D4 – POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EIA/SEA A INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ – IPPC

D4.1 Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA/SEA

Proces posuzování vlivů na životní prostředí – proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v r. 1992, představoval významný prvek preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky. Tento zákon byl v části posuzování vlivů záměrů nahrazen od 1. 1. 2002 novým zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, reflektujícím vývoj právní úpravy Evropské unie v této oblasti.

Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 93/2004 Sb., který mimo jiné nově upravil posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a zároveň zrušil do té doby platný zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Současně stanovil, že posouzení rozvojových koncepcí a programů, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb. Vzhledem ke značnému stupni rozpracovanosti jednotlivých případů tak bylo v r. 2005 ještě několik koncepcí posuzováno podle původního zákona č. 244/1992 Sb.

Předmětem povinného posuzování jsou záměry staveb, činností a technologií uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a jejich změny v souladu s § 4 odst. 1 písm. c), d), e). Posuzování těchto záměrů zajišťuje buď Ministerstvo životního prostředí v souladu s ustanovením § 21, nebo orgány krajů v souladu s ustanovením § 22 cit. zákona. Dále jsou předmětem povinného posuzování koncepce uvedené v § 10a cit. zákona a dále územně plánovací dokumentace, při jejichž posuzování se postupuje (v souladu s ustanovením § 10i) podle stavebního zákona.

Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace hodnoceného záměru na životní prostředí. Výsledky procesu slouží jako odborný podklad pro následné rozhodovací procesy o povolení záměru.

Ve Věstníku MŽP jsou pravidelně uveřejňovány seznamy osob, které jsou držiteli autorizace ke zpracování dokumentace a posudku.

Další informace lze získat na adrese informačního systému EIA www.ceu.cz/eia/is.

D4.2 Integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC

Proces integrované prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) byl implementován do právního řádu České republiky 1. ledna 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), který zohlednil požadavky Směrnice Rady č. 96/61/EC. Zákon byl novelizován zákonem č. 521/2002 Sb., zákonem č. 437/2004 Sb. a zákonem č. 695/2004 Sb.

IPPC si klade za cíl celkové zlepšení kvality životního prostředí a dosažení vyššího stupně ochrany životního prostředí jako celku. Prevence znečištění sleduje minimalizaci vlivů na životní prostředí, zamezení přenosu znečištění a podporu environmentálních přístupů v řízení podniků. Integrací se rozumí především přechod od samostatné ochrany jednotlivých složek životního prostředí k ochraně životního prostředí jako celku (zabránění přenosu znečištění z jedné složky do druhé).

Průmyslové činnosti, na které se vztahuje zákon č. 76/2002 Sb., jsou zejména energetika, metalurgie, chemické výroby, zemědělské výroby, výroba potravin a krmiv, skládkování a spalování odpadů a další. Jsou vyjmenována v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.

Základní principy integrované prevence:

Dialog a vyjednávání mezi účastníky řízení a provozovatelem představují specifika zákona č. 76/2002 Sb. a používá se jich při stanovování konkrétních podmínek povolení provozu. Jednání může probíhat za účasti veřejnosti (při splnění podmínek stanovených v § 7, písm. d) zákona č. 76/2002 Sb.). Závazné podmínky provozu zařízení, které jsou výsledkem vyjednávání, nesmí být mírnější než podmínky dané legislativními předpisy.

Důraz je kladen na dosažení regionálních standardů životního prostředí a důležitými podklady, které musí být v rozhodování zohledněny, jsou plány snižování emisí, plány odpadového hospodářství, podmínky provozu vycházející z dokumentace a stanoviska EIA, zařazení oblasti do systému Natura 2000, výsledky energetického auditu, systémy environmentálního řízení (EMAS, ISO 14001), HACCP, zásady správné zemědělské praxe apod.

Dotčená zařízení mají povinnost zažádat o integrované povolení pro provoz zařízení ve lhůtách stanovených v § 42, 43 a § 45 zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Technická úroveň zařízení zejména z pohledu dosahované výše emisí a množství odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojů environmentálního řízení se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami (Best Available Techniques – BAT). Ty jsou začleněny do evropských referenčních dokumentů BREF, pro dané obory zpracovávané a vydávané odbornými institucemi Evropské komise se zastoupením všech členských států. Jejich znění je možné získat na www.ippc.cz.

Nejlepší dostupná technika představuje nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobu jejich provozování, které mohou být zavedeny v příslušném odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek, a to při dosažení nejúčinnější ochrany životního prostředí jako celku.

Informace o podaných žádostech o vydání integrovaného povolení, o stavu vyřizování těchto žádostí a dokumenty vztahující se k těmto žádostem obsahuje informační systém o IPPC (www.env.cz/ippc), který je volně přístupný veřejnosti.

D4 – ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT – EIA/SEA INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL – IPPC


D4.1 Environmental Impact Assessment – EIA/SEA

The process of environmental impact assessment – the EIA (Environmental Impact Assessment) process, legislated by the Environmental Impact Assessment Act 244/1992 Coll. on environmental impact assessment, as amended, constituted an important element in the system of preventive environmental protection instruments in 1992 and was simultaneously an important component of environmental policy. In the sphere of assessment of plans, this Act was replaced from January 1, 2002 by the new Act 100/2001 Coll., on environmental impact assessment and amending some related acts, which reflected trends in the legislation of the European Union in this area.

Act 93/2004 Coll. took effect on 1. 5. 2004; among others, this law modified the assessment of environmental impacts and also cancelled the previously valid Act 244/1992 Coll., concerning the assessment of the impacts of developmental plans and programs on the environment. At the same time it established that the assessment of developmental plans and programs established before this law came into effect shall be completed according to Act 244/1992 Coll. With regard to the large range in the degree of completion of individual cases, most of the plans were assessed in 2004 according to the original law, Act 244/1992 Coll.

The objects of compulsory assessment consist of plans for constructions, activities and technologies listed in Annexes No. 1 of Act No. 100/2001 Coll. and changes therein in accord with Article 4 (1) (c). The Ministry of the Environment in accordance with the provisions of Article 21 or the regional authority in accord with the provisions of Article 22 of this Act provides for assessment of these plans. Objects of compulsory assessment consist also plans listed in Act No. 100/2001 Coll., Article 10(a) and Land-Use Planning Documentation, assessment of which is carried out in accordance with the provision of Article 10(i) of the Construction Act.

The process of strategic environmental impact assessment is based on systematic examination and assessment of the potential environmental impact. The purpose of this is to determine, describe and carry out comprehensive evaluation of the expected impacts of prepared plans of the environment and public health in all the decisive contexts. The process is intended to reduce the detrimental environmental impacts of the evaluated plan. The results of the process are employed as a professional basis for subsequent decision-making processes on a permit for the plan.

Lists of persons who are holders of authorisation to prepare documentation and expert reports are regularly published in the Bulletin of the Ministry of the Environment.

More informations can be found at www.ceu.cz/eia/is.

D4.2 Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC

The process of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) was implemented into the legal code of the Czech Republic on January 1, 2003 with Act 76/2002 Coll., concerning integrated pollution prevention and control, concerning the integrated register of pollutants, and concerning changes to several additional laws (the law on integrated prevention), which took into account the requirements of Council Directive 96/61/EC. This law was amended by Act 521/2002 Coll., Act 437/2004 Coll., and Act 695/2004 Coll.

The aim of IPPC is to improve the quality of the environment and to attain a higher level of environmental protection as a whole. Pollution prevention pursues the minimizing of impacts on the environment, the prevention of contamination transfer, and the support of environmental approaches to business management. Integration is understood above all as the transition from the independent protection of individual segments of the environment to the protection of the environment as a whole (prevention of the transfer of contamination from one segment to another).

Act 76/2002 Coll., particularly concerns facilities such as large energy, metallurgy, chemical, and agricultural firms, manufacturers of food and feed, landfills, waste incinerators, and additional facilities named in Annex 1 of the law concerning integrated prevention.

The fundamental principles of integrated prevention are:

  • Permission is issued by a single office (Regional Office, Czech Ministry of the Environment).
  • Permission replaces other decisions, references, and approval requested for construction permission and operation.

The dialogue and negotiations between participants of the process and the operator are presented in the details of Act No. 76/2002 Coll., and are used for establishing specific conditions for operation permission. Negotiations can proceed with public participation (under conditions established in Article 7(d) of Act 76/2002 Coll.). Binding conditions for the operation of the facility, which are the result of the negotiations, must not be less stringent than conditions established in legislative provisions.

An emphasis is placed on reaching regional environmental standards and important principles that decisions must take into consideration are plans for decreasing emissions, plans for waste management, conditions for operation coming from EIA documentation and positions, categorizing regions into the Natura 2000 system, the results of an energy audit, systems of environmental management (EMAS, ISO, 14001), HACCP, principles of sound agricultural procedures, etc.

The facilities in question have the obligation to request integrated permission for the operation of facilities in time frames established in Article 42, Article 42, and Article 45 of Act 76/2002 Coll., in the latest version.

The technical level of the facility, particularly from the point of view of emission levels and waste amounts, material and energy demands, methods and measures of environmental management is comparable with the best available techniques (BAT). These are incorporated into European reference documents BREF for the given field and issued by expert institutions of the European Commission with representation by all member states. These can be found at www.ippc.cz.

Best available techniques represent the most advanced level of development of employed technology and the method of their operation that can be used in the relevant branch under acceptable economic and technical conditions and that achieve the most effective protection of the environment as a whole.

Information on applications submitted for integrated permission, on the status of the processing of these requests, and documents connected to these applications can be found at www.env.cz/ippc, which is accessible to the public.


Tab. D4.1.1 Vydaná stanoviska u staveb oznámených na úrovni MŽP ČR, 1995–2005 podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Decisions issued for constructions reported at the level of the Ministry of the Environment, 1995–2005 pursuant to Act No. 244/1992 Coll., on environmental impact assessment

Rok
Year

Souhlasná stanoviska
Approved

Nesouhlasná stanoviska
Not approved

Celkem
Total

počet         number

počet         number

1995

98

2

100

1996

77

1

78

1997

62

1

63

1998

67

0

67

1999

57

5

62

2000

63

2

65

2001

78

1

79

2002

73

2

75

2003

34

1

35

2004

9

3

12

2005

2

0

2

Pozn.: Aktualizace údajů z předchozích let byla provedena podle došlých stanovisek.
Note: Up-dated data according to standpoints received.

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D4.1.2 Počet oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., 2002–2005
Number of reports under § 6 of Act No. 100/2001 Coll., 2002–2005

Rok
Year

Záměry oznámené na úrovni MŽP ČR
Constructions reported at the level
of the Ministry of the Environment

Záměry oznámené na úrovni
krajských úřadů
Constructions reported at the level
of the Regional Authorities

2002

62

423

2003

86

559

2004

96

653

2005

134

823

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D4.1.3 Odvětvové členění aktivit oznámených v ČR podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v r. 2005
Branch classification of activities reported in CR pursuant to Act No. 100/2001 Coll. in 2005

Odvětví
Branch

Záměry posuzované v ČR
Activities assessed in CR

počet
number

%

Odpadové hospodářství
Waste management

108

11,3

Zemědělství
Agriculture

90

9,4

Těžební průmysl
Mining industry

48

5,0

Energetika
Energy production

52

5,4

Průmysl
Industry

229

23,9

Dopravní stavby
Transport structures

43

4,5

Obchodní a skladovací komplexy vč. parkovišť
Business and storage complexes incl. parking lots

232

24,2

Ostatní
Other

155

16,2

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D4.1.4 Počet ukončených procesů EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., 2002–2005
Number of completed EIA processes pursuant to Act No. 100/2001 Coll., 2002–2005

Rok
Year

MŽP ČR
Ministry of the Environment of CR

Krajské úřady
Regional Authorities

Ukončeno
zjišťovacím
řízením
Terminated by
a fact-finding
procedure

Ukončeno
vydáním stanoviska
Terminated
by issuing
a standpoint

Ukončeno
z jiných
důvodů
Terminated
for other
reasons

Ukončeno
zjišťovacím
řízením
Terminated by
a fact-finding
procedure

Ukončeno
vydáním
stanoviska
Terminated
by issuing
a standpoint

Ukončeno
z jiných
důvodů
Terminated
for other
reasons

2002

12

4

1

284

6

12

2003

17

10

4

352

7

14

2004

26

9

2

488

15

43

2005

55

62

5

666

50

59

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D4.1.5 Vydaná stanoviska v r. 2005 podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., u posuzování vlivů na životní prostředí, u posuzovaných koncepcí oznámených na úrovni MŽP ČR (kromě územně plánovací dokumentace)
Standpoints issued in 2005 pursuant to Act No. 100/2001 Coll., as amended by Act No. 93/2004 Coll., on environmental impact assessment, for assessment of conceptions notified at the level of the ME CR (with the exception of land-use planning documents)

Název
Name

Předkladatel
Submitted by

Stanovisko MŽP
Standpoint of ME

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy
Waste management plan for the Capital City
of Prague

Magistrát hl. m. Prahy
Municipal Authority
of the Capital City of Prague

27. 4. 2005
souhlasné/consent

Dopravní politika České republiky pro léta 2005–2013
Transport policy for the Czech Republic
for 2005–2013

Ministerstvo dopravy
Ministry of Transport

28. 6. 2005
souhlasné/consent

Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje
pro léta 2005–2020
Strategy of sustainable development
for the Liberec Region for 2005–2020

Liberecký kraj
Liberec Region

12. 10. 2005
souhlasné/consent

Strategie hospodářského růstu České republiky
Strategy of economic growth of the Czech Republic

Úřad vlády České republiky
Office of the Government
of the Czech Republic

1. 11. 2005
souhlasné/consent

Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova
v Olomouckém kraji pro léta 2006–2012
Conception of agricutural policy and development
of rural areas in the Olomouc region for 2006–2012

Olomoucký kraj
Olomouc Region

16. 11. 2005
souhlasné/consent

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D4.1.6 Vydaná stanoviska v r. 2005 podle § 14 zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u posuzovaných územně plánovacích dokumentací velkých územních celků
Positions issued in 2005 pursuant to Article 14 of Act No. 244/1992 Coll., as amended on assessment of land-use planning documents for large territorial units

Název
Name

Pořizovatel
Builder

Stanovisko MŽP
§ 14 zákona
č. 244/1992 Sb.
Standpoint of ME
§ 14 of Act
No. 244/1992 Coll.

Územní plán velkého územního celku
Jindřichohradecko
Land-use plan for the large territorial unit
of the Jindřichův Hradec Region

Krajský úřad
Jihočeského kraje
Regional Authority of the
Jindřichův Hradec region

27. 4. 2005
souhlasné/consent

Územní plán velkého územního celku
Novohradské hory
Land-use plan for the large territorial unit
of the Novohradské hory Region

Krajský úřad
Jihočeského kraje
Regional Authority of the
South Bohemian Region

30. 11. 2005
souhlasné/consent

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D4.2.1 Počet podaných žádostí a udělených integrovaných povolení v jednotlivých krajích, 2003–2005
Number of applications submitted and integrated permits issued in individual regions, 2003–2005

Kraj
Region

Počet podaných žádostí
Number of applications

Počet vydaných
pravomocných rozhodnutí
Number of authorized decisions issued

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Hl. m. Praha
Capital City of Prague

1

1

10

0

2

0

Jihočeský

16

9

20

4

13

15

Jihomoravský

27

10

45

17

14

23

Karlovarský

3

7

13

2

4

6

Královéhradecký

19

18

13

11

15

15

Liberecký

15

7

8

1

14

7

Moravskoslezský

34

12

31

6

17

22

Olomoucký

13

8

20

2

12

11

Pardubický

21

12

22

8

14

12

Plzeňský

13

7

18

6

4

15

Středočeský

38

16

37

6

31

15

Ústecký

28

15

35

5

24

17

Vysočina

19

13

23

5

16

16

Zlínský

17

2

12

3

16

4

Celkem/Total1)

264

137

307

76

196

178

1) Tento údaj není možné považovat za zcela korektní, neboť v současné době nedisponujeme ucelenou informací o počtu zařízení spadajících pod IPPC na území ČR.
It is not possible to consider these data as entirely accurate because we do not currently have at our disposal complete information on the number of IPPC facilities in Czech territories.

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D4.2.2 Celkový počet IPPC zařízení a počet povolovaných zařízení podle kategorií k 31. 12. 2005
Total number of IPPC facilities and the number of permitted facilities by category as of 31. 12. 2005

Kategorie zařízení
Facility category

IPPC zařízení celkem
Total IPPC facilities

Počet zařízení
v povolovacím procesu
Number of facilities
in the application process

1. Energetika
Energy

203

40

2. Zpracování kovů
Metal processing

283

95

3. Zpracování nerostů
Mineral processing

116

35

4. Chemický průmysl
Chemical industry

217

105

5. Nakládání s odpady
Waste management

350

145

6. Ostatní průmysl
Other industry

681

220

Celkem
Total

1 8501)

640

1) Tento údaj není možné považovat za zcela korektní, neboť v současné době nedisponujeme ucelenou informací o počtu zařízení spadajících pod IPPC na území ČR.
It is not possible to consider these data as entirely accurate because we do not currently have at our disposal complete information on the number of IPPC facilities in Czech territories.

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS