D2 - VÝDAJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výdaje na ochranu životního prostředí

Výdaje na ochranu životního prostředí – zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí. Údaje o dlouhodobém hmotném majetku (DHM) představují sumu výdajů, které vykazující jednotky vynaložily na pořízení DHM (koupí nebo vlastní činností), spolu s celkovou hodnotou DHM získaného formou bezúplatného nabytí nebo převodu podle příslušných legislativních předpisů či přeřazením z osobního užívání do podnikání. Neinvestiční náklady zahrnují mzdové náklady, platby nájemného, energie a ostatní materiál a platby za služby, u kterých je hlavním účelem ochrana životního prostředí.

Akce na ochranu životního prostředí zahrnují:

Ochrana ovzduší a klimatu zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu prevence vzniku znečištění (na ochranu ovzduší, klimatu a ozonové vrstvy), odstraňování odpadních plynů a odvětrávaného vzduchu, zachycování a odstraňování tuhých a plynných emisí, monitorovací zařízení pro sledování čistoty ovzduší.

Nakládání s odpadními vodami zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu prevence vzniku znečištění, výstavbu čistíren odpadních vod, výstavbu kanalizačních sítí se zajištěným napojením na čistírnu odpadních vod, nakládání s chladicími vodami, monitorovací zařízení ke sledování jakosti vody.

Nakládání s odpady zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu prevence vzniku odpadů, zařízení a vybavení pro sběr, svoz, přepravu, třídění a úpravu odpadů, výstavbu spaloven, recyklačních závodů, řízených skládek, kompostáren, asanace starých skládek, zařízení pro monitoring odpadů.

Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod zahrnuje např. prevenci depozice znečišťujících látek do půdy včetně následné infiltrace do vod, předcházení kontaminace a degradace půd chemickými vlivy a její následnou sanaci, ochranu půdy před erozí, svahovými pohyby a ostatní degradací způsobenou fyzikálními jevy, včetně nákladů na řešení problematiky sesuvů, náklady na úkoly geologických průzkumů s účelem ochrany půdy a podzemní a povrchové vody.

Omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) zahrnuje např. prevenci vzniku hluku a vibrací úpravou technologie, konstrukce a uplatnění protihlukových a antivibračních zařízení v silniční, železniční a letecké dopravě a průmyslu, měřicí zařízení.

Ochrana krajiny a biodiverzity (druhová rozmanitost) zahrnuje např. ochranu a rehabilitaci stanovišť a druhů, ochranu přírodních a polopřírodních typů krajiny, ochranu a obnovu prvků ekologické stability, revitalizaci hydrologické sítě, náklady na řešení povinností vyplývajících z § 35 a § 32 zákona 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Ochrana proti záření zahrnuje např. protiradonová opatření, geologické práce spojené s problematikou lokalizací hlubinných úložišť jaderného odpadu, měřicí zařízení, přepravu a nakládání s vysoce radioaktivním odpadem.

Výzkum a vývoj zahrnuje výzkum a vývoj zaměřený na ochranu ovzduší, klimatu a ozonové vrstvy, ochranu vod, nakládání s odpady, ochranu půdy a podzemní vody, omezování hluku a vibrací, ochranu biodiverzity a krajiny, ochranu před zářením a ostatní výzkum životního prostředí.

Ostatní aktivity na ochranu životního prostředí zahrnují např. pořízení dlouhodobého hmotného majetku na prevenci před povodněmi, vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí, školení a instruktáže.

Poznámky k tabulkám:

Tab. D2.1.1 a tab. D2.1.5 Struktura výdajů

Nejvýznamnějším centrálním zdrojem financování z hlediska objemu finančních prostředků akcí k ochraně životního prostředí je státní rozpočet. Ze státního rozpočtu se poskytují dotace, návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) a garance na komerční úvěry. Struktura výdajů na ochranu životního prostředí odpovídá rozpočtové skladbě vydané MF počínaje r. 1997. Stejnou metodiku pro sledování výdajů na ochranu životního prostředí používá i ČSÚ a odpovídá statistickému vykazování používanému ve státech EU.

Druhým největším veřejným zdrojem výdajů do oblasti životního prostředí je v rámci sledování výdajů ze státních fondů Státní fond životního prostředí ČR, který byl zřízen v r. 1991. Zdroje příjmu tohoto státního fondu tvoří poplatky za znečišťování ŽP a čerpání přírodních zdrojů a pokuty. Od r. 1997 jsou sledovány výdaje na ochranu životního prostředí všech státních fondů ve smyslu platné rozpočtové skladby.

Třetím centrálním zdrojem je Fond národního majetku (FNM), který byl ustaven podle zákona o privatizaci. Není státním fondem, je však zahrnován mezi veřejné rozpočty. V oblasti ochrany životního prostředí je zaměřen mj. na financování sanačních prací souvisejících se starými zátěžemi v privatizovaných podnicích.

Dalším veřejným zdrojem výdajů na ochranu životního prostředí jsou výdaje místních rozpočtů. Místními rozpočty se rozumí rozpočty obcí, měst, okresních úřadů a krajských úřadů.

Tab. D2.2.2 až tab. D2.2.8 Struktura hmotných investic na ochranu životního prostředí
Tab. D2.2.9 až tab. D2.2.10 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí
Tab. D2.2.11 až tab. D2.2.12 Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí

Podkladem pro údaje o hmotných investicích na ochranu životního prostředí byl do r. 2001 výkaz ČSÚ Iv 3-01, pro údaje za r. 2002 výkazy ČSÚ P 5-01 a VI 1-01, údaje roku 2003 byly získány z výkazu ŽP 1-01 a VI 1-01.

Tab. D2.4.1 až tab. D2.4.3 Daně a životní prostředí

Výběr titulů daňových úlev z důvodů ochrany životního prostředí byl proveden v souladu s vymezením výdajů na životní prostředí MŽP ČR, MF ČR a ČSÚ v rámci disponibilních dat.

U daně z nemovitosti se udává výše daňových úlev z důvodů ochrany životního prostředí podle zákona č. 338/1992 Sb., § 4 a § 9 ve znění platném v příslušných letech. U silniční daně se udává výše úlev podle zákona č. 16/1993 Sb., § 3 ve znění platném v příslušných letech. U spotřební daně za pohonné hmoty se udává výše úlev podle zákona č. 587/1992 Sb., ve znění platném v příslušných letech. Sazby spotřební daně za pohonné hmoty udává zákon č. 587/1992 Sb., ve znění platném v příslušných letech. Od r. 2004 platí nový zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. Z rozdílu sazeb spotřebních daní za pohonné hmoty a z výše spotřeby jednotlivých druhů pohonných hmot v dopravě je odvozena výše daňových úlev u této daně v dopravě. K případným daňovým únikům se nepřihlíží.

Pro úplnost byl přidán i výnos spotřební daně za topné oleje.

Podrobnější informace o výdajích na ochranu životního prostředí lze získat v ČSÚ, oddělení statistiky životního prostředí.

D2 - ENVIRONMENTAL EXPENDITURES


Expenditures for environmental protection

Expenditures for environmental protection include expenditures for acquiring long-term tangible assets for the protection of the environment and non-investment expenses for environmental protection. Data concerning long-term tangible assets represent the sum of expenditures that units invest to acquire long-term tangible assets (through purchase or their own activities), together with the total value of long-term tangible assets gained through contributions, by transfer according to the appropriate legislative provisions, or by redeployment from personal to business use. Non-investment expenses include payroll, rent payments, energy, and other materials and payments for services for which the main purpose is environmental protection.

Environmental protection projects include:

Protection of the air and the climate encompasses, e.g., modification of technical processes to prevent generation of pollution (for protection of the air, climate and ozone layer), removal of waste gases and ventilation air, entrapment and removal of solid and gaseous emissions, air quality monitoring equipment.

Management of waste waters encompasses, e.g., modification of technical processes to prevent generation of pollution, construction of waste water treatment plants, construction of sewer networks with provision for connection to waste water treatment plants, management of cooling waters, water quality monitoring equipment.

Waste management encompasses, e.g. modification of technical processes to prevent generation of pollution, installations and equipment for collection, accumulation, transport, separation and treatment of wastes, construction of incinerators, recycling plants, establishing of landfills, composting facilities, decontamination of old landfills, waste monitoring equipment.

Protection and decontamination of the soil and ground and surface waters encompasses, e.g., prevention of deposition of solid substances in the soil, incl. subsequent infiltration into waters, prevention of contamination and degradation of the soil by chemical effects and subsequent decontamination, protection of the soil against erosion, slope movements and other degradation caused by physical phenomena, including costs for dealing with landslides, costs for geological studies intended to protect the soil and ground and surface waters.

Abatement of noise and vibrations (except for protection of the workplace) encompasses, e.g., prevention of the generation of noise and vibrations through modification of technology, and structures, implementation of installations to reduce noise and vibrations in highway, railway and air transport and industry, measuring equipment.

Protection of the landscape and biodiversity (species diversity) encompasses, e.g., protection and renewal of habitats and species, protection of natural and semi-natural types of landscape, protection and renewal of the elements of ecological stability, recovery of the hydrological network, and expenditures to meet obligations following from Article 35 and Article 32 of Act 44/1988 Coll., on protection and use of mineral wealth (the Mining Act).

Protection against radiation encompasses, e.g., anti-radon measures, geological work connected with the aspect of locating deep storage sites for nuclear waste, measuring equipment, transport and management of highly radioactive waste.

Research and development encompasses research and development concerned with protection of the air, climate and ozone layer, water protection, waste management, protection of the soil and ground water, reduction of noise and vibrations, protection of biodiversity and the landscape, protection against radiation and other research on the environment.

Other activities in protection of the environment include, e.g., acquisition of long-term tangible property for prevention against floods, education in the area of protection of the environment, training and instruction.

Notes for the tables:

Tab. D2.1.1 and Tab. D2.1.5 Structure of expenditures

The state budget is the most important central source of financing of projects for environmental protection from the standpoint of the volume of finances. Subsidies, repayable financial assistance (interest-free loans) and guarantees for commercial loans are provided from the state budget. The structure of expenditures for protection of the environment corresponds to the new budgetary composition issued by MF since 1997. The same methodology for monitoring expenditures for environmental protection is employed by CSO in accord with statistical reporting employed by the EU countries.

The second largest public source of expenditures into the area of the environment in the framework of the monitored expenditures is the State Environmental Fund of CR, which was established in 1991. The sources of income for this fund mostly consist in fees for pollution of the environment and use of natural resources and fines. Since 1997, expenditures for environmental protection from all state funds have been monitored in the sense of the valid budgetary composition.

The third central source is the National Property Fund (NPF), which was established pursuant to the Act on Privatisation. This is not a state fund, but is included amongst public budgets for our purposes. In the area of environmental protection, it is intended particularly for financing of decontamination work connected with old environmental burdens in privatised enterprises.

Another public source of expenditures for environmental protection consists in expenditures from local budgets. Local budgets are the budgets of municipalities, cities, district authorities and regional authorities.

Tab. D2.2.2 to Tab. D2.2.5 Structure of tangible investments for environmental protection
Tab. D2.2.9 to Tab. D2.2.10 Non-investment expenses for environmental protection
Tab. D2.2.11 to Tab. D2.2.12 Economic gain from environmental protection activities

The Report of the Czech Statistical Office Iv 3-01 formed the basis for information on material investments for environmental protection to 2001, the Report of the Czech Statistical Office P 5-01 and VI 1-01 provided data for 2002, and Environmental Reports 1-01 and VI 1-01 provided data for 2003.

Tab. D2.4.1 to Tab. D2.4.3 Taxes and the Environment

The selection of kinds of tax relief for reasons of environmental protection was carried out in accordance with delimiting of expenditures for the environment by the Ministry of the Environment, the Ministry of Finance and the Czech Statistical Office in the framework of the available data.

For real estate taxes, all tax relief for reasons of environmental protection pursuant to Act 338/1992 Coll., Article 4 and Article 8, as amended in the given years, is included. For highway taxes, all relief pursuant to Act 16/1993 Coll., Article 3, as amended in the given years is included. For consumer taxes on motor fuels all relief pursuant to Act 587/1992 Coll., as amended in the given years is included. The consumption tax rate for motor fuels is set forth in Act 587/1992 Coll., in the version valid for the pertinent year. A new law concerning consumption taxes, Act 353/2003 Coll. became effective in 2004. From the difference in consumption tax rates for motor fuels and the consumption levels of individual types of motor fuels in transport is determined the level of tax relief for this tax in transportation. Possible tax evasion isn’t taken into consideration.

The revenue from consumer taxes on fuel oil are also included for completeness.

More detailed information on environmental protection expenditures is available in the Czech Statistical Office, Environment Statistics Unit.


D2.1  Výdaje na ochranu životního prostředí, hrazené ze státního rozpočtu, územních rozpočtů a státních fondů
          Environmental Protection Expenditures from the State Budget, Territorial Budgets and State Funds

Tab. D2.1.1 Výdaje na ochranu životního prostředí a pitnou vodu z centrálních zdrojů, 1998–2005
Expenditures for protection of the environment and drinking water from central sources, 1998–2005

Zdroj
výdajů

19981)

19991)

20001)

20011)

20021)

20031)

20041)

20051)

Source of
expenditures

mil. Kč b. c.         mil. CZK c. p.

Státní
rozpočet

4 732,4

5 540,2

5 038,4

4 313,7

4 954,8

5 988,2

6 613,8

7 547,5

State budget

Státní fondy

2 278,4

2 609,7

2 884,4

3 711,3

4 131,8

4 722,6

4 203,2

3 448,2

State funds

FNM2)

2 174,0

1 768,0

2 143,0

2 727,4

3 230,0

2 587,3

3 563,3

6 022,0

NPF

Celkem

9 184,8

9 917,9

10 065,8

10 752,4

12 316,6

13 298,1

14 380,3

17 017,7

Total

1) Od r. 1997 jsou z výdajů na ochranu životního prostředí vyloučeny výdaje na pitnou vodu.
Since 1997 budget expenditures on drinking water preparation have been excluded from environmental protection expenditures.

2) FNM také  financoval průzkum odstraňování starých ekologických zátěží.
FNM also financed research on remedying of old environmental burdens.

Zdroj: MF ČR, MŽP ČR, SFŽP, FNM
Source: MF ČR, MŽP ČR, SFŽP, FNM

Tab. D2.1.2 Struktura výdajů státního rozpočtu na ochranu životního prostředí, 2000–2005
State budget expenditures for environmental protection, 2000–2005

Popis činností

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Item

tis. Kč b. c.         thous. CZK c. p.

Odvádění a čištění
odpadních vod, kaly

521 331,44

423 064,51

748 307,16

821 509,83

640 841,06

883 793,40

Sewers and treatment
of waste water, sludge

Prevence znečišťování vody

-

853,74

619,91

-

0,00

0,00

Prevention of water pollution

Odvádění a čištění
odpadních vod JN

-

258,21

229,18

-

0,00

0,00

Sewers and treatment
of waste water, n.e.c.

Úprava drobných vodních
toků

154 109,35

235 999,56

307 031,18

363 166,01

464 293,31

309 995,12

Modification of small water
courses

Ochrana vody celkem

675 440,79

660 176,02

1 056 187,43

1 184 675,84

1 105 134,37

1 193 788,52

Total water protection

Programy zateplování
a úspor energie

219 158,76

114 937,42

112 211,83

129 328,52

118 783,20

174 115,42

Programs of insulation
and energy savings

Změny technologií vytápění

94 304,98

0,00

39 976,89

1 466,48

65 575,04

69 890,95

Changes in heating technology

Monitoring ochrany ovzduší

-

2 274,02

1 472,77

-

0,00

0,00

Monitoring of air protection

Ostatní činnosti k ochraně
ovzduší JN

2 007,46

2 657,51

44 933,69

7 308,67

0,00

8 744,06

Other activities in air
protection n.e.c.

Ochrana ovzduší celkem

315 471,20

119 868,95

198 595,18

138 103,67

189 705,74

252 750,43

Total air protection

Sběr a svoz nebezpečných
odpadů

69 098,56

154 737,67

129 264,36

142 168,44

567 364,57

1 118 916,66

Collection of hazardous
waste

Sběr a svoz komunálních
odpadů

52 467,15

40 483,00

48 470,30

42 425,54

40 995,11

38 704,71

Collection of municipal
waste

Sběr a svoz ostatních odpadů

18 646,46

11 943,06

12 595,07

12 548,13

14 062,64

16 632,33

Collection of other waste

Využívání a zneškodňování
nebezpečných odpadů

-

504,22

228,06

-

0,00

0,00

Utilization and disposal
of hazardous waste

Využívání a zneškodňování
komunálního odpadu

34,13

21,78

39,93

211,42

224,63

20,72

Utilization and disposal
of municipal waste

Využívání a zneškodňování
ostatních odpadů

-

60,10

0,29

0,00

0,00

0,00

Utilization and disposal
of other wastes

Prevence vzniku odpadů

-

72,80

53,70

0,00

0,00

0,00

Prevention of waste formation

Monitoring nakládání
s odpady

-

1 148,97

691,84

0,00

0,00

0,00

Monitoring of waste
management

Ostatní nakládání s odpady JN

54 931,69

64 209,64

45 692,51

46 566,62

0,00

85 991,10

Other waste management n.e.c.

Nakládání s odpady celkem

195 177,99

273 181,24

237 036,06

243 920,15

672 277,55

1 260 265,52

Total waste management

Protierozní ochrana

-

59,85

12,60

-

0,00

0,00

Anti-erosion protection

Ochrana půdy a podzemní
vody proti znečišťujícím
infiltracím

35 813,54

3 776,77

24 766,18

21 472,75

31 305,94

22 521,83

Protection of soil and ground
water against pollution
by infiltration

Dekontaminace půd a čištění
podzemní vody

170 925,57

141 819,84

119 452,41

237 920,70

214 404,07

170 807,64

Soil decontamination and
treatment of ground water

Monitoring půdy
a podzemní vody

-

693,01

291,27

0,00

0,00

0,00

Monitoring of the soil
and ground water

Ostatní ochrana půdy
a podzemní vody JN

51 189,72

64 421,23

41 277,17

38 101,42

81 028,70

122 442,89

Other protection of soil
and ground water n.e.c.

Ochrana půdy a podzemní
vody celkem

257 928,83

210 770,70

185 799,63

297 494,87

326 738,71

315 772,36

Total protection of soil
and ground water

Celospolečenské funkce lesů

477 158,31

312 587,68

300 807,00

194 201,91

198 077,20

110 449,60

General social function
of forests

Revitalizace říčních systémů

254 171,04

245 897,13

211 037,89

466 039,17

495 197,41

472 858,86

Revitalization of river systems

Ochrana druhů a stanovišť

70 105,00

103 977,90

95 376,46

46 879,00

44 535,00

44 535,00

Protection of species
and habitats

Chráněné části přírody

574 680,67

571 921,71

605 061,82

884 056,26

776 171,77

836 467,91

Protected parts of nature

Rekultivace půdy v důsledku
těžební a důlní činnosti apod.

227 000,00

154 225,00

55 000,00

61 713,00

70 000,00

76 402,00

Soil reclamation following
mining activities

Protierozní, protilavinová
a protipožární ochrana

352 503,23

183 403,75

281 084,69

724 525,57

796 595,01

907 670,25

Erosion, avalanche and fire
prevention measures

Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň

100,00

505,25

3 242,52

3 005,92

2 936,52

18 076,00

Care for the appearance
of municipalities and public
greenery

Ostatní činnosti k ochraně
přírody a krajiny JN

261 520,02

281 848,74

198 002,69

254 672,87

258 438,91

229 325,95

Other activities in protection of
nature and the landscape n.e.c.

Ochrana biodiverzity
a krajiny celkem

2 217 238,27

1 854 367,16

1 749 613,07

2 635 093,70

2 641 951,82

2 695 785,57

Total protection of bio-
diversity and the landscape

Konstrukce a uplatnění
protihlukových zařízení

-

0,00

267,03

-

0,00

0,00

Construction and
implementation of noise
prevention facilities

Protiradonová opatření

35 523,42

31 745,91

30 680,27

-

0,00

0,00

Anti-radon measures

Monitoring k zajišťování
úrovně fyzikálních faktoru

-

0,00

1 033,20

-

0,00

0,00

Measuring the level
of physical factors

Ostatní činnosti k redukci
fyzikálních vlivů

35 618,44

34 880,50

33 994,33

-

0,00

0,00

Other activities to reduce
physical effects

Redukce působení
fyzikálních faktorů celkem

71 141,86

66 626,41

65 974,83

-

0,00

0,00

Total reduction of the
impact of physical factors

Ústřední státní správa
v ochraně životního prostředí

357 746,62

363 294,64

478 050,54

545 602,33

526 211,49

550 332,14

Central state administration
in environmental protection

Ostatní orgány státní správy
v ochraně životního prostředí

247 467,78

306 513,13

369 670,36

361 512,64

360 807,19

376 545,91

Other bodies of the state
administration in envi-
ronmental protection

Ostatní správa v ekologii

-

3 509,06

11 531,39

-

0,00

0,00

Other administration
in environmental activities

Správa v ochraně životního
prostředí celkem

605 214,40

673 316,83

859 252,29

907 114,97

887 018,68

926 878,05

Total administration in
environmental protection

Výzkum životního
prostředí celkem

152 525,59

169 429,06

196 499,11

296 717,82

332 294,82

338 388,35

Total environmental
research

Mezinárodní spolupráce
v životním prostředí

28 507,83

31 023,88

43 757,07

43 246,37

72 975,68

55 703,04

International cooperation
on the environment

Ekologická výchova
a osvěta

18 412,18

21 770,22

18 590,03

20 242,35

18 919,98

75 909,91

Environmental enlighten-
ment and public awareness

Ekologické programy
v dopravě

371 100,00

91 000,00

173 000,00

88 500,00

60 000,00

34 500,00

Environmental programs
in transportation

Ekologické záležitosti
a programy JN

130 225,62

142 219,05

170 502,79

133 112,73

306 736,22

397 732,07

Environmental aspects
and programs n.e.c.

Ostatní činnosti v ekologii
celkem

548 245,63

286 013,15

405 849,89

285 101,45

458 631,88

563 845,02

Total other environmental
activities

Výdaje na ochranu ŽP
celkem

5 038 384,56

4 313 749,52

4 954 807,49

5 988 222,47

6 613 753,57

7 547 473,82

Total expenditures for pro-
tection of the environment

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D2.1.3 Struktura výdajů územních rozpočtů na ochranu životního prostředí, 2000–2005
Structure of expenditures from territorial budgets for environmental protection, 2000–2005

Popis činností

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Item

tis. Kč b. c.          thous. CZK c. p.

Odvod a čištění odpadních
vod

5 607 682

6 221 762

6 423 165

9 062 700

9 541 981

10 267 747

Sewers and treatment
of waste water

Prevence znečišťování vody

6 626

96 168

45 918

53 227

5 834

7 652

Prevention of water pollution

Odvod a čištění odpadních
vod JN

101 649

108 323

158 944

81 007

68 338

113 322

Sewers and treatment
of waste water n.e.c.

Úpravy drobných vodních
toků

162 858

181 038

211 771

320 915

301 935

313 966

Modification of minor water
courses

Ochrana vody celkem

5 878 815

6 607 291

6 839 798

9 517 849

9 918 088

10 702 687

Water protection, total

Programy zateplování
a úspor energie

26 813

28 690

9 359

14 629

9 154

11 035

Promotion of insulation
and energy savings

Změny technologií vytápění

507 607

548 119

343 496

207 760

219 286

177 396

Changes in heating technology

Monitoring ochrany ovzduší

16 163

16 296

16 539

16 043

22 053

24 145

Monitoring of air protection

Ostatní činnosti k ochraně
ovzduší JN

44 625

11 135

23 876

48 045

74 923

20 906

Other activities in air
protection n.e.c.

Ochrana ovzduší celkem

595 208

604 240

393 270

286 477

325 416

233 482

Air protection, total

Sběr a zpracování druhotných
surovin

12 190

12 312

12 161

12 338

14 818

22 683

Collection and processing
of secondary raw materials

Sběr a svoz nebezpečných
odpadů

55 034

61 412

81 094

97 844

115 424

130 067

Collection of hazardous
waste

Sběr a svoz komunálních
odpadů

2 634 385

2 858 220

3 876 830

4 099 125

4 610 096

5 123 438

Collection of municipal
waste

Sběr a svoz ostatních odpadů

91 665

107 471

168 958

159 048

207 983

232 436

Collection of other waste

Využití a zneškodnění
nebezpečných odpadů

9 147

9 710

17 913

21 336

40 809

26 750

Utilization and disposal
of hazardous waste

Využití a zneškodnění
komunálních odpadů

566 264

531 517

552 999

637 462

746 514

866 394

Utilization and disposal
of municipal waste

Využití a zneškodnění
ostatních odpadů

11 967

25 516

19 380

38 285

38 588

37 144

Utilization and disposal
of other waste

Prevence vzniku odpadů

98 405

107 498

121 693

167 215

210 783

235 784

Prevention of waste formation

Monitoring nakládání
s odpady

24 358

23 710

4 374

4 158

7 111

11 427

Monitoring of waste
management

Ostatní nakládání s odpady JN

360 608

440 407

555 552

555 392

547 075

419 507

Other waste management n.e.c.

Nakládání s odpady celkem

3 864 023

4 177 773

5 410 954

5 792 203

6 539 201

7 105 630

Depositing of waste, total

Protierozní ochrana

8 189

4 626

4 787

23 753

15 491

6 042

Measures against erosion

Ochrana půdy a podzemní
vody proti znečišťujícím
infiltracím

2 670

23

180

361

13

115

Protection of the soil
and groundwater against
pollution through infiltration

Dekontaminace půd a čištění
podzemní vody

34 006

42 523

41 442

51 523

90 192

70 240

Decontamination of the soil
and purification of ground
water

Monitoring půdy
a podzemních vod

5 554

3 677

3 402

4 813

4 612

6 436

Monitoring of the soil
and ground water

Ostatní ochrana půdy
a vody JN

18 741

1 142

1 736

12 376

16 783

22 999

Other protection of the soil
and water n.e.c.

Ochrana půdy a podzemní
vody celkem

69 160

51 991

51 547

92 826

127 091

105 832

Protection of the soil
and groundwater, total

Celospolečenské funkce lesů

129 294

36 826

28 959

145 536

107 203

120 820

Social function of forests

Revitalizace říčních systémů

83 234

79 236

48 002

52 826

76 979

96 358

Revitalization of river systems

Ochrana druhů a stanovišť

617 553

580 602

669 830

968 724

826 263

809 889

Protection of species
and habitats

Chráněné části přírody

62 066

32 158

18 527

42 519

49 993

75 536

Protected parts of nature

Rekultivace půdy v důsledku
těžeb a důlních činnosti apod.

156 802

80 696

128 588

187 335

157 023

59 055

Reclamation of soil
following mining, etc.

Protierozní, protilavinová,
protipožární ochrana

183 769

56 282

45 528

175 383

680 577

961 896

Erosion, avalanche and fire
prevention measures

Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň

2 948 221

3 173 059

3 508 793

3 662 973

4 173 061

4 414 454

Care for the appearance
of municipalities and public
greenery

Ostatní činnosti k ochraně
přírody a krajiny JN

202 465

110 955

116 777

143 201

87 829

88 557

Other activities in protection of
nature and the landscape n.e.c.

Ochrana biodiverzity
a krajiny celkem

4 383 404

4 149 814

4 565 004

5 378 497

6 158 928

6 626 565

Protection of biodiversity
and the landscape, total

Konstrukce a uplatnění
protihlukových zařízení

5 098

201

1 373

134

490

10 372

Construction and implemen-
tation of noise prevention
measures

Protiradonová opatření

39 161

8 820

5 107

-

0

.

Anti-radon measures

Monitoring úrovně
fyzikálních faktorů

1 680

787

658

836

738

521

Measuring the level
of physical factors

Redukce působení
fyzikálních faktorů

45 939

9 808

7 138

970

1 228

10 893

Reduction of the action
of physical factors

Ekologická výchova a osvěta

20 363

15 856

30 491

34 987

62 597

89 086

Environmental enlightenment
and public awareness

Ekologická zátěž
a programy JN

36 541

17 604

13 910

20 530

21 277

20 139

Environmental burdens
and progr. n.e.c.

Ostatní činnosti v ekologii

56 904

33 460

44 401

55 517

83 874

109 225

Other work
in the environment

Nejmenované par. odd. 37

4 727

8 497

21 202

37 004

52 887

31 113

Not included in par. 37

Celkem

14 898 180

15 642 874

17 333 314

21 161 343

23 206 713

24 935 887

Total

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D2.1.4 Struktura výdajů státních fondů na ochranu životního prostředí, 2000–2005
Structure of expenditures from state funds for environmental protection, 2000–2005

Popis činností

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Item

tis. Kč b. c.         thous. CZK c. p.

Odvádění a čištění odpadních
vod, kaly

1 120 616,16

1 533 883,40

1 914 119,53

2 651 902,77

2 004 385,35

1 980 814,48

Sewers and treatment
of waste water, sludges

Úprava drobných vodních
toků

5 616,81

3 984,10

0,00

147,83

1 487,88

1 476,80

Modification of small water
courses

Ochrana vody celkem

1 126 232,97

1 537 867,50

1 914 119,53

2 652 050,60

2 005 873,23

1 982 291,28

Total water protection

Odstraňování tuhých emisí

1 415,73

141,60

98,61

30,44

26 434,25

9 640,83

Programs of insulation
and energy savings

Odstraňování plynných emisí

12 280,21

1 910,37

1 356,89

16,51

0,00

2 679,19

Elimination of gaseous
emissions

Změny technologií vytápění

1 074 151,87

1 205 189,90

1 035 717,05

590 147,75

534 530,83

211 232,27

Changes in heating technology

Opatření ke snižování
produkce skleníkových plynů

52 895,50

265 331,43

349 672,53

395 494,45

383 623,03

372 044,95

Measures to decrease the pro-
duction of greenhouse gases

Změny výrobních technologií
za účelem odstranění emisí

12 647,44

4 125,31

2 147,64

773,16

110,22

359,55

Changes in production techno-
logy to eliminate emissions

Monitoring ochrany ovzduší

180,00

16 839,20

35 457,31

2 692,19

0,00

395,00

Monitoring of air protection

Ostatní činnosti k ochraně
ovzduší JN

8 835,24

11 565,53

301,51

28 213,05

14 370,91

1 574,05

Other activities in air
protection n.e.c.

Ochrana ovzduší celkem

1 162 405,99

1 505 103,34

1 424 751,54

1 017 367,55

959 069,24

597 925,84

Total air protection

Využívání a zneškodňování
nebez. odpadů

15 570,76

15 560,88

21 320,38

2 618,25

58 994,69

26 304,52

Utilization and disposal
of hazardous wastes

Využívání a zneškodňování
komunál. odpadů

249 198,92

328 314,48

269 569,07

529 677,67

416 395,25

182 810,63

Utilization and disposal
of municipal waste

Využívání a zneškodňování
ostatních odpadů

7 682,41

8 050,00

1 238,21

0,00

16 505,35

11 112,74

Utilization and disposal
of other wastes

Prevence vzniku odpadů

  

0,00

0,00

0,00

2 180,77

2 392,31

Prevention of waste formation

Ostatní nakládání s odpady JN

18 347,17

9 807,43

24 310,61

44 016,32

31 911,37

23 152,04

Other waste management n.e.c.

Nakládání s odpady celkem

290 799,26

361 732,79

316 438,27

576 312,24

525 987,43

245 782,24

Total waste management

Protierozní ochrana

-

-

-

542,50

60,30

1 666,63

Anti-erosion protection

Ochrana půdy a podzemní
vody celkem

0,00

0,00

0,00

542,50

60,30

1 666,63

Protection of the soil
and groundwater, total

Celospolečenské funkce lesů

8 722,86

3 284,03

8 648,85

3 751,06

7 307,98

10 701,50

General social function
of forests

Ochrana druhů a stanovišť

369,16

283,00

644,93

28,00

268,77

294,60

Protection of species
and habitats

Chráněné části přírody

81 453,86

57 511,05

126 631,94

43 548,18

67 006,29

56 645,59

Protected parts of nature

Rekultivace půdy v důsledku
těžební a důlní činnosti

-

-

-

14 810,79

14 665,60

3 246,11

Soil reclamation following
mining activities

Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň

4 119,52

6 041,75

3 435,26

3 357,74

4 303,43

8 630,33

Care for the appearance of mu-
nicipalities and public greenery

Ostatní činnosti k ochraně
přírody a krajiny JN

77 423,67

80 831,29

143 438,82

154 280,07

256 955,59

227 540,40

Other activities in protection of
nature and the landscape n.e.c.

Ochrana biodiverzity
a krajiny celkem

172 089,07

147 951,12

282 799,80

219 775,84

350 507,66

307 058,53

Total protection of bio-
diversity and the landscape

Monitoring k zajišťování
úrovně fyz. faktorů

-

0,00

15 828,44

-

0,00

0,00

Measuring the level
of physical factors

Ostatní činnosti k redukci
fyzikálních vlivů

6 934,57

30 371,71

13 980,85

12 620,87

3 559,56

311,00

Other activities to reduce
physical effects

Redukce působení
fyzikálních faktorů
1)

6 934,57

30 371,71

29 809,29

12 620,87

3 559,56

311,00

Reduction of the impact
of physical factors
1)

Ostatní orgány státní správy
v ochraně ŽP

-

-

-

88,31

0,00

0,00

Other bodies of the state
administration in envi-
ronmental protection

Ostatní správa v ochraně
životního prostředí

98 068,57

97 994,79

107 883,57

126 648,91

147 635,08

154 206,07

Other administration in
environmental protection

Správa v ochraně životního
prostředí celkem

98 068,57

97 994,79

107 883,57

126 737,22

147 635,08

154 206,07

Total administration in
environmental protection

Mezinárodní spolupráce
v životním prostředí

-

-

-

455,18

89,60

15,90

International cooperation
on the environment

Ekologická výchova a osvěta

3 180,10

13 571,48

42 475,07

81 647,80

198 635,25

150 013,17

Environmental enlightenment
and public awareness

Ekologické programy
v dopravě

21 710,62

13 760,75

10 017,65

18 093,52

0,00

1 194,90

Environmental programs
in transportation

Ekologické záležitosti
a programy JN

182,73

255,15

3 264,34

17 037,29

11 773,91

7 735,66

Environmental aspects
and programs n.e.c.

Ostatní činnosti v ekologii
celkem

25 073,45

27 587,38

55 757,06

117 233,79

210 498,76

158 959,63

Total other environmental
activities

Výdaje na ochranu ŽP
celkem

2 884 397,38

3 711 236,78

4 131 844,41

4 722 640,61

4 203 191,26

3 448 201,22

Total expenditures for pro-
tection of the environment

1) V letech 2002–2003 nejsou zahrnuty výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury na protihluková opatření.
The data for 2002–2003 do not include expenditures of the State Transport Infrastructure Fund for measures to reduce noise.

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D2.1.5 Běžné a kapitálové výdaje ze státního rozpočtu, státních fondů a územních rozpočtů na ochranu životního prostředí podle složek, 2000–2005
Current and capital expenditures from the state budget, state funds and territorial budgets for environmental protection according to the individual component of the environment, 2000–2005

Zdroj
Source

Složky
Component
of the environment

2000

2001

2002

2003

2004

2005

tis. Kč         thous. CZK

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

Státní
rozpočet
State
budget

ochrana vody
Water protection

201 783

473 658

289 061

371 115

405 277

650 910

501 217

683 459

454 947

650 187

348 814

844 974

ochrana ovzduší
Air protection

53 651

261 820

61 493

58 376

61 857

136 738

55 139

82 965

44 222

145 484

54 700

198 050

nakládání s odpady
Waste management

181 241

13 937

238 934

34 247

214 156

22 880

207 920

36 000

630 278

42 000

1 209 670

50 596

ochrana půdy
a podzemní vody
Protection of soil
and ground water

224 795

33 133

157 971

52 800

145 840

39 960

178 562

118 933

193 216

133 523

220 772

95 000

ochrana biodiverzity
a krajiny
Protection of
biodiversity and
the landscape

1 418 493

798 745

1 386 088

468 279

1 230 812

518 801

1 340 351

1 294 743

1 269 783

1 372 169

1 227 192

1 468 593

redukce působení
fyzikálních faktorů
Reduction of the
impact of physical
factors

59 142

11 999

46 484

20 143

44 608

21 367

0

0

0

0

0

0

správa v ochraně
životního prostředí
Administration
in environmental
activities

529 736

75 478

594 021

79 296

761 618

97 634

790 627

116 487

783 246

103 773

817 092

109 786

výzkum životního
prostředí
Environmental
research

119 764

32 761

137 782

31 647

163 672

32 827

266 381

30 337

331 801

494

316 347

22 042

ostatní činnosti
v ekologii
Other environ-
mental activities

261 313

286 933

279 713

6 300

298 024

107 827

264 598

20 504

451 886

6 746

401 517

162 328

Celkem/Total

3 049 920

1 988 465

3 191 548

1 122 202

3 325 862

1 628 946

3 604 795

2 383 427

4 159 379

2 454 376

4 596 104

2 951 370

Státní
fondy
State
funds

ochrana vody
Water protection

5 617

1 120 616

3 764

1 534 103

21 061

1 893 059

270 341

2 381 710

58 790

1 947 083

27 199

1 955 092

ochrana ovzduší
Air protection

8 167

1 154 239

19 995

1 485 108

52 460

1 372 291

23 206

994 162

46 338

912 732

76 537

521 389

nakládání s odpady
Waste management

12 681

278 118

22 108

339 625

19 908

296 530

9 047

567 265

14 161

511 826

6 374

239 408

ochrana půdy
a podzemní vody
Protection of soil
and ground water

0

2 794

0

2 628

0

285

0

543

0

60

0

1 667

ochrana biodiverzity
a krajiny
Protection of
biodiversity and
the landscape

164 965

7 124

147 658

293

241 781

41 019

135 362

84 414

215 229

135 278

174 404

132 655

redukce působení
fyzikálních faktorů1)
Reduction of the
impact of physical
factors
1)

0

6 935

0

30 372

15 828

13 981

0

12 621

0

3 560

0

311

správa v ochraně
životního prostředí
Administration
in environmental
activities

89 127

8 941

87 551

10 444

99 386

8 498

103 156

23 581

115 583

32 052

124 165

30 041

výzkum životního
prostředí
Environmental
research

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ostatní činnosti
v ekologii
Other environ-
mental activities

1 692

23 381

1 885

25 703

15 356

40 401

24 853

92 381

20 210

190 289

24 229

134 731

Celkem/Total

282 249

2 602 149

282 962

3 428 275

465 780

3 666 065

565 964

4 156 676

470 311

3 732 880

432 908

3 015 293

Územní rozpočty
Territorial
budgets

ochrana vody
Water protection

613 601

5 265 214

624 099

5 983 191

757 458

6 082 339

1 157 906

8 359 944

956 253

8 961 835

1 084 985

9 617 702

ochrana ovzduší
Air protection

63 954

531 255

49 295

554 944

75 685

317 584

71 912

214 565

57 139

268 277

53 868

179 614

nakládání s odpady
Waste management

3 421 556

442 467

3 708 913

468 859

5 034 421

376 534

5 223 697

568 508

5 852 136

687 065

6 499 910

605 720

ochrana půdy
a podzemní vody
Protection of soil
and ground water

62 281

6 880

48 929

3 062

47 334

4 213

71 489

21 338

101 097

25 994

79 894

25 938

ochrana biodiverzity
a krajiny
Protection of
biodiversity and
the landscape

3 341 473

1 041 931

3 300 515

849 299

3 549 162

1 015 842

3 874 512

1 503 985

4 245 788

1 913 140

4 555 390

2 071 175

redukce působení
fyzikálních faktorů
Reduction of the
impact of physical
factors

24 024

21 914

3 950

5 858

3 133

4 006

785

185

787

441

1 171

9 722

správa v ochraně
životního prostředí
Administration
in environmental
activities

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 883

1 577

výzkum životního
prostředí
Environmental
research

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ostatní činnosti
v ekologii
Other environ-
mental activities

29 114

27 790

20 541

12 918

31 557

12 884

43 282

12 235

59 572

24 302

69 945

39 280

nespecifikované
Not specified

1 524

3 204

735

7 763

2 832

18 370

29 734

7 270

40 999

11 888

23 670

7 443

Celkem/Total

7 557 527

7 340 655

7 756 977

7 885 894

9 501 582

7 831 772

10 473 317

10 688 030

11 313 771

11 892 942

12 377 716

12 558 171

Celkem SR, SF, ÚR/Total

10 200 085

10 889 695

11 931 268

11 231 486

12 436 371

13 293 224

13 126 782

14 644 077

17 228 133

17 228 133

17 406 728

18 524 834

1) V letech 2002–2003 nejsou zahrnuty výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury na protihluková opatření.
The data for 2002–2003 do not include expenditures of the State Transport Infrastructure Fund for measures to reduce noise.

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D2.1.6 Podpory ze zahraničí na akce k ochraně životního prostředí, 2003–2005
Support from abroad for environmental protection projects, 2003–2005

Program – projekt
Program – project

Rok
Year

Rozpočet
Budget

Podpora sektoru životního prostředí z národního programu Phare (mil. Kčs/Kč)
National Phare Programme – Environment (mil. CSK/CZK)

Podpora sektoru životního prostředí z národního programu Phare v mil. EUR
National Phare Programme – Environment

2003

2,750

Podpora sektoru životní prostředí z národního programu Transition Facility 2004
Transition Facility Programme

2004

7,907

ISPA v mil. EUR/ISPA in mil. EUR

Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry
Complex monitoring and evaluation of the state of the hydrosphere

2003

12,642

Zajištění standardů EU ve vodárenské soustavě jižní Čechy
Provision for EU standards in the water supply system of Southern Bohemia

2003

4,345

Nakládání s odpady v Brně
Waste management in Brno

2003

47,345

Podpora státní správě (projekty z Fondu soudržnosti)
Support for the state administration (projects from the Cohesion Fund)

2003

1,688

Rekonstrukce kanalizace města Znojmo
Reconstruction of the sewer system of the city of Znojmo

2003

16,273

Rekonstrukce stokové sítě Žďáru nad Sázavou
Reconstruction of the sewer network of the city of Žďár nad Sázavou

2003

5,590

Rozšíření kanalizace v Karviné
Enlargement  of the sewerage system in Brno

2004

17,650

Čistírna odpadních vod v Příbrami
Waste water treatment plant in Příbram

2004

6,346

Vodohospodářská infrastruktura v Plzni
Water management in Plzeň

2004

39,090

Voda v povodí Lužické Nisy
Water in Lužická Nisa river basin

2004

20,734

Kanalizace a čistírna odpadních vod v Karlových Varech
The sewer system and waste water treatment plant in Karlovy Vary

2004

6,363

Klatovy čisté město
Klatovy – Clean city

2004

9,574

Beroun kanalizace
Reconstruction of the sewer system in Beroun

2004

8,047

Povodí horní Moravy 1
River basin of upper Morava 1

2004

15,623

Radbuza kanalizace a čistírna odpadních vod
Reconstruction of the sewer system and waste water treatment plant on Radbuza river

2004

18,121

Břeckavsko – Dyje

2004

37,350

Olomouc

2004

25,086

Technická asistence MŽP Praha
Technical assistance of MŽP Prague

2004

3,968

Střední Pomoraví/Hodonínsko
Central Morava water course/Hodonín area

2005

17,733

Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec

2005

15,862

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích
New construction of public sewers and WWTP in Kravary

2005

11,978

Labe Loučná

2005

12,512

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy –
region Třebíčsko
Provision for good-quality drinking water in the water supply system
in South-Western Moravia – Třebíč region

2005

9,659

Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod
Mladý Boleslav area – waste water sewers and treatment

2005

12,305

Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov
Reconstruction and construction of water management infrastructure
in the Vyškov district

2005

12,820

Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy
Improvement in the quality of water in the area of the confluence of the Bečva
and Morava
Rivers

2005

7,548

Čistá horní Úpa
Clean upper Úpa

2005

10,634

Cidlina

2005

11,136

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

D2.2  Investice na ochranu životního prostředí
          Investments for Environmental Protection

Tab. D2.2.1 Podíl investic na ochranu životního prostředí na HDP v letech 1995–2004
Share of environmental investment in the gross domestic product, 1995–2004

Rok
Year

Investice na ochranu ŽP
Environmental pollution
control investment projects

Hrubý domácí produkt1)
Gross domestic product1)

Podíl v %
Percentage

mld. Kčs/Kč b. c.         Bil. CSK/CZK c. p.

%

1995

32,3

1 466,5

2,20

1996

37,0

1 683,3

2,20

1997

40,5

1 811,1

2,24

1998

35,2

1 996,5

1,76

1999

29,0

2 080,8

1,39

2000

21,4

2 189,2

0,98

2001

19,9

2 352,2

0,85

2002

14,9

2 464,4

0,61

2003

19,4

2 577,1

0,75

2004

20,2

2 781,1

0,73

1) V r. 2005 byl proveden zpětný přepočet HDP za předchozí roky.
In 2005, GDP was recalculated for previous years.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.2 Celkové investice na ochranu životního prostředí v letech 1994–2004
Total investments for environmental protection, 1994–2004

Zaměření
Projects

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

mil. Kč b. c.         mil. CZK c. p.

ČR celkem/CR, total

28 272

32 252

37 036

40 503

35 160

28 956

21 399

19 892

14 919

19 383

20 208

v tom:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ochrana ovzduší a klimatu1)
Protection of the air and climate1)

13 489

17 886

21 475

22 323

20 141

15 762

8 407

7 057

4 149

4 179

4 677

nakládání s odpadními vodami2)
Management of waste water2)

10 843

10 246

10 011

11 275

8 291

8 839

8 567

8 814

7 034

9 523

8 435

nakládání s odpady
Waste management

3 127

2 772

3 449

4 765

4 698

2 597

2 270

1 463

1 236

2 125

2 834

ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod3)
Protection and decontamination of ground and
surface waters
3)

-

-

875

604

555

426

329

489

1 027

2 153

1 972

omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť)4)
Abatement of noise and vibrations (except for workplaces)4)

651

974

567

455

313

241

277

632

365

374

441

ochrana biodiverzity (druhová rozmanitost) a krajiny5)
Protection of biodiversity (species diversity)
and the landscape
5)

162

374

659

1 081

1 162

1 091

1 549

1 437

511

405

838

ochrana proti záření
Protection against radiation

6)

6)

6)

6)

6)

6)

6)

6)

15

33

309

výzkum a vývoj na ochranu životního prostředí
Research and development to protect the environment

6)

6)

6)

6)

6)

6)

6)

6)

132

137

81

ostatní aktivity na ochranu životního prostředí
Other activities to protect the environment

6)

6)

6)

6)

6)

6)

6)

6)

450

454

621

1) do r. 1995, ochrana čistoty ovzduší/Up to 1995, air protection
2) do r. 2001, ochrana vody (s výjimkou podzemní)/Up to 2001, water protection (excl. groundwater)
3) do r. 2001, ochrana půdy a podzemní vody/Up to 2001, protection of the soil and groundwaters
4) do r. 2001, redukce vlivu fyzikálních faktorů/Up to 2001, impact of physical factors abatement
5) do r. 1995, rekultivace půdy/Up to 1995, land reclamation
6) individuální údaj/Individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.3 Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování v r. 2004
Acquired investments for environmental protection based on source of finances in 2004

   

Celkem
Total

v tom:         of which:

vlastní
zdroje a
rozpočtové
prostředky
Own re-
sources and
budgetary
means

Granty a dotace
Grants and subsidies

úvěry,
půjčky
a finanční
výpomoci
Credit, loans
and financial
assistance

Emise cenných papírů,
bezúplatné převody,
nepeněžní vklady,
delimitace apod.
Issuing securities,
charge-free transfers,
nonmonetary invest-
ments, delimitation, etc.

z veřejných
rozpočtů
from public
budgets

ze
zahraničí
from
abroad

ostatní
other

tis. Kč b. c.         thous. CZK c. p.

Pořízené investice celkem
Total acquired investments

20 207 785

13 756 940

3 373 695

486 889

602 241

1 789 671

198 349

v tom:
of which:

 

 

 

 

 

 

 

ochrana ovzduší a klimatu
Protection of the air and climate

4 677 409

3 948 297

217 611

51 462

91 954

332 660

35 425

nakládání s odpadními vodami
Management of waste water

8 434 598

4 910 043

1 673 513

411 500

213 609

1 077 726

148 207

nakládání s odpady
Waste management

2 834 337

2 086 237

320 706

1)

78 819

341 049

1)

ochrana a sanace půdy,
podzemních a povrchových vod
Protection and decontamination
of the soil and ground and
surface waters

1 971 911

1 063 820

717 244

1)

161 348

24 567

1)

omezování hluku a vibrací
(kromě ochrany pracovišť)
Abatement of noise and
vibrations (except for protection
of the workplace)

440 866

222 690

i.d.

1)

1)

1)

0

ochrana biodiverzity (druhová
rozmanitost) a krajiny
Protection of biodiversity (species
diversity) and the landscape

837 627

620 487

204 799

0

1)

1)

0

ochrana proti záření
Protection against radiation

309 183

309 183

0

0

0

0

0

výzkum a vývoj na ochranu
životního prostředí
Research and development
to protect the environment

81 097

42 654

1)

1)

36 749

0

1)

ostatní aktivity na ochranu
životního prostředí
Other activities to protect
the environment

620 757

553 529

37 226

9 341

4 067

6 095

1)

1) Jedná se o individuální údaj, který nelze podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění zveřejnit.
This consists of individual data that cannot be made public pursuant to Act No. 89/1995 Coll., on the state statistical service, as amended.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.4 Pořízené investice na ochranu životního prostředí v r. 2004 podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Acquired investments for environmental protection in 2004 according to the branch classification of economic activity

Odvětví

Celkem
Total

Ochrana
ovzduší
a klimatu
Protection
of the air
and climate

Nakládání
s odpadními
vodami
Management
of waste
water

Nakládání
s odpady
Waste
management

Ochrana
a sanace půdy,
podzemních a
povrchových vod
Protection and
decontamination
of the soil and
ground and
surface water

Ostatní2)
Other2)

Branch

tis. Kč b. c.         thous. CZK c. p.

Pořízené investice celkem

20 207 785

4 677 409

8 434 598

2 834 337

1 971 911

2 289 530

Total acquired
investments

z toho:

 

 

 

 

 

 

   

A + B

Zemědělství, myslivost,
lesní hospodářství, rybolov

561 362

104 454

23 514

86 041

77 292

270 061

Agriculture, hunting,
forestry and fishing

CA

Dobývání energetických
surovin

563 576

5 920

94 730

0

293 609

169 317

Mining and quarrying
of energy producing
materials

CB

Dobývání ostatních
nerostných surovin

23 684

19 924

1)

0

1)

1)

Mining and quarrying
except energy producing
materials

DA

Průmysl potravinářský

517 866

189 384

205 931

72 458

34 557

15 536

Manufacture of food

DB

Textilní a oděvní průmysl

54 940

21 465

5 112

25 607

1)

1)

Manufacture of textiles
and textile products

DC

Kožedělný průmysl

1)

1)

0

1)

0

0

Manufacture of leather
and leather products

DD

Dřevozpracující průmysl

48 459

35 312

6 271

5 246

1)

1)

Manufacture of wood
and wood products

DE

Papírenský a polygrafický
průmysl

73 808

1)

52 710

13 084

1)

4 063

Manufacture of pulp,
paper and paper products

DF

Koksování, rafinérské
zpracování ropy,
výroba jaderných paliv,
radioaktivních prvků
a sloučenin

989 789

1)

1)

1)

0

1)

Manufacture of coke,
refined petroleum
products and nuclear fuel

DG

Chemický
a farmaceutický průmysl

1 318 363

377 340

260 561

148 988

465 597

65 877

Manufacture of chemicals,
chemical products and
artificial fibres

DH

Gumárenský a
plastikářský průmysl

111 070

56 666

7 377

26 969

9 270

10 788

Manufacture of rubber
and plastic products

DI

Průmysl skla, keramiky,
porcelánu a staveb. hmot

328 744

226 172

39 425

22 092

2 287

38 768

Manufacture of other
non-metalic mineral
products

DJ

Výroba kovů
a kovodělných výrobků

328 636

94 785

168 481

39 010

21 605

4 755

Manufacture of basic
metals and fabricated
metal products

DK

Výroba strojů a zařízení
pro další výrobu

144 314

89 422

19 363

14 938

10 135

10 456

Manufacture of machinery
and equipment a.e.c.

DL

Výroba elektrických
a optických přístrojů

117 922

41 381

41 217

6 604

22 652

6 068

Manufacture of electrical
and optical equipment

DM

Výroba dopravních
prostředků

528 679

366 419

50 531

12 978

40 769

57 982

Manufacture of transport
equipment

DN

Zpracovatelský průmysl
jinde neuvedený

244 081

56 941

18 632

148 452

1)

1)

Manufacturing a.e.c.

E

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody

2 796 293

760 343

954 109

363 546

286 338

431 957

Electricity, gas and water
supply

F

Stavebnictví

0

0

0

0

0

0

Construction

G

Obchod, opravy
motorových vozidel,
prodej pohon. hmot

0

0

0

0

0

0

Business, repairs of motor
vehicles and motorcycles,
sale of automotive fuel

H

Pohostinství a ubytování

1)

1)

0

i.d.

0

0

Hotels and restaurants

I

Doprava, skladování,
pošta a telekomunikace

1 830 760

345 734

46 663

137 734

398 295

902 334

Transport, storage
and communication

K

Činnosti v oblasti
nemovitostí, služby pro
podniky, výzkum a vývoj

0

0

0

0

0

0

Real estate and business
activities, research
and development

L

Veřejná správa, obrana,
sociální zabezpečení

1)

1)

0

1)

0

0

Public administration
and defence, compulsory
social security

M

Školství

1 830 760

345 734

46 663

137 734

398 295

902 334

Education

N

Zdravotnictví, veterinární
a sociální činnosti

0

0

0

0

0

0

Health and social
activities

O

Ostatní veřejné, sociální
a osobní služby

1 422 714

41 749

27 776

1 202 774

39 845

110 570

Other community and
social service activities

1) individuální údaj/Individual data

2) Zahrnuje domény: omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť), ochrana biodiverzity (druhová rozmanitost) a krajiny, ochrana proti záření, výzkum a vývoj na ochranu ŽP a ostatní aktivity na ochranu ŽP.
Includes the domains: abatement of noise and vibrations (except protection of workplaces), protection of biodiversity (species diversity) and the landscape, protection against radiation, research and development to protect the environment and other activities to protect the environment.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.5 Pořízené investice na ochranu životního prostředí v r. 2004 podle institucionálních sektorů
Asquired investments for environmental protection in 2004 according to the institutional sectors

Sektor

Celkem
Total

Ochrana
ovzduší
a klimatu
Protection
of the air
and
climate

Nakládání
s odpad-
ními
vodami
Manage-
ment
of waste
water

Nakládání
s odpady
Waste
manage-
ment

Ochrana
a sanace
půdy, pod-
zemních a
povrcho-
vých vod
Protection
and decon-
tamination
of the soil
and of
ground and
surface water

Omezování
hluku
a vibrací
(kromě
ochrany
pracovišť)
Abatement
of noise
and vibra-
tions
(except pro-
tection of the
workplace)

Ochrana
biodiverzity
(druhová
rozmanitost)
a krajiny
Protection
of bio-
diversity
(species
diversity)
and the
landscape

Ochrana
proti
záření
Protection
against
radiation

Výzkum a
vývoj na
ochranu
životního
prostředí
Research
and deve-
lopment
to protect
the envi-
ronment

Ostatní
aktivity na
ochranu
životního
prostředí
Other
activities
of protect
the envi-
ronment

Sector

tis. Kč b. c.         thous. CZK c. p.

Celkem

20 207 785

4 677 409

8 434 598

2 834 337

1 971 911

440 866

837 627

309 183

81 097

620 757

Total

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of which:

11001 nefinanční
podniky veřejné

2 117 285

297 704

217 085

456 448

583 912

4 858

177 027

1)

1)

80 277

Public
non-financial
corporations

11002 nefinanční
podniky soukromé
národní

4 630 324

1 921 144

985 679

963 020

595 841

84 841

23 015

2 738

17 313

36 733

National private
non-financial
corporations

11003 nefinanční
podniky soukromé
pod zahraniční
kontrolou

3 434 316

1 366 116

929 881

781 831

186 849

37 150

30 514

0

1 617

100 358

Private foreign-
controlled
non-financial
corporations

13110 ústřední
vládní instituce

1 922 641

161 143

25 892

112 239

356 690

1)

583 889

1)

60 588

302 775

Central
government

13130 místní
vládní instituce

8 103 219

931 302

6 276 061

520 799

248 619

1)

23 182

1)

i.d.

100 614

Local
government

1) individuální údaj
Individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.6 Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle zaměření a kraje sídla investora v r. 2004
Acquired investments for environmental protection according to purpose and region of the seat of the investor in 2004

Kraj

ČR celkem
Total

Ochrana
ovzduší
a klimatu
Protection
of the air
and
climate

Nakládání
s odpad-
ními
vodami
Manage-
ment
of waste
water

Nakládání
s odpady
Waste
manage-
ment

Ochrana
a sanace
půdy, pod-
zemních
a povrcho-
vých vod
Protection
and decon-
tamination
of the soil
and of
ground and
surface water

Omezování
hluku
a vibrací
(kromě
ochrany
pracovišť)
Abatement
of noise
and vibra-
tions
(except pro-
tection of the
workplace)

Ochrana
biodiverzity
(druhová
rozmanitost)
a krajiny
Protection
of bio-
diversity
(species
diversity)
and the
landscape

Ochrana
proti
záření
Protection
against
radiation

Výzkum a
vývoj na
ochranu
životního
prostředí
Research
and deve-
lopment
to protect
the envi-
ronment

Ostatní
aktivity na
ochranu
životního
prostředí
Other
activities
of protect
the envi-
ronment

Region

tis. Kč b. c.         thous. CZK c. p.

ČR celkem

20 207 785

4 677 409

8 434 598

2 834 337

1 971 911

440 866

837 627

309 183

81 097

620 757

Total

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of which:

Hl. m. Praha

4 318 199

631 642

761 236

884 361

724 621

354 125

553 766

1)

1)

84 644

Capital City
of Prague

Středočeský

2 334 426

382 708

1 298 393

253 665

237 287

25 355

1)

0

1)

79 989

Středočeský

Jihočeský

921 963

344 896

455 226

70 440

21 521

750

8 911

0

0

20 219

Jihočeský

Plzeňský

786 898

243 738

371 236

156 155

3 927

1 619

4 162

0

0

6 061

Plzeňský

Karlovarský

227 951

40 102

126 955

19 815

11 942

1)

0

0

1)

1)

Karlovarský

Ústecký

2 551 213

1 246 716

493 829

247 294

353 666

8 921

1)

0

1)

20 050

Ústecký

Liberecký

568 507

124 830

76 770

101 270

262 725

1 630

1)

1)

0

1)

Liberecký

Královéhradecký

861 100

331 409

273 177

180 988

64 654

4 098

1)

0

1)

6 702

Královéhradecký

Pardubický

821 541

158 506

489 807

88 807

29 843

10 614

1)

1)

1)

10 682

Pardubický

Vysočina

524 541

157 352

259 539

56 939

40 085

590

2 270

0

0

7 766

Vysočina

Jihomoravský

2 830 215

221 136

1 914 031

339 215

34 510

4 220

32 416

1)

1)

280 584

Jihomoravský

Olomoucký

779 547

216 669

382 051

90 480

59 964

1 061

6 233

1)

1)

18 162

Olomoucký

Zlínský

754 467

241 574

358 467

125 690

10 067

1)

1)

0

1)

12 557

Zlínský

Moravskoslezský

1 927 217

336 131

1 173 881

219 218

117 099

1)

1)

1)

1)

65 428

Moravskoslezský

1) individuální údaj
Individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.7 Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování a kraje sídla investora v r. 2004
Acquired investments for environmental protection according to the source of financing and region of the seat of the investor in 2004

Kraj

ČR celkem
Total

v tom:         of which:

Region

vlastní zdroje
a rozpočtové
prostředky
Own resources
and budgetary
means

Granty a dotace         Grants and subsidies

úvěry, půjčky
a finanční
výpomoci
Credit, loans
and financial
assistance

Emise cenných papírů,
bezúplatné převody,
nepeněžní vklady,
delimitace apod.
Emissions of securities,
charge-free transfers,
nonmonetary
investments,
delimitation, etc.

z veřejných
rozpočtů
From public
budgets

ze zahraničí
From abroad

ostatní
Other

tis. Kč b. c. thous. CZK c. p.

ČR celkem

20 207 785

13 756 940

3 373 695

486 889

602 241

1 789 671

198 349

Total

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

of which:

Hl. m. Praha

4 318 199

3 833 892

347 646

1)

114 158

21 267

1)

Capital City
of Prague

Středočeský

2 334 426

1 448 966

318 189

1 247

244 584

320 760

1)

Středočeský

Jihočeský

921 963

424 844

233 750

99 274

38 312

125 269

1)

Jihočeský

Plzeňský

786 898

480 254

200 439

1)

i.d.

101 543

1)

Plzeňský

Karlovarský

227 951

150 011

15 314

0

47 221

15 405

0

Karlovarský

Ústecký

2 551 213

1 814 982

616 264

1)

57 989

52 526

1)

Ústecký

Liberecký

568 507

175 904

308 222

1)

1)

79 535

0

Liberecký

Královéhradecký

861 100

618 880

88 072

0

7 507

111 922

1)

Královéhradecký

Pardubický

821 541

541 234

85 001

1)

1)

135 917

1)

Pardubický

Vysočina

524 541

377 222

94 732

1 223

3 049

48 039

1)

Vysočina

Jihomoravský

2 830 215

1 707 730

566 699

1)

42 956

284 034

1)

Jihomoravský

Olomoucký

779 547

542 480

133 623

1)

10 988

81 917

1)

Olomoucký

Zlínský

754 467

456 393

160 518

1)

2 795

133 617

1)

Zlínský

Moravskoslezský

1 927 217

1 184 148

205 226

1)

23 104

277 920

1)

Moravskoslezský

1) Jedná se o individuální údaj, který nelze podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění zveřejnit.
This consists of individual data that cannot be made public pursuant to Act No. 89/1995 Coll., on the state statistical service, as amended.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.8 Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice, 2000–2004
Acquired investments for environmental protection according to place of investment, 2000–2004

Kraj

2000

2001

2002

2003

2004

Region

tis. Kč b. c.         thous. CZK c. p.

ČR celkem

21 399 577

19 892 288

14 918 451

19 382 674

20 207 785

Total

v tom:

   

   

   

   

 

   

Hl. m. Praha

2 694 074

3 121 902

735 281

1 971 444

1 409 107

Capital City
of Prague

Středočeský

3 122 121

3 089 417

2 173 608

2 946 430

3 183 776

Středočeský

Jihočeský

820 623

891 671

935 313

753 460

977 705

Jihočeský

Plzeňský

810 102

911 999

421 583

670 693

820 988

Plzeňský

Karlovarský

797 105

1 037 015

650 307

560 877

293 777

Karlovarský

Ústecký

3 177 304

2 385 523

1 978 626

2 100 172

2 443 577

Ústecký

Liberecký

563 584

579 497

494 367

625 829

502 192

Liberecký

Královéhradecký

631 621

600 028

720 584

651 708

776 117

Královéhradecký

Pardubický

795 472

868 214

560 983

731 008

1 214 147

Pardubický

Vysočina

1 992 929

1 092 478

749 890

751 129

957 194

Vysočina

Jihomoravský

1 286 928

1 284 513

2 281 580

4 150 693

2 839 616

Jihomoravský

Olomoucký

1 187 151

1 421 599

1 054 084

1 111 868

1 925 284

Olomoucký

Zlínský

787 123

1 190 473

804 813

751 054

784 714

Zlínský

Moravskoslezský

2 733 440

1 417 959

1 357 432

1 606 309

2 079 591

Moravskoslezský

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.9 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření v r. 2004
Environmental non-investment expenditures: by environmental domain, 2004

Neinvestiční
náklady na ochranu
životního prostředí
Environmental
non-investment
expenditures

Celkem
Total

Ochrana
ovzduší
a klimatu
Air and
climate
protection

Nakládání
s odpadními
vodami
Wastewater
manage-
ment

Nakládání
s odpady
Waste
manage-
ment

Ochrana a
sanace půdy,
podzemních
a povrcho-
vých vod
Soil, ground-
water and
surface
water pro-
tection and
remediation

Omezování
hluku
a vibrací
(kromě
ochrany
pracovišť)
Noise and
vibration
abatement
(excluding
workplace
protection)

Ochrana
biodiverzity
(druhová
rozmanitost)
a krajiny
Landscapes
and
biodiversity
(species
diversity)
protection

Ochrana
proti
záření
Protection
against
radiation
(excluding
external
safety)

Výzkum
a vývoj na
ochranu ŽP
Environ-
mental
research
and deve-
lopment

Ostatní
aktivity na
ochranu ŽP
Other
environ-
mental
protection
activities

tis. Kč, běžné ceny         CZK thousand, current prices

Neinvestiční
náklady celkem
Non-investment
expenditure, total

32 754 205

2 829 834

7 057 486

18 285 068

1 840 708

40 502

797 865

1 354 768

77 024

470 950

Vnitřní neinvestiční
náklady
Internal non-invest-
ment expenditure

19 433 200

1 952 665

4 895 667

10 798 810

1 219 975

21 766

125 878

27 292

72 572

318 575

Vnější neinvestiční
náklady
External non-invest-
ment expenditure

13 321 005

877 169

2 161 819

7 486 258

620 733

18 736

671 987

1 327 476

4 452

152 375

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.10 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle odvětvové klasifikace ekonomických činností v r. 2004
Environmental non-investment expenditures: by environmental domain and CZ-NACE section and subsection, 2004

Odvětví

Celkem
Total

Ochrana
ovzduší
a klimatu
Air and
climate
protection

Nakládání
s odpadními
vodami
Wastewater
management

Nakládání
s odpady
Waste
management

Ochrana
a sanace půdy,
podzemních a
povrchových vod
Soil, groundwater
and surface
water protection
and remediation

Ostatní1)
Other
1)

CZ-NACE

tis. Kč, běžné ceny         CZK thousand, current prices

Celkem

32 754 205

2 829 834

7 057 486

18 285 068

1 840 708

2 741 109

Total

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which:

A + B

Zemědělství, myslivost,
lesní hospodářství, rybolov

545 374

18 463

63 025

380 082

10 987

72 817

Agriculture, hunting,
forestry and fishing

CA

Dobývání energetických
surovin

1 926 689

47 586

50 503

46 331

1 002 392

779 877

Mining and quarrying
of energy producing
materials

CB

Dobývání ostatních
nerostných surovin

48 632

17 047

5 150

7 510

11 085

7 840

Mining and quarrying
except energy producing
materials

DA

Průmysl potravinářský

1 226 425

132 888

460 965

569 136

15 825

47 611

Manufacture of food

DB

Textilní a oděvní
průmysl

204 574

17 915

119 940

56 900

470

9 349

Manufacture of textiles
and textile products

DC

Kožedělný průmysl

15 587

2 042

7 405

5 977

1)

1)

Manufacture of leather
and leather products

DD

Dřevozpracující průmysl

71 890

19 353

8 150

39 975

2 168

2 244

Manufacture of wood
and wood products

DE

Papírenský a polygrafický
průmysl

327 803

8 151

198 642

100 846

4 168

15 996

Manufacture of pulp,
paper and paper products

DF

Koksování, rafinérské
zpracování ropy, výroba
jaderných paliv, radioaktiv-
ních prvků a sloučenin

265 348

109 349

116 165

14 743

1)

1)

Manufacture of coke,
refined petroleum
products and nuclear fuel

DG

Chemický
a farmaceutický průmysl

2 728 678

732 477

1 410 433

430 830

91 755

63 183

Manufacture of chemicals,
chemical products
and artificial fibres

DH

Gumárenský a plastikářský
průmysl

213 877

29 331

28 470

135 603

8 169

12 304

Manufacture of rubber
and plastic products

DI

Průmysl skla, keramiky,
porcelánu a staveb. hmot

623 609

105 962

186 429

243 884

15 909

71 425

Manufacture of other non-
metalic mineral products

DJ

Výroba kovů
a kovodělných výrobků

2 221 927

239 262

251 303

1 664 016

6 545

60 801

Manufacture of basic
metals and fabricated
metal products

DK

Výroba strojů a zařízení
pro další výrobu

346 912

31 403

63 488

209 930

14 242

27 849

Manufacture of machinery
and equipment a.e.c.

DL

Výroba elektrických
a optických přístrojů

322 419

34 236

60 911

174 110

17 501

35 661

Manufacture of electrical
and optical equipment

DM

Výroba dopravních
prostředků

615 768

150 763

169 858

222 947

30 505

41 695

Manufacture of transport
equipment

DN

Zpracovatelský průmysl
jinde neuvedený

5 515 015

13 244

517 943

4 967 303

11 700

4 825

Manufacturing a.e.c.

E

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody

5 914 883

992 772

2 766 735

594 020

176 589

1 384 767

Electricity, gas and water
supply

F

Stavebnictví

0

0

0

0

0

0

Construction

G

Obchod, opravy
motorových vozidel,
prodej pohon. hmot

0

0

0

0

0

0

Business, repairs of motor
vehicles and motorcycles,
sale of automotive fuel

H

Pohostinství a ubytování

0

0

0

0

0

0

Hotels and restaurants

I

Doprava, skladování,
pošta a telekomunikace

444 495

60 822

209 140

129 339

16 510

28 684

Transport, storage
and communication

K

Činnosti v oblasti
nemovitostí, služby pro
podniky, výzkum a vývoj

0

0

0

0

0

0

Real estate and business
activities, research
and development

L

Veřejná správa, obrana,
sociální zabezpečení

0

0

0

0

0

0

Public administration
and defence, compulsory
social security

M

Školství

0

0

0

0

0

0

Education

N

Zdravotnictví, veterinární
a sociální činnosti

0

0

0

0

0

0

Health and social
activities

O

Ostatní veřejné, sociální
a osobní služby

9 174 300

66 768

362 831

8 291 586

387 741

65 374

Other community and
social service activities

1) zahrnuto omezování hluku a vibrací; ochrana biodiverzity a krajiny; ochrana proti záření; výzkum a vývoj na ochranu ŽP; ostatní aktivity na ochranu životního prostředí
Includes: noise and vibration abatement (excluding workplace protection); landscape and biodiversity (species diversity) protection; protection against radiation; environmental research and development and other environmental protection activities

2) individuální údaj
Individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.11 Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle programového zaměření v r. 2004
Economic benefit from environmental protection activities: by environmental domain, 2004

Ekonomický
přínos z aktivit
na ochranu
životního prostředí
Economic
benefit from
environmental
protection
activities

Celkem
Total

Ochrana
ovzduší
a klimatu
Air and
climate
protection

Nakládání
s odpadními
vodami
Wastewater
manage-
ment

Nakládání
s odpady
Waste
manage-
ment

Ochrana a
sanace půdy,
podzemních
a povrcho-
vých vod
Soil, ground-
water and
surface
water pro-
tection and
remediation

Omezování
hluku
a vibrací
(kromě
ochrany
pracovišť)
Noise and
vibration
abatement
(excluding
workplace
protection)

Ochrana
biodiverzity
(druhová
rozmanitost)
a krajiny
Landscapes
and
biodiversity
(species
diversity)
protection

Ochrana
proti
záření
Protection
against
radiation
(excluding
external
safety)

Výzkum
a vývoj na
ochranu ŽP
Environ-
mental
research
and deve-
lopment

Ostatní
aktivity na
ochranu ŽP
Other
environ-
mental
protection
activities

tis. Kč, běžné ceny         C ZK thousand, current prices

Tržby z prodeje
služeb na ochranu ŽP
Sales of environ-
mental protection
services

21 676 311

145 811

3 931 130

16 681 868

728 914

0

109 110

0

1)

1)

Tržby z prodeje
vedlejších produktů
Sales of by-products

5 663 778

433 812

50 777

5 118 649

27 459

0

1)

0

0

1)

Úspory z opětovného
využití vedlejších
produktů
Saving from recycling
of by-products

776 834

53 247

62 523

651 341

3 289

0

0

0

0

6 434

1) individuální údaj
Individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D2.2.12 Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle OKEČ v r. 2004
Economic benefit from environmental protection activities: by CZ-NACE section and subsection, 2004

Odvětví

Tržby z prodeje
služeb na
ochranu život-
ního prostředí
Sales of envi-
ronmental pro-
tection services

Tržby z prodeje
vedlejších
produktů
Sales
of by-products

Úspory
z opětovného
využití vedlej-
ších produktů
Saving
from recycling
of by-products

CZ-NACE

tis. Kč, běžné ceny         CZK thousand, current prices

Celkem

21 676 311

5 663 778

776 834

Total

z toho:

 

 

 

of which:

A + B

Zemědělství, mysli-
vost, lesní hospo-
dářství, rybolov

92 540

43 263

7 059

Agriculture,
hunting, forestry
and fishing

CA

Dobývání
energetických
surovin

53 551

63 971

1)

Mining and
quarrying of energy
producing materials

CB

Dobývání ostatních
nerostných surovin

0

1)

0

Mining and quarrying
except energy pro-
ducing materials

DA

Průmysl
potravinářský

380 817

189 714

13 837

Manufacture
of food

DB

Textilní a oděvní
průmysl

15 454

24 948

2 588

Manufacture of
textiles and textile
products

DC

Kožedělný průmysl

1)

2 237

0

Manufacture of
leather and leather
products

DD

Dřevozpracující
průmysl

1)

40 550

15 514

Manufacture of wood
and wood products

DE

Papírenský
a polygrafický
průmysl

48 934

116 126

3 526

Manufacture of
pulp, paper and
paper products

DF

Koksování, rafinér-
ské zpracování ropy,
výroba jaderných
paliv, radioaktivních
prvků a sloučenin

0

1)

0

Manufacture of
coke, refined
petroleum products
and nuclear fuel

DG

Chemický
a farmaceutický
průmysl

133 114

89 232

69 604

Manufacture of
chemicals, chemical
products and
artificial fibres

DH

Gumárenský
a plastikářský
průmysl

5 300

35 720

27 698

Manufacture of
rubber and plastic
products

DI

Průmysl skla,
keramiky, porcelánu
a staveb. hmot

36 084

29 140

101 781

Manufacture of
other non-metalic
mineral products

DJ

Výroba kovů
a kovodělných
výrobků

73 678

816 171

365 743

Manufacture of basic
metals and fabricated
metal products

DK

Výroba strojů
a zařízení pro další
výrobu

148 860

307 882

34 548

Manufacture of
machinery and
equipment a.e.c.

DL

Výroba elektric-
kých a optických
přístrojů

165 387

271 131

10 185

Manufacture of
electrical and
optical equipment

DM

Výroba dopravních
prostředků

5 050

433 155

40 121

Manufacture of
transport equipment

DN

Zpracovatelský prů-
mysl jinde neuvedený

5 294 615

2 076 405

14 515

Manufacturing a.e.c.

E

Výroba a rozvod elek-
třiny, plynu a vody

3 370 913

185 461

30 170

Electricity, gas
and water supply

F

Stavebnictví

0

0

0

Construction

G

Obchod, opravy
motorových
vozidel, prodej
pohon. hmot

0

0

0

Business, repairs of
motor vehicles and
motorcycles, sale
of automotive fuel

H

Pohostinství
a ubytování

0

0

0

Hotels and
restaurants

I

Doprava,
skladování, pošta
a telekomunikace

64 273

16 413

i.d.

Transport, storage
and communication

K

Činnosti v oblasti
nemovitostí, služby
pro podniky,
výzkum a vývoj

0

0

0

Real estate and
business activities,
research and
development

L

Veřejná správa,
obrana, sociální
zabezpečení

0

0

0

Public administration
and defence, compul-
sory social security

M

Školství

0

0

0

Education

N

Zdravotnictví,
veterinární
a sociální činnosti

0

0

0

Health and social
activities

O

Ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby

0

0

0

Other community
and social service
activities

A + B

Zemědělství, mysli-
vost, lesní hospo-
dářství, rybolov

11 766 010

909 668

32 048

Agriculture,
hunting, forestry
and fishing

1) individuální údaj
Individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

D2.3  Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR)
         
State Environmental Fund of CR (SFŽP ČR)

Tab. D2.3.1 Příjmy SFŽP podle druhu příjmu, 2000–2005
Incomes of SFŽP according to the type of income, 2000–2005

Rozpočtová položka

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Budget item

mil. Kč         mil. CZK

Úplaty, poplatky,
pokuty

1 800,3

1 539,9

1 821,7

1 916,4

1 813,1

1 878,7

Charges, payments,
fines

Splátky, úroky
z půjček

1 399,2

1 391,3

1 353,2

1 118,1

1 051,8

912,6

Instalments, interest
on loans

Ostatní (úroky
z vkladů, vratky
půjček, finanční vy-
pořádání, příspěvek
od zahraničních insti-
tucí a ostatní příjmy)

301,6

310,5

239,6

160,5

90,5

76,4

Others (interests on
deposits, loans repay-
ments, settlement,
contributions from
foreign institutions
and other incomes)

Příjmy celkem

3 501,1

3 241,7

3 414,5

3 195,01)

2 955,41)

2 867,7

Total income

1) Neobsahuje čerpání úvěru od Municipální finanční společnosti. V r. 2003 jeho výše činila 335,2 mil. Kč.
Does not include loan from the Municipal Financial Company. The loan was 335.2 mil. CZK in 2003.

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D2.3.2 Příjmy SFŽP podle složek životního prostředí, 1996–2005
Income of SFŽP according to individual component of the environment, 1996–2005

Rok
Year

Voda
Water

Ovzduší
Air

Odpady
Waste

Péče o krajinu2)
Management
of landscape
2)

Celkem
Total

mil. Kčs/Kč         mil. CSK/CZK

1996

782,6

3 677,01)

323,0

448,34)

5 354,23)

1997

849,7

3 503,71)

140,2

469,94)

5 298,63)

1998

953,0

1 804,51)

194,6

470,14)

3 767,13)

1999

1 106,0

1 604,81)

191,5

463,04)

3 719,83)

2000

1 196,9

1 393,9

144,0

484,14)

3 501,13)

2001

1 212,8

1 226,61)

144,7

355,42)

3 241,73)

2002

1 450,4

1 153,31)

232,5

364,44)

3 414,53)

2003

1 541,1

966,6

225,3

352,0

3 195,03)

2004

1 604,5

765,2

214,5

302,9

2 955,43)

2005

1 464,5

718,8

281,0

348,0

2 867,73)

1) včetně zpoplatnění freonů (r. 1998 asi 38,5 mil. Kč, r. 2001 asi 41,6 mil. Kč, r. 2002 asi 58,0 mil. Kč, r. 2003 asi 38,3 mil. Kč), převodu z Fondu národního majetku na Program ochrany ovzduší (POO) (od r. 1998 – převod se již neprováděl) a splátek půjček
Including charges for freon ((i.e. about 38.5 mil CZK in 1998, about 41.6 mil CZK in 2001, about 58.0 mil CZK in 2002, about 38.3 mil CZK in 2003), transfer from FNM for the Air Protection Program POO) (since 1998 – transfer not practised) and instalments on POO loans.

2) výnosy odvodů za zábor zemědělské a lesní půdy k nezemědělským a nelesním účelům a podíl na výnosu pokut za porušení zákonů č. 114/1992 Sb., č. 334/1992 Sb. a č. 289/1995 Sb. v platném znění, v r. 2003 samostatně finanční postihy 7 mil. Kč
Income from charges for use of agricultural and forest land for nonagricultural and nonforest purposes and share of income from fines levied for failure to comply with Act No. 114/1992 Coll., Act No. 334/1992 Coll. and Act No. 289/1995 Coll., as amended. Independent financial penalties in 2003 equalled 7 mil. CZK.

3) součet vyšší o položku ostatní a položku ostatní příjmy KF, v r. 2003 též významná položka splátky půjček
Sum increased by the “other” item and “other income of KF” item. Payment of loans was also an important item in 2003.

4) údaj vyšší o poplatky za odnětí půdy z lesního půdního fondu (r. 1996 asi 10 mil. Kč, r. 1997 asi 17,5 mil. Kč, r. 1998 asi 34,4 mil. Kč, r. 1999 asi 31 mil. Kč, r. 2000 asi 30,6 mil. Kč, r. 2001 asi 35,7 mil. Kč, r. 2002 asi 36,0 mil. Kč, r. 2003 asi 30,4 mil. Kč)
Sum increased by payments for removal of land from the forest land fund (1996 approx. 10 mil. CZK, 1997 approx. 17.5 mil. CZK, 1998 approx. 34.4 mil. CZK, 1999 approx. 31 mil. CZK, 2000 approx. 30.6 mil. CZK, 2001 approx. 35.7 mil. CZK, 2002 approx. 36.0 mil. CZK, 2003 approx. 30.4 mil. CZK).

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D2.3.3 Výdaje SFŽP podle složek životního prostředí, 1996–2005
SFŽP expenditures according to the individual components of the environment, 1996–2005

Rok
Year

Voda
Water

Ovzduší
Air

Odpady
Waste

Péče o krajinu
Management
of landscape

Celkem
Total

mil. Kčs/Kč         mil. CSK/CZK

1996

1 946,2

2 279,71)

145,3

232,1

4 644,72)

1997

1 891,6

1 204,31)

60,5

139,4

3 364,22)

1998

1 083,5

907,71)

69,9

167,8

2 301,22)

1999

1 073,1

1 061,91)

242,6

167,7

2 620,52)

2000

1 129,5

1 192,11)

290,8

187,9

2 899,82)

2001

1 604,3

1 551,81)

361,7

180,2

3 800,02)

2002

1 973,43)

1 519,21)

303,2

323,5

4 225,62)

2003

2 689,63)

1 115,3

574,2

256,3

4 761,82)

2004

2 003,5

1 024,9

524,4

493,9

4 224,22)

2005

1 988,5

678,7

247,4

349,6

3 469,92)

1) včetně výdajů na freony (r. 1998 asi 0,9 mil. Kč, r. 2001 asi 2,4 mil. Kč, r. 2002 asi 16,6 mil. Kč, r. 2003 asi 8,2 mil. Kč), POO (r. 1998 asi 309,6 mil. Kč, r. 1999 189,2 mil. Kč, r. 2001 30,3 mil. Kč, r. 2002 asi 17,1 mil. Kč, r. 2003 asi 12 mil. Kč) a obnovitelné zdroje energie (r. 2000 – 43,8 mil. Kč, r. 2001 – 278,3 mil. Kč, r. 2002 – 361,7 mil. Kč, r. 2003 asi 441,4 mil. Kč)
Including expenditures for freon (i.e. about 0.9 mil. CZK in 1998, about 2.4 mil. CZK in 2001, about 16.6 mil. CZK in 2002, about 8.2 mil. CZK in 2003) and the Air Protection Program (about 309.6 mil. CZK in 1998, about 189.2 mil. CZK in 1999, about 30.3 mil. CZK in 2001, about 17.1 mil. CZK in 2002, about 12 mil. CZK in 2003) and renewable sources of energy (43.8 mil. CZK in 2000, 278.3 mil. CZK in 2001, 361.7 mil. CZK in 2002, 441.4 mil. CZK in 2003).

2) součet vyšší o položku ostatní výdaje KF
Sum increased by the “other expenditures of KF” item.

3) včetně výdajů na kofinancování projektů v rámci programu ISPA (r. 2002 – 10,5 mil. Kč, r. 2003 – 11,3 mil. Kč)
Including data on cofinancing of projects in the framework of the ISPA program (10.5 mil. CZK in 2002, 11.3 mil. CZK in 2003).

4) včetně zaplacené splátky MUFIS, od r. 2005 ve výši 50 mil. Kč
Including payed refund to MUFIS, since 2005 – 50 mil. CZK.

Pozn.: MUFIS – Municipální finanční společnost
Note: MUFIS – Municipal Financial Company

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D2.3.4 Podíl půjček na výdajích SFŽP, 1998–2005
Percentage of loans in SFŽP expenditures, 1998–2005

   

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

   

%

Podíl

42,9

33,5

26,0

27,4

19,0

15,3

12,2

11,8

Percentage

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D2.3.5 Přínosy ekologických opatření v ochraně ovzduší vyplývající ze závěrečného vyhodnocení akce, 1996–2005
Benefits from environmental measures in air protection following from project final evaluation, 1996–2005

Rok
Year

Škodlivina         Pollutant

Tuhé částice
Particulate
matter

SO2

NOx

CxHy

CO

CO2

Redukce emisí v t.rok–1         Emission reduction in t p.a.

1996

12 866

19 233

1 888

6 553

28 974

.

1997

4 187

4 927

519

2 071

7 706

.

1998

15 056

18 651

2 321

9 947

34 473

.

1999

6 609

9 798

932

4 526

19 330

.

2000

13 781

20 573

2 361

9 812

42 110

.

2001

9 300

14 037

1 748

7 062

30 902

783 667

2002

4 374

7 121

902

3 565

15 535

401 795

2003

1 975

1 530

150

627

2 759

288 000

2004

3 696

5 114

602

2 410

10 510

135 000

2005

2 702

4 090

452

2 046

8 786

217 844

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D2.3.6 Ekologické přínosy akcí ochrany vod před znečištěním vyplývající ze závěrečného vyhodnocení akce, 1996–2005
Environmental benefits from projects to protect water against pollution following from project final evaluation, 1996–2005

Rok
Year

Škodlivina         Pollutant

NL

BSK5

CHSK1)

Redukce emisí v t.rok–1         Emission reduction in t p.a.

1996

5 619,0

11 128,0

-

1997

4 826,0

4 104,0

-

1998

6 389,0

6 657,0

-

1999

2 951,0

1 120,0

3 564,00

2000

3 889,0

4 405,0

8 222,00

2001

3 538,0

2 936,0

7 344,00

2002

2 373,8

-

6 183,18

2003

3 373,2

2 257,8

1 975,10

2004

1 494,0

3 629,0

3 534,00

2005

1 976,8

998,7

3 490,10

1) sledováno od r. 1999
Monitored since 1999

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D2.3.7 Dosažený efekt vyplývající z podpor poskytnutých v r. 2005 SFŽP v oblasti nakládání s odpady
Achieved effect of support provided in 2005 from the State Environmental Fund in waste management

Efekt

Jednotka

Množství
Amount

Unit

Effect

Rekultivací skládek

M2

147 674

 

Re-cultivation of landfill

Kompostárny

t.r–1

0

t p.a.

Composting facilities

Zplyňování odpadů

kg.r–1

0

kg p.a.

Gasification of waste

Koncepce nakládní s odpady

počet akcí

0

number
of actions

Waste management conception

Zavádění systému řízení
podniků a uditů z hlediska
životního prostředí

počet akcí

29

number
of actions

Introduction of business
operating system and audits
from environmental perspective

Autobus MHD na stlačený
zemní plyn

počet

0

number

Mass transit bus running
on compressed natural gas

Revitalizace území po důlní
činnosti

M2

0

 

Revitalization after mining
activities

Sběrné dvory

M2

461

 

Collection areas

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D2.3.8 Náklady, výše podpory a roční výroba energie u projektů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, 2001–2005
Costs, amount of support and annual production of energy for projects to support the use of renewable energy sources, 2001–2005

Rok
Year

Počet
akcí
Number
of projects

Náklady
na realizaci
(tis. Kč)
Costs of
implemen-
tation
(thous. CZK)

Podpora
Support

Instalovaný výkon
Installed output

Výroba
Production

Dotace
(tis. Kč)
Subsidies
(thous.
CZK)

Půjčka
(tis. Kč)
Loans
(thous.
CZK)

Tepelný
(kWt)
Thermal

Elektrický
(kWe)
Electrical

Teplo
(GJ/rok)
Thermal

Elektřina
(Mwh/rok)
Electrical

2001

1 008

801 018,3

311 333

163 563

30 187

2 758

284 050

12 599

2002

1 556

1 587 286,0

597 795

199 370

51 017

8 337

738 427

40 807

2003

1 053

615 302,0

323 616

85 213

14 170

4 817

151 328

25 595

2004

591

477 251,0

267 121

55 024

11 592

2 477

78 211

9 947

2005

774

345 557,0

167 731

12 878

12 094

463

72 489

1 437

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D2.3.9 Ekologický přínos podpory a měrné hodnoty realizované v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, 2001–2005
Environmental benefit of support and specific values implemented in the framework of the State Program to support energy savings and the use of renewable energy sources, 2001–2005

Rok
Year

Ekologický přínos akce – tuny odstraněného znečištění/rok
Environmental benefit of the project – tons of pollution eliminated p.a.

Tuhé látky
Particulate
matter

SO2

NOx

CO

CxHy

CO2

2001

542

875

138

798

167

71 687

2002

675

1 170

173

2 480

529

107 329

20031)

97

229

187

66

14

50 864

2004

238

978

19 614

2005

–5

301

11 497

1) Jde o efekty 74 větších podpořených projektů. 214 menších podpořených projektů fyzických osob snížilo tuhé emise o 10 t/rok a plynné emise o 83 t/rok.
This corresponds to the effect of 74 larger supported projects. 214 smaller supported projects of natural persons reduced solid emissions by 10 t p.a. and gaseous emissions by 83 t p.a.

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

D2.4  Daně a životní prostředí
        Taxes and the Environment

Tab. D2.4.1 Ovlivnění deformace cen paliv a energie v letech 1997–2005
Changes in the prices of fuel and energy in 1997–2005

Položka

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

mld. Kč         Bil. CZK

Přímé dotace státu         Direct state subsidies

centralizované teplo
pro obyvatelstvo
central heating
for the population

4,327

0,407

0,236

0,087

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

útlum těžby uhlí
cutback in coal mining

2,700

2,905

2,682

2,728

0,982

1,935

1,989

4,287*

3,779

útlum těžby uranu
cutback in uranium
mining

1,200

1,319

1,230

1,187

0,941

1,295

1,962

4,287**

3,779

úspory paliv a energie
a obnovitelné zdroje
savings in fuel and
energy and renewable
resources

0,350

0,370

0,554

1,500

1,696

1,948

2,078

1,821

0,847

Změna systému
vytápění
Change in heating
system

2,379

1,473

2,015

1,682

1,753

1,419

0,799

0,822

0,459

Daňové osvobození
pohonných hmot1)
Tax exemption for
automotive fuels
1)

5,614

5,264

6,478

8,191

8,244

8,307

9,347

11,545

5 838,540

Nepřímé křížové dotace cen         Indirect cross price subsidies

zemní plyn celkem
z Transgaz2)
natural gas from
Transgaz
2)

6,300

0,756

–0,500

7,400

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Daňové úlevy         Tax relief

z nemovitosti k eko-
logizaci energetiky –
písm. r3)
on real estate for intro-
duction of environ-
mentally sound energy
production – letter
3))

0,101

0,113

0,100

0,082

0,058

0,380

0,025

0,016

1,831

u spotřební na ekolo-
gické pohonné hmoty
v dopravě
of consumer taxes
for environmentally
sound automotive
fuel in transport

1,498

1,858

2,322

1,090

0,947

1,461

1,817

0,980

0,012

Výnos spotřební daně
za paliva a maziva
pro topné účely
Revenue of consumer
taxes for fuels
and lubricants for
heating purposes

1,439

1,207

1,373

1,110

1,077

1,199

0,223

0,231

0,297

Výnos spotřební daně
za pohonné hmoty
Revenue from
consumer taxes
on automotive fuels

37,926

41,290

45,641

46,041

51,552

52,747

56,668

65,302

75 421,000

1) Daňové osvobození pohonných hmot zahrnuje osvobození letecké a vodní dopravy od placení spotřební daně za pohonné hmoty a osvobození paliv a energií spotřebovaných mezinárodní dopravou od placení daně z přidané hodnoty s výjimkou vnitrostátní vodní a vnitrostátní letecké dopravy na základě starých mezinárodních reciprokých smluv. V r. 2005 pouze osvobození od placení spotřební daně.
Tax exemption for automotive fuels  includes exemption for air and water transport from payment of excise duties on automotive fuels and exemption of fuels and energy consumed by international transport from payment of value added tax, with the exception of inland water and domestic air transport, on the basis of old international reciprocal agreements. In 2005 only exemption from payment of excise duties.

2) ztráta společnosti Transgaz z vnitrostátní plynárenské činnosti po její transformaci k 1. 1. 1994, Transgaz dotuje podniky i domácnosti
Losses of Transgaz on domestic gas-production activities following transformation as of January 1, 1994. Transgaz subsidizes enterprises and households.

3) Pětileté osvobození od daně z nemovitosti domů, jež byly zatepleny nebo přešly na ekologicky šetrné vytápění + osvobození parovodů a horkovodů od daně z pozemku – v r. 1998 činilo asi 198 000 Kč.
Five-year real-estate tax exemption for buildings that had installed insulation or transferred to environmentally sound heating + exemption of steam pipelines and hot-water pipelines from property taxes – equalled about 198 thous. CZK in 1998.

Pozn.: Jedná se pouze o malou část deformací cen paliv a energie, které mají charakter tzv. tvrdých (statistických) dat.
Note: This is only a small portion of changes in the prices of fuel and energy that have the character of “hard” (statistical) data.

* včetně těžby uranu
Including uranium mining

** včetně těžby uhlí
Including coal mining

Zdroj: MPO ČR, MF ČR
Source: MPO ČR, MF ČR

Tab. D2.4.2 Výnosy spotřební daně za paliva a energie, 1997–2005
Revenues from excise taxes on motor fuels, 1997–2005

Rok
Year

Pohonné hmoty         Motor fuel

Benzin
Petrol

Mot. nafta
Diesel fuel

LPG

Bionafta
Biodiesel fuel

Celkem1)
Total1)

Topné oleje
Heating fuel

mil. Kč         mil. CZK

1997

20 892

16 912

116

0

37 920

1 439

1998

22 704

18 819

191

0

41 729

1 207

1999

25 956

19 421

198

0

45 641

1 373

2000

24 385

19 459

193

.

46 041

1 110

2001

27 209

23 367

218

984

51 552

1 077

2002

27 106

23 818

213

1 436

52 747

1 199

2003

28 439

26 770

211

1 248

56 668

223

2004

36 600

27 571

215

454

65 071

2312)

2005

32 195

42 361

366

82

75 421

297

1) Sloupec „Celkem“ neobsahuje topné oleje, protože se uplatňuje stoprocentní vratka daně, technické benziny, mazací a ostatní oleje. Motorová nafta obsažená v bionaftě je až do r. 2000 zahrnuta v motorové naftě. MF zpřesnilo výpočet spotřební daně za pohonné hmoty i za některé předchozí roky, např. vzhledem k dovýběrům spotřební daně za minulé roky.
The “Total” column the does not include heating, because one hundred percent of taxes is returned, technical petrols, lubricating and other oils. Diesel fuel contained in bio-diesel fuel is included under diesel fuel to 2000. MF refined the calculation of consumer taxes for automotive fuels for some previous years, for example, in relation to later collection of excise duty for last year.

2) V r. 2004 a 2005  jsou zahrnuty také stlačené plyny pro pohon dopravních prostředků (1,8 mil. Kč a v r. 2005 – 1,7 mil. Kč).
2004 and 2005 also includes compressed natural gas for mass transit vehicles (1.8 mil. CZK and in 2005 – 1,7 mil. CZK).

Pozn.: Dále se včetně vratek v r. 2005 vybralo asi 120 mil. Kč za lihobenzin.
Note: Including return payments, approx. CZK 120 million was collected for alcohol petrol in 2005.

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D2.4.3 Výše osvobození u spotřební daně za pohonné hmoty z důvodů ochrany životního prostředí v dopravě, 1997–2005
Amounts of individual exemptions from excise taxes on motor fuels for reasons of environmental protection in transport, 1997–2005

Rok
Year

Natural
Unleaded

Bionafta
Bio-diesel fuel

Zkapalněné
plyny
Liquified gases

Stlačené plyny
Compressed
gases

Celkem
Total

mil. Kč         mil. CZK

1997

0

1 397,784

62,197

33,445

1 497,810

1998

0

1 261,500

556,510

39,648

1 857,659

1999

0

1 624,203

649,087

48,271

2 321,561

2000

0

330,133

709,673

49,970

1 089,676

2001

0

89,616

827,315

40,710

957,641

2002

0

395,160

1 051,284

49,870

1 498,314

2003

0

648,000

1 117,658

50,888

1 816,546

2004

0

424,200

554,398

1,689

980,287

2005

0

529,781

1 299,095

2,140

1 831,016

Zdroj: MF ČR, MZe ČR, CDV
Source: MF ČR, MZe ČR, CDV

Tab. D2.4.4 Výše daňového osvobození z důvodů ochrany životního prostředí u silniční daně, 1997–2005
The amount of tax exemption for reasons of environmental protection on highway taxes, 1997–2005

Předmět osvobození
Object of the exemption

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

mil. Kč         mil. CZK

podle zákona č. 16/1993 Sb., § 3 ve znění platném v příslušných letech pod písmenem1)
pursuant to Act No. 16/1993 Coll., § 3, as amended in the individual years under letter1)

e

210,580

206,005

205,171

213,826

215,960

214,078

.

166,777

175,877

i

69,317

123,868

0

26,800

175,082

386,486

491,338

568,809

838,564

j

963,611

1 314,719

0

308,000

1 306,967

720,845

693,459

567,254

568,263

k

0,456

0,598

0

0

0

0

0

0,117

2,123

Celkem/Total

1 243,972

1 645,240

205,171

548,626

1 698,009

1 321,409

1 184,797

1 302,957

1 584,827

Přirážka na starší auta/Surcharge for older vehicles

-

-

-

-

-

–193,835

–161,296

–18,480

–127,169

Ekologické důvody/Ecological reasons

1 243,972

1 645,240

205,171

227,226

303,501

407,321

394,476

451,299

597,282

Pozn.: Z důvodů ochrany životního prostředí jsou osvobozená od silniční daně pod písmeny:
Note: For reasons of environmental protection, the following are exempt from highway taxes under the letters:

e) vozidla městské hromadné dopravy MHD, tj. autobusy a trolejbusy – zákon č. 143/1996 Sb. rozšířil písm. e) z MHD na vozidla zajišťující zpravidla vnitrostátní linkovou osobní dopravu nad 80 % ujetých km od 1. 1. 1996, od r. 2003 jsou zařazena pod písmenem d)
Vehicles of municipal mass transportation, i.e. buses and trolleybuses. Act No. 143/1996 Coll. extended letter e) from municipal mass transportation to include vehicles providing, as a rule, regular domestic passenger transportation to a degree exceeding 80 % of the km travelled since Jan. 1, 1996, included under letter d) since 2003.

i) vozidla kombinované dopravy (kontejnerů) do 50 km k dopravě železniční, vodní a letecké; toto osvobození bylo zrušeno k 1. 1. 1999, zůstalo však daňové zvýhodnění kombinované dopravy, jež se ale nesleduje; kombinovaná doprava obsahovala i silniční – leteckou, která nemá ekologický charakter; od r. 2000 je pod bodem i) uvedeno daňové zvýhodnění aut splňující normu EURO 3
Vehicles of combined transportation (containers) to 50 km for rail, water and air transportation. This exemption was abolished as of Jan. 1, 1999. However, tax advantages remained for combined transportation which are, however, not monitored. Combined transportation included highway and air transportation, which are not environmentally sound. Tax advantages for vehicles complying with the EURO 3 standard were introduced after 2000 under point i).

j) vozidla splňující emisní normu EURO 2 – vypršelo k 1. 1. 1999; od r. 2000 je pod bodem j) uvedeno daňové zvýhodnění aut splňující normu EURO 2, od 1. 1. 2000 jsou podle novely zákona č. 303/2000 Sb., o silniční dani, daňově zvýhodněny z 50 % automobily splňující normu EURO 3 a z 25 % automobily splňující standardní normu EURO 2
Vehicles complying with emission standard EURO 2 – expired on Jan. 1, 1999. Tax advantages for vehicles complying with the EURO 2 standard were introduced after 2000 under point j). From January 1, 2000, pursuant to  the amendment to the Act on highway taxes No. 303/2000 Coll., vehicles complying with the EURO 3 standard have a 50 % tax advantage and automobiles complying with the EURO 2 standard have a 25 % tax advantage.

k) elektromobily – vypršelo k 1. 1. 1999, od 1. 1. 2000 znovu zavedeno pod písmenem ch)
Electric automobiles – expired on Jan. 1, 1999, newly introduced following January 1, 2000 under letter ch).

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D2.4.5 Výše osvobození od daně z nemovitosti z důvodů ochrany životního prostředí podle jednotlivých titulů, 1997–2005
Amounts of individual exemptions on real estate taxes for reasons of environmental protection according to individual classes, 1997–2005

Předmět osvobození
Object of the exemption

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

tis. Kč         thous. CZK

pozemku podle zákona č. 338/1992 Sb., § 4 a § 9 ve znění platném v příslušných letech pod písmenem – viz poznámka
Property pursuant to Act No. 338/1992Coll., § 4 and § 9 as amended, in the individual years under letter – see the note

h

4 644

3 125

2 728

2 196

2 276

2 226

2 035

2 134

1 942

j

2 104

1 214

2 573

2 426

2 857

2 770

2 734

3 268

3 112

k

47 546

48 654

48 214

43 734

45 760

43 779

44 070

45 433

43 039

l

3 833

4 160

4 155

4 219

3 781

3 913

3 948

4 069

3 928

m

1 070

829

703

1 251

316

294

314

276

323

o

7 257

6 278

6 359

6 203

6 898

6 721

6 196

6 210

5 872

Pozemky celkem/Properties, total

66 454

64 260

64 732

60 029

61 888

59 703

59 297

61 390

54 288

stavby podle zákona č. 338/1992 Sb., § 4 a § 9 ve znění platném v příslušných letech pod písmenem – viz poznámka
Structures pursuant to Act No. 338/1992 Coll., § 4 and § 9 as amended, in the individual years under letter – see the note

l

12 947

12 687

13 890

13 176

12 912

12 756

11 906

13 127

12 230

m

104 282

116 492

119 149

118 976

120 541

127 879

122 272

125 560

124 568

r

100 953

113 095

99 990

81 512

57 845

37 838

25 070

16 362

12 461

Stavby celkem/Structures, total

218 182

242 274

233 029

213 664

191 298

178 473

159 248

155 049

149 259

Celkem/Total

284 636

306 534

297 761

273 693

253 186

238 176

218 545

216 439

203 547

Osvobozené pozemky/Exempt properties:

h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky
Properties forming a single functional unit with structures used exclusively for the purpose of improving the state of the environment, laid down by a Decree of the Ministry of Finance of the Czech Republic in agreement with the Ministry of the Environment of the Czech Republic.

j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny
Properties in territories that are specially protected pursuant to the regulations on protection of nature and the landscape, with the exception of national parks and protected landscape areas; in national parks and protected landscape areas, properties classified in zone I.

k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, loukách a pastvinách, pozemky pásma hygienické ochrany vod I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat
Properties of hedgerows, woods and windbreaks and margins in cultivated lands, meadows and pastures in Ist degree water protection hygiene zones and other properties that cannot be utilized in any manner.

l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, přičemž prostory a sportoviště nemají ekologický charakter
Properties of parks, areas and sports grounds accessible to the public, where the areas and sports grounds do not have an environmental nature
.

m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě
Agricultural properties for a period of five years and forest properties for a period of 25 years, beginning in the year following the year when they were returned to agricultural or forest production following reclaiming by technical measures or biological land improvement.

o) pozemky určené pro veřejnou dopravu
Properties designated for public transportation
.

Osvobozené stavby/Exempt structures:

l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy
Structures used to provide mass public transportation.

m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky
Structures used exclusively for the purpose of improving the state of the environment established in a Decree of the Ministry of Finance of the Czech Republic in agreement with the Ministry of the Environment of the Czech Republic.

r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na zemní plyn, elektřinu (od 1. 1. 2000 se nové nepřiznávají) a na systémy využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení
Structures for a period of five years from the year following implementing of changes consisting in a change in the heating system through conversion from solid fuels to natural gas, electricity and systems utilizing renewable solar, wind, geothermal or biomass energy (not recorded after January 1, 2001) or changes consisting in a decrease in the thermal demand of the structure through structural changes for which a construction permit was issued.

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS