ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

C1 - ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE

V tomto oddílu jsou sumarizovány statistické údaje za všechna zdravotnická zařízení v ČR tak, aby pokryly nejdůležitější oblasti zdravotnické statistiky vztahující se k životnímu prostředí. Data shromažďuje a vyhodnocuje Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci Národního zdravotnického informačního systému (ÚZIS). Dále jsou zde prezentována výběrová zjištění programu Krajina a sídla budoucnosti.

V programu Krajina a sídla budoucnosti, téma Environmentální vlivy na zdraví dětí (VaV-IC/5/6/04), pokračoval výzkum vlivu úrovně znečištění ovzduší na zdravotní stav dětí s použitím modelových souborů z okresů Teplice a Prachatice. Studie byla provedena u dětí narozených v období 1994–1998. Byl analyzován zdravotní stav u celkem 1012 dětí (550 z Teplic, 462 z Prachatic). Při multivariátní analýze hospitalizace dětí pro onemocnění dolních cest dýchacích ve věku 1–2 roky je významně nižší výskyt hospitalizací v okrese Prachatice (adjustované Odds Ratio (OR) = 0,3), zvýšený výskyt u romských dětí (OR = 4,6), jestliže matka kouří (OR = 2,1) a domácnost je vytápěna uhlím (OR = 2,0). U akutní bronchitidy ve věku 1–2 roky byl pozorován zvýšený výskyt onemocnění u dětí kouřících matek (OR = 1,7) a u romských dětí (OR = 2,2). U skupiny onemocnění horních cest dýchacích u dětí ve věku 1–2 roky byl nižší výskyt v Prachaticích (OR = 0,6), zvyšoval se kouřením matky (OR = 1,6). Výskyt zánětů středního ucha byl významně nižší v Prachaticích (OR = 0,39) a byl vyšší u romských dětí (OR = 2,35).

Při srovnání onemocnění horních a dolních cest dýchacích u dětí okresů Teplice a Prachatice ve věku do 2 let je nižší výskyt těchto onemocnění v Prachaticích. Na onemocnění se významně podílí znečištění vnitřního prostředí, jestliže v domácnostech těchto dětí kouří matky a k vytápění je používáno uhlí. Při studiu vlivu genotypu na onemocnění dýchacích cest u 800 dětí byl prokázán vliv genetického polymorfismu (zvýšení vnímavosti) na výskyt onemocnění dolních cest dýchacích v ranném dětství, kdy mutace v genu XPD6 zvyšuje riziko onemocnění dolních cest dýchacích až do věku 2 let a mutace genu XRCC1 zvyšuje riziko onemocnění těchto dětí až do věku 3–5 let. Jedná se o první studii prokazující asociaci mezi genotypy pro DNA reparační geny a onemocněními dýchacích cest.

V rámci úkolu 1QS500390506 „Vliv environmentálních a genetických faktorů na fertilitu mužů“ (grant AV ČR) byl studován vliv znečištěného ovzduší na kvalitu spermií u mladých mužů v Praze (N = 57) a v Brně (N = 84). Bylo hodnoceno procento abnormálních spermií, vitalita spermií, motilita spermií, změny struktury chromatinu spermií (fragmentace DNA). U skupiny mužů z Prahy byl prokázán vyšší výskyt abnormálních spermií (p < 0,001), snížené procento živých spermií (p < 0,004), snížené procento pohyblivých spermií (p < 0,001) a zvýšená fragmentace DNA (p < 0,001). Zjištěné poruchy mohou ovlivnit plodnost těchto mužů. Pozorované změny naznačují vztah kvality spermií a expozice jedince karcinogenním polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (k-PAU, benz[a]anthracene (B[a]A), chrysene (CHRY), benzo[b]fluoranthene (B[b]F), benzo[k]fluoranthene (B[k]F), benzo[a]pyrene (B[a]P), dibenzo[a,h]anthracene (DB[ah]A), benzo[g,h,i]perylene (B[ghi]P), indeno[1,2,3-cd]pyrene (I[cd]P) v průběhu 30 dnů před vyšetřením.

Při srovnání výsledků monitorování nebyly pozorovány významné rozdíly mezi průměrnými koncentracemi karcinogenních PAU (ani B[a]P) mezi Prahou a Brnem (viz tab. C1.8). Získané výsledky naznačují, že zátěž karcinogenními PAU je ve velkých městech ČR pravděpodobně podobná (s výjimkou Ostravska, kde je zátěž významně vyšší vzhledem k průmyslovému znečištění). Koncentrace k-PAU zjišťované v zimních měsících mohou již nepříznivě ovlivňovat výsledky těhotenství.

Při analýze genotoxického potenciálu organického extraktu z prachových částic v zimním období v Praze v r. 2000 a 2005 (téma Faktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví (VaV-SL/5/160/05), kdy se prováděl odběr ovzduší velkoobjemovými čerpadly, bylo zjištěno, že došlo k významnéhmu snížení koncentrací částic PM10 ve sledovaném období, ke změně spektra karcinogenních PAU, ale koncentrace B[a]P zůstávají stejné (viz tab. C1.9). Genotoxický potenciál zevního ovzduší hodnocený hladinou DNA aduktů v buňkách HepG2 odpovídá koncentraci karcinogenních PAU. Hodnocení zdravotního rizika by proto mělo vycházet z koncentrací karcinogenních PAU a biologické aktivity komplexní směsi v ovzduší.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. C1.2 Úmrtnost podle pohlaví a příčin smrti – standardizovaná úmrtnost, 2001–2005
Tab. C1.3 Standardizovaná úmrtnost za r. 2005 podle vybraných nemocí na 100 000 obyvatel v jednotlivých okresech

Standardizovaná úmrtnost značí úmrtnost přepočítanou na evropský standard.

Další podrobnější informace o zdravotním stavu obyvatel lze získat v publikaci:
„Zdravotnická ročenka ČR“.

THE ENVIRONMENT AND HEALTH

C1 - THE STATE OF HEALTH OF THE POPULATION


This section summarizes statistical information from all the health-care facilities in CR in order to cover the most important spheres of health-care statistics in relation to the environment. The data was summarized and evaluated by the Institute of Health Information and Statistics CR (ÚZIS). This section describes selected final findings of the Landscape and Settlements of the Future Program.

Research continued in the program Landscape and Settlements of the Future, on the subject Effects of the environment on children’s health (VaV-IC/5/6/04), concerned with the effect of air pollution on the state of health of children using a model set from the Teplice and Prachatice districts. The study was performed on children born between 1994 and 1998. The state of health of a total of 1012 children was analyzed (550 from Teplice, 462 from Prachatice). In multivariant analysis of hospitalization of children aged 1–2 years for diseases of the lower respiratory tract, there was substantially lower hospitalization in the Prachatice district (adjusted Odds Ratio (OR) = 0.3), with increased occurrence amongst Romy children (OR = 4.6), children whose mothers smoke (OR = 2.1) and households heated using coal (OR = 2.0). An elevated occurrence of acute bronchitis was observed in children aged 1–2 years in children whose mothers smoke (OR = 1.7) and amongst Romy children (OR = 2.2). In the group with diseases of the upper respiratory tract amongst children aged 1–2 years, there was a lower occurrence in Prachatice (OR = 0.6), which increased when the mother smoked (OR = 1.6). The occurrence of middle ear inflammation was substantially lower in Prachatice (OR = 0.39) and was higher amongst Romy children (OR = 2.35).

In comparison of diseases of the upper and lower respiratory tracts in children in the Teplice and Prachatice districts to two years of age, the occurrence of these diseases was lower in Prachatice. The pollution of the indoor environment, whether the mother smoked in the households of these children and whether coal was used for heating all had a substantial impact on diseases levels. In a study of the effect of the genetic type on diseases of the respiratory tract in 800 children, it was found that there is an effect of genetic polymorphism (increased sensitivity) to the occurrence of lower respiratory tract diseases in early childhood, where a mutation in gene XPD6 increases the risk of diseases of the lower respiratory tract to the age of two years and mutation of the XRXX1 gene increases the risk of disease in these children to the age of 3–5 years. This is the first study demonstrating an association between the genetic type for DNA reparation genes and diseases of the respiratory tract.

In the framework of task 1QS500390506 The effect of environmental and genetic factors on male fertility (grant from AS CR), a study was performed of the effect of air pollution on the quality of sperm in young men in Prague (N = 57) and in Brno (N = 84). The percentage of abnormal sperm, the sperm vitality, sperm motility, and changes in the structure of the sperm chromatin (DNA fragmentation) were studied. A higher percentage of abnormal sperm (p < 0.001), a reduced percentage of live sperm (p < 0.004), a reduced percentage of motile sperm (p < 0.001) and increased DNA fragmentation (p < 0.001) was found for the group of men from Prague. The determined disorders could affect the fertility of these men. The observed changes indicate a relationship between the sperm quality and exposure of the individual to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH, benz[a]anthracene (B[a]A), chrysene (CHRY), benzo[b]fluoranthene (B[b]F), benzo[k]fluoranthene (B[k]F), benzo[a]pyrene (B[a]P), dibenzo[a,h]anthracene (DB[ah]A), benzo[g,h,i]perylene (B[ghi]P), indeno[1,2,3-cd]pyrene (I[cd]P) in a period of 30 days prior to the examination.

Comparison of the results of the monitoring did not reveal any significant differences between the average carcinogenic PAH (or B[a]P) concentrations between Prague and Brno (see Tab. C1.8). The results obtained indicate that the pollution by carcinogenic PAH is probably similar in large cities in the CR (with the exception of Ostrava, where the pollution is substantially higher because of industrial pollution). The PAH concentrations determined in the winter months can have a detrimental impact on the results of pregnancy.

Analysis of the genotoxic potential of the organic extract of dust particles in the winter season in Prague in 2000 and 2005 (in the study Environmental factors in relation to health – VaV-SL/5/160/05), where air samples were taken using large-volume pumps, indicated that there was a substantial reduction in the concentration of PM10 particles in the monitored period and a change in the spectrum of carcinogenic PAH, but that the concentration of B[a]P remained unchanged (see Tab. C1.9) The genotoxic potential of the ambient air evaluated by the level of DNA adducts in HepG2 cells corresponds to the concentration of carcinogenic PAH. Consequently, evaluation of the health risk should be based on the concentration of carcinogenic PAH and the biological activity of the complex mixture in the air.

Notes for Tables and Figures:

Tab. C1.2 Death rate by gender and causes – standardized death rate, 2001–2005
Tab. C1.3 Standardized death rate in 2005 for selected diseases per 100 000 population, by district

Further, more detailed information on the state of health of the population can be obtained from the publication: “Czech Health Statistics Yearbook”.


Tab. C1.1 Úmrtnost podle pohlaví a příčin smrti – zemřelí celkem, 2001–2005
Death rate by gender and causes – total fatalities, 2001–2005

Diagnóza
(MKN-10)
Diagnosis
(ICD-10)

Příčina smrti
Causes of death

2001

2002

2003

2004

2005

I.

Některé infekční a parazitární nemoci
Certain infectious and parasitic diseases

M
Ž

150
153

150
170

166
140

181
147

194
217

II.

Novotvary
Neoplasms

M
Ž

15 603
12 852

16 058
12 835

16 278
13 086

16 280
13 024

15 680
12 575

III.

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a imunity
Diseases of the blood and blood-forming organs and
certain disorders involving the immune mechanism

M
Ž

31
49

41
38

42
57

25
37

38
68

IV.

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
Endocrine, nutritional and metabolic diseases

M
Ž

524
739

568
766

633
855

592
824

638
848

V.

Poruchy duševní a poruchy chování
Mental and behavioural disorders

M
Ž

81
33

90
21

130
34

140
41

217
67

VI.

Nemoci nervové soustavy
Diseases of the nervous system

M
Ž

783
888

898
916

972
1 085

932
1 043

969
1 102

VII.

Nemoci oka a očních adnex
Diseases of the eye and adnexa

M
Ž

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

VIII.

Nemoci ucha a bradavkového výběžku
Diseases of the ear and mastoid process

M
Ž

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

IX.

Nemoci oběhové soustavy
Diseases of the circulatory system

M
Ž

25 712
31 692

25 652
31 500

26 110
31 955

24 919
30 123

24 573
30 582

X.

Nemoci dýchací soustavy
Diseases of the respiratory system

M
Ž

2 557
2 096

2 563
2 150

2 822
2 464

2 686
2 069

3 237
2 803

XI.

Nemoci trávicí soustavy
Diseases of the digestive system

M
Ž

2 539
1 879

2 512
1 923

2 591
2 016

2 583
1 954

2 771
2 052

XII.

Nemoci kůže a podkožního vaziva
Diseases of the skin and subcutaneous tissue

M
Ž

4
15

1
8

6
89

5
6

4
26

XIII.

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Diseases of the musculoskeletal system
and connective tissue

M
Ž

16
26

13
19

11
21

11
14

12
28

XIV.

Nemoci močové a pohlavní soustavy
Diseases of the genitourinary system

M
Ž

653
767

629
781

660
797

685
801

694
919

XV.

Těhotenství, porod a šestinedělí
Pregnancy, childbirth and the puerperium

M
Ž

x
3

x
3

x
4

x
5

x
3

XVI.

Některé stavy vzniklé v perinatálním období
Certain conditions originating in the perinatal period

M
Ž

107
76

117
100

117
76

116
91

123
65

XVII.

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Congenital malformations, deformations and
chromosomal abnormalities

M
Ž

88
54

68
50

65
62

49
33

59
57

XVIII.

Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory
findings, not elsewhere classified

M
Ž

369
306

424
341

429
300

408
362

529
411

XIX.

Poranění, otravy a následky vnějších příčin
Injury, poisoning and certain other consequences
of external causes

M
Ž

4 555
2 355

4 593
2 245

4 848
2 447

4 578
2 413

4 333
2 043

   

CELKEM
TOTAL

M
Ž

53 772
53 983

54 377
53 866

55 880
55 408

54 190
52 987

54 072
53 866

MKN 10: mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize
ICD 10: International Classification of Diseases, 10
th revision

M – muži/male
Ž – ženy/female

Zdroj: ÚZIS ČR
Source: ÚZIS ČR

Tab. C1.2 Úmrtnost podle pohlaví a příčin smrti – standardizovaná úmrtnost, 2001–2005
Death rate by gender and causes – standardized death rate, 2001–2005

Diagnóza
(MKN-10)
Diagnosis
(ICD-10)

Příčina smrti
Causes of death

2001

2002

2003

2004

2005

I.

Některé infekční a parazitární nemoci
Certain infectious and parasitic diseases

M
Ž

3,0
2,1

3,0
2,1

3,4
1,8

3,5
1,9

3,6
2,6

II.

Novotvary
Neoplasms

M
Ž

317,3
179,0

323,2
175,3

321,0
177,4

315,1
172,9

296,7
166,0

III.

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a imunity
Diseases of the blood and blood-forming organs and
certain disorders involving the immune mechanism

M
Ž

0,6
0,7

0,8
0,5

0,9
0,8

0,4
0,5

0,7
0,8

IV.

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
Endocrine, nutritional and metabolic diseases

M
Ž

10,6
9,4

11,5
9,4

12,7
10,5

11,6
10,0

12,4
10,1

V.

Poruchy duševní a poruchy chování
Mental and behavioural disorders

M
Ž

1,5
0,5

1,7
0,4

2,4
0,5

2,6
0,7

3,9
1,1

VI.

Nemoci nervové soustavy
Diseases of the nervous system

M
Ž

16,2
12,3

18,5
12,4

19,7
14,9

18,5
13,7

18,8
14,2

VII.

Nemoci oka a očních adnex
Diseases of the eye and adnexa

M
Ž

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

VIII.

Nemoci ucha a bradavkového výběžku
Diseases of the ear and mastoid process

M
Ž

-
-

-
-

-
-

-
-

0,0
-

IX.

Nemoci oběhové soustavy
Diseases of the circulatory system

M
Ž

558,2
375,8

560,5
379,4

568,5
384,3

530,8
356,8

508,0
351,0

X.

Nemoci dýchací soustavy
Diseases of the respiratory system

M
Ž

54,8
26,1

55,5
27,1

59,6
30,8

55,4
25,4

65,8
33,4

XI.

Nemoci trávicí soustavy
Diseases of the digestive system

M
Ž

50,6
25,7

50,2
25,9

50,7
27,4

50,3
25,7

52,3
26,8

XII.

Nemoci kůže a podkožního vaziva
Diseases of the skin and subcutaneous tissue

M
Ž

0,1
0,2

0,0
0,1

0,1
0,1

0,1
0,0

0,1
0,3

XIII.

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Diseases of the musculoskeletal system
and connective tissue

M
Ž

0,3
0,3

0,2
0,2

0,2
0,3

0,2
0,2

0,2
0,3

XIV.

Nemoci močové a pohlavní soustavy
Diseases of the genitourinary system

M
Ž

13,8
9,7

13,5
9,6

13,9
9,7

14,5
9,8

14,4
10,9

XV.

Těhotenství, porod a šestinedělí
Pregnancy, childbirth and the puerperium

M
Ž

x
0,1

x
0,1

x
0,1

x
0,1

x
0,1

XVI.

Některé stavy vzniklé v perinatálním období
Certain conditions originating in the perinatal period

M
Ž

3,7
2,8

4,0
3,6

3,9
2,7

3,8
3,1

3,8
2,1

XVII.

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Congenital malformations, deformations
and chromosomal abnormalities

M
Ž

2,7
1,8

2,2
1,6

2,0
2,0

1,5
1,1

1,7
1,7

XVIII.

Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde
Symptoms, signs and abnormal clinical and
laboratory findings, not elsewhere classified

M
Ž

8,0
4,0

9,1
4,5

8,8
4,1

8,4
5,0

10,3
5,5

XIX.

Poranění, otravy a následky vnějších příčin
Injury, poisoning and certain other consequences
of external causes

M
Ž

89,6
33,3

91,3
32,7

96,2
35,3

88,9
33,9

82,7
29,2

  

CELKEM
TOTAL

M
Ž

1 131,9
684,8

1 146,2
685,8

1 164,8
703,5

1 106,5
661,8

1 076,6
657,2

MKN 10: mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize
ICD 10: International Classification of Diseases, 10th revision

M – muži/male
Ž – ženy/female

Zdroj: ÚZIS ČR
Source: ÚZIS ČR

Tab. C1.3 Standardizovaná úmrtnost za r. 2005 podle vybraných nemocí na 100 000 obyvatel v jednotlivých okresech
Standardized death rate in 2005 for selected diseases per 100 000 population, by district

Okres
District

Celkem
Total

Příčina smrti         Cause of death

poranění a otravy
Injury, poisoning

nemoci oběhové
soustavy
Diseases of the
circulatory system

novotvary
Neoplasms

Muži
Male

Ženy
Female

Muži
Male

Ženy
Female

Muži
Male

Ženy
Female

Muži
Male

Ženy
Female

Hl. m. Praha
Capital City of Prague

916,6

604,7

65,1

28,5

408,0

296,1

262,5

170,3

Středočeský kraj
Středočeský region

1 112,3

711,7

87,7

30,3

534,0

400,2

308,3

172,7

Benešov

1 098,1

797,8

79,0

19,9

601,7

474,1

278,4

202,2

Beroun

1 144,0

732,8

87,1

22,5

482,0

406,2

356,5

161,2

Kladno

1 203,7

726,9

102,5

28,4

586,8

413,8

313,7

183,7

Kolín

1 118,6

720,0

94,0

35,0

493,1

385,5

318,0

155,5

Kutná Hora

1 091,9

610,8

88,8

43,7

463,4

331,1

307,1

126,1

Mělník

994,7

704,1

75,2

10,5

489,1

397,2

291,7

183,1

Mladá Boleslav

1 028,3

688,3

67,1

27,2

536,7

384,5

283,2

180,4

Nymburk

1 099,2

730,5

84,0

64,4

535,7

390,9

314,3

161,1

Praha-východ

1 153,2

691,7

107,4

24,6

551,2

410,0

324,4

159,0

Praha-západ

1 001,5

679,7

73,3

42,0

477,0

355,6

277,4

208,4

Příbram

1 262,4

709,7

90,7

15,9

604,3

422,7

358,2

166,0

Rakovník

1 096,1

770,2

104,8

40,3

511,3

446,0

256,6

169,2

Jihočeský kraj
Jihočeský region

1 037,7

654,9

85,7

39,2

455,6

326,6

317,6

177,9

České Budějovice

984,1

636,3

76,7

24,4

452,2

317,5

304,9

192,4

Český Krumlov

1 173,3

729,9

63,5

66,0

505,4

342,2

371,7

196,0

Jindřichův Hradec

1 049,2

671,2

83,1

43,2

461,2

337,5

333,8

181,2

Písek

938,8

588,0

71,8

41,0

364,7

280,1

300,9

162,4

Prachatice

1 314,3

775,9

139,2

35,9

614,5

433,3

399,9

170,4

Strakonice

1 138,6

709,6

80,3

53,0

545,7

348,5

326,4

168,1

Tábor

948,7

604,9

105,3

43,1

372,1

302,2

277,3

164,0

Plzeňský kraj
Plzeňský region

1 012,8

673,7

75,3

24,6

440,1

358,5

311,7

164,8

Domažlice

1 185,3

726,2

74,3

30,2

633,6

452,2

326,9

141,2

Klatovy

975,1

663,5

69,1

29,7

419,4

343,4

295,9

147,7

Plzeň-město

893,0

648,6

75,0

18,0

376,6

326,8

282,8

189,5

Plzeň-jih

1 031,1

651,1

79,2

22,1

385,0

327,0

362,3

162,0

Plzeň-sever

1 103,8

739,7

85,4

43,7

491,2

393,6

335,0

154,8

Rokycany

989,2

673,9

60,5

20,0

463,4

397,6

280,6

174,9

Tachov

1 223,0

635,5

71,2

12,6

494,2

336,6

376,4

134,9

Karlovarský kraj
Karlovarský region

1 115,9

708,1

88,6

24,8

516,2

373,7

309,3

184,6

Cheb

1 101,1

736,5

83,5

20,2

530,3

353,8

270,5

222,4

Karlovy Vary

1 158,0

682,5

86,2

27,1

494,3

377,1

378,1

165,3

Sokolov

1 070,6

712,1

96,3

26,1

554,0

388,1

231,8

171,2

Ústecký kraj
Ústecký region

1 254,1

762,1

94,8

39,0

607,1

399,7

344,9

191,9

Děčín

1 242,8

720,7

118,6

41,2

583,5

382,4

329,7

164,1

Chomutov

1 341,4

785,1

108,8

34,0

606,4

399,3

370,6

195,1

Litoměřice

1 203,8

715,0

99,5

49,7

580,4

337,8

331,1

193,2

Louny

1 192,8

778,0

101,1

34,1

610,3

435,0

302,6

195,3

Most

1 378,0

798,2

78,1

24,8

751,5

459,1

383,3

213,6

Teplice

1 220,6

858,9

79,6

46,0

575,6

481,8

351,7

190,3

Ústí nad Labem

1 211,7

690,6

74,3

39,7

573,9

322,0

345,8

196,5

Liberecký kraj
Liberecký region

1 107,3

642,2

94,9

32,6

521,5

334,4

305,3

166,0

Česká Lípa

1 176,9

682,3

103,7

32,9

559,7

344,0

336,3

182,6

Jablonec nad Nisou

1 108,6

593,2

130,5

44,3

529,5

311,9

261,8

148,6

Liberec

1 071,5

659,4

77,6

19,3

494,6

359,8

315,1

174,7

Semily

1 086,2

614,3

83,8

45,4

524,8

297,0

292,8

148,3

Královéhradecký kraj
Královéhradecký region

1 006,0

626,5

74,7

24,6

495,2

345,4

260,4

146,7

Hradec Králové

940,1

596,4

64,7

30,1

448,4

327,5

256,0

132,6

Jičín

1 061,9

640,3

50,0

12,3

569,5

384,7

251,2

138,7

Náchod

926,4

598,1

82,5

22,5

461,1

322,5

207,1

134,4

Rychnov nad Kněžnou

982,6

632,0

82,9

25,5

478,5

330,8

253,1

186,0

Trutnov

1 166,4

681,7

91,9

26,7

564,2

376,6

331,8

158,0

Pardubický kraj
Pardubický region

1 063,1

618,0

86,1

20,2

480,9

324,2

294,6

153,3

Chrudim

1 130,6

633,9

88,3

24,3

557,4

330,8

275,9

157,7

Pardubice

1 020,7

584,7

90,7

17,9

449,8

297,0

309,7

143,4

Svitavy

1 116,7

631,6

87,2

23,5

434,2

310,0

319,7

161,0

Ústí nad Orlicí

1 029,4

642,5

77,9

18,2

496,3

365,5

272,6

157,5

Vysočina
Vysočina region

1 074,8

650,8

68,8

20,0

532,7

368,8

307,1

164,7

Havlíčkův Brod

1 083,1

689,6

74,2

17,6

570,3

376,0

318,0

170,7

Jihlava

1 041,1

611,6

49,4

11,4

473,5

337,0

335,7

173,4

Pelhřimov

1 091,2

685,7

60,3

14,0

575,4

412,0

297,8

138,8

Třebíč

1 087,2

665,3

79,8

24,6

507,8

358,2

305,7

181,0

Žďár nad Sázavou

1 080,8

619,5

75,8

28,9

557,4

375,7

282,5

153,7

Jihomoravský kraj
Jihomoravský region

1 061,7

619,5

80,4

29,9

513,5

338,4

286,5

155,1

Blansko

1 008,7

665,4

76,4

43,4

547,1

403,1

250,4

153,5

Brno-město

935,0

619,4

77,9

34,2

414,7

302,6

254,1

160,9

Brno-venkov

1 099,9

589,3

69,7

24,9

504,8

313,8

289,3

151,7

Břeclav

1 198,6

659,6

100,9

20,3

586,0

383,2

363,2

155,5

Hodonín

1 168,3

598,0

88,5

26,0

608,8

352,8

304,9

145,7

Vyškov

1 137,9

589,6

87,3

26,3

630,8

367,8

293,5

136,1

Znojmo

1 183,2

643,1

68,7

29,4

589,4

365,6

328,6

170,1

Olomoucký kraj
Olomoucký region

1 050,4

621,7

91,9

32,1

487,0

329,5

296,0

158,4

Jeseník

1 171,6

669,3

119,0

34,7

587,4

370,8

281,2

159,0

Olomouc

1 008,1

601,8

76,1

32,5

447,5

302,4

305,8

157,1

Prostějov

1 154,5

645,2

106,8

33,3

513,2

323,3

304,5

177,8

Přerov

1 034,1

626,3

94,8

38,2

498,5

340,5

288,2

160,7

Šumperk

1 012,6

620,5

94,0

23,1

494,0

362,9

283,7

140,8

Zlínský kraj
Zlínský region

1 155,6

623,3

100,0

31,5

577,3

346,7

278,5

143,2

Kroměříž

1 123,4

646,4

102,9

44,4

494,1

327,9

309,9

160,0

Uherské Hradiště

1 205,0

637,4

102,5

29,1

605,4

336,4

269,5

142,2

Vsetín

1 178,6

655,8

111,7

29,3

587,0

403,0

278,6

126,7

Zlín

1 123,1

579,4

90,5

27,4

593,5

325,9

268,4

146,6

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský region

1 165,0

689,3

80,8

26,0

569,8

380,4

299,1

167,8

Bruntál

1 149,5

744,3

86,9

26,1

554,7

418,3

321,1

172,0

Frýdek-Místek

1 143,0

650,1

86,5

23,4

580,7

367,5

294,1

151,5

Karviná

1 211,0

692,6

81,6

26,2

610,6

406,6

320,2

162,2

Nový Jičín

1 188,7

688,6

88,8

27,9

556,7

389,1

288,5

150,3

Opava

1 080,4

652,4

68,2

26,5

508,9

354,3

278,3

151,0

Ostrava-město

1 184,2

718,8

78,0

26,6

576,6

368,7

293,7

198,9

Česká republika
Czech Republic

1 076,6

657,2

82,7

29,2

508,0

351,0

296,7

166,0

Pozn.: Za standard byla vzata teoretická evropská populace stejná pro muže i ženy.
Note: The standard represents a theoretical European population, equal for men and women.

Zdroj: ÚZIS ČR
Source: ÚZIS ČR

Tab. C1.4 Kojenecká a novorozenecká úmrtnost podle krajů a okresů v r. 2005
Infant and neonatal mortality rates, by region and district in 2005

Okres
District

Zemřelí
do 1 roku
Death within
1 year

Zemřelí
do 28 dnů
Death within
28 days

Okres
District

Zemřelí
do 1 roku
Death within
1 year

Zemřelí
do 28 dnů
Death within
28 days

na 1 000 živě narozených
per 1 000 live-births

na 1 000 živě narozených
per 1 000 live-births

Česká republika

3,39

2,02

Jablonec nad Nisou

1,22

1,22

Czech Republic

 

 

Liberec

5,60

4,35

Hl. m. Praha

1,93

0,84

Semily

2,70

1,35

Capital City of Prague

 

 

Královéhradecký kraj

2,22

1,67

Středočeský kraj

2,81

1,24

Královéhradecký region

 

 

Středočeský region

 

 

Hradec Králové

2,59

1,29

Benešov

4,54

1,13

Jičín

2,58

1,29

Beroun

3,61

2,41

Náchod

0,88

0,88

Kladno

4,28

1,83

Rychnov nad Kněžnou

-

-

Kolín

3,91

2,93

Trutnov

4,16

4,16

Kutná Hora

-

-

Pardubický kraj

2,85

2,24

Mělník

1,01

-

Pardubický region

 

 

Mladá Boleslav

3,36

0,84

Chrudim

4,87

2,92

Nymburk

3,16

-

Pardubice

3,40

3,40

Praha-východ

1,61

0,81

Svitavy

1,01

1,01

Praha-západ

3,28

2,46

Ústí nad Orlicí

2,11

1,41

Příbram

1,01

1,01

Vysočina

3,55

2,56

Rakovník

2,07

-

Vysočina region

 

 

Jihočeský kraj

3,42

2,12

Havlíčkův Brod

3,24

2,16

Jihočeský region

 

 

Jihlava

3,61

2,71

České Budějovice

2,79

1,12

Pelhřimov

4,46

2,97

Český Krumlov

1,49

1,49

Třebíč

4,31

3,45

Jindřichův Hradec

2,27

2,27

Žďár nad Sázavou

2,50

1,67

Písek

6,04

3,02

Jihomoravský kraj

2,96

2,15

Prachatice

4,01

2,00

Jihomoravský region

 

 

Strakonice

4,50

3,00

Blansko

-

-

Tábor

4,12

3,09

Brno-město

3,58

2,56

Plzeňský kraj

2,94

1,47

Brno-venkov

4,45

3,34

Plzeňský region

 

 

Břeclav

0,89

0,89

Domažlice

3,36

1,68

Hodonín

5,05

2,89

Klatovy

8,09

4,62

Vyškov

1,21

1,21

Plzeň-město

1,20

0,60

Znojmo

1,83

1,83

Plzeň-jih

3,10

1,55

Olomoucký kraj

3,23

1,62

Plzeň-sever

2,71

1,36

Olomoucký region

 

 

Rokycany

2,51

-

Jeseník

7,61

5,08

Tachov

-

-

Olomouc

3,98

1,77

Karlovarský kraj

3,98

2,32

Prostějov

2,84

1,90

Karlovarský region

 

 

Přerov

0,78

0,78

Cheb

3,18

-

Šumperk

3,37

0,84

Karlovy Vary

4,39

3,51

Zlínský kraj

3,00

1,59

Sokolov

4,29

3,22

Zlínský region

 

 

Ústecký kraj

7,45

4,47

Kroměříž

3,08

2,05

Ústecký region

 

 

Uherské Hradiště

2,95

2,21

Děčín

5,52

4,14

Vsetín

2,75

1,38

Chomutov

9,73

8,98

Zlín

3,18

1,06

Litoměřice

3,42

1,71

Moravskoslezský kraj

3,20

1,97

Louny

5,95

5,95

Moravskoslezský region

 

 

Most

9,23

4,19

Bruntál

2,04

2,04

Teplice

11,15

3,72

Frýdek-Místek

1,90

0,95

Ústí nad Labem

6,47

2,88

Karviná

2,47

1,24

Liberecký kraj

5,39

3,28

Nový Jičín

4,98

2,49

Liberecký region

 

 

Opava

1,68

1,68

Česká Lípa

9,98

4,54

Ostrava-město

4,89

3,06

Zdroj: ÚZIS ČR
Source: ÚZIS ČR

Tab. C1.5 Střední délka života při narození podle pohlaví, 1955–2005
Mean life expectancy at birth according to gender, 1955–2005

Rok
Year

Věk      Age

Muži      Male

Ženy      Female

1955

66,60

71,60

1960

67,90

73,40

1970

66,10

73,00

1980

66,80

73,90

1990

67,60

75,40

1995

69,70

76,60

2000

71,65

78,35

2005

72,90

79,10

Zdroj: ÚZIS ČR
Source: ÚZIS ČR

Tab. C1.6 Ukazatele potratovosti v r. 2004–2005
Abortion indicators, in 2004–2005

Rok
Year

Počet UPT na 100 potratů
Legally induced abortions
per 100 terminated
pregnancies

Počet potratů
na 100 narozených
Terminated pregnancies
per 100 births

Počet UPT na 1000 žen
ve věku 15–49 let
Legally induced abortions
per 1,000 women aged 15–49

2004

66,73

42,20

10,92

2005

66,09

39,05

10,50

Pozn.: UPT – umělá přerušení těhotenství
Note: UPT – legally induced abortions

Zdroj: ÚZIS ČR
Source: ÚZIS ČR

Tab. C1.7 Dispenzarizovaní pacienti pro alergie, 2001–2005
Followed up patients for allergic diseases, 2001–2005

Rok
Year

Atopická dermatitis
Atopic
dermatitis

Pollinosa
Pollinosis

Stálá
alergická rýma
Permanent
allergic cold

Astma
bronchiale
Asthma
bronchiale

Běžná variabilní
imunodeficience
Common variable
immunodefficiency

2001

57 683

271 479

122 121

88 299

-

2002

63 144

287 970

134 114

95 094

-

2003

68 634

302 822

143 376

106 712

-

2004

73 503

313 478

143 869

120 506

12 413

2005

81 927

326 237

151 866

185 509

16 976

Zdroj: ÚZIS ČR
Source: ÚZIS ČR

Tab. C1.8 Expozice karcinogenním PAU v r. 2005
Exposure to PAH carcinogens in 2005

Měsíc
Month

AIM Praha-Smíchov

AIM Praha-Libuš

AIM Brno

AIM Teplice

AIM Prachatice

k-PAU

B[a]P

k-PAU

B[a]P

k-PAU

B[a]P

k-PAU

B[a]P

k-PAU

B[a]P

1

8,317

1,453

5,220

0,980

.

.

6,824

1,597

6,485

1,489

2

14,622

2,608

17,190

3,110

12,561

2,246

13,096

3,231

17,101

3,965

3

10,730

2,004

10,610

2,030

9,707

1,884

6,187

1,458

4,277

0,951

4

5,541

1,097

5,480

0,990

4,382

0,760

4,843

1,166

2,122

0,493

5

1,608

0,302

1,270

0,170

1,020

0,229

1,062

0,198

0,691

0,129

6

0,798

0,138

0,510

0,110

0,555

0,111

0,903

0,127

0,600

0,100

7

0,792

0,127

 0,500

0,100

.

.

0,640

0,100

0,609

0,100

8

1,634

0,270

0,910

0,130

1,706

0,345

0,980

0,166

0,600

0,100

9

2,895

0,547

1,800

0,310

2,387

0,450

1,699

0,334

0,786

0,115

10

7,373

1,419

10,870

2,240

10,731

2,123

8,087

2,110

2,222

0,541

11

16,730

3,268

13,140

2,310

12,940

2,448

10,257

2,478

3,272

0,929

12

15,903

2,926

10,820

2,050

15,327

3,488

8,227

1,825

3,884

0,888

Celkem
Total

7,240

1,350

6,530

1,210

 7,330

1,480

5,230

1,230

3,550

0,810

Zdroj: ÚEM AV ČR
Source: ÚEM AV ČR

Tab. C1.9 Genotoxický potenciál extraktu směsi organických látek z prachových částic PM10
Genotoxic potential of an extract of a mixture of organic substances from PM10 dust particles

Zima
Winter

PM10

k-PAU

B[a]P

µg/m3

2000

62,6

24,7

3,5

2005

39,0

19,5

3,3

Zdroj: ÚEM AV ČR
Source: ÚEM AV ČR

Obr. C1.1 Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených podle okresů, 2004
Live births with congenital defects per 10 000 live births according to districts, 2004

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS