DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

E1 - MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ INDIKÁTORŮ

Tab. E1.1 Srovnání úrovně a vývoje faktorů ovlivňujících životní prostředí v ČR a ve vybraných zemích

Srovnání jsou prováděna pomocí souboru indikátorů vytvořených na základě oficiálně vykazovaných a publikovaných údajů z OECD, Eurostatu, EEA a dalších nadnárodních orgánů, jejichž indikátory jsou pro mezinárodní statistická srovnávání používány. Vybrané indikátory, uvedené v této kapitole, byly převzaty a zpracovány v rámci sady indikátorů, které spravuje agentura CENIA na indikátorovém portálu (http://indikatory.env.cz), kde lze kromě údajů za ČR nalézt i řadu převzatých i vlastních indikátorů, umožňujících mezinárodní srovnání. Jedním z cílů sledování těchto indikátorů nejen z oblasti životního prostředí je kromě identifikace vzájemných vztahů mezi jednotlivými indikátory (či skupinami indikátorů) nebo příčin vývoje a stavu daného indikátoru, ale především identifikace problematických oblastí, která vyplyne právě z mezinárodního srovnání.

Vzhledem k tomu, že aktivity v oblasti životního prostředí jsou hodnoceny s ohledem na stupeň dosažení obecných i konkrétně definovaných cílů a záměrů, resp. plnění mezinárodních závazků a doporučení té které země, lze s využitím mezinárodního srovnání v rámci sledovaných indikátorů navrhovat tyto cílové stavy, tj. žádoucí stavy, kterých by měly sledované jevy k určitému okamžiku dosáhnout.

Mezinárodní srovnání se opírá o kvalitativní a kvantitativní veličiny vztažené k jednotce rozlohy, na obyvatele, na jednotku HDP, ev. k jiným fyzikálním nebo hodnotovým jednotkám. Při tom je nezbytné zajistit vzájemnou kompatibilitu použitých indikátorů, a to ve smyslu statistické srovnatelnosti (harmonizace) a tím i dosažení relevantnosti údajů pro sledovaný soubor zemí.

V rámci mezinárodního srovnání byly vybrány údaje pro země, které mají geografickou nebo ekonomickou příbuznost k ČR. Na jejich základě lze posuzovat trendy v zemích s transformujícími se ekonomikami, ale umožňují i srovnání s vyspělejšími státy nebo v některých případech i s průměry dosaženými za celou EU15 či OECD. V rámci harmonizace dat sledovaných za různé státy, byla i data za Českou republiku převzata z mezinárodních zdrojů, takže je třeba upozornit, že se mohou lišit od dat sledovaných v rámci oficiálních zdrojů v ČR. Údaje o HDP jsou vždy uváděny podle parity kupní síly národních měn k USD vzhledem k referenčnímu roku 2000.

SUPPLEMENTARY INFORMATION

E1 - INTERNATIONAL COMPARISON IN TERMS OF INDICATORS


Tab. E1.1 Comparison of the level and trends in phenomena affecting the environment in CR and in selected countries

Comparisons are performed using a set of indicators created on the basis of official reported and published data from OECD, Eurostat, EEA and other international bodies, whose indicators are employed for international statistical comparison. Selected indicators mentioned in this chapter were taken and processed in the framework of a set of indicators administrated by the CENIA agency as website indicators (http://indikatory.env.cz) where, in addition to information for the CR, a number of externally and internally obtained indicators are available, permitting international comparison. One of the targets of monitoring of these indicators, not only for the area of the environment, in addition to identification of mutual relationships between the individual indicators (or groups of indicators) or the cause of developments and the state of a given indicator, consists primarily in identification of topical areas following from international comparison.

As activities in the sphere of the environment are evaluated in relation to the degree of achieving general and specifically defined targets and plans or fulfilling of the international commitments and recommendations by the particular country, international comparison can be utilized in the framework of the monitored indicators to propose target states, i.e. desirable states, that the monitored phenomena should achieve at a particular moment.

The international comparison is based on quantitative and qualitative values, related to unit area, inhabitant, GDP unit or other physical or value units. In this process, it is essential to ensure mutual compatibility of the indicators used in the sense of statistical comparability (harmonization) and thus to achieve relevance of data for the monitored set of countries.

In the framework of international comparison, data were selected for countries that are geographically or economically similar to the CR. They can be employed to assess trends in countries with transforming economies and also permit comparison with more developed countries or, in some cases, with the average achieved for the entire EU15 or OECD. In the framework of harmonization of data monitored for various countries, the data for the Czech Republic was also taken from international sources, so that it should be pointed out that this can differ from data monitored in the framework of the official sources in the CR. Data on GDP are given according to parity purchasing power of the national currencies to USD in relation to the reference year of 2000.


Tab. E1.1 Srovnání úrovně a vývoje faktorů ovlivňujících životní prostředí v ČR a ve vybraných zemích
Comparison of the level and trends in phenomena affecting the environment in CR and in selected countries

Indikátor
Indicator

Jednotky
Units

CZ

SK

PL

HU

AT

DE

BE

PT

OECD

EU15

Environmentální         Environmental

Emise okys. látek – oxidů síry, 2003
Emissions of acidifying substances –
sulphur oxides, 2003

kg/1 000 USD
HDP1)

1,50

1,60

3,60

2,80

0,20

0,30

0,60

1,60

1,20

0,50

Emise okys. látek – oxidů dusíku, 2003
Emissions of acidifying substances –
nitrogen oxides, 2003

kg/1 000 USD
HDP1)

2,20

1,60

2,00

1,40

0,90

0,70

1,10

1,60

1,40

0,90

Emise okys. látek – amoniaku, 2003
Emissions of acidifying substances –
ammonia, 2003

kg/1 000 USD
HDP1)

0,50

0,50

0,80

0,50

0,20

0,30

0,30

0,60

x

0,30

Emise okys. látek – oxidů síry, 2003
Emissions of acidifying substances –
sulphur oxides, 2003

kg/obyv.
kg/inhab.

22,20

19,00

37,70

35,30

4,40

7,40

14,80

28,40

28,40

14,20

Emise okys. látek – oxidů dusíku, 2003
Emissions of acidifying substances –
nitrogen oxides, 2003

kg/obyv.
kg/inhab.

32,30

19,00

20,60

17,70

24,50

17,20

28,20

27,80

34,30

24,30

Emise okys. látek – amoniaku, 2003
Emissions of acidifying substances –
ammonia, 2003

kg/obyv.
kg/inhab.

8,10

5,60

8,50

6,60

6,70

7,30

7,40

8,90

x

8,50

Tuhé znečišťující látky (PM10, PM2,5)2)
Emissions of SPM (PM10, PM2.5)2)

kg/obyv.
kg/inhab.

8,80

10,80

11,70

7,40

8,90

9,80

9,60

.

.

.

Emise skleník. plynů – CO2
Emissions of GHG – CO2

t/obyv.
t/inhab.

11,80

7,20

7,60

5,50

8,30

10,30

11,10

6,10

.

11,00

Emise skleník. plynů – CO2
Emissions of GHG – CO2

t/1 000 USD
HDP1)

0,82

0,62

0,72

0,43

0,30

0,41

0,42

0,35

.

0,45

Obyvatelé napojení na ČOV2)
Inhabitants connected to WWTP2)

%

 

ČOV pouze s I. stupněm čištění
WWTP with only 1st stage treatment

 

0,10

.

3,20

2,30

0,00

0,20

0,00

13,30

.

.

ČOV s II. stupněm čištění
WWTP with 2nd stage treatment

 

14,80

.

28,80

24,40

8,60

4,70

22,00

26,00

.

.

ČOV se III. stupněm čištění
WWTP with 3rd stage treatment

 

54,90

.

22,70

5,50

77,40

87,90

16,10

2,00

.

.

Napojení obyvatelé celkem
Total connection of inhabitants

 

69,80

52,70

54,70

32,20

86,00

92,80

38,10

41,30

64,00

78,00

Odběr vody z hrubých ročních
dostupných zdrojů2)
Water withdrawals of gross available
annual sources
2)

%

11,90

11,40

18,60

4,70

4,20

20,20

45,10

15,10

11,50

.

Rozloha lesů na ploše států, 2004
Area of forests in the area
of the state, 2004

%

34,00

42,00

30,00

19,00

42,00

30,00

.

37,00

.

.

Chráněná území, 20043)
Protected areas, 20043)

(% plochy státu)
(% of area
of country)

15,80

25,20

29,00

8,90

26,00

31,50

.

8,50

15,10

16,40

Chráněná území, 20043)
Protected areas, 20043)  

km2/obyv.
km2/inhab.

0,12

0,23

0,24

0,08

0,29

0,14

.

0,07

0,13

0,49

Ekonomické         Economic

HDP, 2004
GDP, 2004

USD/obyv.
USD/inhab.

70,60

52,10

49,10

60,40

123,20

109,10

118,90

72,40

108,70

.

Index spotřebitelských cen, 2003/1991
Consumer price index, 2003/1991

 

238,39

301,25

667,90

559,07

128,83

127,59

125,65

163,40

136,00

162,50

Podíl výdajů domácností, 2003
Fraction of household expenditures, 2003

%

 

Alkohol, tabák, narkotika
Alcohol, tobacco, narcotics

 

8,80

5,70

6,60

8,30

2,90

3,60

4,00

.

.

.

Potraviny, nápoje
Foodstuffs, beverages

 

17,00

21,30

19,40

18,20

10,70

11,70

13,70

.

.

.

Oděv, obuv
Clothing, footwear

 

5,10

3,70

4,40

4,20

6,90

5,50

5,40

.

.

.

Nájem, energie
Rent, energy

 

22,90

26,00

24,80

18,60

19,10

23,80

23,10

.

.

.

Zařízení bytu
Household furnishings

 

5,40

4,60

4,50

6,70

8,30

7,20

5,40

.

.

.

Zdravotní péče
Health care

 

1,60

2,10

4,70

3,70

3,30

4,00

4,30

.

.

.

Transport, komunikace
Transport, communications

 

13,60

13,20

13,70

20,10

14,80

16,40

16,40

.

.

.

Rekreace, vzdělávání, kultura
Recreation, culture, education

 

11,80

9,40

8,90

9,10

12,30

10,20

9,90

.

.

.

Restaurace, hotely
Restaurants, hotels

 

6,60

7,60

2,90

4,70

12,10

5,30

5,40

.

.

.

Ostatní zboží a služby
Other goods and services

 

7,20

6,40

10,10

6,40

9,60

12,30

12,40

.

.

.

Spotřeba primárních energetických
zdrojů, 2003
Consumption of primary energy sources

toe/osobu
toe/person

 

Jaderné zdroje
Nuclear sources

 

0,66

0,15

.

0,05

.

0,52

1,19

.

0,61

0,50

Uhlí
Coal

 

2,38

0,03

1,85

0,07

0,03

0,70

0,01

.

0,25

0,82

Ropa
Petroleum

 

0,05

.

0,02

0,01

0,13

0,05

.

.

0,38

0,88

Zemní plyn
Natural gas

 

0,01

.

0,09

0,02

0,22

0,19

.

.

0,48

0,80

Ostatní4)
Other
4)

 

0,13

.

0,14

0,02

0,85

0,16

0,10

.

0,25

0,28

Celkem
Total

 

3,23

1,19

2,11

0,16

1,23

1,63

1,29

.

1,96

3,28

Výkon nákladní dopravy, 2004
(1995 = 100 %)
Output of freight transport, 2004
(1995 = 100 %)

 

93,30

47,40

90,30

91,90

117,00

107,50

89,70

.

.

105,30

Výkon osobní dopravy, 2002
(1995 = 100 %)
Output of passenger transport, 2002
(1995 = 100 %)

 

98,00

82,70

96,50

82,30

88,00

94,90

96,20

.

.

96,40

Sociální         Social

Hustota obyvatel, 2003
Population density

obyv./km2
inhab./km
2

130

110

120

109

96

230

.

.

.

.

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti, 2004
Long-term unemployment level, 2004

%

4,20

3,10

1,30

1,10

1,60

5,40

3,90

.

3,40

.

Míra ohroženosti chudobou
před sociálními transfery, 2003
Level of danger of poverty
before social transfers, 2003

%

21,00

16,00

24,00

23,00

6,00

35,00

30,00

.

39,00

.

Procento velkoměstské populace
Percentage of population in large cities

%

20,80

15,50

21,20

22,20

23,30

23,90

.

.

.

.

Střední délka života při narození, 2003
Mean life expectancy, 2003

roky
years

 

Muži/Men

 

72,00

69,80

70,40

68,30

75,90

75,50

.

.

.

.

Ženy/Women

 

78,50

77,80

78,70

76,50

81,60

81,30

.

.

.

.

Výdaje na VaV/Expenditures for R&D

% HDP/% GDP

1,26

0,58

0,56

0,95

2,20

2,25

2,31

.

.

1,94

Zahraniční zadluženost, 2004
Foreign debt, 2004

% HDP/% GDP

33,90

176,90

40,90

56,80

5,30

132,40

8,00

163,60

.

.

Pozn.: CZ – Česká republika, SK – Slovensko, PL – Polsko, HU – Maďarsko, AT – Rakousko, DE – Dánsko, BE – Belgie, PT – Portugalsko
Note: CZ – Czech Republic, SK – Slovakia, PL – Poland, HU – Hungary, AT – Austria, DE – Denmark, BE – Belgium, PT – Portugal

1) HDP v cenách roku 2000 a podle parity kupní síly
HDP = GDP in 2000 prices and according to parity purchasing power

2) Za jednotlivé země jsou použita data za rok 2002 nebo poslední dostupný rok
The date for 2002 or for the last available year are used for the individual countries.

3) Hodnoceno klasifikací IUCN – administrativně chráněná území pod státním dozorem, území s chráněnou přírodou a krajinou, území pro rekreaci a území sloužící převážně k udržitelnému využívání ekosystémů.
Evaluated using IUCN classification – administratively protected countries under state supervision, areas with protected nature and landscape, areas for recreation and areas used predominantly for sustainable exploitation of ecosystems.

4) Ostatní zahrnuje energii vodní, geotermální, větrnou, sluneční a získanou spalováním obnovitelných zdrojů a odpadu.
Other sources include hydro-energy, geothermal, wind and solar energy and energy obtained by burning renewable resources and wastes.

Zdroj: OECD Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí ČR, 2005, EUROSTAT, EMEP, OSN, ČSÚ
Source: OECD Environmental Performance Review for the CR, 2005, EUROSTAT, EMEP, OSN, ČSÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS