČR uplatňuje principy místní Agendy 21. K 31. 12. 2005 sdružovala NSZM ČR 65 členů (dva kraje, 55 měst a obcí, sedm mikroregionů a jednu městskou část Prahy) s celkovým vlivem na 23 % populace ČR.

V souvislosti s realizací veřejné zakázky MŽP ČR uspořádala NSZM ČR tři krajské informační semináře ke Kritériím MA21 – Proč a jak měřit kvalitu MA21? Pro své členy uspořádala asociace tři bloky akreditovaného vzdělávacího programu NSZM ČR Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO, zaměřeného na znalosti a dovednosti koordinátorů procesu MA21 ve městech, obcích a regionech. Dále proběhly tři aplikace akreditovaného vzdělávacího programu NSZM ČR Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života, zaměřeného na problematiku MA21 jako metody kvality veřejné správy. Bylo uspořádáno deset tematických akcí k výměně příkladů dobré praxe (zapojování veřejností, obnovitelné zdroje energie, studentské parlamenty), čtyři setkání na ministerstvech k souvisejícím tématům (kvalita veřejné správy, udržitelná doprava, budování partnerství aj.). V průběhu r. 2005 bylo pod metodickým vedením NSZM ČR ve Zdravých městech, obcích a regionech realizováno 21 veřejných projednání komunitních Plánů zdraví a kvality života a proběhla řada dalších návazných i přípravných setkání souvisejících s komunitním plánováním.

Více informací naleznete na adrese http://www.nszm.cz.

Zdroj: NSZM ČR

Významné projekty

Zavádění indikátorů udržitelného rozvoje ve městech ČR

Projekt je realizován v rámci iniciativy TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj) a partnerských měst. Posláním občanského sdružení TIMUR je podporovat udržitelný rozvoj měst, obcí a mikroregionů zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje.

Města přistoupením k iniciativě TIMUR a sledováním indikátorů stvrzují, že jsou aktivní v podpoře udržitelného rozvoje a sledování své úspěšnosti. Indikátory jsou sadou ukazatelů ze Sady společných Evropských indikátorů (ECI), která je prověřena na pestrém vzorku více než 150 měst a představuje základní audit udržitelnosti, šetrnosti a kvality života v daném městě. Je sestavena tak, aby zahrnovala všechny pilíře udržitelného rozvoje.

Realizace projektu v r. 2005 spočívala v intenzivní podpoře zavádění ECI a dalších typů indikátorů v českých a moravských městech. Postupně se k nim politicky zavázala (schválení radou a/nebo zastupitelstvem) města Chrudim, Kladno, Mladá Boleslav, Třebíč, Příbram, Velké Meziříčí, Děčín, Kopřivnice a Pelhřimov.

V rámci projektu proběhla studijní cesta třinácti zástupců partnerských měst do Vlámska, s cílem seznámit se zkušenostmi se sledováním indikátorů v zahraničí.

Došlo k řadě jednání a prvotních průzkumů a šetření i v několika nových partnerských městech iniciativy TIMUR. Dále byly vytištěny propagační materiály pro města Třebíč a Velké Meziříčí a další místa, kde se uskutečnily akce pro veřejnost (Krnov, Kladno, Třebíč, Velké Meziříčí). TIMUR připravil i aktualizovanou verzi příručky nazvané Zrcadlo místní udržitelnosti – Společné evropské indikátory v praxi měst ČR, která bude vytištěna v lednu 2006.

Výsledky indikátorů a aktuální kroky jsou zveřejňovány na internetových stánkách www.timur.cz.

Řešitelé: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Partneři: Agentura Koniklec, Regionální environmentální centrum ČR

Financování: Ministerstvo životního prostředí, Vlámská vláda, Nadace rozvoje občanské společnosti, Rozvojové středisko

Trvání: 2003–2006

Zdroj: ÚEP

Podpora při přípravě strategií udržitelného rozvoje ve vybraných krajích ČR

Liberecký a Ústecký kraj přistoupily jako první v České republice ke zpracování Strategií udržitelného rozvoje pro období 2005–2020 s vizí do r. 2030 za přímé účasti veřejnosti. Východiskem byla úcta k tradičním regionálním hodnotám a specifikům a dlouhodobě odpovědný vztah obyvatel k prostředí, ve kterém žijí. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., použil ke zpracování vlastní metodiku strategického plánování založenou na zahraničních zkušenostech i na znalostech odborných pracovníků.

Výsledky projektu i zkušenosti s přípravou krajských strategií udržitelného rozvoje prezentovali pracovníci ÚEP na seminářích ve čtyřech krajích (Jihočeský, Olomoucký, Královéhradecký a Vysočina). Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., a EnviConsult, s. r. o., začaly zpracovávat pro MMR ČR a MŽP ČR Manuál plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje na regionální úrovni, který ostatním krajům v České republice usnadní realizaci obdobných strategických plánovacích procesů.

Odpovědný řešitel: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Partneři projektu: Rozvojový program Organizace spojených národů (UNDP), MŽP ČR, MMR ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje

Financování projektu: Rozvojový program Organizace spojených národů (UNDP), MŽP ČR, MMR ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Státní fond životního prostředí ČR

Trvání projektu: 2004–2005

Zdroj: ÚEP

E3 - ENVIRONMENTAL EDUCATION, ENLIGHTENMENT AND PUBLIC AWARENESS


The concepts of environmental enlightenment, education and public awareness or work with the public describe the influencing of the general population in providing information, assisting in the building of an appropriate hierarchy of values, favorable attitudes and active approaches in dealing with the environment. This consists of activities supporting sustainable development and implementation of the Agenda 21 basic document under local conditions.

E3.1 Environmental Education and Public Awareness

E3.1.1 Sector of the Environment

Ministry of the Environment (MŽP ČR)

The Ministry of the Environment is the coordinator of the State Program of Environmental Enlightenment, Education and Public Awareness (SP EEEA) in Czech Republic, adopted in Government Resolution No. 1048/2000 (amendment of Government Resolution No. 96/2002, Government Resolution No. 1010/2002 and Government Resolution No. 991/2003), as part of the implementation of Directive No. 90/313 EEC on free access to information, which was replaced by Directive No. 4/2003 in 2003. EEEA is simultaneously incorporated into the State Environmental Policy, adopted in Government Resolution No. 235/2004.

The national network of environmental education centres has been supported by the Ministry of the Environment since 1999 through announcing special small public contracts for specific tasks, carried out for ME CR by non-governmental organizations.

Source: MŽP ČR

CENIA, Czech Environmental Information Agency

CENIA is a government-funded organization of the Ministry of the Environment that was established on April 1, 2005 after being transformed from the Czech Ecological Institute. The work of the Environmental Enlightenment, Education and Public Awareness Department has not changed and continues to maintain web pages and information system databases, provide information and consultation, and take part in projects and programs of environmental enlightenment, education and public awareness. The EEA Department also participated, together with the Environmentally Friendly Product Agency, in the creation of the Awareness Program for Environmentally Friendly Products and in training instructors.

Source: CENIA

Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT ČR)

The MŠMT of the CR performs tasks in the area of EAA on the basis of the State Program of Environmental Education and Public Awareness in the CR, No. 1048/2000 in the sense of Government Resolutions No. 96/2002, No. 1010/2002 and No. 991/2003. EEA is part of the National Program of Development of Education in the CR (White Book) and part of the framework education programs for preschool, elementary, secondary school and secondary vocational education. Since 2005, certification of educational programs for further education of pedagogical workers has been carried out according to the Standard for Further Education of Pedagogical Workers in EEA, ref. no. 10 197/2005. NGO’s are important partners for the MŠMT of the CR for implementation of EEA at schools. Each year, MŠMT of the CR announces programs of support for NGO’s, to support the projects of nonprofit organizations active in the area of EEA.

Source: MŠMT ČR

E3.1.2 Non-governmental Nonprofit Organizations, Environmental Education, Information and Specialized Facilities

In the Czech Republic many organizations are involved in environmental enlightenment, education and public awareness. In this Yearbook, it is only possible to focus on part of them – organizations that are components of a nation-wide network or that are active throughout the entire country.

The Czech Union for Nature Conservation (CUNC)
The Youth Association for Nature Conservation

The Czech Union for Nature Conservation is the largest non-governmental organization in the Czech Republic uniting those interested in protecting nature and the environment. CUNC includes a total of 425 basic organizations and regional associations throughout the Czech Republic. It currently has nearly 10,000 members. CUNC closely works with state administrative authorities, with local governments, schools, and with additional non-governmental organizations. The Youth Association for Nature Conservation and its center for children and youth are the central elements of CUNC for work with children and youth.

Source: CUNC

The Pavučina (Spiderweb) Association of Centres of Environmental Enlightenment (ACEE)

The Pavučina Association of Environmental Education Centers is a national network of organizations specializing in environmental education, enlightenment and public awareness. The Association was founded in April, 1996. A condition of membership is activity in the field of ecological education programs and the area of pedagogical training of workers. In addition to these common, united activities members perform many other activities: public events, advisory and consultation services, school ecological projects, exhibitions, procedural and professional publications, teaching aids for environmental education, etc. In 2005 the Spiderweb Association had 31 members and 8 “observers”, or persons potentially interested in membership.

Source: Pavučina

The Brontosaurus Movement (BM)

The Brontosaurus Movement was founded in 1974 and, since that time, has implemented a program of environmental thinking and actions. Since the very beginning, overnight weekend and holiday events have been held in the field. At the present time, BM is concerned mainly with training and educating children and youth through weekend and holiday courses.

Source: Brontosaurus Movement

Tereza – Association for Environmental Education, Prague

The Tereza association is a non-governmental non-profit organization active throughout the country. It is concerned with ecological education and public awareness and supports cooperation at the level of local communities. Tereza offers its services mostly to schools and is used by approximately 500 schools in the country. Tereza cooperates with government offices, with foreign institutions, with non-profit organizations, and with the business sector. Tereza is a member of the Permanent Workshop Educational Association and the professional platforms of Green Circle.

Source: Tereza

Environmental Education Club (EEC)

The Environmental Education Club is a professional civic association that unites individual pedagogical workers and those interested in ecological education and enlightenment (individual membership), as well as schools, institutions, organizations (collective membership) interested in ecological education and enlightenment.

Source: Environmental Education Club

Koniklec (Pulsatilla) Agency

The Koniklec Agency is a civic association founded in 1992 for the purpose of searching for effective forms of work, implementing non-traditional projects, and programs in the environmental field and the protection of human rights. Further information at the web site http://www.koniklec.cz.

Source: Koniklec Agency

The Network of Environmental Consulting Centers (STEP)

The network of ecological consulting centers unites organizations concerned with environmental consulting for the public, municipalities, and businesses. Environmental consulting centers offer advice and help in resolving questions concerning the environment. STEP was established in 1997 and their membership includes 15 eco-consulting centers. STEP is a member of consulting bodies at the national level: these consist in the working groups for sustainable consumption (of the Government Council for Sustainable Development) and the Consumer Consulting Council (at MPO). In the framework of European cooperation, STEP is a member of the EcoCounselling Europe European association of environmental consultants.

Source: STEP

Green Circle

Green Circle is an association of 26 non-governmental non-profit organizations involved in environmental protection throughout the entire country. It provides an organizational base for professional platforms, which serve to connect organizations for the exchange of information and for creating common strategies. More information at http://www.zelenykruh.cz.

Source: Green Circle

Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe – Office for the Czech Republic (REC CR)

The REC Czech Republic is the Czech headquarters for the international REC organization based in Szentendre, Hungary. Detailed information can be found at the web site http://www.reccr.cz.

Source: REC CR

Czech Environmental Management Centre (CEMC)

The Czech Environmental Managerial Centre (CEMC) is an association of Czech enterprises and entrepreneurs in an attempt to disseminate information on environmental management in Czech industry. CEMC is a member of the World Business Council for Sustainable Development, the International Environmental Management (INEM) network, Club for Interdisciplinary and International Management (VIIM) and the Czech National Committee of the International Chamber of Commerce (ICC). Further information can be found at the web site http://www.cemc.cz.

Source: CEMC

Center for Innovation and Development

The Center for Innovation and Development is a private non-profit organization that has been involved in environmental protection for 10 years in the production and non-productions spheres, and is a source of know-how concerning possibilities for the prevention of pollution in the environment in the Czech Republic, as well as on an international level. The Center supports the integration of environmental and economic priorities and social responsibility to policies, strategies, and developmental plans, as well as management of commercial and public organizations. Further information is available at www.cir.cz.

Source: CIR

E3.1.3 Selected Events Related to Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness and Work with the Public, held in 2005

In addition to a great many events held to promote protection of the environment by governmental and non-governmental organisations throughout CR (e.g. in the framework of Earth Day, Water Day, work brigades in the campaign Clean up the world! etc.), important long-term traditional projects have been selected for illustration.

Environmental Days in Olomouc (EDO)

Environmental Days in Olomouc are an environmental holiday that has been held regularly in Olomouc since the beginning of the 90’s. A total of 24 396 persons visited the 15th annual festival.

Source: SEV Sluňákov

Ekofilm 2005

The international film festival on the environment, natural and cultural heritage, Ekofilm 2005, was held in Český Krumlov and České Budějovice from October 3 to 9, 2005; this was the 31st annual festival.

Initiators of the Ekofilm Festival are the Ministry of the Environment, the Jihočeský Region, and the cities of Český Krumlov, České Budějovice and the Ekofilm civic association. Ekofilm is the oldest European international festival of films and videos concerning the environment.

Source: MŽP ČR

It’s up to you too

It’s up to you too is a thematic international festival of films and videos accompanied by an expert and cultural social program – lectures, seminars, conferences, exhibitions, and artistic programs. The following organizations cooperate in announcing the XXXth annual It’s up to you too festival: The Ministry of the Environment of the CR, the Zlín Region, the city of Uherské Hradiště, the city of Uherský Brod and the Trade Union of Workers in Cultural Facilities. The festival was held on November 21–27, 2005 in Uherské Hradiště and Uherský Brod.

Source: KÚ Zlínského kraje

European Car Free Day and European Mobility Week 2005 in CR

This is the third time the Czech Republic has participated in the European Car Free Day (September 22) and the European Mobility Week (September 16–22). Both events were coordinated and supported by the Ministry of the Environment. 34 cities participated in both programs, i.e. a third more than in 2004, and more than 4 times the number (6) of the first year (2002).

Source: MŽP ČR

E3.1.4 Information on Web Sites Related to the Environment

Of the number of web sites concerned with providing information on the environment, those with long-term operation that are amongst the best known are listed here.

Ekolist

Ekolist by Wire offers news, a calendar of events, consulting and other information in the area of the environment. It is published by the Green Club Brontosaurus Ecocentre, a Czech NGO concerned with provision of information. In addition to Ecolist by Wire, a printed Ekolist (Ecolist) monthly is being prepared. Further information at the web site http://www.ekolist.cz/.

Source: Ekolist

Econnect

The Econnect news and information web site for the civic sector (http://www.ecn.cz) is operated by a civic association with the same name, which promotes mutual communication between non-profit organizations, provides internet services and mediates in provision of information from the civic sector for the public and the media. News on the environment is provided at the web site http://enviro.ecn.cz. Econnect also operates the Calendar of civic association events http://kalendar.ecn.cz, where the area of the environment is the most frequent subject. The web site http://petice.ecn.cz publishes current petitions.

Source: Econnect

EnviWeb

The target group of visitors for the EnviWeb site consists in professionals on the environment and its sensitive components. In addition to information from home and abroad, the site also provides a complete address list for companies, authorized persons, institutions, bodies of the state administration, documents and legislation. Further information can be found at the web site http://www.enviweb.cz.

Source: EnviWeb, s. r. o.

EcoLink

This is a catalogue of references to web sites on nature and the environment. It is operated by the Green Club Brontosaurus Ecocentre. Further information at the web site http://ekolink.cz/.

Source: EkoLink

Ecomonitor

The EcoMonitor database is operated by the Green Club Brontosaurus Ecocentre, a Czech NGO concerned with provision of information. Further information at the web site http://ecomonitor.cz/.

Source: Ecomonitor


E3.2 Implementation of Local Agenda 21 in the Territory of CR

Local Agenda 21 is a resource for applying the principles of sustainable development on a local and regional level. It is a process that improves the quality of all aspects of life and encourages citizens to take responsibility for their lives and the lives of other creatures in space and time. These goals are achieved by improving the quality of public administration, strategic planning (management), bringing the public together, and taking advantage of all available information concerning sustainable development in individual fields.

On December 8 Resolution 1242 concerning the Strategy of Sustainable Development of the Czech Republic was approved, part of which is Local Agenda 21.

Ministry of the Environment of Czech Republic

The Ministry of the Environment supported development of Local Agendas 21 both materially and financially.

In October 2005, the Ministry of the Environment of the CR held a Local Agenda 21 workshop, which was attended by over 60 people from a wide range of walks of life. Representatives of the Ministry of the Environment of the CR provided a presentation of the ministry and institutional support for LA 21 in the CR at three workshops held in the framework of contracts of the Ministry and at the Bread Basket (Země živitelka) 2005 exhibition. Internationally, the work of the environmental sector and the LA21 GCSD WG was presented at the European LA21 Roundtable meeting in Zurich in September 2005. The employee for LA21 regularly works at the Ministry of the Environment of the CR as a consultant in this area.

The Ministry of the Environment of the CR financed the contract LA21 Testing Criteria (prepared the National Network of Health Cities in the CR at a cost of CZK 1 450 000 and the CENIA Database of Local Agendas 21, at a cost of CZK 100 000). In 2005, the Ministry of the Environment also supported six projects of NGOs, promoting Local Agendas 21 and sustainable development, through an overall sum of CZK 1 191 620. Projects were also supported in the framework of the Ministry grant scheme “Operational Program for Development of Human Resources” of the European Social Fund of the Network of Environmental Information and Consulting Centers. Six projects were supported in this grant scheme in 2005, promoting implementation of LA21 in the Czech Republic (at a total cost of CZK 83 240 168). In 2005, the Ministry also financed the website www.ma21.cz.

Source: MŽP ČR

Working group for Local Agenda 21 under the Government Council for Sustainable Development

The working group for Local Agendas 21 (hereinafter WG LA21) met six times in the past year.

Its main activities were concerned with submitting the LA21 Criteria for municipalities and regions for approval by the Government Council for Sustainable Development (hereinafter GCSD).

During the second half of 2005, the LA21 Criteria were tested in the real environment of municipalities, cities and regions (in the framework of the Network of National Healthy Cities). Simultaneously, a new version of the LA21 Database (official record of MA21 in the Czech Republic) was created and tested in practice. On the basis of the results of testing, the LA21 WG agreed on the final wording of the LA21 Criteria and submitted them for approval to GCSD.

In a letter, the chair of LA21 WG asked for closer cooperation from the other sectors – the Ministry of the Interior and the Ministry for Regional Development. Especially the Ministry of the Interior (Section of Modernization of the Public Administration) participates very actively. The Ministry for Regional Development also participates (in the area of land-use planning and the Construction Code from the standpoint of sustainable development of municipalities – LA21).

Source: MŽP ČR

CENIA, Czech Environmental Information Agency

The EEA Department of CENIA is concerned with support and general awareness of LA21. The Agency has been involved in Local Agenda issues since 1997. In 2005 1.7 individuals were assigned to LA 21.

The Agency operates web pages with an independent domain at www.ma21/databaze_ma21.htm, which serve as a nexus of information concerning Local Agenda 21. A total of 3696 hits were recorded for this site in 2005. CENIA created a new LA21 Database in 2005 for testing the LA21 Criteria (http://www.cenia.cz/ma21/databaze). 19 municipalities reported to the database in 2005, of which eight began to fulfill the LA21 criteria.

In 2005 4 issues of the electronic Local Agenda 21 Newsletter were published in the Czech Republic; this Newsletter has approximately 300 subscribers (municipal, town, and regional offices, non-governmental organizations, CHKO and NP administrations, etc.). The subscribers distribute the Newsletter on to towns and municipalities. In addition to providing information concerning Local Agenda 21 through web pages and an electronic Newsletter, the Agency provided consultation by e-mail, telephone, or personally; in 2005 there were over 30 queries handled concerning Local Agenda 21 and sustainable development.

A significant activity in 2005 was providing an organizational and professional base for Government Council Working Groups for sustainable development for Local Agenda 21.

Source: CENIA

Healthy Cities of the Czech Republic (HCCZ)

The international WHO Healthy City Project is implemented under the auspices of the World Health Organization (WHO). The Healthy Cities of the Czech Republic (HCCZ) is the umbrella network and represents the Czech Healthy Cities, Municipalities and Regions in an international context. It is the purpose of the association to systematically promote the quality of the public administration and the quality of strategic planning and management of municipalities towards sustainable development and to provide support for health, including systematically conceived community planning in municipalities, cities and regions. HCCZ implements the principles of Local Agendas 21. As of December 31, 2005, HCCZ associated 65 members (two regions, 55 cities and municipalities, seven microregions and one Prague city ward) with an overall impact on 23 % of the population of the CR.

In connection with implementation of public contracts of MŽP ČR, HCCZ held three regional information workshops on the LA21 Criteria – Why and how to measure the quality of LA21? The association held three blocks of certified education programs: HCCZ, Local Agenda 21 and the WHO Healthy City Project, concerned with the knowledge and skills of coordinators of the LA21 process in cities, municipalities and regions. In addition, three applications were held of the certified education program HCCZ – Principles of sustainable development in connection with the strategy of planning and the quality of life, concerned with the aspect of LA21 as methods concerned with the quality of public administration. Ten specially oriented events were held for exchange of examples of good practice (public participation, energy sources, student parliaments) and meetings were held at Ministries on related subjects (quality of the public administration, sustainable transport, creating partnerships, etc.). During 2005, 21 public discussions of community Plans of Health and the Quality of Life were held under the methodical supervision of HCCZ in Healthy cities, municipalities and regions and a number of other related and preparatory meetings related to community planning were also held.

For more information at http://www.nszm.cz/.

Source: NSZM

Important projects

“Introduction of indicators of sustainable development in cities in the CR”

The project was implemented in the framework of the TILSD (TIMUR) initiative (Team Initiative for Local Sustainable Development) It is the purpose of the TILSD civic association to support sustainable development in cities, municipalities and microregions through the introduction of local indicators of sustainable development.

Through acceptance of the TILSD initiative and monitoring of indicators, the cities confirm that they are active in support for sustainable development and monitoring its success. The indicators are taken from the set of European Common Indicators (ECI), which have been tested on a broad sample of more than 150 cities and constitutes a basic audit of sustainability, soundness and quality of life in a particular city. It is drawn up so as to include all the pillars of sustainable development.

Implementation of the project in 2005 consisted in intensive support for introduction of ECI and other types of indicators in Czech and Moravian cities. The cities of Chrudim, Kladno, Mladá Boleslav, Třebíč, Příbram, Velké Meziříčí, Děčín, Kopřivnice and Pelhřimov have pledged participation (through approval by the council and/or municipal representatives).

In the framework of the project, study trips were made by 13 representatives of partner cities to Flanders, in order to learn about experience in monitoring these indicators abroad.

A number of meetings were held and primary studies and surveys were performed in several new TILSD partner cities. In addition, promotional material was printed for the cities of Třebíč and Velké Meziříčí and other places where public events were held (Krnov, Kladno, Třebíč, Velké Meziříčí). TILSD prepared and updated a version of the handbook called Local Sustainability Mirror – European Common Indicators in practice in the cities of the CR, which was to be printed in January 2006.

The results for the indicators and the actual steps are published on the web site www.timur.cz.

Workers: Institute for Environmental Policy, p. b. c.

Partners: Koniklec Agency, Regional Environmental Centre CR

Financed by the Ministry of the Environment, the Flemish Government, The Foundation for development of a Civic Society, Developmental Centre

Duration: 2003–2006

Source: ÚEP

Support in preparation of a strategy of sustainable development in selected regions of the CR

The Liberec and Ústí Regions were the first in the Czech Republic to prepare a Strategy of Sustainable Development for the 2005–2006 period with an outlook to 2030, with direct public participation. The strategy was based on respect for traditional regional values and specific aspects and a long-term responsible attitude of the inhabitants towards the environment in which they live. In the preparation, the Institute for Environmental Policy, p. b. c. employed its own methodology of strategic planning, based on foreign experience and the knowledge of professional workers.

The results of the project and experience gained in preparing regional strategies of sustainable development were presented by the employees of ÚEP at workshops in four regions (Southern Bohemian, Olomouc, Hradec Králové and Vysočina). The Institute for Environmental Policy, p. b. c. and EnviConsult, s. r. o. began work on a Manual for planning and evaluating sustainable development at a regional level, for MMR CR and MŽP CR, to facilitate implementation of similar strategic planning processes in the other regions of the CR.

Responsible worker: Institute for Environmental Policy, p. b. c.

Partners in the project: United Nations Development Program (UNDP), MŽP ČR, MMR ČR, the Regional Authority of the Ústí Region, the Regional Authority of the Liberec Region

Funding of the project: United Nations Development Program (UNDP), MŽP ČR, MMR ČR, the Regional Authority of the Ústí Region, the Regional Authority of the Liberec Region, the State Environmental Fund of the CR

Term of the project: 2004–2005

Source: ÚEP


Tab. E3.1.1.1 Významné akce v oblasti EVVO ve státních organizacích v r. 2005
Significant events in the field of environmental education in state organizations in 2005

Akce
Event

Počet účastníků
Number
of participants

Počet akcí
Number
of events

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Czech Environmental Information Agency

Výukový program EŠV „Co je doma, to se počítá!“
Educational program “What’s at home counts!”

340

16

Správa Krkonošského národního parku
Krkonoše National Park Administration

Informační střediska Správy NP a CHKO
Information center administration for national parks
and protected landscape areas

87 473

.

Přednášky
Lectures

12 153

564

Brigády
Work brigades

118

6

Exkurze
Excursions

4 898

254

Soutěže
Competitions

1 031

4

Tma přede mnou
Darkness before me

508

1

Louka plná dětí
Meadow full of children

278

1

Soustředění pro učitele a rodiny
Workshops for teachers and parents

27

1

Napříč Vrchlabím
Across Vrchlabí

57

1

Vítání ptačího zpěvu
Bird calling

114

2

Kurz anglického jazyka pro pracovníky VCHÚ
English course for large protected area workers

32

1

Den Země
Earth Day

958

1

Správa Národního parku České Švýcarsko
České Švýcarsko National Park Administration

Přednášky
Lectures

.

82

Exkurze
Excursions

823

27

Exkurse odborné
Professional excursions

153

12

Výstavy
Exhibitions

.

12

Den otevřených dveří
Open-door day

100

1

Den Země
Earth Day

300

1

Terénní výukové programy a exkurse pro školy
Field teaching programs and school excursions

966

37

Oddíl Ranger
Ranger Group

500

50

Letní tábory
Summer camps

19

2

Informační střediska
Information centre

386

-

Soutěže
Competitions

386

3

Školní výukové programy
School educational programs

1 260

48

Správa Národního parku Podyjí
Podyjí National Park Administration

Přednášky – „Přírodou celého světa“
Lectures “Nature Around the World”

.

6

Exkurze
Excursions

2 304

74

Návštěvnické středisko v Čížově
Visitor Center in Čížova

5 800

-

Informační bod v Havraníkách
Information point in Havraníky

14 445

-

Národní park jde do škol
The national park goes to school

900

-

Správa Národního parku a CHKO Šumava
Šumava National Park and Protected Area Administration

Akce pro veřejnost
Public events

.

119

Kurzy pro učitele
Lectures for teachers

.

2

Školní výukové programy
School educational programs

.

5

Pobytové tábory
Camps

.

4

Soutěže
Competitions

.

2

Výstavy
Exhibitions

.

11

1) zkušební provoz červenec–srpen
trial period July–August

Zdroj: CENIA, Správy NP
Source: CENIA, Administrations of NP

Tab. E3.1.1.2 Práce s veřejností v CHKO ČR, 2001–2005
Work with the public in CHKO CR, 2001–2005

SCHKO
Administration
of CHKO

Rok
Year

Naučné stezky
ve vlastní správě
Nature trails under
own administration

Informační střediska
Information centres

Průvodcovská činnost
Guiding activity

Přednášky
pro veřejnost
Lectures for the public

Výstavy
Exhibitions

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

Beskydy

2001

4

50 000

-

-

14

300

13

400

2

.

2002

3

100 000

-

-

12

250

14

400

1

.

2003

3

100 000

-

-

7

200

22

950

9

2 500

2004

3

100 000

-

-

10

220

27

840

3

750

2005

4

120 000

0

0

10

200

24

600

7

1 500

Bílé Karpaty

2001

6

.

1

900

39

924

15

825

1

.

2002

6

.

1

1 000

16

702

14

513

1

3 002

2003

6

105 000

1

2 000

17

365

38

1 050

3

.

2004

6

60 000

1

2 500

18

480

45

1 700

4

2 500

2005

6

50 0001)

1

2 500

30

800

40

800

2

1 000

Blaník

2001

1

30 000

1

4 500

-

-

25

1 200

1

2 000

2002

1

30 000

-

-

14

510

9

590

1

2 000

2003

1

25 000

-

-

12

310

17

285

1

2 500

2004

1

28 000

-

-

15

250

12

300

1

2 500

2005

2

30 000

0

0

22

505

19

385

2

2 500

Blanský les

2001

2

.

-

-

11

302

6

122

2

37 000

2002

3

.

-

-

6

147

4

74

2

.

2003

3

50 000

-

-

6

150

4

100

3

.

2004

3

30 000

-

-

12

289

9

192

4

1 000

2005

4

20 0001)

1

2 0001)

12

250

9

220

4

.

Broumovsko

2001

3

70 000

1

10 000

15

300

45

2 000

5

1 000

2002

3

80 000

1

10

15

300

20

700

6

2 000

2003

4

80 000

2

10 000

6

140

27

850

1

1 000

2004

1

80 000

-

-

4

100

25

900

2

1 000

2005

0

60 000

0

0

4

70

21

550

2

90

České
středohoří

2001

3

.

-

-

21

402

35

1 034

-

-

2002

3

.

-

-

17

446

40

1 750

2

.

2003

3

110 000

-

-

19

570

16

480

6

4 000

2004

3

30 000

1

107

19

489

20

403

1

150

2005

3

3 000

1

1 880

15

280

141

3 554

4

400

Český kras

2001

5

15 000

-

-

25

600

12

1 200

1

200

2002

5

15 000

-

-

20

500

10

600

2

700

2003

4

15 000

-

-

12

1 100

9

500

-

-

2004

5

60 000

-

-

10

350

8

100

-

 

2005

4

45 000

0

0

5

1 200

4

280

0

0

Český ráj

2001

1

60 000

2

30 000

7

210

14

540

2

1 000

2002

1

30 000

2

12 000

15

500

30

1 500

1

12 000

2003

1

40 000

2

5 000

15

500

53

1 100

3

7 000

2004

1

40 000

1

5 000

23

1 000

32

2 500

2

10 000

2005

1

60 000

1

5 000

50

2 000

65

3 000

3

10 000

Jeseníky

2001

6

250 000

1

50 000

35

900

28

850

-

-

2002

6

.

-

-

56

971

24

789

2

260

2003

6

45 000

-

-

41

400

44

960

4

942

2004

6

125 365

-

-

16

200

19

626

2

1 220

2005

7

250 000

0

0

5

58

18

674

4

5 633

Jizerské hory

2001

4

35 000

1

2 200

8

260

13

420

-

-

2002

4

40 000

-

-

7

220

14

530

-

-

2003

4

50 000

-

-

11

280

10

480

-

-

2004

4

50 000

-

-

15

350

12

400

2

1 000

2005

4

50 000

0

0

10

300

36

1 000

4

2 000

Kokořínsko

2001

-

-

-

-

11

200

18

500

-

-

2002

1

500

-

-

8

160

15

400

-

-

2003

2

500

-

-

10

200

15

420

-

-

2004

2

5 000

-

-

20

450

20

650

2

7 000

2005

2

5 0001)

0

0

16

350

8

180

1

.

Křivoklátsko

2001

4

25 000

1

4 505

21

450

32

580

3

1 643

2002

4

30 000

1

3 925

22

435

30

540

-

-

2003

4

32 000

1

4 030

35

510

28

340

6

1 996

2004

4

40 000

1

2 464

36

420

34

730

8

1 811

2005

4

11 000

1

6 455

34

590

7

170

6

6 200

Labské
pískovce

2001

2

90 000

1

221

25

442

11

211

3

337

2002

2

90 000

1

5 400

25

837

12

244

14

10 000

2003

2

90 000

1

10 000

15

263

9

403

15

10 000

2004

2

90 000

1

10 000

9

227

16

622

20

20 000

2005

3

120 000

1

10 000

18

272

24

776

22

10 000

Litovelské
Pomoraví

2001

3

300 000

-

-

7

240

9

400

2

6 000

2002

3

15 000

-

-

14

600

3

110

1

2 000

2003

4

300 000

-

-

9

150

3

60

2

5 000

2004

3

20 000

-

-

14

600

4

200

2

350

2005

4

20 000

0

0

15

550

7

350

3

2 000

Lužické hory

2001

1

1 000

-

-

4

1 800

12

650

2

400

2002

3

10 000

-

-

10

300

10

600

1

500

2003

2

8 000

-

-

12

450

8

120

4

600

2004

2

20 000

-

-

14

350

8

300

6

1 500

2005

2

25 000

0

0

8

215

5

172

2

500

Moravský kras

2001

5

300 000

-

-

42

865

27

1 003

1

1 000

2002

5

300 000

-

-

54

1 343

19

438

1

.

2003

5

65 000

-

-

39

1 245

15

1 102

1

.

2004

5

50 000

-

 

73

1 364

17

557

3

1 000

2005

5

80 0001)

0

0

89

1 657

24

703

1

1 000

Orlické hory

2001

3

3 650

-

-

14

300

2

60

-

-

2002

3

3 000

-

-

3

110

2

110

1

30

2003

3

27 000

-

-

3

250

1

50

3

1 000

2004

3

30 000

-

-

8

154

1

35

1

200

2005

4

20 0001)

0

0

8

247

3

100

5

.

Pálava

2001

2

.

1

.

26

400

12

280

1

1 037

2002

2

.

-

-

6

141

69

1 378

-

-

2003

2

30 000

1

15 000

82

2 000

9

190

2

.

2004

2

40 000

1

1 000

96

300

1

60

-

-

2005

2

30 0001)

0

0

11

3001)

6

1501)

1

1501)

Poodří

2001

2

.

 

 

9

160

8

270

1

1 400

2002

2

.

1

200

12

210

7

150

1

.

2003

2

8 000

-

-

9

255

1

60

-

-

2004

1

200

-

-

9

285

2

45

-

-

2005

1

450

0

0

6

110

10

320

0

0

Slavkovský les

2001

2

65 000

-

-

10

200

4

145

-

-

2002

2

65 000

-

-

1

0

0

0

-

-

2003

2

80 000

-

-

6

180

-

-

1

100

2004

2

90 000

-

-

12

520

13

320

1

500

2005

2

75 000

0

0

6

240

16

600

2

1 000

Třeboňsko

2001

5

.

-

-

32

615

24

670

3

.

2002

5

.

-

-

35

662

20

1 088

-

-

2003

5

25 000

-

-

59

1 221

55

952

-

-

2004

5

20 000

1

10 000

67

1 326

84

2 140

2

10 000

2005

5

20 000

1

8 000

55

1 256

58

1 596

1

9 000

Železné hory

2001

3

95 000

-

-

15

350

14

430

4

1 400

2002

3

12 000

-

-

12

800

24

1 100

2

15 000

2003

3

14 000

-

-

19

850

46

1 500

5

29 000

2004

4

21 500

2

2 357

11

305

46

1 315

6

1 280

2005

4

15 0001)

2

2 5001)

48

365

33

940

7

.

Žďárské vrchy

2001

4

28 800

-

-

14

410

32

1 080

6

2 120

2002

4

288 000

-

-

14

410

29

1 030

6

2 120

2003

4

23 000

2

2 423

12

335

42

1 185

3

350

2004

4

30 000

-

-

15

950

26

1 000

6

17 000

2005

4

15 000

0

0

28

760

12

500

11

50 000

1) odhadovaný údaj
estimated data

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. E3.1.1.3 Projekty NNO podpořené MŽP ČR v oblasti EVVO, 2000–2005
Ministry of the Environment supported NGO’s projects in the area of environmental education, 2000–2005

Rok
Year

Počet podpořených projektů
Number of supported projects

Finanční částka (Kč)
Amount in CZK

2000

152

19 350 000

2001

158

19 350 000

2002

145

20 000 000

2003

158

22 000 000

2004

164

20 000 000

2005

108

20 612 300

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. E3.1.1.4 Podpořené projekty MŠMT ČR v oblasti EVVO v r. 2005
Ministry of Schools, Youth, and Sport supported projects in the area of environmental education in 2005

Typ programu
Type of program

Počet podpo-
řených projektů
Number of
supported projects

Finanční
částka (Kč)
Amount in CZK

Program na podporu občanských sdružení působících
v oblasti regionálního školství
Program to support civic groups active in the area
of regional schools

30

1 000 000

Rozvojový program pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Development program for further training of education workers

15

2 500 000

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní
neziskové organizace
State support program for work with children and youth
for private non-profit organizations

25

4 000 000

Program podpory projektů zaměřených k EVVO pro školní
a mimoškolní činnost
Program of support for projects concerned with EEA
for school and extracurricular activities

7

1 000 000

Rozvojové programy pro vysoké školy a programy
podpory výzkumu
Development program for universities and program
of support for research

10

7 000 000

Státní program EVVO ČR
State environmental education program

.

10 000 000

Zdroj: MŠMT ČR
Source: MŠMT ČR

Tab. E3.1.2.1 Významné akce v oblasti EVVO v nestátních neziskových organizacích v r. 2005
Significant events in the area of environmental education in private non-profit organizations in 2005

Akce
Event

Počet účastníků
Number
of participants

Počet akcí
Number
of events

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)/The Czech Union for Nature Conservation
Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP)/The Youth Association for Nature Conservation

Programy a projekty
Programs and projects

14 673

5

Soutěže
Competitions

20 819

4

Časopis
Magazine

-

1

Publikace
Publications

-

10

Ostatní vydavatelská činnost
Other publishing activities

-

21

Výstavy
Exhibitions

-

6

Ekocentra
Eco-center

-

55

Kolektivy MOP
Youth environmentalist collective

3 357

121

Síť ekologických poraden (STEP)
Network of environmental consulting centers

Vzdělávací akce
Educational events

4 011

155

Poradenství
Consultation

-

10 615

Členské organizace
Member organizations

-

17

Publikace
Publications

-

64

Sdružení středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina
The Pavučina (Spiderweb) Association of Centers of Environmental Enlightenment

Vzdělávání pedagogických pracovníků
Training of education workers

9 622

500

Projekty pro školy
Projects for schools

6 115

24

Pravidelná mimoškolní činnost
Regular extracurricular activities

1 341

110

Nepravidelná mimoškolní činnost
Irregular extracurricular activities

10 349

423

Akce pro veřejnost
Public events

184 864

689

Publikace (náklad v ks)
Publications (number of editions)

-

179 709

Hnutí Brontosaurus (HB)
The Brontosaurus Movement

Dětské výukové programy
Children’s teaching programs

28 589

-

Akce pro veřejnost
Public events

39 116

-

Prezentační akce pro veřejnost (ekostany)
Presentation of events for the public (eco-tents)

-

13

Výstavy – Ekofór
Ecoforum exhibition

-

7

Soutěž – Máme rádi přírodu
Competition – We love nature

1 350

-

Letní tábory
Summer camps

1 037

51

Jednodenní akce
One-day events

5 225

142

Kluby
Clubs

1 511

132

Dětské oddíly
Children’s groups

200

 

Celostátní setkání dětských oddílů – Brďo
National meeting of children’s groups – Brďo

250

-

Organizátorské kurzy HB
HB Organizers’ courses

55

3

Víkendové akce
Weekend events

3 342

227

Klub ekologické výchovy (KEV)
Ecological Education Club

Středoškolská ekologická konference
Secondary school ecological conference

42

1

Odborný seminář
Professional seminars

182

4

Kurz – příprava školních koordinátorů EVVO
Course – preparation of school coordinators of EEA

20

1

Evaluační program Škola udržitelného rozvoje
School of sustainable development evaluation program

62

1

Seminář s exkurzí
Seminars with excursions

124

7

Soutěž výtvarná
Art competition

223

1

Soutěž literární
Literary competition

148

1

Sdružení Tereza
Association Tereza

Akce pro veřejnost
Public events

1 500

4

Výukové programy
Educational programs

5 000

275

Semináře pro učitele
Seminars for teachers

950

58

Klub Tereza
Club Tereza

959

1

Agentura Koniklec
Pulsatilla Agency

Akce pro veřejnost
Public events

3 680

6

Publikace (náklad v ks)
Publications (number of editions)

-

7 000

Programy pro děti a mládež
Programs for children and youth

1 072

9

Zelený kruh
Green Circle

Semináře
Seminars

120*

4

Conference
Conferences

80*

1

Kulaté stoly
Round tables

24*

2

Tiskové conference
Press conferences

15

1

Tiskové zprávy
Press reports

-

10

Členové asociace
Member associations

-

26

Spolupracující ekologické NNO
Cooperating private non-profit ecological groups

-

65

1) počet ekocenter celkem/akreditovaných
Total/accredited number of eco-centers

2) přibližný údaj
Approximate data

3) počet přednášejících studentů/počet zapojených škol
Number of lecturing students/number of affiliated schools

4) počet prací/počet zapojených škol
Number of works/number of affiliated schools

Zdroj: SMOP, STEP, SSEV Pavučina, Hnutí Brontosaurus, KEV, Agentura Koniklec, Zelený kruh
Source: SMOP, STEP, SSEV Pavučina, The Brontosaurus Movement, KEV, KoniklecAgency, Green Circle

Tab. E3.1.2.2 Akce pro veřejnost ve vybraných organizacích/institucích v r. 2005
Events for the public in selected organizations/institutions held in 2005

Akce
Event

Počet účastníků
Number
of participants

Počet akcí
Number of events

CEMC – České ekologické manažerské centrum
Czech Ecological Management Center

Vzdělávací semináře
Educational workshops

125

10

Odborné konference
Professional conferences

60

1

Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu – Kancelář pro Českou
republiku (REC ČR)
Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe – Office for the Czech Republic (REC CR)

Za Naturou na tůru
On a walk in nature

5 000

230

Natura 2000 – Dny otevřené přírody
Natura 2000 – Open nature days

303

13

Odborné semináře
Professional workshops

-

2

Centrum inovací a rozvoje
Center for Innovation and Development

Počet realizovaných projektů
Number of projects implemented

62

8

Zdroj: CEMC, CIR
Source: CEMC, CIR

Tab. E3.1.2.3 Vybrané akce vztahující se k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a práci s veřejností, konané v r. 2005
Selected Events Connected to Environmental Education, Enlightenment, and Public Awareness work with public in 2005

Akce
Event

Počet účastníků
Number
of participants

Počet filmů
Numer of films

Ekologické dny Olomouc 2004
Ecology Days Olomouc 2004

Vzdělávací programy pro žáky
Educational programs for students

1 285

.

Akce v přírodě pro rodiče s dětmi
Events in nature for parents with children

1 703

.

Kulturní programy
Cultural programs

1 869

.

Výstavy
Exhibitions

6 762

.

Soutěž Poznej a chraň
Competition Recognize and Protect

405

.

Semináře
Seminars

78

.

Přednášky a besedy
Lectures and parties

1 237

.

Ekojarmark
Eco-Fair

12 000

.

Ekofilm 2005

Filmy přijaté do soutěže
Films accepted to competition

5 700

167

Týká se to také tebe (TSTTT)
It’s up to you too

Amatérské filmy
Amateur films

.

61

Profesionální filmy
Professional films

.

27

Zdroj: SEV Sluňákov, MŽP ČR, KÚ Zlínského kraje
Source: SEV Sluňákov, MŽP ČR, Region Autority of Zlín

Tab. E3.1.3.1 Informace na internetových serverech s environmentální tematikou v r. 2005
Environmental information on the internet in 2005

Měsíc
Month

Počet přístupů
Visitors

EkoList po drátě
EkoList on-line

EcoMonitor
EcoMonitor

EkoLink
EcoLink

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Leden
January

9 804

11 988

15 476

2 387

-

1 435

Únor
February

10 425

11 832

16 659

2 220

-

1 141

Březen
March

14 437

16 121

19 911

2 631

-

1 791

Duben
April

12 417

19 159

17 850

2 677

1 330

2 424

Květen
May

12 465

18 554

18 066

2 555

1 459

2 061

Červen
June

10 397

15 768

15 398

2 113

967

1 344

Červenec
July

5 803

12 025

10 860

1 991

521

808

Srpen
August

6 820

14 772

11 493

2 097

564

765

Září
September

8 398

16 355

14 392

2 222

990

711

Říjen
October

10 599

21 136

18 516

2 634

1 510

1 107

Listopad
November

13 529

20 180

21 425

2 752

1 762

1 207

Prosinec
December

10 088

17 591

20 532

2 811

1 165

912

Pozn.: Ve statistikách návštěvnosti nejsou zahrnuty přístupy přes doménu Kormidlo.cz ani přes související odkazy v EkoListu po drátě, skutečná využívanost odkazů z katalogu je tedy vyšší.
Note: The statistics on numbers of visitors do not include access through the Kormidlo.cz web site or through related Ekolist by Wire sites and thus the actual number of references is greater.

Zdroj: uvedené servery
Source: listed servers

Tab. E3.1.3.2 Návštěvnost EnviWebu v r. 2005
Visitors to EnviWeb in 2005

Měsíc
Month

Počet přístupů
Visitors

Měsíc
Month

Počet přístupů
Visitors

Leden
January

41 138

Červenec
July

36 494

Únor
February

37 277

Srpen
August

38 012

Březen
March

36 634

Září
September

42 880

Duben
April

38 858

Říjen
October

47 194

Květen
May

40 774

Listopad
November

51 090

Červen
June

39 696

Prosinec
December

51 763

Zdroj: BEZK, EnviWeb, s. r. o., Econnect
Source: BEZK, EnviWeb Ltd., Econnect

Tab. E3.1.3.3 Návštěvnost Econnectu v r. 2005
Visitors to Econnect in 2005

Návštěvnost internetových stránek
Visitors to web pages

Unikátní IP adresy
Unique IP adresses

20051)

Tiskové zprávy NNO
NGO press release

1 200

Zprávy
Reports

270

Komentáře
Commentaries

20

1) průměrná denní návštěvnost
Average daily visitors

Zdroj: Econnect
Source: Econnect

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS