E2 - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Mnohostranné smlouvy

Přehled mezinárodních smluv je uveden na internetových stránkách MŽP ČR www.env.cz.

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

Plán projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) na rok 2005 byl schválen usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 23. června 2004 s celkovým rozpočtem 600 mil. Kč. V roce 2005 bylo realizováno celkem 114 bilaterálních rozvojových projektů, z toho nejvíce v sektoru životního prostředí (34 + 1 multilaterální projekt), rozvojového vzdělávání a osvěty (19), zemědělství (16), migrace a bezpečnosti (12) a průmyslového rozvoje (12). Dále v sektoru vzdělávání (9), zdravotnictví (5), sociálního rozvoje (4), koordinace (2) a dopravy (1).

Na realizaci bilaterálních rozvojových projektů bylo v roce 2005 vyčleněno celkem 468 838 000 Kč, z čehož bylo skutečně čerpáno 395 819 000 Kč. Největší podíl na neúplném čerpání prostředků měla skutečnost, že některé projekty realizovány nebyly, respektive jejich realizace byla odložena na rok 2006. Podíl oficiální rozvojové pomoci na hrubém národním důchodu ČR (Official Development Assistance – ODA/HND) činil v roce 2005 0,11 %.

Největší podíl na celkovém objemu čerpaných finančních prostředků určených k realizaci projektů české ZRS měl sektor životního prostředí (30 %), dále sektor průmyslového rozvoje (24 %). Následují sektory vzdělávání (12 %) a zemědělství (12 %), rozvojového vzdělávání a osvěty o ZRS (7 %), migrace a bezpečnosti (7 %), koordinace (3 %), zdravotnictví (3 %), sociálního rozvoje (3 %) a dopravy (0,1 %).

Regionální směřování realizovaných bilaterálních rozvojových projektů bylo následující: Asie 27 % (106 678 000 Kč), jihovýchodní Evropa 24 % (93 456 000 Kč), východní Evropa a státy SNS: 18 % (69 787 000 Kč), Afrika 14 % (53 663 000 Kč), ČR (část rozvojové spolupráce, realizovaná v ČR) 6 % (25 276 000 Kč), Blízký Východ 4 % (14 449 000 Kč), Latinská Amerika 4 % (14 313 000 Kč), projekty ve více regionech (výcvik odborníků z rozvojových zemí, monitorování a kontrola projektů) 5 % (18 197 000 Kč).

E2 - INTERNATIONAL COOPERATION


Multilateral Agreements

An overview of international agreements is available on the Ministry of the Environment website at www.env.cz.

Official Development Assistance of the Czech Republic

The plan of projects of Official Development Assistance for 2005 was approved by Government Resolution 652 of June 23, 2004 with an overall budget of 600 mil. CZK. A total of 114 bilateral development projects were implemented in 2005, of which the greatest number were in the sectors of the environment (34 + 1 multilateral project), development education and enlightenment (19), agriculture (16), migration and security (12) and industrial development (12). Further projects were implemented in the sectors of education (9), health care (5), social development (4), coordination (2) and transport (1).

A total of CZK 468 838 thousand were allocated in 2005 for implementation of bilateral development projects, of which CZK 395 819 thousand were actually withdrawn. The greatest cause of incomplete withdrawal of funds was the fact that some projects were not implemented or their implementation was postponed to 2006. Official development assistance corresponded to 0.11% of the gross domestic income of the CR in 2005 (ODA/GDP).

The greatest fraction of the total volume of withdrawn funds intended for implementation of Czech ODA projects corresponded to the environmental sector (30 %), followed by the sector of industrial development (24 %). These were followed by the sectors of education (12 %) and agriculture (12 %), development education and enlightenment on ODA (7 %), migration and security (7 %), coordination (3 %), health care (3 %), social development (3 %) and transport (0.1 %).

The regions covered by the implemented bilateral developmental projects were as follows: Asia 27 % (CZK 106 678 thous.), South-Eastern Europe 24 % (CZK 93 456 thous.), Eastern Europe and the countries of the former Soviet Union (CIS) 18 % (CZK 69 787 thous.), Africa 14 % (CZK 53 663 thous.), Czech Republic (part of developmental assistance implemented in the Czech Republic) 6 % (CZK 25 276 thous.), Near East 4 % (CZK 14 449 thous.), Latin America 4 % (CZK 14 313 thous.) and projects in several regions (training of professionals from developing countries, monitoring and control of projects) 5 % (CZK 18 197 thous.).


Tab. E2.1 Mnohostranné smlouvy
Multilateral Agreements

Název smlouvy
Name of agreement

Datum a místo
sjednání
Date and
location
of signing

Vstup v platnost
Entry into force

Podpis ČR
(příp. ČSSR/ČSFR)
Czech
(Czechslovak)
signature

Ratifikace ČR
(příp. ČSSR/ČSFR)
Czech
(Czechslovak)
ratification

Vstup v platnost
pro ČR
Entry into
force for
Czech Republic

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší
přecházejícím hranice států
Convention on Long-range Transboundary
Air Pollution

13. 11. 1979, Ženeva
Geneva

16. 3. 1983

13. 11. 1979
jménem ČSSR
for Czechoslovakia

23. 12. 1983
jménem ČSSR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993
(Sc)

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice států, o dlouho-
dobém financování Kooperativního programu
pro monitorování a vyhodnocování dálkového
šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě
Protocol to the 1979 Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution on Long-term
Financing of the Cooperative Programme
for Monitoring and Evaluation of the Long-range
Transmission of Air Pollutants in Europe/EMEP

28. 9. 1984,
Ženeva
Geneva

28. 1. 1988

.

26. 11. 1986
jménem ČSSR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993
(Sc)

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice států, o snížení
emisí síry nebo jejich toků přecházejících hranice
států nejméně o 30 %
Protocol to the 1979 Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution on the Reduction
of Sulfur Emissions or their Transboundary Fluxes
by at least 30 per cent

8. 7. 1985,
Helsinky
Helsinki

2. 9. 1987

9. 7. 1985
jménem ČSSR
for Czechoslovakia

26. 11. 1986
jménem ČSSR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice států, o dalším
snížení emisí sloučenin síry
Protocol to the 1979 Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution on Further Reduction
of Sulfur Emissions

14. 6. 1994,
Oslo
Oslo

5. 8. 1998

14. 6. 1994

19. 6. 1997

5. 8. 1998

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice států, o snižování
emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes
hranice států
Protocol to the 1979 Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution concerning
the Control of Emissions of Nitrogen Oxides
or their Transboundary Fluxes

31. 10. 1988,
Sofie
Sofia

14. 2. 1991

1. 11. 1988
jménem ČSSR
for Czechoslovakia

17. 8. 1990
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice států, o omezení
emisí těkavých organických látek nebo jejich toků
přes hranice států
Protocol to the 1979 Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution concerning
the Control of Emissions of Volatile Organic
Compounds or their Transboundary Fluxes

18. 11. 1991,
Ženeva
Geneva

29. 9. 1997

.

1. 7. 1997

29. 9. 1997

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice států k omezování
acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu
Protocol to Abate Acidification, Eutrophication
and Ground-level Ozone to the Convention
on Long-range Transboundary Air Pollution

30. 11. 1999,
Göteborg
Göteborg

17. 5. 2005

1. 12. 1999

12. 8. 2004

17. 5. 2005

Protokol o perzistentních organických polutantech
k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší
přecházejícím hranice států
Protocol to the 1979 Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution on Persistent
Organic Pollutants

24. 6. 1998,
Aarhus
Aarhus

23. 10. 2003

24. 6. 1998

6. 8. 2002

23. 10. 2003

Protokol o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém
znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
Protocol to the 1979 Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution on Heavy Metals

24. 6. 1998,
Aarhus
Aarhus

29. 12. 2003

24. 6. 1998

6. 8. 2002

29. 12. 2003

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti
na rozhodování a přístupu k právní ochraně
v záležitostech životního prostředí
Convention on Access to Information and Public
Participation in Environmental Decision-Making
and Access to Justice in Environmental Matters

25. 6. 1998,
Aarhus
Aarhus

30. 10. 2001

25. 6. 1998

6. 7. 2004

4. 10. 2004

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících
látek (Protokol o PRTR)
Protocol on Pollution Release and Transfer
Registers (PRTR Protocol)

21. 5. 2003,
Kyjev
Kiev

Dosud nevstoupil
v platnost.
Not yet effective.

21. 5. 2003

Dosud nebyl
ratifikován.
Not yet ratified.

Dosud nevstoupil
v platnost.
Not yet effective.

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních
toků a mezinárodních jezer
Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes

17. 3. 1992,
Helsinky
Helsinki

6. 10. 1996

.

12. 6. 2000

10. 9. 2000

Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využí-
vání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
Protocol on Water and Health to the Convention
on the Protection and Use of Transboundary
Watercources and International Lakes

17. 6. 1999,
Londýn
London

4. 8. 2005

17. 6. 1999

15. 11. 2001

4. 8. 2005

Úmluva o účincích průmyslových havárií
přesahujících hranice států
Convention on the Transboundary Effects
of Industrial Accidents

17. 3. 1992,
Helsinky
Helsinki

19. 4. 2000

.

12. 6. 2000

10. 9. 2000

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice států/Espoo úmluva
Convention on Environmental Impact Assessment
in a Transboundary Context

25. 2. 1991,
Espoo
Espoo

10. 9. 1997

30. 8. 1991
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

26. 2. 2001

27. 5. 2001

Protokol o strategickém posuzování životního
prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní
prostředí přesahujících hranice států
Protocol on Strategic Environmental Assessment
to the Convention on Transboundary Environmental
Impact Assessment in a Transboundary Context

21. 5. 2003,
Kyjev
Kiev

Dosud nevstoupil
v platnost.
Not yet effective.

21. 5. 2003

19. 7. 2005

Dosud nevstoupil
v platnost.
Not yet effective.

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy
Vienna Convention for the Protection
of the Ozone Layer

22. 3. 1985,
Vídeň
Vienna

22. 9. 1988

.

1. 10. 1990
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993
(Sc)

Montrealský protokol o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu
Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer

16. 9. 1987,
Montreal
Montreal

1. 1. 1989

.

1. 10. 1990
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993
(Sc)

Londýnská změna Montrealského protokolu
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
London Amendment to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer

29. 6. 1990,
Londýn
London

10. 8. 1992

.

18. 12. 1996

18. 3. 1997

Kodaňská změna Montrealského protokolu
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Copenhagen Amendment to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer

25. 11. 1992,
Kodaň
Copenhagen

14. 6. 1994

.

18. 12. 1996

18. 3. 1997

Montrealská změna k Montrealskému protokolu
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Montreal Amendment to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer

17. 9. 1997,
Montreal
Montreal

10. 11. 1999

.

5. 11. 1999

3. 2. 2000

Pekingská změna k Montrealskému protokolu
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Beijing Amendment to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer

3. 12. 1999,
Peking
Beijing

25. 2. 2002

.

9. 5. 2001

25. 2. 2002

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných
odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

22. 3. 1989,
Basilej
Basel

5. 5. 1992

.

24. 7. 1991
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993
(Sc)

Změna Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpeč-
ných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Amendment to the Convention on the Control of
Transboundary Movements of Hazardous Wastes
and Their Disposal

22. 9. 1995,
Ženeva
Geneva

Dosud nevstoupila
v platnost.
Not yet effective.

.

28. 2. 2000

Dosud nevstoupila
v platnost.
Not yet effective.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
UN Framework Convention on Climate
Change/UNFCCC

9. 5. 1992,
New York
New York

21. 3. 1994

13. 6. 1993

7. 10. 1993

21. 3. 1994

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN
o změně klimatu
Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change

11. 12. 1997,
Kjóto
Kyoto

16. 2. 2005

23. 11. 1998

15. 11. 2001

16. 2. 2005

Úmluva o biologické rozmanitosti
Convention on Biological Diversity

5. 6. 1992,
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

29. 12. 1993

4. 6. 1993

3. 12. 1993

3. 3. 1994

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti
Cartagena Protocol on Biosafety

29. 1. 2000,
Montreal
Montreal

11. 9. 2003

24. 5. 2000

8. 10. 2001

11. 9. 2003

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými
druhy volně žijících živočichů a rostlin
Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora

3. 3. 1973,
Washington
Washington

1. 7. 1975

.

28. 2. 1992
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993
(Sc)

Dodatek k článku XI Úmluvy o mezinárodním
obchodu ohroženými druhy volně žijících
živočichů a rostlin
Amendment to the Article XI of the Convention
on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora

22. 6. 1979,
Bonn
Bonn

13. 4. 1987

.

.

1. 1. 1993

Dodatek k článku XXI Úmluvy o mezinárodním
obchodu ohroženými druhy volně žijících
živočichů a rostlin
Amendment to the Article XXI of the Convention
on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora

30. 4. 1983,
Gaborone
Gaborone

Dosud nevstoupil
v platnost.
Not yet effective.

.

5. 8. 2004

Dosud nevstoupil
v platnost.
Not yet effective.

Evropská úmluva o krajině
European Landscape Convention

20. 10. 2000,
Florencie
Florence

1. 3. 2004

28. 11. 2002

3. 6. 2004

1. 10. 2004

Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
International Convention for the Regulation
of Whaling

2. 12. 1946,
Washington
Washington

10. 11. 1948

.

26. 1. 2005

26. 1. 2005

Protokol k Mezinárodní úmluvě o regulaci
velrybářství
Protocol to International Convention
for the Regulation of Whaling

19. 11. 1956,
Washington
Washington

4. 5. 1959

.

26. 1. 2005

26. 1. 2005

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném
rozvoji Karpat
Framework Convention on the Protection
and Sustainable Development of the Carpathians

21. 5. 2003,
Kyjev
Kiev

4. 1. 2006

23. 5. 2003

28. 7. 2005

4. 1. 2006

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně
žijících živočichů/Bonnská úmluva
Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals/CMS/Bonn Convention

23. 6. 1979,
Bonn
Bonn

1. 11. 1983

.

8. 2. 1994

1. 5. 1994

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů
Agreement on the Conservation of Bats in Europe

4. 12. 1991,
Londýn
London

16. 1. 1994

.

24. 2. 1994

26. 3. 1994

Změna Dohody o ochraně populací evropských
netopýrů
Amendment of the Agreement on the Conservation
of Bats in Europe

24. 7. 2000,
Bristol
Bristol

13. 8. 2001

.

21. 6. 2002

22. 7. 2002

Rotterdamská o postupu předchozího souhlasu
pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy
v mezinárodním obchodu
Rotterdam Convention on the Prior Informed
Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade

10. 9. 1998,
Rotterdam
Rotterdam

24. 2. 2004

22. 6. 1999

12. 6. 2000

24. 2. 2004

Stockholmská úmluva o perzistentních organických
polutantech
Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants

22. 5. 2001,
Stockholm
Stockholm

17. 5. 2004

23. 5. 2001

6. 8. 2002

17. 5. 2004

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích
postižených velkým suchem nebo desertifikací,
zejména v Africe
United Nations Convention to Combat Desertification
in those Countries Experiencing Serious Drought
and/or Desertification, Particularly in Africa

17. 6. 1994,
Paříž
Paris

26. 12. 1996

.

25. 1. 2000

24. 4. 2000

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní
význam především jako biotopy vodního ptactva/
Ramsarská úmluva
Convention on Wetlands of International Importance
Especially as Waterfowl Habitat/Ramsar Convention

2. 2. 1971,
Ramsar
Ramsar

21. 12. 1975

.

2. 7. 1990
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993
(Sc)

Protokol o změně Úmluvy o mokřadech majících
mezinárodní význam především jako biotopy
vodního ptactva
Protocol to Amend the Convention on Wetlands
of International Importance Especially
as Waterfowl Habitat

3. 12. 1982,
Paříž
Paris

1. 10. 1986

.

2. 7. 1990
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993
(Sc)

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť
Convention on the Conservation of European
Wildlife and Natural Habitat/Bern Convention

19. 9. 1979,
Bern
Bern

1. 6. 1982

8. 10. 1997

25. 2. 1998

1. 6. 1998

Úmluva o ochraně světového kulturního
a přírodního dědictví
Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage

16. 11. 1972,
Paříž
Paris

17. 12. 1975

.

15. 11. 1990
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993

Smlouva o Antarktidě
Antarctic Treaty

1. 12. 1959,
Washington
Washington

23. 6. 1961

.

14. 6. 1962
jménem ČSSR
for Czechoslovakia

1. 1. 1993

Protokol o ochraně životního prostředí ke smlouvě
o Antarktidě
Protocol to the Protection of the Environment
to the Antarctic Treaty

4. 10. 1991,
Madrid
Madrid

14. 1. 1998

2. 10. 1992
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

25. 8. 2004

24. 9. 2004

Úmluva OSN o mořském právu
United Nations Convention on the Law of the Sea

10. 12. 1982,
Montego Bay
Montego Bay

16. 11. 1994

10. 12. 1982
jménem ČSSR
for Czechoslovakia

21. 6. 1996

21. 6. 1996

Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné
využívání Dunaje
Convention on Cooperation for the Protection
and Sustainable Use of the Danube River

29. 6. 1994,
Sofie
Sofia

22. 10. 1998

10. 3. 1995

30. 5. 1995

22. 10. 1998

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
Convention on the International Commission
for Protection of the Elbe River

8. 10. 1990,
Magdeburg
Magdeburg

1992

8. 10. 1990
jménem ČSFR
for Czechoslovakia

.

13. 8. 1993

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu
Odry před znečištěním
Convention on the International Commission
for Protection of the Odra River against Pollution

11. 4. 1996,
Vratislav
Wroclaw

28. 4. 1999

11. 4. 1996

.

28. 4. 1999

Pozn.: Sc – ČR sukcedovala do závazků bývalé ČSFR
Note: Sc – ČR succeeded to the obligations of the former Czechoslovak Federal Republic

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. E2.2 Zahraniční rozvojová pomoc, 2000–2005
Foreign development aid, 2000–2005

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

%

Podíl oficiální rozvojové
pomoci ČR ODA/HND

0,032

0,047

0,065

0,101

0,108

0,110

Official share of Czech
development aid ODA/HND

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS