NÁSTROJE POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

D1 - POPLATKOVÝ SYSTÉM

Systém ochrany životního prostředí, vytvářený v České republice po r. 1990, využívá početný rejstřík ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. Některé z nich se používaly již v předchozím období (např. poplatky za znečišťování ovzduší, tzv. úplaty za vodu a některé další). Teprve nové podmínky vznikající tržní ekonomiky vytvořily potřebný prostor pro smysluplnou aplikaci ekonomicky orientovaných nástrojů.

Poznámky k tabulkám:

Tab. D1.1.2 Poplatky za znečišťování ovzduší ze zvláště velkých a velkých zdrojů, vyměřené v r. 2006 podle množství zpoplatněných látek emitovaných v r. 2005

Poplatky za znečišťování ovzduší jsou stanoveny zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. O výši poplatku provozovatelů zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatky vybírá a vymáhá orgán kraje na základě skutečných emisí v uplynulém roce. Poplatky jsou příjmem SFŽP.

Tab. D1.1.3 Poplatky za znečišťování ovzduší ze středních zdrojů, vyměřené v r. 2006 podle množství zpoplatněných látek emitovaných v r. 2005

Poplatky za znečišťování ovzduší jsou stanoveny zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. O výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou přenesenou působností na základě skutečných emisí v uplynulém roce. Poplatky vybírá a vymáhá finanční úřad příslušný podle místa stacionárního zdroje. Poplatky jsou příjmem SFŽP.

Tab. D1.1.4 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, snížené o odklady podle povodí, 2000–2005

Poplatky mají charakter poplatků za znečištění a zahrnují poplatek za znečištění a poplatek z objemu. Výnos poplatků je přijmem SFŽP.

Tab. D1.1.5 Poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních, 2002–2005

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. zavedl poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod podzemních, zaplatí obci ročně 3500 Kč. V případě, že jsou odpadní vody z rodinných domů dostatečně čištěny domovní čistírnou, poplatek se neplatí.

Tab. D1.1.6 Poplatky za odebrané množství podzemní vody, 2000–2005

Subjekty, které využívají vodu z podzemních zdrojů, platí platbu za odebrané množství podzemní vody. Podle zákona č. 20/2004 Sb., o vodách, získává SFŽP 50 % plateb za odebrané množství podzemní vody, 50 % získává rozpočet územně příslušného kraje.

Tab. D1.1.7 Platby za odběr povrchové vody, 1996–2005

Jedná se o platbu s charakterem ceny, kterou platí organizace odebírající vodu z vodních toků jeho správci.

Tab. D1.1.8 Poplatky za ukládání odpadů podle kategorie odpadu v r. 2005

Původce odpadu platí při uložení odpadu na skládku poplatek (zákony č. 125/1997 Sb., o odpadech, 185/2001 Sb., o odpadech, 188/2004 Sb.). Poplatek se skládá ze dvou složek – základní a rizikové. Sazba základní složky poplatku se týká všech kategorií odpadu (je diferencována do dvou výší, jedné pro odpad komunální a ostatní a druhé pro odpad nebezpečný). Riziková složka poplatku se týká pouze odpadu nebezpečného. Provozovatel skládky odvádí vybrané poplatky jejich příjemci, tzn. obci, v jejímž katastru leží skládka (základní složka), a SFŽP (riziková složka).

Tab. D1.2.1 až tab. D1.2.4 Úhrady za těžbu nerostných surovin

Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska, přičemž se přihlíží ke stanovenému chráněnému ložiskovému území a vlivu dobývání.

Vyhrazenými nerosty jsou nerosty vyjmenované v § 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů. Podle § 6 téhož zákona výhradní ložisko je nahromaděním vyhrazeného nerostu v takovém množství a jakosti, které umožňuje příslušnému orgánu státní správy vydat osvědčení o výhradním ložisku.

Tab. D1.2.5 Výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v r. 2005

Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu vyplývají z § 11, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Hradí ho ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to za trvalé odnětí jednorázově s výjimkou případů, že po ukončení účelu odnětí budou pozemky podle schváleného plánu rekultivovány zalesněním či zřízením vodní plochy. U dočasného odnětí a v případě výše uvedené výjimky se platí odvody každoročně až do doby ukončení rekultivace. Rozhodnutí o odvodech vydávají pověřené obecní úřady, na území národních parků správa těchto parků a na území hl. m. Prahy úřady městských částí. Odvody vybírají finanční úřady (od. 1. 1. 2006 Celní úřady). Příjemci odvodů jsou ze 60 % SFŽP a ze 40 % rozpočty obcí, v jejichž katastru došlo k odnětí. Obec musí takto získané prostředky použít na zlepšení životního protředí v obci a na ochranu a obnovu přírody a krajiny.

Tab. D1.2.7 Poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů v r. 2005

Poplatky za odnětí lesní půdy vyplývají z §11, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o odvodech vydává obecní úřad obcí s rozšířenou přenesenou působností, na území národních parků správa těchto parků a na území hl. m. Prahy obvodní úřady. Odvody vybírají finanční úřady. Příjemci odvodu jsou ze 60 % SFŽP a ze 40 % rozpočty obcí, v jejichž katastru došlo k odnětí. Obec musí takto získané prostředky použít na zlepšení životního prostředí v obci a na zachování lesa.

U tab. D1.1.2, D1.1.3, D1.1.9, D1.2.5 a D1.2.7 byly údaje získány na základě resortního statistického zjišťování.

INSTRUMENTS OF ENVIRONMENTAL POLICY

D1 – THE SYSTEM OF CHARGES


The system of environmental protection, created in the Czech Republic after 1990, utilizes a wide range of economic instruments for the implementation of environmental policy. Some of these instruments were used in the previous period (e.g. charges for air pollution, payments for water, and some others). However, the new conditions of the emerging market economy created the necessary conditions for a rational application of economic instruments.

Notes on the tables:

Tab. D1.1.2 Fees for air pollution by very large and large polluters, assessed in 2006 by the amount of charged contaminants in 2005

Fees for air pollution are established by Act No. 86/2002 Coll., on the protection of the air, as amended. The regional authority decides on the amount of fees for the operators of large and very large stationary pollution sources and exacts these fees on the basis of the actual emissions in the previous year. Fees are income for SEF.

Tab. D1.1.3 Fees for air pollution by medium-sized polluters, assessed in 2006 by the amount of charged contaminants in 2005

Fees for air pollution established down by Act No. 86/2002 Coll., on the protection of the air, as amended. The municipal authorities of municipalities with extended competence decide on the amount of fees for operations of medium stationary pollution sources on the basis of the actual emissions in the previous year. The fees are collected and exacted by the competent financial authority according to the location of the stationary source. Fees are income for SEF.

Tab. D1.1.4 Fees for discharge of waste water into surface waters reduced by charge deferrals, according to water courses, 2000–2005

The fees have the character of fees for pollution and include a fee for pollution and a fee for the volume of water discharged. Revenue from fees is income for SFŽP.

Tab. D1.1.5 Fees for permitted discharge of waste waters into ground waters, 2002–2005

The Water Act No. 254.2001 Coll. introduced fees for permitted discharge of waste waters into ground waters. Anyone discharging waste waters into ground waters pays the municipality 3500 CZK per annum. The fee is not paid if the waste waters from family homes are adequately treated in home treatment units.

Tab. D1.1.6 Fees for the withdrawn amounts of ground waters, 2000–2005

Entities that utilize water from underground sources pay a fee for the amount of ground water withdrawn. Pursuant to Act No. 20/2004 Coll., on waters, SEF obtains 50 % of the fee for the amount of groundwater withdrawn and 50 % is obtained by the budget of the territorially appropriate region.

Tab. D1.1.7 Fees for withdrawals of surface waters, 1996–2005

This is a fee with the character of a price paid by the organization withdrawing water from a water course to the administrator thereof.

Tab. D1.1.8 Fees for depositing of wastes by the types of waste in 2005

The waste generator pays a fee when depositing waste in a landfill (Act 125/1997 Coll., on wastes, Act 185/2001 Coll., on wastes, Act 188/2004 Coll.). The fee consists of two components, the basic and risk parts. The rates for the basic component of the fee apply to all categories of waste (and are differentiated into two levels, one for municipal and other waste and the other for hazardous waste). The risk component of the fee is paid only for hazardous waste. The operator of the landfill transfers collected fees to their recipients, i.e. the municipality in whose cadaster the landfill is located (basic component) and SEF (risk component).

Tab. D1.2.1 to Tab. D1.2.4 Fees for Mining Mineral Resources

A mining space is established according to the results of prospecting of a deposit on the basis of the extent, attitude, shape and thickness of the reserve deposit and where consideration is taken of the established protected deposit area and of the impact of mining.

Reserve minerals are the minerals listed in Article 3 of Act 44/1988 Coll., on protection and utilization of mineral wealth, as amended. Pursuant to Article 6 of this Act, a reserve deposit is the accumulation of a reserve mineral in such an amount and quality that enables the appropriate state administrative body to issue a certificate of a reserve deposit.

Tab. D1.2.5 Amounts of charges for reclassification of land from the agricultural land fund in 2005

Charges for withdrawals from the agricultural land fund follow from Article 11 of Act 334/1992 Coll., on the protection of the agricultural land fund, as amended. This charge is paid by the person in whose interests the consent was issued to withdrawal of the land from the agricultural land fund, for permanent single withdrawal, with the exception of cases where, after completion of the purpose of withdrawal, the land will be reclaimed by afforestation or water bodies will be established, according to an approved plan. For temporary withdrawal and for the above exemptions, charges are paid each year until the end of reclaiming. Decisions on charges are made by the relevant municipal authorities, in the territories of national parks by the administrations of these parks and, in the territory of the Capital City of Prague, by the authorities in the municipal wards. Charges shall be collected by the financial authorities (by the Customs Offices from January 1, 2006). The charges are 60 % an income for SEF and 40 % an income for the budgets of the municipalities in whose cadaster the withdrawal occurred. The municipality must use these means to improve the environment in the municipality and to protect and to renew nature and the landscape.

Tab. D1.2.7 Charges for reclassification of property designated to fulfill the function of a forest in 2005

Charges for withdrawals of forest land follow from Article 11 of Act 289/1995 Coll., on forests, as amended. The municipal authority with extended delegated competence shall issue the decision on charges; in national parks, this decision shall be made by the administrations of these parks and, in the territory of the Capital City of Prague, the ward authorities. Charges shall be collected by the financial authorities. The charges are 60 % an income for SEF and 40 % an income for the budgets of the municipalities in whose cadaster the withdrawal occurred. The municipality must use these means to improve the environment in the municipality and to preserve forests.

The data in Tab. D1.1.2, D1.1.3, D1.1.9, D1.2.5 and D1.2.7 were obtained on the basis of statistical sectoral studies.


D1.1  Poplatky za znečišťování životního prostředí
          Fees for Environmental Pollution

OVZDUŠÍ – AIR

Tab. D1.1.1 Úhrn poplatků za znečišťování ovzduší, předepsaných k zaplacení provozovatelům velkých zdrojů znečišťování ovzduší podle jednotlivých látek a tříd znečištění na základě emisí, 2001–2005
Total charges for air pollution imposed on operators of large air pollution sources according to individual pollutants and class of pollutants on the basis of emissions, 2001–2005

Látka
Pollutant

Rok
Year

Počet zdrojů1)
Number
of polluters

Tuny
Tons

Nominální poplatky
v tis. Kč
Nominal charges
in thous. CZK

Tuhé emise
Particulate matter

2001

2 476

14 242

43 495

2002

1 966

14 298

42 910

2003

1 931

11 434

33 331

2004

.

17 460

85 983

2005

.

25 722

36 588

Oxid siřičitý
Sulfur dioxide

2001

2 210

189 709

190 461

2002

1 714

194 436

196 781

2003

1 262

174 563

171 028

2004

.

181 681

113 197

2005

.

219 400

216 681

Oxidy dusíku
Nitrogen oxides

2001

2 303

146 465

117 033

2002

1 800

147 297

117 689

2003

1 415

132 000

102 801

2004

.

141 150

83 196

2005

.

188 930

167 124

Oxid uhelnatý
Carbon monoxide

2001

2 240

149 927

90 119

2002

1 753

151 263

90 879

2003

1 374

151 452

68 287

2004

.

150 526

86 850

2005

.

59 520

30 513

Uhlovodíky2)
Hydrocarbons2)

2001

2 378

15 770

32 082

2002

1 853

16 415

33 364

2003

x

x

x

2004

x

x

x

2005

x

x

x

Těkavé organické látky
Volatile organic compounds

2003

498

8 047

11 217

2004

.

8 882

13 663

2005

.

18 907

17 764

Těžké kovy, jejich sloučeniny
Heavy metals and their
compounds

2003

60

6

77

2004

.

12

111

2005

.

2,732

56,8

Amoniak
Ammonia

2003

75

3 265

400

2004

.

2 572

107

2005

.

5 605

249

Metan
Methane

2003

11

8 168

0

2004

.

5,68

0

2005

.

142

15,3

Polycyklické aromatické
uhlovodíky
Polycyclic aromatic hydrocarbons

2003

3

1

6

2004

.

2

34

2005

.

2

35

Škodliviny 1. třídy
Class I Pollutant
s

2001

157

149

2 476

2002

141

146

2 400

2003

10

61

1 004

2004

.

2

43

2005

.

5

284

Škodliviny 2. třídy
Class II Pollutant
s

2001

397

1 974

19 865

2002

379

1 938

19 445

2003

98

2 014

18 351

2004

.

2 103

2 182

2005

.

2 716

24 188

Škodliviny 3. třídy
Class III Pollutants

2001

621

8 290

13 804

2002

549

7 824

8 380

2003

x

x

x

2004

x

x

x

2005

x

x

x

Celkem
Total

2001

-

-

509 336

2002

-

-

512 689

2003

5 447

491 276

406 514

2004

5 179

493 050

454 296

2005

5 574

509 474

468 252

1) Počet znečišťovatelů v r. 2003 je uveden pouze za kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Zlínský a u prvních pěti škodlivin též za Moravskoslezský kraj. V r. 2004 je za kraje hl. m. Praha, Liberecký a Ústecký uveden pouze celkový počet znečišťovatelů ovzduší. V r. 2005 je za Liberecký kraj uveden pouze celkový počet znečišťovatelů ovzduší.
The number of polluters in 2003 includes only the Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Zlínský regions and, for the first five pollutants, also the Moravskoslezský region. In 2004, only the total amount of atmospheric contaminants are given for the Prague, Liberecký and Ústecký Regions. In 2005, only the total amount of atmospheric contaminants is given for the Liberecký Region.

2) od r. 2003 těkavé organické látky/volatile organic compounds from 2003

Pozn.: Od 1. 7. 2002 u velkých zdrojů znečištění ovzduší jde o zdroje velké a velmi velké. V r. 2005 se nevybraly žádné poplatky za freony.
Note: From July 1, 2002, the category of large pollution sources consists in large and very large sources. No charges were collected for freons in 2005.

Zdroj: ČIŽP, od r. 2003 jednotlivé kraje
Source: ČIŽP, individual regions from 2003

Tab. D1.1.2 Poplatky za znečišťování ovzduší ze zvláště velkých a velkých zdrojů, vyměřené v r. 2006 podle množství zpoplatněných látek emitovaných v r. 2005
Fees for air pollution by very large and large polluters, assessed in 2006 by the amount of charged contaminants in 2005

   

Měrná
jednotka
Specific
unit

Zpoplatněné látky         Charged contaminants

celkem
Total

z toho         of which

tuhé emise
Particulate
matter

oxid
siřičitý
Sulfur
dioxide

oxidy
dusíku
Nitrogen
oxides

těkavé
org. látky
VOCs

oxid
uhelnatý
Carbon
monoxide

třída I
Class I

třída II
Class II

Ostatní
Others

Počet zvláště velkých
a velkých zdrojů
Number of very large
and large polluters

počet
number

5 574

.

.

.

.

.

.

.

.

Množství zpoplatněných látek
Amount of charged
contaminants

tuny
tons

509 474

25 722

219 400

188 930

18 907

59 520

5

2 716

5 803

Předepsané poplatky celkem
Total of specified charges

tis. Kč
thous. CZK

474 175

36 587

216 681

167 124

17 764

30 513

284

24 188

824

Počet odkladů
Number of deferments

počet
number

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pozn.: Za Liberecký kraj jsou uvedeny pouze celkové součty za zpoplatněné látky.
Note: Only the total numbers of charged contaminants are given for the Liberecký Region.

Zdroj: ČIŽP, od r. 2003 jednotlivé kraje
Source: ČIŽP, individual regions from 2003

Tab. D1.1.3 Poplatky za znečišťování ovzduší ze středních zdrojů, vyměřené v r. 2006 podle množství zpoplatněných látek emitovaných v r. 2005
Fees for air pollution by medium-sized polluters, assessed in 2006 by the amount of charged contaminants in 2005

Zpoplatněné
látky

Střední
zdroje
Medium-sized
polluters

Množství
zpoplat. látek
Amount
of charged
contaminants

Počet
odkladů
Number
of deferments

Předepsané
poplatky
celkem
Total
of specified
charges

Charged
contaminants

počet
number

tuny
tons

počet
number

tis. Kč
thous. CZK

Celkem

30 483

20 015,0

-

26 447,0

Total

z toho:

 

 

 

 

of which:

Tuhé emise

-

4 520,0

-

13 175,1

Particulate matter

Oxid siřičitý

-

4 305,3

-

4 039,6

Sulfur dioxide

Oxidy dusíku

-

3 740,7

-

2 413,7

Nitrogen oxides

Těkavé organ látky

-

2 404,8

-

3 505,1

VOC

Těžké kovy a jejich
sloučeniny

-

1,6

-

22,3

Heavy metals and
their compounds

Oxid uhelnatý

-

4 958,7

-

2 842,1

Carbon monoxide

Amoniak

-

40,2

-

36,4

Amonia

Metan

-

1,4

-

1,4

Methane

PAU

-

0,0

-

0,0

PAH

Škodliviny 1. třídy

-

0,2

-

6,0

Class I Pollutants

Škodliviny 2. třídy

-

42,0

-

402,1

Class II Pollutants

Pozn.: U 3 % subjektů, které neposkytly údaje, byl proveden statistický dopočet na základě údajů z minulého roku vykázaných příslušnými subjekty.
Note: For 3 % of entities that did not provide information, statistical calculation was performed on the basis of data from the previous year reported by the relevant entities.

1) Množství vykázaného, ale nezpoplatněného amoniaku bylo 9154 t.
The amount of ammonia that was reported but for which fees were not charged equaled 9154 t.

Zdroj: MŽP ČR – OEŽP
Source: MŽP ČR – OEŽP

VODA – WATER

Tab. D1.1.4 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, snížené o odklady podle povodí, 2000–2005
Fees for discharge of waste water into surface waters reduced by charge deferrals, according to water courses, 2000–2005

Povodí
Water course

2000

2001

2002

2003

2004

20052)

tis. Kč         thous. CZK

Celkem/Total1)

455 346

477 628

500 721

410 195

392 389

370 300

1) od r. 2001 částka vyinkasovaná SFŽP.
from 2001, the amount was charged by SEF.

2) bez snížení o odklady
without reduction for deferrals

Zdroj: MŽP ČR – Výkaz 3-01, r. 1999 MŽP ČR – Výkaz vod 1-01, jednotlivé kraje
Source: MŽP ČR – Report 3-01, in 1999 MŽP ČR – Report of waters 1-01, single regions

Tab. D1.1.5 Poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních, 2002–2005
Fees for permitted discharge of waste waters into ground waters, 2002–2005

   

2002

2003

2004

2005

   

tis. Kč         thous. CZK

Výše poplatků

0

291,7

738,7

1 054,0

Amount of fees

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D1.1.6 Poplatky za odebrané množství podzemní vody, 2000–2005
Fees for withdrawn amounts of ground waters, 2000–2005

   

2000

2001

2002

2003

2004

2005

   

tis. Kč         thous. CZK

Výše poplatků

20 603

26 978

219 383

313 112

413 500

414 100

Amount of fees

Pozn.: Velký rozdíl mezi roky 2001 a 2002 je dán zrušením osvobození vodárenských odběrů od placení poplatků za odebrané množství podzemní vody.
Note: The large difference between 2001 and 2002 is caused by abolishing exemption of water supply withdrawals from payment of fees for the amount of ground water withdrawn.

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D1.1.7 Platby za odběr povrchové vody, 1996–2005
Fees for withdrawals of surface waters, 1996–2005

Povodí
Water course

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

mil. Kč         mil. CZK

Labe

448

548

556

530

532

536

566

631

669

669

Vltava

337

345

357

383

401

408

438

495

508

513

Ohře

323

343

368

375

367

397

399

427

420

393

Odra

221

255

273

279

294

301

347

359

347

396

Morava

266

273

264

266

277

287

300

368

359

362

Celkem/Total

1 595

1 764

1 818

1 833

1 871

1 929

2 050

2 262

2 303

2 333

Zdroj: MZeČR, s. p. Povodí
Source: MZeČR, s. p. Povodí

ODPADY – WASTE

Tab. D1.1.8 Poplatky za ukládání odpadů podle kategorie odpadu v r. 2005
Fees for depositing of wastes by the types of waste in 2005

   

Měrná
jednotka
Unit

Celkem
Total

z toho         including

 

nebezpečný
hazardous

komunální
communal

ostatní
other

ZÁKLADNÍ POPLATEK         BASIC CHARGE

Množství ulože-
ných odpadů

tuny
tons

5 801 254

284 650

2 575 492

2 941 111

Amount of
deposited wastes

Počet plátců

počet
amount

70 233

2 075

47 909

26 952

Number of payers

Množství zpoplat-
něných odpadů

tuny
tons

3 631 605

50 483

2 315 340

1 265 782

Amount of
charged wastes

Poplatky

tis. Kč
thous. CZK

1 108 402

54 363

694 503

359 537

Payments

Uhrazené
poplatky

tis. Kč
thous. CZK

1 049 530

49 655

647 391

352 482

Paid payments

RIZIKOVÝ POPLATEK         RISK CHARGE

Množství ulože-
ných odpadů

tuny
tons

284 081

284 081

x

x

Amount of
deposited wastes

Počet plátců

počet
amount

1 925

1 925

x

x

Number of payers

Množství zpoplat-
něných odpadů

tuny
tons

41 454

41 454

x

x

Amount of
charged wastes

Poplatky

tis. Kč
thous. CZK

107 319

107 319

x

x

Payments

Uhrazené
poplatky celkem

tis. Kč
thous. CZK

95 552

95 552

x

x

Total payments

Zdroj: MŽP ČR – OEŽP
Source: MŽP ČR – OEŽP

D1.2  Poplatky za využívání přírodních zdrojů
          Fees for Exploitation of Natural Resources

Tab. D1.2.1 Konkrétní procento poplatků za vydobyté nerostné suroviny z výhradních ložisek nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění – procento průměrné roční tržní hodnoty nerostných surovin těžených z výhradních ložisek v r. 2005
Percentage share of charges for mineral extraction from reserve deposits or reserve minerals following treatment and improvement in percentages of in the average yearly market value of reserve mineral resources extracted in 2005

 

Druh nerostu

%

Kind of mineral

1.

Radioaktivní nerosty

0,3

Radioactive minerals

2.

Ropa na ložiskách se zbytkovými zásobami do-
těžovanými pomocí druhotných těžebních metod

0,5

Petroleum in deposits with residual stocks
mined using secondary mining methods

3.

Ropa a hořlavý zemní plyn

5,0

Petroleum and flammable natural gas

4.

Rudy

10,0

Ores

5.

Grafit

1,0

Graphite

6.

Diatomit

2,0

Diatomaceous earth

7.

Sklářský a slévárenský písek

6,0

Glass-making and welding sand

8.

Bentonit

2,0

Bentonite

9.

Nerosty používané pro kamenickou výrobu,
včetně štěpných břidlic

8,0

Minerals employed for stone-masonry
production, incl. split shale

10.

Technicky využitelné krystaly nerostů
a drahé kameny

10,0

Technically utilizable mineral crystals
and precious stones

11.

Sádrovec

5,0

Gypsum

12.

Keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce
hlubinně dobývané

0,5

Ceramic and fire-resistant clays
and claystone obtained by deep mining

13.

Keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce
povrchově dobývané

4,0

Ceramic and fire-resistant clays
and caystone obtained by surface mining

14.

Kaolin pro výrobu porcelánu

8,0

Kaolin for porcelain production

15.

Kaolin pro papírenský průmysl

6,0

Kaolin for paper industry

16.

Ostatní druhy kaolinů

2,0

Other kinds of kaolin

17.

Živcové pegmatity

1,0

Feldspar pegmatites

18.

Ostatní živcové suroviny

8,0

Other feldspar raw materials

19.

Křemen, křemenec, dolomit, slín, čedič,
znělec, trachyt, pokud tyto nerosty nejsou
vhodné k chemicko-technologickému
zpracování nebo zpracování tavením

4,0

Quartz, quartzite, dolomite, marl, basalt,
phonolite, trachyte, if these minerals
are not suitable for chemical technological
processing or processing by melting

20.

Vysokoprocentní vápence

10,0

High-percent limestone

21.

Ostatní vápence a cementářské suroviny

4,0

Other limestones and raw materials
for cement production

22.

Uhlí hlubinně dobývané

0,5

Deep-mined coal

23.

Uhlí dobývané povrchově

1,5

Surface-mined coal

24.

Ostatní vyhrazené nerosty

5,0

Other reserve minerals

25.

Stavební kámen

2,0

Construction stone

26.

Štěrkopísky

3,0

Gravels and sands

27.

Cihlářské suroviny

1,0

Brick-making materials

28.

Ostatní nevyhrazené nerosty

2,0

Other nonreserve minerals

Zdroj: vyhláška MH ČR č. 617/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb.
Source: MH CR Decree No. 617/1992 Coll., as amended by Decree No. 426/2001 Coll.

Tab. D1.2.2 Úhrady z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění bez penále a plateb za předchozí období, 2001–2005
Fees for use of mining space area and for extracted minerals from reserve deposits or reserve minerals following treatment and improvement without fines and payments for the preceding period, 2001–2005

Druh úhrady

2001

2002

2003

2004

2005

Type of payment

tis. Kč         thous. CZK

Za zábor plochy

23 729

22 899

21 740

21 511

21 977

For using an area

Z objemu těžby

472 492

475 632

495 240

532 750

602 509

For mining volume

Celkem

496 221

498 531

516 980

554 261

624 486

Total

Zdroj: ČBÚ
Source: ČBÚ

Tab. D1.2.3 Úhrady z dobývacího prostoru bez penále a plateb za předchozí období podle obvodních báňských úřadů, 2001–2005
Payments for the mining space without fines and payments for the preceding period according to the Mining Authorities, 2001–2005

Obvodní
báňský úřad
District
Mining
Office

Počet
Number

Celková úhrada poskytnutá
obcím v tis. Kč
Total payment provided
to the municipalities in thous. CZK

Organizace
Organization

Dobývací prostory
Mining space

Obce
Municipality

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

Kladno

64

65

80

80

79

124

126

144

144

144

213

214

236

236

167

2 420

2 398

2 077

2 072

2 062

Liberec

13

12

15

16

15

49

47

55

54

53

48

48

55

55

56

918

898

979

970

961

Trutnov

59

53

53

46

41

138

132

112

106

101

153

150

123

131

116

1 924

1 878

1 739

1 563

1 508

Plzeň

49

46

25

27

22

156

150

71

71

68

231

225

105

108

101

1704

1 654

792

736

697

Sokolov

15

15

16

17

17

66

66

66

67

66

42

42

42

42

42

1 332

1 332

1 332

1 363

1 332

Most

37

38

36

35

35

105

98

98

97

96

105

105

101

98

102

3 566

3 324

3 209

3 143

3 116

Brno

112

90

80

80

86

272

233

194

194

246

256

255

297

297

352

3 874

3 445

2 853

2 912

3 307

Ostrava

32

31

38

35

33

90

90

107

108

102

99

105

114

117

123

7 546

7 526

7 727

7 724

7 075

Příbram

14

13

32

32

31

25

25

81

81

80

80

24

85

85

79

444

444

1 032

1 028

1 020

Celkem
Total

395

363

375

366

359

1 025

967

928

921

956

1 171

1 168

1 158

1 161

1 138

23 729

22 899

21 740

21 511

21 977

Zdroj: ČBÚ
Source: ČBÚ

Tab. D1.2.4 Úhrady za vydobyté nerosty na výhradních ložiskách nebo vyhrazené nerosty po jejich úpravě a zušlechtění bez penále a plateb za předchozí období podle obvodních báňských úřadů, 2001–2005
Payments for extracted minerals from reserve deposits or reserve minerals without fines and payments for the preceding period according to the Mining Authorities, 2001–2005

Obvodní báňský úřad
District
Mining Office

Počet         Number

Organizace         Organization

Dobývací prostory         Mining space

Obce         Municipality

2001

2002

20031)

2004

2005

2001

2002

20031)

2004

2005

2001

2002

20031)

2004

2005

Kladno

11

22

48

51

52

24

60

79

144

144

24

60

77

76

77

Liberec

3

11

8

9

9

9

30

22

23

21

11

30

18

19

19

Trutnov

10

7

37

27

27

12

17

47

36

49

18

13

50

51

53

Plzeň

14

37

15

15

14

29

43

30

28

23

33

25

38

38

32

Sokolov

6

6

12

12

11

8

7

28

27

24

17

6

25

25

23

Most

37

41

24

26

26

17

52

46

44

43

25

60

45

46

45

Brno

28

48

59

62

62

60

79

174

178

193

72

73

134

150

151

Ostrava

10

65

22

23

22

36

41

52

48

46

42

132

77

82

81

Příbram

6

13

16

14

17

7

7

37

36

41

6

100

38

39

39

Celkem/Total

125

250

241

239

240

202

501

515

564

584

248

500

502

526

520


Obvodní báňský úřad
District
Mining Office

Výše úhrady v tis. Kč
Total payment in thous. CZK

Platby v tis. Kč         Payment in thous. CZK

Obcím         To the municipality

Státnímu rozpočtu         To the state budget

2001

2002

20031)

2004

2005

2001

2002

20031)

2004

2005

2001

2002

20031)

2004

2005

Kladno

24 398

26 358

30 870

30 070

30 323

16 116

19 769

23 152

22 553

22 730

8 745

6 590

7 718

7 518

7 594

Liberec

3 883

3 912

4 259

5 573

5 828

2 538

2 934

3 192

4 180

4 371

1 525

978

1 067

1 393

1 457

Trutnov

7 529

8 720

9 936

12 946

12 478

4 821

6 540

7 494

97 096

9 443

2 694

2 180

2 442

3 236

3 035

Plzeň

8 133

8 836

10 472

10 452

10 807

5 450

6 627

7 813

7 839

8 080

3 108

2 209

2 659

2 613

2 727

Sokolov

57 068

54 763

51 054

53 803

49 517

36 369

41 072

38 287

40 352

37 138

19 630

13 691

12 767

13 451

12 379

Most

182 586

178 411

190 474

179 366

176 680

115 441

133 809

142 856

134 524

132 510

62 650

44 603

47 619

44 841

44 170

Brno

98 464

93 564

91 755

128 200

207 482

63 5522)

70 173

69 133

90 270

152 816

35 7651)

23 391

22 584

37 930

54 667

Ostrava

89 928

99 135

102 747

106 962

103 698

57 643

74 352

77 056

80 216

77 774

32 249

24 784

25 690

26 746

25 924

Příbram

502

1 931

3 793

5 378

5 694

291

1 448

2 844

4 051

4 273

187

483

949

1 326

1 422

Celkem/Total

472 491

475 632

495 322

532 750

602 509

302 221

356 724

371 827

393 696

449 135

166 554

118 908

123 495

139 055

153 374

1) Údaje za rok 2003 jsou včetně zaplaceného penále./Data for 2003 include paid penalties.

Pozn.: Od r. 2001 získávají obce 75 %, viz zákon č. 366/2000 Sb. Nárůst v r. 2002 je způsoben úpravou horního zákona, od r. 2002 jsou vybírány úhrady i za stavební suroviny těžené v dobývacím prostoru.
Note: Since 2001, municipalities have received 75 %, see Act. No. 366/2000 Coll. The increase in 2002 is caused by amendment of the Mining Act; from 2002, charges have also been collected for construction materials extracted from mining spaces.

Zdroj: ČBÚ
Source: ČBÚ

Tab. D1.2.5 Výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v r. 2005
Amount of charges for removal of land from the agricultural land fund in 2005

 

Měrná
jednotka
Unit

Odnětí půdy         Removal of land

 

Celkem
Total

v tom         including

bytová
výstavba
apartment
con-
struction

průmyslová
výstavba
industrial con-
struction

těžba
nerostů
mining of
minerals

doprava
a sítě
transport
and
networks

vodní
hospod.
water ma-
nagement

rekreace
a sport
recreation
and sport

následné
zalesnění
later affo-
restation

ostatní
other

Počet plátců

Počet
Number

7 064

x

x

x

x

x

x

x

x

Number of payers

Výměra
zem. půdy,
pro kterou
byl vydán
souhlas
podle § 9/61

trvale

ha

3 638,0

505,3

457,4

1 035,7

590,4

177,5

114,0

471,0

286,2

permanent

Area of
agricul. land
for which
consent
was issued
pursuant
to § 9/61

dočasně

ha

574,9

1,9

12,3

292,6

71,0

7,6

57,8

1,4

130,2

temporary

Výměra
zem. půdy,
za jejíž
odnětí byl
předepsán
odvod podle
§ 11/1a1)

podle
§ 11/9

ha

1 610,1

6,9

69,8

1 401,5

33,0

1,0

7,2

72,2

18,4

by § 11/9

Area of
agricul. land
for which
payment
for removal
of which was
prescribed
by § 11/1a1)

podle
§ 11/10

ha

1 081,4

83,8

358,8

71,0

371,5

18,0

72,9

0,0

104,5

by § 11/10

podle
§ 11/1b

ha

3 731,1

3,8

42,9

3 331,8

93,0

11,7

97,9

15,3

134,9

by § 11/1b

Výše
odvodů
za odnětí

podle
§ 11/9

tis. Kč
thous. CZK

22 480,9

2 395,3

3 875,7

7 933,9

5 909,7

0,0

684,2

344,5

1 337,3

by § 11/9

Amount of
charges for
removal2)

podle
§ 11/10

tis. Kč
thous. CZK

180 426,0

11 363,1

63 095,1

469,0

78 609,2

1 091,7

7 222,5

0,0

18 576,0

by § 11/10

podle
§ 11/1b

tis. Kč
thous. CZK

23 443,2

85,0

806,4

17 051,7

2 089,5

17,7

637,1

14,9

2 741,5

by § 11/1b

1) podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění zákona č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
Pursuant to Act No. 334/1992 Coll, as amended by Act No. 213/1999 Coll., on protection of the agricultural land fund, as amended.

Pozn.: Údaje za 95 % zpravodajských jednotek.
Note: The data for 95 % of reporting entities.

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D1.2.6 Výnosy odvodů a poplatků za odnětí půdy – členění podle příjemců, 1990–2005
Income from charges for removal of land from the agricultural land fund – classified according to recipient, 1990–2005

Rok
Year

Celkem FZP1), SFŽP
Total FZP1), SFŽP

Obce
Municipalities

Zemědělská půda
Agricultural land

Lesní půda
Forest land

Zemědělská půda2)
Agricultural land2)

Lesní půda
Forest land

mil. Kčs/Kč         mil. CSK/CZK

1990

978,0

x

-

x

1991

461,6

x

-

x

1992

208,6

x

-

x

1993

324,2

x

217,3

x

1994

490,6

x

329,0

x

1995

348,8

x

232,1

x

1996

440,7

10,0

293,8

6,667

1997

459,0

17,5

306,0

11,667

1998

460,8

34,4

306,9

22,933

1999

455,6

31,0

303,7

20,667

2000

472,3

30,6

314,9

20,400

2001

336,6

35,7

224,4

23,800

2002

354,3

36,0

236,2

24,000

2003

343,5

30,4

229,0

21,600

2004

246,1

36,5

164,1

24,300

2005

290,7

43,1

193,8

28,700

1) FZP – Fond pro zúrodnění půdy ČR, zrušený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
Land Reclamation Fund, abolished by Act No. 388/1991 Coll., on the State Environmental Fund (SEF).

2) podíl obcí na výnosu odvodů celkem v letech 1993–2001, dopočtený na základě výnosu pro SFŽP a podílu obcím ze zákona č. 334/1992 Sb.
The portion of municipalities in the income from payments and overall during 1993–2001 calculated on the basis of income for SEF and portion for municipalities pursuant to Act No. 334/1992 Coll.

Zdroj: r. 1990–1991 SMS, r. 1992–2004 SFŽP
Source: 1990–1991 SMS, 1992–2004 SFŽP

Tab. D1.2.7 Poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů v r. 2005
Charges for reclassification of property designated to fulfill the function of a forest in 2005

   

Měrná
jednotka
Unit

Odnětí lesních pozemků         Removal of frest property

 

Celkem
Total

v tom         including

bytová
výstavba
apartment
construction

průmyslová
výstavba
industrial
construction

těžba
nerostů
mining of
minerals

doprava
a sítě
transport
and networks

vodní
hospodářství
water ma-
nagement

rekreace
a sport
recreation
and sport

ostatní
other

Počet plátců

počet
number

1 386

x

x

x

x

x

x

x

Number
of payers

Výměra lesních
pozemků

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Area of forest
property

– trvale

ha

154,4

9,7

5,3

35,2

66,6

13,5

9,8

13,9

– permanent

– dočasně

ha

382,4

0,2

1,8

182,7

46,9

18,3

87,8

44,7

– temporary

Výše poplatků
za odnětí

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Amount of
payments for
reclassification

– trvale

tis. Kč
thous. CZK

77 006,4

3 512,1

1 831,5

27 279,5

33 220,1

2 310,6

4 715,7

4 136,9

– permanent

– dočasně

tis. Kč
thous. CZK

4 650,4

3,7

14,1

1 806,2

394,0

883,6

1 220,1

329,1

– temporary

Pozn.: Údaje za 96,5 % zpravodajských jednotek.
Note: The data for 96.5 % of entities.

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

D1.3  Pokuty za porušování zákonů na ochranu životního prostředí
          Fines for Infringement of Environmental Laws

Tab. D1.3.1 Horní hranice pokut za porušování povinností vyplývajících ze zákonů na ochranu životního prostředí v r. 2005
Maximum amount of fines for infringement of environmental laws in 2005

Oblast životního prostředí

Horní výše pokuty
Maximum rate of fines

Dle zákona
Pursuant to Act

Area of the environment

Odpady1)

50 000 000 Kč

č. 185/2001 Sb.2)

Wastes1)

Chemické látky1)

5 000 000 Kč

č. 157/1998 Sb.2)

Chemical substances1)

Ochrana ovzduší

10 000 000 Kč

č. 86/2002 Sb.2)

Air

Integrovaná prevence

7 000 000 Kč

č. 76/2002 Sb.2)

Integrated prevention

Ochrana vod1)

10 000 000 Kč

č. 254/2001 Sb.2)

Water1)

Obaly

50 000 000 Kč

č. 477/2001 Sb.2)

Packaging

Ochrana lesa

1 000 000 Kč

č. 282/1991 Sb.2)
č. 289/1995 Sb.2)

Forest

Ochrana přírody

1 000 000 Kč

č. 114/1992 Sb.2)

Nature conservation

CITES

1 500 000 Kč

č. 100/2004 Sb.

CITES

Týrání zvířat

500 000 Kč

č. 246/1992 Sb.2)

Cruelty to animals

Ekologické zemědělství

1 000 000 Kč

č. 242/2000 Sb.2)

Organic agriculture

Ochrana zem. půdy

500× min. mzdy

č. 334/1992 Sb.2)

Agricultural land

Jaderná bezpečnost

100 000 000 Kč

č. 18/1997 Sb.2)

Nuclear safety

Prevence závažných
havárií způsobených
chemickými látkami1)

5 000 000 Kč

č. 353/1999 Sb.2)

Prevention of serious
accidents caused by
chemical substances

Geneticky modifikované
organismy

5 000 000 Kč

č. 78/2004 Sb.

Genetically modified
organisms

Ochrana veřejného zdraví

3 000 000 Kč

č. 258/2000 Sb.2)

Protection of the public
health

Územní plánování
a stavební řád3)

1 000 000 Kč

č. 50/1976 Sb.2)

Landscape planning and
building regulations3)

1) Pokutu lze v případě opakování do 1 roku uložit až v dvojnásobné výši.
Should the abuse be perpetrated again within one year, the fine can be doubled.

2) ve znění pozdějších předpisů
As amended by later regulations.

3) Pokutu lze zvýšit v případě stavby bez povolení u fyzické osoby až na desetinásobek.
The fine for natural persons may be increased for building without a permit by up to 10-fold.

Zdroj: citované zákony
Source: Acts cited in the table

Tab. D1.3.2 Nejvyšší pokuty uložené OI ČIŽP v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí1), 2001–2005
The highest fines levied by OI ČIŽP for individual components of environmental protection1), 2001–2005

Oblastní
inspektorát
District
Inspectorate

Rok
Year

Ovzduší
Air

Voda
Water

Odpady
vč. obalů
Waste incl.
packaging

Příroda
Nature

Les
Forest

Chemické
látky
Chemical
substances

GMO2)

tis. Kč         thous. CZK

Praha
Prague

2001

200

200

150

270

1

20

x

2002

550

3 000

50

300

800

70

0

2003

2 000

70

400

150

400

110

0

2004

1 500

2 000

450

250

50

140

5

2005

300

800

330

85

150

0

0

České
Budějovice

2001

250

200

300

400

250

210

x

2002

200

110,4

770

17

1 000

180

0

2003

250

400

480

40

1 000

130

0

2004

200

100

650

50

350

350

0

2005

120

80

850

400

500

0

0

Plzeň

2001

300

192

790

20

600

130

x

2002

300

300

230

200

800

55

0

2003

2 000

500

400

900

400

100

0

2004

350

70

1 500

1 000

100

70

0

2005

3 500

118

300

30

70

0

0

Ústí nad
Labem

2001

250

150

280

40

0

50

x

2002

500

700

130

500

0

20

180

2003

500

500

197

450

5

50

0

2004

200

1 000

150

500

30

40

0

2005

400

2 000

500

1 000

50

0

0

Hradec
Králové

2001

300

700

70

60

100

73

x

2002

150

700

700

50

20

50

0

2003

500

200

250

120

40

80

0

2004

450

2 500

500

250

120

60

100

2005

500

5 795

500

300

100

0

0

Havlíčkův
Brod

2001

300

200

45

500

800

14

x

2002

200

50

100

40

950

23

0

2003

250

300

125

150

500

85

120

2004

100

150

120

80

300

25

0

2005

60

150

500

90

60

30

0

Brno

2001

200

230

250

70

350

60

x

2002

200

772,44

100

100

500

100

0

2003

400

250

750

80

60

750

0

2004

200

750

600

90

400

100

0

2005

200

150

80

280

250

20

0

Olomouc

2001

400

204

60

150

900

30

x

2002

800

183,26

150

42

1 900

220

0

2003

300

150

100

30

250

100

0

2004

100

500

400

650

250

200

0

2005

150

200

750

380

400

0

0

Ostrava

2001

230

120

300

50

250

60

x

2002

150

311,7

600

50

200

80

0

2003

250

150

1 250

50

90

250

0

2004

300

250

1 000

165

90

130

0

2005

100

1 250

180

30

20

0

0

Liberec

2001

150

3 000

70

30

20

50

x

2002

300

150

440

50

30

100

0

2003

230

200

60

300

400

60

0

2004

200

132

1 100

50

60

30

0

2005

100

158

600

200

200

0

0

Ředitelství
Directorate

2005

6

0

0

0

0

0

0

1) Pro r. 2002 se jedná o pokuty, které nabyly právní moci v tomto roce, nezávisle na tom, kdy byly uloženy. Podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ČIŽP v letech 2000–2003 neuložila žádnou pokutu.
For 2002, all fines that came into legal force in that year are included, irregardless of when they were levied. In 2000–2003, the Czech Environmental Inspection did not impose any fines pursuant to Act No. 353/1999 Coll., on prevention of major accidents.

2) geneticky modifikované organismy
genetically modified organisms

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. D1.3.3 Pokuty uložené OI ČIŽP v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí1) – počet, 2001–2005
Fines levied by OI ČIŽP in the individual components of environmental protection1) – number, 2001–2005

Oblastní inspektorát
District Inspectorate

Rok
Year

Ovzduší
Air

Voda
Water

Odpady
Waste

Příroda
Nature

Les
Forest

Chemické
látky
Chemical
substances

GMO2)

Celkem
Total

počet         number

Praha
Prague

2001

42

21

42

40

3

16

x

164

2002

32

15

19

73

6

17

0

162

2003

25

2

32

68

4

13

0

144

2004

24

19

70

43

7

13

1

177

2005

40

50

154

67

8

0

0

319

České
Budějovice

2001

24

31

96

61

14

17

x

243

2002

13

32

42

55

11

27

0

180

2003

15

39

75

45

39

30

0

243

2004

20

37

65

40

51

25

0

238

2005

20

88

52

58

52

0

0

270

Plzeň

2001

45

79

164

36

8

57

x

389

2002

43

49

112

41

11

44

0

300

2003

29

44

87

40

9

19

0

228

2004

24

36

81

31

4

11

0

187

2005

40

110

89

31

3

0

0

273

Ústí nad
Labem

2001

24

29

97

23

0

15

x

188

2002

28

23

48

51

0

12

2

164

2003

27

23

84

63

3

6

0

206

2004

29

18

43

61

4

8

0

163

2005

35

30

78

34

3

0

0

180

Hradec
Králové

2001

22

41

113

61

4

27

x

268

2002

22

43

79

52

2

15

0

213

2003

16

27

57

64

17

8

0

189

2004

39

20

97

53

8

14

1

232

2005

41

62

88

70

19

0

0

280

Havlíčkův
Brod

2001

49

40

85

77

20

15

x

286

2002

46

23

113

57

15

12

0

266

2003

41

38

95

60

16

16

1

267

2004

79

28

84

49

32

3

0

275

2005

65

59

94

65

21

1

0

305

Brno

2001

57

149

79

57

20

44

x

406

2002

78

139

34

64

71

12

0

398

2003

57

102

21

36

68

22

0

306

2004

36

107

40

21

20

17

0

241

2005

52

99

49

27

22

1

0

250

Olomouc

2001

69

55

119

18

24

34

x

319

2002

51

49

97

14

14

38

0

263

2003

51

27

78

18

9

26

0

209

2004

38

30

37

16

19

7

0

147

2005

39

43

40

34

19

0

0

175

Ostrava

2001

29

51

119

30

4

15

x

248

2002

22

59

43

40

4

15

0

248

2003

13

48

41

41

28

13

0

184

2004

32

29

43

40

13

10

0

167

2005

16

47

50

49

8

0

0

170

Liberec

2001

19

13

90

46

8

38

x

214

2002

16

10

63

39

5

46

0

179

2003

13

16

82

39

7

23

0

180

2004

13

12

60

27

8

2

0

122

2005

19

30

55

30

7

0

0

141

Ředitelství
Directorate

2005

59

0

0

20

0

0

0

79

1) Pro r. 2002 se jedná o pokuty, které nabyly právní moci v tomto roce, nezávisle na tom, kdy byly uloženy. Podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ČIŽP v letech 2000–2003 neuložila žádnou pokutu.
For 2002, all fines that came into legal force in that year are included, irregardless of when they were levied. In 2000–2003, the Czech Environmental Inspection did not impose any fines pursuant to Act No. 353/1999 Coll., on prevention of major accidents.

2) geneticky modifikované organismy
genetically modified organisms

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. D1.3.4 Pokuty uložené OI ČIŽP v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí1) – celková částka, 2001–2005
Fines levied by OI ČIŽP in the individual components of environmental protection1) – total, 2001–2005

Oblastní
inspektorát
District
Inspectorate

Rok
Year

Ovzduší
Air

Voda
Water

Odpady
Waste

Příroda
Nature

Les
Forest

Chemické
látky
Chemical
substances

GMO2)

Celkem
Total

Kč         CZK

Praha
Prague

2001

1 227 500

808 220

917 500

616 700

1 400

137 500

x

3 708 820

2002

1 318 400

3 630 000

386 000

1 197 200

968 500

338 000

0

7 838 100

2003

5 310 000

130 000

1 975 000

885 600

567 500

510 000

0

9 378 100

2004

5 187 500

4 611 000

3 538 000

799 900

163 000

485 000

5 000

14 789 400

2005

1 200 000

3 671 560

4 922 000

457 000

292 000

0

0

10 542 560

České
Budějovice

2001

957 000

719 643

4 023 500

1 031 900

770 500

814 000

x

8 316 543

2002

811 000

452 000

2 282 000

133 300

1 200 400

650 000

0

5 528 700

2003

733 000

1 065 700

4 880 000

296 700

1 353 975

1 140 000

0

9 469 375

2004

777 000

1 198 800

3 845 000

412 900

1 054 500

1 740 000

0

9 028 200

2005

590 000

1 691 550

2 780 000

760 800

1 840 300

0

0

7 662 650

Plzeň

2001

2 413 000

1 502 342

4 615 000

173 800

1 330 000

1 006 500

x

11 040 642

2002

2 169 500

1 454 341

2 716 500

471 700

1 980 000

686 500

0

9 478 541

2003

5 985 000

1 627 000

3 408 800

1 129 000

1 724 000

502 500

0

14 376 300

2004

1 345 000

740 735

4 749 500

1 797 000

166 000

365 000

0

9 163 235

2005

8 726 000

1 971 900

4 357 500

302 000

86 000

0

0

15 443 400

Ústí nad
Labem

2001

852 000

1 056 849

1 226 500

114 800

0

208 000

x

3 458 149

2002

1 715 000

3 153 580

580 500

1 003 800

0

115 000

360 000

6 927 880

2003

1 895 000

2 593 850

1 968 900

799 300

7 000

140 000

0

7 404 050

2004

1 075 000

3 780 000

1 081 500

1 528 300

80 000

86 000

0

7 630 800

2005

1 650 000

4 446 250

2 027 000

1 988 000

63 000

0

0

10 174 250

Hradec
Králové

2001

1 040 500

1 804 023

2 300 000

430 100

126 000

432 000

x

6 132 623

2002

883 000

1 766 294

2 148 700

356 600

30 000

315 000

0

5 499 594

2003

1 755 000

1 516 000

2 068 300

641 250

159 000

315 000

0

6 454 550

2004

3 550 000

4 456 000

4 023 000

1 366 000

324 000

452 000

100 000

14 271 000

2005

3 007 500

5 794 535

3 918 500

1 663 300

516 000

0

0

14 899 835

Havlíčkův
Brod

2001

1 701 300

913 888

949 500

1 150 000

1 529 000

83 500

x

6 327 188

2002

1 062 900

364 000

1 420 000

331 700

1 286 000

90 000

0

4 554 600

2003

1 177 000

1 054 500

2 539 000

934 800

799 000

307 000

120 000

20 789 900

2004

1 407 500

870 850

2 371 000

458 400

779 000

46 000

0

5 932 750

2005

1 230 000

1 122 500

2 660 000

595 500

328 000

30 000

0

5 966 000

Brno

2001

1 833 000

3 026 345

1 645 500

561 500

533 000

637 500

x

8 236 845

2002

2 837 000

4 131 265

774 000

668 900

982 000

290 000

0

9 683 165

2003

2 270 000

3 238 200

803 000

276 700

543 000

1 495 000

0

28 613 603

2004

1 935 000

5 599 606

2 555 000

237 200

543 000

785 000

0

11 654 806

2005

2 065 000

3 901 610

2 517 000

557 600

476 500

20 000

0

9 537 710

Olomouc

2001

3 030 000

1 309 822

1 889 500

221 000

2 775 500

441 500

x

9 667 322

2002

2 878 000

1 482 025

1 586 000

130 700

3 490 000

688 500

0

10 255 225

2003

2 322 500

1 093 200

1 330 500

112 000

980 000

458 000

0

6 296 200

2004

785 000

2 435 500

2 042 000

1 069 000

407 500

550 000

0

7 289 000

2005

1 050 500

985 000

2 271 000

799 300

738 000

0

0

5 843 800

Ostrava

2001

1 228 500

1 128 581

3 691 500

217 900

330 000

439 000

x

7 035 481

2002

489 700

1 755 069

2 228 500

224 400

350 000

662 000

0

5 709 669

2003

821 000

1 840 000

3 223 000

182 200

381 000

775 000

0

7 222 200

2004

1 115 000

1 280 000

5 176 000

561 450

268 000

615 000

0

9 015 450

2005

502 500

2 681 450

1 632 000

282 650

47 000

0

0

5 145 600

Liberec

2001

825 000

3 290 055

855 500

177 200

50 000

246 000

x

5 443 755

2002

1 260 000

254 000

1 428 500

119 000

115 000

382 000

0

3 558 500

2003

980 000

692 000

942 000

523 800

516 000

328 000

0

3 981 800

2004

428 000

487 320

2 109 000

262 700

190 000

35 000

0

3 512 020

2005

1 055 000

883 700

2 755 000

715 000

503 000

0

0

5 911 700

Ředitelství
Directorate

2005

277 000

0

0

61 000

0

0

0

338 000

1) Pro r. 2002 se jedná o pokuty, které nabyly právní moci v tomto roce, nezávisle na tom, kdy byly uloženy. Podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ČIŽP v letech 2000–2003 neuložila žádnou pokutu.
For 2002, all fines that came into legal force in that year are included, irregardless of when they were levied. In 2000–2003, the Czech Environmental Inspection did not impose any fines pursuant to Act No. 353/1999 Coll., on prevention of major accidents.

2) geneticky modifikované organismy
genetically modified organisms

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS