D5 – INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – IRZ

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí*) má formu veřejně přístupné elektronické databáze úniků a přenosů znečišťujících látek, jejíž výstupy jsou součástí integrovaného registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství (Evropský PRTR). Smyslem IRZ je usnadnit veřejnosti přístup k informacím, podpořit účast na rozhodování o životním prostředí a přispět též k prevenci a omezování znečištění životního prostředí.

*) Integrovaný registr znečišťování zakládá zákon č. 76/2002 Sb. (Hlava III zákona), o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o integrované prevenci). Legislativním aktem, který problematiku integrovaného registru znečišťování upravuje, je nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování v platném znění. Vyhláškou č. 572/2004 Sb. se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Kompetentními orgány jsou v případě IRZ Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí a CENIA, Česká informační agentura životního prostředí.

Integrovaný registr znečišťování obsahuje informace o běžných i havarijních emisích registrovaných znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy. Další informace se týkají přenosů těchto látek a/nebo jejich sloučenin v odpadech a odpadních vodách čištěných mimo provozovnu. Pojmem registrovaná látka se rozumí látka uvedená v seznamu přílohy č. 1 nebo č. 2 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. (dále jen nařízení vlády), přičemž ohlašovacího roku 2004 se konkrétně týká pouze příloha č. 1, na jejímž seznamu se nachází celkem 72 látek. Emisím i přenosům každé látky je přidělen tzv. ohlašovací práh, který představuje kumulativní množství registrované látky v kilogramech za jeden kalendářní rok. Pouze při dosažení nebo překročení stanovených ohlašovacích prahů vzniká uživateli registrované látky povinnost ohlašovat do IRZ a zároveň jsou spuštěny i další procesy vyplývající z ustanovení zákona o integrované prevenci a nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování.

Historicky první ohlašovací povinnost za rok 2004 plnili uživatelé registrované látky na začátku roku 2005 (do 15. 2. 2005). Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou stanoveny v příloze č. 4 k nařízení vlády a zahrnují jak údaje o samotných ohlašovaných látkách (ve formě emisí a/nebo přenosů), tak některé údaje o identifikaci uživatele registrované látky. Ohlašovací (vykazovací) jednotkou pro účely IRZ je geograficky přesně lokalizovatelná provozovna definovaná jako soubor technických nebo technologických jednotek nacházejících se v jednom provozu. Daná organizace tak musí hlásit údaje do IRZ za každou svou provozovnu, pokud tato povinnost za ohlašovací rok vznikne.

Systém ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování je přednostně nastaven na příjem dat v elektronické podobě, proto byla vyvinuta softwarová aplikace (tzv. IntForm), která obsahuje všechny požadované údaje a která je volně přístupná na internetových stránkách. Ohlášené údaje jsou tak snadno převedeny do databáze, která umožňuje dobrou orientaci a rychlé vyhledávání podle zadaných parametrů.

Podle zákona o integrované prevenci je integrovaný registr znečišťování zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejně přístupný informační systém veřejné zprávy, z čehož vycházela i koncepce jeho zveřejnění pro všechny případné uživatele. Uživatel webové stránky integrovaného registru znečišťování (www.irz.cz) má možnost zadávat různá kritéria vyhledávání a jejich vzájemné kombinace, včetně využití mapového serveru pro prostorové zobrazení provozoven na mapě České republiky.

Údaje uváděné v této kapitole jsou platné k 31. 12. 2005.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. D5.1 Srovnání celkového počtu provozoven ohlašujících do IRZ v jednotlivých krajích ČR s počtem provozoven s IPPC zařízením v r. 2004

Kritéria pro ohlašování do IRZ (tj. dosažení nebo překročení uvedených prahových množství dané látky a/nebo jejích sloučenin za rok) způsobují, že se mezi ohlašovateli mohou nacházet jak provozovny spadající pod režim zákona o integrované prevenci (s IPPC zařízením), tak provozovny ostatní (bez IPPC zařízení). Podle výsledků nezaujímají provozovny s IPPC zařízením ani polovinu všech provozoven, které ohlásily do IRZ, avšak jejich podíl na celkových emisích a přenosech jednoznačně dominuje.

Obr. D5.1 Provozovny ohlašovatelů do IRZ podle kategorie činnosti v r. 2004

Kód kategorie činnosti slouží k celkovému vyhodnocení všech ohlašovatelů. Vychází jednak z kódů OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností), které jsou přidělovány každé organizaci, a jednak z NOSE-P kódů (standardní nomenklatura zdrojů emisí), které charakterizují IPPC zařízení. Při stanovení kategorie činnosti se přednostně vycházelo z NOSE-P kódů a pouze u provozoven, které je nemají (tj. neprovozují IPPC zařízení), byla činnost odvozena na základě informace o příslušné provozovně a OKEČ kódu celé organizace. Jelikož jsou hlášení vztažena k provozovnám, není vhodné provést celkové vyhodnocení podle OKEČ, protože chybí zaručená vazba mezi definovanou činností organizace, jíž je OKEČ přiřazen, a konkrétní provozovnou, jež hlásí do IRZ.

Obr. D5.2 Počet hlášení podle typu emise/přenosu v krajích ČR v r. 2004

Obrázky jsou vytvořeny samostatně pro emise do jednotlivých složek prostředí a zvlášť pro přenosy v odpadních vodách a odpadech. Barevná škála koresponduje s počtem hlášení v jednotlivých krajích České republiky.

Obr. D5.3 Provozovny ohlašovatelů do IRZ s IPPC zařízením v ČR v r. 2004

Kritéria pro ohlašování do IRZ (tj. dosažení nebo překročení uvedených prahových množství dané látky a/nebo jejích sloučenin za rok) způsobují, že se mezi ohlašovateli mohou nacházet jak provozovny spadající pod režim zákona o integrované prevenci (s IPPC zařízením), tak provozovny ostatní (bez IPPC zařízení). Podle výsledků nezaujímají provozovny s IPPC zařízením ani polovinu všech provozoven, které ohlásily do IRZ, avšak jejich podíl na celkových emisích a přenosech jednoznačně dominuje.

D5 – INTEGRATED POLLUTION REGISTER – IRZ (IPR)


The integrated environmental pollution register*) has the form of a publicly accessible electronic database of pollutant releases and transfers off-site of pollutants and its outputs are part of the integrated pollutant release and transfer register at the level of the European Communities (European PRTR). It is the purpose of the IPR to facilitate public access to information, to support participation in decision-making on the environment and to also contribute to prevention and reduction of environmental pollution.

*) The Integrated pollution register was established by Act No. 76/2002 Coll. (Chapter III of the Act), on integrated pollution prevention and control, the Integrated pollution register and amending some Acts, as amended (Act on Integrated Prevention). The legislative act dealing with the aspect of the Integrated pollution register consists in Government Regulation No. 368/2003 Coll., on the Integrated pollution register, as amended. Decree No. 572/2004 Coll. lays down the form and manner of keeping records of documents required for registration in the integrated pollution register. The competent authorities for the IPR are the Ministry of the Environment, the Czech Environmental Inspection and CENIA, the Czech Environmental Information Agency.

The integrated pollution register contains information on normal and accidental emissions of registered pollutants into the air, water and land. Further information is related to off-site transfer of these substances and/or their compounds in wastes and waste waters treated beyond the boundaries of a facility. The concept of a registered substance means a substance listed in the lists in Annexes No. 1 or No. 2 to Government Regulation No. 368/2003 Coll. (hereinafter the Government Regulation), where the reporting year 2004 was concerned only with Annex No. 1, whose list contains 72 substances. A reporting threshold is assigned to the emissions and off-site transfers of each substance; this corresponds to the accumulative amounts of the registered substances in kilograms per calendar year. A user of a registered substance is obliged to report to the IPR only when the set reporting threshold is attained or exceeded and, simultaneously, other processes are commenced, following from the provisions of the Act on integrated prevention and the Government Regulation on the integrated environmental pollution register.

Historically, the first reporting obligation for 2004 was met by the users of registered substances at the beginning of 2005 (to February 15, 2005). The information required for registration in the Integrated pollution register is specified in Annex No. 4 to the Government Regulation and includes both information on the reported substances themselves (in the form of emissions or transfers) and also some data on identification of the user of the registered substance. The reporting unit for the purposes of the IPR consists of the geographically specific location of the facility, defined as a set of technical or technological units located in a single place of operations. The particular organization must thus report data for the IPR for each of its places of operations, if this obligation arises during the year.

The system of reporting data for the integrated pollution register is primarily oriented toward receiving data in electronic form, and thus a software application has been developed (IntForm), containing all the necessary information, which is freely available on the website. Thus, reported data can be readily transferred to the database, permitting easy orientation and fast searching on the basis of entered parameters.

According to the Act on integrated prevention, the Integrated pollution register is established and administered by the Ministry of the Environment as a publicly accessible information system of the public administration, forming the basis for the conception of its publication for all potential users. A user of the Integrated pollution register website (www.irz.cz) can enter various search criteria or combinations thereof, including the use of a map server for spatial depiction of places of operation on a map of the Czech Republic.

Data in this chapter are valid to December 31, 2005.

Notes for the tables and figures:

Tab. D5.1 Comparison of the total number of facilities reporting to the IPR in the individual regions of the CR with the number of facilities with IPPC installation in 2004

The criteria for registration in the IPR (i.e. attaining or exceeding the given threshold amounts for the given substance and/or its compounds per annum) mean that the reporting entities can also include facilities covered by the regime of the Act on Integrated Prevention (with IPP installation) and also other facilities (without IPPC installation). The results indicate that facilities with IPPC installation do not constitute even half of the facilities registered in the IPR; however, they make a predominant contribution to total emissions and off-sites transfers.

Fig. D5.1 Facilities reporting to the IPR according to the category of activity in 2004

The code of activity of the reporting entity is employed for overall evaluation of all the reporting entities. It is based both on NACE (sectoral classification of economic activities) codes, which are assigned to each organization, and also according to the NOSE-P (standard nomenclature of sources of emissions) code, characterizing IPPC installation. Establishment of the categories of activities was primarily based on the NOSE-P codes and is used only for facilities that do not have these codes (i.e. do not operate IPPC installation) and the activity was decided on the basis of information on the relevant facility and NACE code of the whole organization. As the reporting is related to facility, it is not suitable to perform overall evaluation according to NACE, as there is no guarantee of a connection between the defined activities of the organization, to which NACE is assigned, and the specific facility reporting to the IPR.

Fig. D5.2 Number of reports according to the type of emission off-site transfer in the regions in the CR in 2004

The figures are created separately for emissions into the individual components of the environment and separately for transfers in waste waters and wastes. The colour scale corresponds to the number of reports in the individual regions of the Czech Republic.

Fig. D5.3 Facilities reporting to the IPR with IPPC installation in the CR in 2004

The criteria for registration in the IPR (i.e. attaining or exceeding the given threshold amounts for the given substance and/or its compounds per annum) mean that the reporting entities can also include places of operations covered by the regime of the Act on Integrated Prevention (with IPPC facilities) and also other places of operation (without IPPC facilities). The results indicate that places of operation with IPPC facilities do not constitute even half of the places of operation registered in the IPR; however, they make a predominant contribution to total emissions and transfers.


Tab. D5.1 Srovnání celkového počtu provozoven ohlašujících do IRZ v jednotlivých krajích ČR s počtem provozoven s IPPC zařízením v r. 2004
Comparison of the total number of facilities reporting to the IPR in the individual regions of the CR with the number of facilities with IPPC installation in 2004

Kraj
Region

Počet podaných hlášení
celkem
Total number of reports
submitted

Počet hlášení za provozovny
s IPPC zařízením
Reports for facilities
with IPPC installation

Hlavní město Praha
Capital City of Prague

12

4

Středočeský kraj
Central Bohemian Region

120

70

Jihočeský kraj
Southern Bohemian Region

68

33

Plzeňský kraj
Plzeň Region

57

23

Karlovarský kraj
Karlovy Vary Region

24

12

Ústecký kraj
Ústí Region

71

45

Liberecký kraj
Liberec Region

34

16

Královéhradecký kraj
Hradec Králové Region

59

26

Pardubický kraj
Pardubice Region

56

29

Kraj Vysočina
Vysočina Region

74

28

Jihomoravský kraj
Southern Moravian Region

103

54

Olomoucký kraj
Olomouc Region

65

25

Zlínský kraj
Zlín Region

57

15

Moravskoslezský kraj
Moravian-Silesian Region

79

32

Celkem
Total

879

412

Zdroj: CENIA
Source: CENIA

Tab. D5.2 Množství ohlášených látek do IRZ podle typu emise/přenosu v r. 2004
Amounts of substances reported to the IPR according to the type of emission/off-site transfer in 2004

Ohlašovaná látka
Reported substance

Emise         Releases

Přenosy         Off-site transfers

do ovzduší
in air

do půdy
in land

do vody
in water

v odpadních vodách
in waste water

v odpadech
in waste

kg/rok

1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH)
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH)

0

0

0

0,050

0

1,2-dichloretan (DCE)
1,2-dichloroethane (DCE

1 173,0

0

630,7

679,8

3 984,0

aldrin
aldrin

0

0

0

0,001

0

amoniak
ammonia

9 949 147,8

-

-

-

-

arzen a sloučeniny (jako As)
arsenic and its compounds (as As)

4 922,0

52,5

2 298,2

30,0

100 723,1

azbest
asbestos

6,1

-

-

-

6 992,3

benzen
benzene

30 459,2

0

537,0

2 659,0

1 199 659,8

celkový dusík
total nitrogen

-

1 191 651,0

3 413 840,0

1 022 745,6

4 300 293,0

celkový fosfor
total phosphorus

-

346 397,2

108 839,8

93 558,7

2 970 242,0

celkový organický uhlík (TOC)
(jako celkové C nebo COD/3)
Total organic carbon (TOC) (as total C or COD/3)

-

-

4 263 884,1

-

-

di-(2-etyl hexyl) ftalát (DEHP)
di-(2-ethylhexyl) phthalate

250,0

0

0

0

15 110,0

dieldrin
dieldrin

0

0

0

0,001

0

dichlormetan (DCM)
dichloromethane (DCM)

233 925,9

0

2 859,9

482,2

176 402,1

endrin
eldrin

0

0

0

0,001

0

etylbenzen
ethyl benzene

-

0

0

229,0

102,5

fenoly (jako celkové C)
phenols (as total C)

-

0

1 068,6

612 996,1

769,7

fluor a anorganické sloučeniny (jako HF)
fluorine and its inorganic compounds (as HF)

939 151,1

-

-

-

-

fluoridy (jako celkové F)
fluorides (as total F)

-

0

15 306,4

50 556,2

54 677,6

formaldehyd
formaldehyde

33 554,0

-

-

0

0

halogenované organické sloučeniny (jako AOX)
halogenated organic compounds (as AOX)

-

0

32 549,79500

28 487,93200

58 296,26600

heptachlor-
heptachlor-

0

0

0

0,8

0

hexachlorbenzen (HCB)
hexachlorobenzene (HCB)

0

0

0

7,5

423 385,2

hexachlorbutadien (HCBD)
hexachlorobutadiene (HCBD)

-

0

0

0,010

161 289,6

hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC)
hydrochlorofluorocarbons (HCFC)

1 963,0

-

-

0

0

chlor a anorganické sloučeniny (jako HCI)
chlorine and its inorganic compounds (as HCl)

2 977 638,2

-

-

-

-

chloridy (jako celkové CI)
chlorides (as total Cl)

-

0

49 869 499,1

12 644 545,5

1,5

chlorofluorouhlovodíky (CFC)
chlorofluorocarbons (CFC)

0

-

-

0

3 124,0

chrom a sloučeniny (jako Cr)
chromium and its compounds (as Cr)

229,7

118,8

607,8

7 380,4

1 264 196,2

kadmium a sloučeniny (jako Cd)
cadmium and its compounds (as Cd)

10 822,1

12,9

140,7

6,0

61 197,4

kyanidy (jako celkové CN)
cyanides (as total CN)

-

0

2 415,9

16 666,4

8,4

kyanovodík (HCN)
hydrogen cyanide (HCN)

305,8

-

-

-

-

měď a sloučeniny (jako Cu)
copper and its compounds (as Cu)

3 902,6

2 553,8

1 883,4

2 469,8

2 079 186,8

metan
methane

5 887 040,3

-

-

-

-

naftalen
naphthalene

2 119,0

 

19,6

2 742,7

1 789,5

nemetanové těkavé organické sloučeniny
(NMVOC)
nonmethane volatile organic compounds (NMVOC)

4 008 784,8

-

-

-

-

nikl a sloučeniny (jako Ni)
nickel and its compounds (as Ni)

2,7

279,6

666,8

2 862,7

217 266,4

olovo a sloučeniny (jako Pb)
lead and its compounds (as Pb)

431 17,1

444,3

1 153,6

920,9

10 669 427,1

oxid dusný (N2O)
nitrous oxide  (N2O)

2 315 560,0

-

-

-

-

oxid uhelnatý (CO)
carbon monoxide (CO)

153 894 922,0

-

-

-

-

oxid uhličitý (CO2)
carbon dioxide (CO2)

84 760 749 255,5

-

-

-

-

oxidy dusíku (NOx/NO2)
nitrogen oxides (NOx/NO2)

131 998 309,8

-

-

-

-

oxidy síry (SOx/SO2)
sulphur oxides (SOx/SO2)

172 261 706,3

-

-

-

-

PCDD + PCDF (dioxiny + furany) (jako TEQ)
PCDD + PCDF (dioxins and furans) (as TEQ)

0,399

0

-

0

0,009

pentachlorbenzen
pentachlorobenzene

0

0

0

0

26 881,6

polétavý prach (PM10)
suspended particulate matter (PM10)

62 027 818,0

-

-

-

-

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

4 515,2

0

15,7

986,8

8 549,1

polychlorované bifenyly (PCB)
polychlorinated biphenyls (PCB)

3,3

0

0,1

0,0004

1 527,8

rtuť a sloučeniny (jako Hg)
mercury and its compounds (as Hg)

3 140,9

8,7

73,2

88,3

5 463,6

styren
styrene

71 935,4

-

-

0

0

tetrachlorethylen (PER)
tetrachloroethylene (PER)

60 675,8

-

-

2,0

38 989,3

tetrachlormethan (TCM)
tetrachloromethane (TCM)

994,7

-

-

0

0

toluen
toluene

-

0

3 274,8

11 941,0

1 040 602,2

trichloretylen
trichloroethylene

109 921,0

-

-

0

8 486,9

trichlormetan
trichloromethane

936,0

-

-

0

9 535,0

xyleny
xylenes

-

0

753,7

1 436,0

348 813,6

zinek a sloučeniny (jako Zn)
zinc and its compounds (as Zn)

11 308,2

17 278,0

104 969,6

202 700,0

4 280 013,2

Pozn.: Pomlčka (-) –  látka se v dané složce prostředí nebo v přenosech nesleduje (viz příloha č. 1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.)
Nula (0) –  látka nebyla v emisích nebo přenosech ohlášena
Note: Dash [-] – the substance is not monitored in the given component or environment (see Annex No. 1 to Government Regulation No. 368/2003 Coll.)
Zero [0] – the substance was not reported in emissions or transfers

Zdroj: CENIA
Source: CENIA

Tab. D5.3 Struktura hlášení do IRZ podle typu emisí/přenosů v r. 2004
Structure of reports to the IPR according to the type of emission/off-site transfer in 2004

Typ emise/přenosu
Type of emission/transfer

Počet hlášení
Number of reports

Počet ohlášených látek
Number of reported substances

Emise do půdy
Releases to land

17

10

Přenosy v odpadních vodách
Off-site transfers in waste water

23

32

Emise do vody
Releases to water

62

24

Přenosy v odpadech
Off-site transfers in waste

286

34

Emise do ovzduší
Releases to air

660

36

Pozn.: Ze seznamu 72 registrovaných látek bylo za rok 2004 ohlášeno v emisích či přenosech celkem 56 látek.
Note: Of the list of 72 registered substances, a total of 56 substances were reported in emissions or transfers in 2004.

Zdroj: CENIA
Source: CENIA

Obr. D5.1 Provozovny ohlašovatelů do IRZ podle kategorie činnosti v r. 2004
Facilities reporting to the IPR according to the category of activity in 2004
Obr. D5.2 Počet hlášení podle typu emise/přenosu v krajích v r. 2004
Number of reports according to the type of emission/off-site transfer by region in 2004
  Emise do ovzduší
Releases to air
Emise do půdy
Releases to land
  Emise do vody
Releases to water
Přenosy v odpadech
Off-site transfer in waste
Obr. D5.3 Provozovny ohlašovatelů do IRZ s IPPC zařízením v ČR v r. 2004
Facilities reporting to the IPR with IPPC installation in the CR in 2004

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS