D3 - DOBROVOLNÉ NÁSTROJE

Dobrovolné nástroje environmentální politiky lze velmi stručně definovat jako formalizované prostředky, které může subjekt (např. podnik) využívat ve své environmentální strategii, ale jejichž používání mu žádný legislativní předpis nepřikazuje. Mezi nejznámější dobrovolné nástroje, na jejichž podporu byly zřízeny v České republice Národní programy patří: označování ekologicky šetrných výrobků, systémy environmentálního řízení a čistší produkce.

D3.1 Národní program označování výrobků ochrannou známkou ekologicky šetrný výrobek

Označování ekologicky šetrných výrobků je jedním z nepřímých a dobrovolných nástrojů politiky péče o životní prostředí. Je to důležitý prvek stavějící na principu dobrovolného přístupu a spolupráce výrobců při vstupu do výběrového řízení a rozhodovacího procesu, jehož výsledkem je propůjčení prestižního ocenění výrobku ministrem životního prostředí.

Program a umístění ekoznačky na výrobku poskytuje spotřebitelům záruku, že označený výrobek má minimální nepříznivé vlivy na životní prostředí a poškozuje je podstatně méně, než je tomu v případě ostatních srovnatelných výrobků.

Již před datem přistoupení ČR k EU bylo rozhodnuto, že český program označování ekologicky šetrných výrobků bude pokračovat dále a ekoznačka „Ekologicky šetrný výrobek“ bude udělována souběžně s ekoznačkou EU „The Flower“. Souběžnou realizací obou programů, harmonizací kritérií a metod hodnocení jsou vytvořeny výhodnější podmínky jak při podávání přihlášek žadatelů, tak finanční podmínky při placení poplatků. Potvrdilo se to v případě prvních dvou ekoznaček EU udělených v České republice v rámci kategorie textilních výrobků a turistických ubytovacích služeb.

Další podrobnější informace naleznete na www.ekoznacka.cz, www.cenia.cz a www.env.cz.

D3.2 EMAS, ISO 14 001, Čistší produkce

Systémy environmentálního řízení

Pod pojmem systém environmentálního řízení (EMS – Environmental Management System) se rozumí takový systém řízení, který jakékoliv organizaci umožňuje řídit mimo jiné také všechny své vlivy, jimiž působí na životní prostředí, a neustále tak zlepšovat svůj environmentální profil. Pojmem environmentální profil se souhrnně označují všechny vlivy, jimiž organizace působí na životní prostředí. Zlepšování environmentálního profilu pak znamená snižování velikosti nebo počtu vlivů, jimiž organizace negativně působí na životní prostředí. Systém environmentálního řízení si organizace sama zavedla anebo zavede buď podle nařízení EU (původního nařízení č. 1836/93, dnes již novelizovaného nařízení č. 761/2001 a nově novelizované Přílohy I dle Nařízení komise (ES) 196/2006, kterou se zahrnuly požadavky normy ISO 14001 známého pod zkratkou EMAS – z anglického originálu Eco-management and Audit Scheme), anebo podle mezinárodní normy, vydané u nás poprvé v r. 1997 a v r. 2005 novelizované: ČSN EN ISO 14 001. Počet organizací, které mají zavedený systém environmentálního řízení, je dále uveden v tabulce.

Čistší produkce

Čistší produkce je nástrojem preventivní ochrany životního prostředí, který posuzuje dopady činnosti člověka na životní prostředí jako celek. Je zaměřen na prevenci, tedy snížení množství a toxicity odpadů (tuhých, kapalných i plynných) přímo u zdroje jejich vzniku a vylučuje přenášení znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé. Princip působení nástroje spočívá v tom, že na podkladě prověření materiálově energetických toků zkoumaného systému (např. výrobního procesu) se nejdříve určí příčiny, které způsobují vznik vlivů, jimiž tento systém (výrobní proces) negativně působí na životní prostředí. V další fázi se pak hledají možnosti jak tyto příčiny odstranit a navržené varianty se posoudí z hlediska jejich praktické aplikace, tj. z hlediska snadnosti jejich technické proveditelnosti a z hlediska jejich ekonomického a ekologického efektu. Nejvhodnější varianta se pak realizuje. Ze zkušeností z praxe vyplývá, že aplikace strategie čistší produkce je po ekonomické stránce velmi výhodná a právem se označuje jako tzv. strategie dvojího vítězství, čímž se zdůrazňuje, že nižšího negativního dopadu na životní prostředí bylo dosaženo za současného snížení celkových nákladů. Návratnost provedených opatření u čistší produkce bývá totiž velmi často nižší než dva měsíce. Zavádění strategie čistší produkce podporuje OSN vydáním tzv. Mezinárodní deklarace o čistší produkci, kterou v r. 2000 podepsal za Českou republiku ministr životního prostředí. Počet projektů čistší produkce realizovaných v České republice je dále uveden v tab. D3.2.

D3 – VOLUNTARY INSTRUMENTS


Voluntary environmental policy instruments can be briefly defined as formalized resources which a subject (a business, for example) can take advantage of in its environmental strategy while under no obligation from any legislative provisions to do so. The best-known voluntary instruments, for which a National Program was established in the Czech Republic, include: the labelling of ecologically friendly products, systems of environmentally-friendly management, and cleaner production.

D3.1 The National Program for Labeling Products with an Ecologically Friendly Product Trademark

The labelling of ecologically friendly products is one of the indirect and voluntary policy instruments for the care of the environment. It is an important element building on the principle of voluntary entrance and cooperation of producers during tenders and the decision making process, the result of which is the bestowal of a prestigious product award by the Ministry of the Environment.

The Program and appearance of the eco-label on products give consumers the guarantee that the labelled products have minimum unfavourable effects on the environment and damage the environment considerably less than other comparable products.

Even before the accession of the Czech Republic to the EU, it was decided that the Czech program for labelling ecologically friendly products will continue and the eco-label “Ecologically Friendly Product” will be awarded concurrently with the EU eco-label “The Flower”. Through the simultaneous implementation of both programs and the harmonization of criteria and methods more advantageous conditions are created for the submission of applications and financial conditions for the payment of fees. This was confirmed for the first two EU ecolabels awarded in the Czech Republic in the framework of the category of textile products and tourist accommodation services.

More details can be found at www.ekoznacka.cz, www.cenia.cz and www.env.cz.

D3.2 EMAS, ISO 14 001, Cleaner Production

Environmental management systems Under the title of the system of environmental management (EMS – Environmental Management System) this type of system of management is understood as that which enables any organization to manage, among other things, all of their impact on the environment, and continually improve their environmental profile. The concept of an environmental profile identifies all impacts the organization has on the environment. The improvement of an environmental profile therefore means decreasing the extent or number of negative impacts the organization has on the environment. The system of environmental management is implemented on the organizations, own initiative or according to an EU regulation (the original Regulation No. 1836/93 has been amended in Regulation No. 761/2001) and the amended Annex I according to Commission Regulation (EC) No. 196/2006, which included the requirements of standard ISO 14001, known as EMAS – Eco-management and Audit Scheme, or on the basis of international standards, originally issued in the Czech Republic in 1997 and amended in 2005: ČSN EN ISO 14 001. The number of organizations that have implemented environmental management systems is given in the table.

Cleaner production

Cleaner production is a tool for the preventative protection of the environment which assesses human activity impact on the environment as a whole. It is aimed at prevention, meaning decreasing of the amounts and toxicity of waste (solid, liquid, and gas) directly at their source of origin and rules out the transfer of contamination from one section of the environment to another. By examining the material energy flow of the scrutinized system (for example, production process), causes that lead to negative environmental impacts are first determined. In the next phase possibilities are sought to remove these causes and the proposed variant is evaluated on the basis of its practical application, i.e. the simplicity of its technical feasibility and from the standpoint of its economic and ecological effects. The most appropriate variant is then implemented. Experience shows that the application of the cleaner production strategy is economically advantageous and as a rule is identified as a “win-win” situation, which emphasizes that lower negative impacts on the environment were achieved simultaneously with lowered total costs. Recoverability of costs for the implementation of clean production instruments is often less than two months. The implementation of cleaner production is supported by the International Declaration on Cleaner Production issued by the United Nations and signed in 2000 by the Minister of the Environment in the name of the Czech Republic. The number of cleaner production projects implemented in the Czech Republic is given in Table D3.2.


Tab. D3.1 Vývoj přírůstků Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků ochrannou známkou – ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek, 1995–2005
Trends in increase in the National Program of Labelling Products with the “Environmentally Friendly Product” Ecolabel, 1995–2005

   

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Přírůstky označených
výrobků – uzavřených
licencí k užívání
ekoznačky
Growth in products
licensed to use
eco-labels

34

50

68

73

100

103

118

136

158

174

189

Přírůstky výrobko-
vých kategorií se sta-
novenými kritérii pro
hodnocení výrobků
Growth in production
categories with
established criteria
for product evaluation

10

17

21

25

26

26

29

31

31

39

47

Nárůst držitelů
ekoznačky, firem,
výrobců, dovozců
Growth in holders
of eco-labels, firms,
producers, importers

10

17

21

18

26

24

48

55

61

72

81

Zdroj: CENIA
Source: CENIA

Tab. D3.2 Vývoj přírůstku udělených registrací EMAS, certifikací ISO 14 001 a zavedení čistší produkce, 1993–2005
Trends in the increase in the number of enterprises with EMAS registration, ISO 14 001 certification and implementation of the cleaner production, 1993–2005

   

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

EMAS

.

.

.

.

.

.

.

4

4

9

10

16

14

ISO 14 001

.

.

.

.

4

42

60

113

186

366

611

1 125

1 332

Čistší
produkce
Cleaner
production

21

32

52

59

77

96

99

102

106

110

112

118

124

Zdroj: CENIA
Source: CENIA

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS