B6 - FYZIKÁLNÍ POLE

B6.1 Stav ozonové vrstvy nad územím ČR

Poznámky k obrázkům:

Obr. B6.1.1 Odchylky měsíčních průměrů celkového ozonu od dlouhodobých normálů, 1995–2005
Obr. B6.1.2 Roční průměry celkového ozonu, 1962–2005

Dobsonova jednotka, mezinárodně označovaná D.U., je množství ozonu obsažené ve vertikálním sloupci zemské atmosféry, které by po stlačení na 1013 hPa při teplotě 0 °C vytvořilo vrstvu silnou 0,001 cm. Např. celkové množství ozonu 300 D.U. by vytvořilo za uvedených podmínek vrstvu silnou 3 mm.

Dlouhodobý normál je vypočítaný z měření v ČHMÚ Hradec Králové za období 1961–1980 pomocí národního referenčního ozonového spektrofotometru D074.

B6.2 Radiační situace

Právní rámec pro systém radiační ochrany vytváří spolu s příslušnými prováděcími předpisy zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ze dne 24. ledna 1997, ve znění platných předpisů, který mimo jiné vymezuje i úkoly státu v systému monitorování radiační ochrany situace na území ČR. Tyto úkoly jsou odraženy v kompetencích a povinnostech Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), MF ČR, MO ČR, MV ČR, MZe ČR, MŽP ČR a držitelů povolení podle tohoto zákona. Součástí monitorovacího systému je celostátní radiační monitorovací síť, jejíž funkce a organizace je upravena vyhláškou SÚJB č. 319/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 27/2006 Sb.

Radiační monitorovací síť (RMS), která je koncipována jako soustava měřicích míst a systém prostředků odborně, technicky a personálně vybavených a organizačně propojených, zajišťuje monitorování radiační situace na území České republiky, včetně přenosu dat a správy informačního systému, za účelem:

RMS pracuje ve dvou režimech: v normálním režimu (obvyklá radiační situace), kdy je monitorování zaměřeno zejména na sledování časové a prostorové distribuce dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů ve složkách životního prostředí za účelem stanovení dlouhodobých trendů a včasného zjištění odchylek od nich; toto monitorování zároveň slouží k udržování organizační, technické a personální připravenosti složek monitorovací sítě k monitorování v případě vzniku či podezření na vznik radiační mimořádné situace, tj. monitorování v havarijním režimu; a v havarijním režimu, kdy je monitorování zaměřeno zejména na potvrzení vzniku radiační mimořádné situace, hodnocení vzniklé radiační situace a přípravu podkladů pro rozhodování o ochranných opatřeních, včetně určení území, kde jsou tato opatření z hlediska vzniklé radiační mimořádné situace doporučována, a na hodnocení účinnosti realizovaných ochranných opatření.

Ve složkách životního prostředí a potravních řetězců jsou monitorovány umělé radionuklidy, které tvoří významný podíl na jejich kontaminaci v případě radiační havárie a které se v nich vyskytují i v současné době (především v důsledků zkoušek jaderných zbraní a radiačních havárií) v měřitelných hodnotách:

V roce 2005 prováděly v normálním režimu monitorování radiační situace na území ČR tzv. stálé složky RMS:

1. Síť včasného zjištění (SVZ), kterou tvoří systém měřicích míst provádějících nepřetržité měření dávkového příkonu na území České republiky a neprodlené informování o případném zvýšení příkonu nad obvyklé hodnoty. Součástí SVZ je teledozimetrický systém, kterým jsou prostředky pro soustavné nepřetržité měření dávek, dávkových příkonů, aktivity radionuklidů a jejich časového integrálu, umístěné v prostorách jaderného zařízení. Jeho účelem je při radiační mimořádné situaci nebo podezření na ni zaznamenat a vyhodnotit únik radionuklidů do ovzduší a do vodotečí. Činnost SVZ zajišťují resorty SÚJB (SÚRO a Regionální centra SÚJB – RC), MŽP ČR (ČHMÚ) a prostřednictvím teledozimetrického systému i ČEZ, a. s.

2. Síť termoluminiscenčních dozimetrů (TLD), kterou je systém pro měření dávky záření gama a která se skládá:

3. Měřicí místa kontaminace ovzduší, kterými jsou prostředky pro měření dávkového příkonu a pro zajištění odběrů vzorků aerosolů a spadů a pro jednoduché stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích, provozovaných resorty SÚJB (SÚRO a RC), MŽP ČR (ČHMÚ) a ČEZ, a. s.

4. Měřicí místa kontaminace potravin, kterými jsou prostředky pro odběr vzorků a stanovení aktivity radionuklidů ve článcích potravních řetězců; činnost těchto měřicích míst je zajištěna resorty SÚJB (SÚRO a RC) a MZe ČR (Státní veterinární ústav Praha, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, VÚLHM) a ČEZ, a. s.

5. Měřicí místa kontaminace vody, kterými jsou prostředky pro odběr vzorků a stanovení aktivity radionuklidů ve vodě, říčních sedimentech a ve vybraných vzorcích vodních živočichů; činnost těchto měřicích míst je zajišťována resorty SÚJB (SÚRO a RC) a MŽP ČR (VÚV T.G.M. a ČHMÚ) a ČEZ, a. s.

6. Laboratorní skupiny a Centrální laboratoř monitorovací sítě, které zajišťují odběry vzorků z životního prostředí a provádějí spektrometrické, popř. radiochemické analýzy. Centrální laboratoř provádí rovněž měření vnitřní kontaminace osob.

Výsledky monitorování radiační situace jsou uvedeny podrobněji ve Zprávě o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2005 (Zpráva SÚJB), zveřejněné na internetové stránce SÚJB – www.sujb.cz. Ročenka obsahuje pouze výtah nejvýznamnějších výsledků.

Poznámky k tabulkám:

Tab. B6.2.2 Průměrné roční hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu Hx (nSv.h–1) a jejich směrodatné odchylky (s) naměřené lokálními sítěmi TLD, 2001–2005

V r. 2005 nebyl zaznamenán žádný mimořádný únik radionuklidů do životního prostředí, rovněž nebylo na žádném z měřicích míst zaznamenáno překročení stanovených vyšetřovacích úrovní. Variace v hodnotách dávkového příkonu jsou způsobovány fluktuacemi přírodního pozadí.

Tab. B6.2.3 Objemová, plošná a hmotnostní aktivita 137Cs v ovzduší v aerosolech, spadech a vybraných potravinách v r. 2005

V r. 2005 nebyly zaznamenány žádné závažné odchylky v obsahu umělých radionuklidů od dlouhodobých průměrů. Objemové aktivity 137Cs v ovzduší činily maximálně jednotky µBq.m–3. Část aktivity 137Cs v ovzduší pochází z globálního spadu, který je důsledkem dřívějších jaderných zkoušek, část z havarované JE v Černobylu.

Tab. B6.2.4 Objemová aktivita 3H, 90Sr, 137Cs v pitné vodě z vybraných zdrojů v r. 2005

Objemové aktivity 137Cs i 90Sr v pitné vodě jsou velmi malé (desetiny až jednotky mBq.l–1), případně pod mezí detekovatelnosti. Objemové aktivity 3H jsou rovněž nízké, dosahují jednotek Bq.l–1 a v průběhu času se výrazně nemění.

Tab. B6.2.5 Objemová aktivita 3H, 90Sr, 137Cs v povrchové vodě z vybraných zdrojů v r. 2005

Objemové aktivity všech monitorovaných radionuklidů jsou nízké. Nevýznamné zvýšení objemové aktivity 3H v řekách Vltavě, Dyji a Moravě je způsobeno výpustmi z jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

Tab. B6.2.6 Objemová, plošná a hmotnostní aktivita 137Cs ve vzdušném aerosolu, spadech a vybraných potravinách v okolí JE Dukovany v r. 2005
Tab. B6.2.7 Objemová, plošná a hmotnostní aktivita 137Cs ve vzdušném aerosolu, spadech a vybraných potravinách v okolí JE Temelín v r. 2005

Podobně jako v jiných letech ve složkách/komoditách životního prostředí a potravních řetězců v okolí jaderných elektráren nebyly nalezeny významné rozdíly v obsahu radionuklidů ve srovnání s ostatními částmi území ČR.

Na celotělovém počítači SÚRO v Praze pokračovalo i v r. 2005 monitorování vnitřní kontaminace 137Cs u referenční skupiny celkem 29 osob (12 mužů, 17 žen), převážně obyvatel Prahy ve věku od 24 do 66 let. Průměrná aktivita 137Cs v těle jedné osoby byla na základě těchto měření odhadnuta na 26 Bq.

Stejně jako v uplynulých letech byl proveden celostátní průzkum vnitřní kontaminace 137Cs prostřednictvím měření aktivity 137Cs vyloučeného močí za 24 hodiny. Bylo sledováno 32 žen a 27 mužů, kteří svými stravovacími návyky představují zhruba průměrnou populaci. Průměrná hodnota aktivity 137Cs, vyloučená močí za 24 hodin, byla 0,22 Bq a tomu odpovídající přepočtený průměrný obsah (retence) aktivity 137Cs v těle 36 Bq.

Odhad úvazku efektivní dávky, založený na výsledcích celostátního průzkumu, je pro 137Cs roven 1,3 µSv. Meziroční změny vnitřní kontaminace 137Cs jsou téměř nepozorovatelné, obdobně jako tomu bylo v delším časovém období po zkouškách jaderných zbraní v atmosféře.

Výsledky monitorování výpustí jaderných elektráren Temelín a Dukovany do ovzduší a vodotečí a okolí těchto elektráren v r. 2005 ukázaly, že celkové výpusti radionuklidů do ovzduší z JE Dukovany činily pouze 0,42 % a z JE Temelín 2,02 % z autorizovaných limitů; celkové výpusti radionuklidů do vodotečí z JE Dukovany činily 30,70 % a z JE Temelín 42,60 % autorizovaných limitů (podrobné výsledky – viz rovněž zpráva ČEZ, a. s., na stránce – www.cez.cz).

B6.3 Radonové riziko

Expozice obyvatel dceřiným produktům radonu v ovzduší budov se v ČR, v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, posuzuje podle dlouhodobého (ročního) průměru objemové aktivity radonu (dále OAR) v ovzduší místností. Jak ukázal výběrový průzkum OAR v bytovém fondu, patří Česká republika s průměrnou hodnotou OAR = 116 Bq.m–3 ke státům s nejvyšší expozicí obyvatelstva dceřinými produkty radonu v celosvětovém měřítku.

V r. 1999 byla zahájena další etapa tzv. Radonového programu schválená usnesením vlády ČR č. 538 ze dne 31. května 1999 – o Radonovém programu ČR, novelizovaném v důsledku změny územní správy usnesením č. 970 ze dne 7. října 2002. V rámci této etapy pokračuje vyhledávání objektů se zvýšeným rizikem radonu a nadále je poskytován státní příspěvek na realizaci protiradonových opatření u bytů a domů, školských zařízení a veřejných vodovodů. V r. 2005 byla zpracována Zpráva o plnění úkolů Radonového programu ČR za léta 2000–2004, která byla v listopadu 2005 předložena pro informaci vládě ČR.

Česká republika patří – rozsahem vyhledávacího programu i prováděním protiradonových opatření – k zemím s nejrozvinutějším radonovým programem na světě.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B6.3.1 Výsledky programu na vyhledávání domů s vyšším radonovým rizikem, 1995–2005

Od začátku průzkumu do konce r. 2005 (včetně výsledků z 80. let) bylo provedeno měření ve více než 150 000 bytech, zejména v rodinných domech, z toho ve více než 25 000 z nich byly zjištěny hodnoty OAR, které přesahují hodnotu 400 Bq/m3 (tj. směrnou hodnotu pro zásah, která je stanovena vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb.). V roce 2005 bylo takových domů/bytů identifikováno 691.

Tab. B6.3.2 Radonový program – počet provedených protiradonových opatření v jednotlivých typech objektů, 2000–2005

V přehledu nejsou uvedeny počty objektů z rynholeckého škvárobetonu ozdravených nebo vykoupených státem, které byly zahrnuty do údajů ve Statistické ročence životního prostředí České republiky 1996. Nejsou započítány rozestavěné objekty a zařízení, ale pouze ty, kde byla v daném roce ozdravná opatření kolaudována.

Po r. 1998 došlo při poskytování státního příspěvku na zjišťování rizik vyplývajících z přítomnosti radonu ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na realizaci protiradonových opatření k několika změnám. Zatímco do r. 1997 se vycházelo z nejvyšší koncentrace radonu v pobytové místnosti objektu, od r. 1998 se vycházelo pro přiznání státního příspěvku z průměrné koncentrace radonu v pobytovém prostoru nad 400 Bq.m–3.

Od r. 2003 se státní příspěvek poskytuje podle vyhlášky č. 107/2003 Sb., v případě domů/bytů až po překročení úrovně průměrné objemové aktivity radonu 1000 Bq.m–3, v případě vybraných objektů pro děti a mládež 400 Bq.m–3. Zároveň byla zavedena důslednější kontrola čerpání státního příspěvku tím, že jeho proplacení je vázáno na provedení ozdravných opatření a prokázání jeho účinnosti kontrolním měřením.

V r. 2005 byly zpracovány vyhlášky MF ČR č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a na snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování, a SÚJB č. 462/2005 Sb., o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů, které vstoupily v platnost 1. 1. 2006.

Obr. B6.3.1 Mapování radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000

V r. 2005 zpracovala Česká geologická služba ve spolupráci s firmami z Asociace Radonové Riziko 29 map radonového indexu geologického podloží, čímž počet dokončených map pokryl celé území České republiky (tj. 214 mapových listů). Mapování bylo soustředěno do oblasti jihovýchodní Moravy. Mapy byly vytištěny a předány Ministerstvu životního prostředí, Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a do archivu České geologické služby. Kromě tištěné formy byly všechny dokončené mapy převedeny na interaktivní CD-ROM a byly zpřístupněny pro veřejnost na internetových stránkách www.geology.cz. Česká republika je tak první zemí v Evropě, jejíž území je kompletně pokryto detailními mapami radonového rizika. Výsledky mapování se tak stanou solidním základem pro připravovanou Evropskou mapu radonového rizika.

Obr. B6.3.2 Geometrické průměry radonu (OAR) v obcích podle radonového indexu podloží

Ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany byly mapy použity jako vodítko pro přednostní umísťování stopových detektorů do oblastí vysokého radonového indexu v podloží. Srovnáním existujících dat měření radonu v objektech a radonového indexu podloží byly potvrzeny rozdíly v distribuci geometrických průměrů radonu v obcích podle predikce kategorie radonového indexu. Blízké typy distribuce mezi oblastmi nízkého a přechodného radonového indexu byly vysvětleny kombinací nižších hodnot koncentrace radonu a vyšší průměrné propustnosti na nízkém indexu. Oblasti přechodného indexu jsou charakterizovány naopak vyšší koncentrací radonu v podloží a nižší propustností, která blokuje pronikání radonu do objektů. Zvýšená frekvence vyšších geometrických průměrů v obcích byla potvrzena u střední a vysoké kategorie radonového indexu podloží. Výsledky výzkumu jsou využívány pro stanovení další strategie vyhledávání objektů překračujících směrnou hodnotu radonu.

B6.4 Hluk

Hluk v životním prostředí je v čase velmi proměnlivý, protože je asi z 85 % způsobován dopravou. Pro popis akustické situace v životním prostředí se používá jako deskriptor ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq. Ekvivalentní hladina proměnného akustického tlaku má v daném časovém intervalu stejnou číselnou hodnotu jako akustický tlak v čase ustálený, vyjadřuje se v decibelech (dB). Roztřídění do hladinových intervalů po 5 dB odpovídá praxi OECD, limitní hodnoty stanovuje svými předpisy MZ ČR.

V ČR nebyl hluk v prostředí až dosud soustavně monitorován tak, jak je tomu ve všech ostatních zemích OECD. Výsledky konkrétních měření byly vesměs pořizovány pro jiné cíle a dílčí potřeby.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B6.4.2 Průměrné hodnoty hlukového ukazatele Ldvn (den + večer + noc) ve vybraných městech, 2000–2005

Data z monitoringu Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku, který provádí SZÚ (Centrum hygieny životního prostředí), jsou sebrána z 19 měst ČR a jedná se o hodnoty ekvivalentní hladiny denní a noční a hlukového ukazatele Ldvn. V každém městě se sleduje vybraná jedna relativně hlučná a jedna relativně tichá lokalita. V každé lokalitě se měří hluk pětkrát ročně. Tyto výsledky jsou potom aritmeticky zprůměrňovány.

B6.5 Neionizující elektromagnetická záření a elektrická a magnetická pole

Hygienické limity pro oblast neionizujícího záření určuje nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Převzalo beze změn limity ze směrnice komise ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením), které jsou zároveň zakotveny ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004, a zahrnuje elektromagnetická pole z intervalu frekvencí od nuly (statická elektrická a statická magnetická pole) až po elektromagnetická záření s frekvencemi do 1,7.1015 Hz (krátkovlnná hranice ultrafialového záření). Pro nízké a rádiové frekvence nařízení stanoví nejvyšší přípustné hodnoty pro dozimetrické veličiny – hustotu elektrického proudu indukovaného v těle a pro měrný absorbovaný výkon – a současně stanoví referenční hodnoty pro parametry elektromagnetického pole, jejichž dodržení zaručuje, že nejvyšší přípustné hodnoty nemohou být překročeny. Pro obyvatelstvo („ostatní osoby“) jsou tyto hodnoty nižší než pro zaměstnance (viz tab. B6.5.3). Pro infračervené, viditelné a ultrafialové záření jsou stanoveny jen nejvyšší přípustné hodnoty, stejné pro ostatní osoby i pro zaměstnance.

Intenzity elektrických a magnetických polí a elektromagnetického záření překračující referenční hodnoty nebo nejvyšší přípustné hodnoty se vyskytují například v bezprostřední blízkosti antén silných vysílačů a v některých speciálních provozech, kde jsou vodiče protékané velmi vysokými proudy, například u nízkofrekvenčních indukčních pecí a některých typů svařovacích aparatur. U drátů vzdušných vedení vysokého napětí klesne i při maximálním přenášeném výkonu magnetická indukce na hodnotu 100 mikrotesla (referenční hodnota pro ostatní osoby při frekvenci 50 Hz) již ve vzdálenosti rovné přibližně 2 m od kteréhokoli z vodičů.

I v místech, kde nejsou překročeny hygienické limity, může přítomnost neionizujících elektromagnetických polí a záření nepříznivě působit na životní prostředí. Například v noci, kdy jsou oči přizpůsobeny tmě, je pohled do světla některých nevhodně řešených technických zdrojů s velkým jasem velmi nepříjemný a zhoršuje také prostředí pro noční živočichy, ptáky a hmyz v to počítaje. Nízkofrekvenční magnetické pole generované proudy protékajícími silovými kabely, jaké vedou například pod chodníky z měníren k trolejím tramvají, ruší i při hodnotách řádově nižších, než jsou hygienické limity, obraz na obrazovkách televizních přijímačů a počítačových monitorů s vakuovou obrazovkou a zhoršuje tím pohodu bydlení i podmínky pro práci.

Další a podrobnější informace o fyzikálním prostředí lze získat v následujících zdrojích:

„Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí“ (periodická souhrnná zpráva), vydal SZÚ Praha,
„Praha – životní prostředí“ (periodické ročenky), vydal IMIP Praha,
http://www.hygpraha.cz/odbory/oddeleni1.htm,
archiv Státního zdravotního ústavu, viz též http://www.szu.cz,
„Radiační situace na území České republiky“ (periodické ročenky), vydal SÚRO Praha, http://www.suro.cz.

B6 - PHYSICAL FIELDS


B6.1 Condition of the Ozone Layer over the Czech Republic

Notes for Figures:

Fig. B6.1.1 Deviations of the total ozone monthly averages from the long-term normal values, 1995–2005
Fig. B6.1.2 Annual average total ozone, 1962–2005

The Dobson unit, internationally abbreviated to D.U., is the amount of ozone contained in a vertical column of the Earth’s atmosphere, that would form a layer 0.001 cm thick at a pressure of 1013 hPa and a temperature of 0 °C. For example, a total amount of ozone equal to 300 D.U. would form a layer 3 mm thick under these conditions.

The long-term normal value is calculated from measurements by ČHMÚ in Hradec Králové for the period 1961–1980 by the national reference ozone spectrophotometer D074.

B6.2 Radiation Situation

The legal foundation for the system of radiation protection consists, together with the relevant implementing regulations, Act No. 18/1997 Coll., on peaceful utilization of nuclear energy and ionising radiation (the Atomic Act), of January 24, 1997, as amended, which among other things, defines the tasks concerning the monitoring of radiation situation in the territory of the CR. These tasks are reflected in the competences and obligations of the State Office for Nuclear Safety (SÚJB), MF ČR, MO ČR, MV ČR, MZe ČR, MŽP ČR and licensees under this Act. A part of the radiation monitoring system also consists in the National Radiation Monitoring Network, whose function and organization are defined by Decree No. 319/2002 Coll. as ammended by Decree No. 27/2006 Coll.

The Radiation Monitoring Network (RMN), which is conceived as a system of monitoring points and a system of the facilities scientifically, technically and personally equipped, which are organisationally interconnected, ensures a monitoring of radiation situation on the territory of the Czech Republic including the data transfer and the information system management, for the purpose of:

  • evaluation of radiation situation for the needs of monitoring and assessing the state of exposure,
  • making decisions on the countermeasures to reduce or avert exposure in case of a radiation accident,
  • international exchange of information and data about a radiation situation, and
  • public release and promotion of data and information about the radiation situation in the territory of the Czech Republic.

The monitoring network operates in two modes: in the normal mode of operation (normal radiation situation), in which monitoring is mainly concentrated on the observation of time and spatial dose distributions, dose rates and radionuclide concentrations in the environmental components for the purpose of determining long-term trends and early detection of any variations from these trends; this monitoring also serves for maintaining the organisational, technical and personal preparedness of RMN components for monitoring in the event of emergency or suspicion of it; and in the emergency mode of operation (radiation emergency), when the monitoring is mainly concentrated on confirmation of the occurrence of a radiation emergency, evaluation of the radiation situation that has ocurred and the preparation of data for making decision on countermeasures, including specification of the areas where the countermeasures shall be recommended, and evaluation of the efficiency of the protective countermeasures being implemented.

Concerning the environment and food-chains, artificial radionuclides, which create an important part of contamination in case of radiological accident and which occur there (esp. due to nuclear weapons tests and radiological accidents) in measurable amounts, are monitored. This means:

  • in the atmosphere 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 85Kr, 3H, 14C,
  • in foodstuff 137Cs, 90Sr, 3H,
  • in human bodies 137Cs.

In 2005, radiation monitoring on the territory of the CR was carried out in the normal mode by the “regular” components, which are:

1. The Early Warning Network (EWN) which is composed of a system of monitoring points which perform continuous measurement of dose rates in the territory of the Czech Republic and give immediate information about a possible increase in dose rates above the normal value; a part of the EWN is a teledosimetric system which includes the equipment for systematic and continuous measurements of doses, dose rates, radionuclide concentrations and their time integrals at the site of a nuclear installation to record and evaluate releases in to the atmosphere and watercourses during any radiological emergency or a suspicion on radiological emergency. EWN activities are ensured by departments of SÚJB (SÚRO and Regionální centra SÚJB – RC) and MŽP ČR (Czech Hydrometeorological Institute – ČHMÚ) and the nuclear power plant (NPP) licensee, i. e. ČEZ, plc. by means of the teledosimetric system.

2. The thermoluminescent dosimeter network, which is a system for gamma dose measurements in the territory of the Czech Republic; this network is composed of:

  • the territorial network operated by the department of SÚJB,
  • the local network, i. e. measuring points in the vicinity of NPPs, operated by the department of SÚJB and ČEZ, plc.

3. Air contamination monitoring points, which are provided with the equipment for dose rate measurements, aerosol and fallout sampling, and simple radionuclide concentration evaluation in these samples; these monitoring points are operated by the departments of SÚJB (SÚRO and SÚJB – RC), of MŽP ČR (ČHMÚ) and by ČEZ, plc.

4. Foodstuff contamination monitoring points, which are provided with the equipment to determine the radionuclide concentrations in food chains; these measuring points activities are ensured by the departments of SÚJB (SÚRO and SÚJB – RC) and by MZe ČR (State Veterinary Institute, Czech Agriculture and Food Inspection Authority, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Forestry and Game Management Research institute) and ČEZ, plc.

5. Water contamination monitoring points which are provided with the equipment for the evaluation of radionuclide concentrations in water, river sediments and fish samples; these measuring points activities are ensured by the departments of SÚJB (SÚRO and SÚJB – RC), of MŽP ČR (T.G.M. Water Research Institute and ČHMÚ) and by ČEZ, plc.

6. Laboratory groups and Central monitoring network laboratory that take the environmental samples and perform their spectrometric and/or radiochemical analyses. Central laboratory performs measurements of human internal contamination as well.

Results of radiation monitoring are performed in more detail in the Annual Report of the State office for nuclear safety – 2005 – (“SUJB Report”) displayed on website www.sujb.cz. The Statistical Environmental Yearbook contains an extract of the SUJB Report.

Notes for Tables:

Tab. B6.2.2 Mean annual photon dose equivalent rate values Hx (nSv.h–1) and their standard deviations (s) measured by the local TLD networks, 2001–2005

In 2005, no release of radionuclides into the environment was detected and no oversteps of stated intervention levels were registered at any of the monitoring sites. The variations in dose rate values are caused by fluctuations of the natural background.

Tab. B6.2.3 Volume, surface and mass activities of 137Cs in atmospheric aerosol, fallout and in selected foodstuffs in 2005

In 2005, there were no serious deviations in the content of artificial radionuclides from the long-term average. A part of the activity of 137Cs in atmosphere originates from global fallout, which is a consequence of earlier nuclear testing and partly from the accident at the Chernobyl NPP. The volume activity of 137Cs amounted to some µBq.m–3 at most.

Tab. B6.2.4 Volume activities of 3H, 90Sr, 137Cs in drinking water from selected sources in 2005

Volume activity of 90Sr and 137Cs is very low (tenths to units of mBq.l–1) or below the detection limit. Volume activity of 3H is also low, reaching values of units of Bq.l–1, and does not change considerably much over time.

Tab. B6.2.5 Volume activities of 3H, 90Sr, 137Cs in surface waters from selected sources in 2005

The volume activities of all monitoring radionuclides are low. Slightly higher values for the Vltava, Dyje and Moravia rivers are due to the effluents from the NPP at Dukovany and Temelín.

Tab. B6.2.6 Volume, surface and mass activities of 137Cs in atmospheric aerosol, fallout and in selected foodstuffs in the vicinity of the Dukovany nuclear power plant in 2005
Tab. B6.2.7 Volume, surface and mass activities of 137Cs in atmospheric aerosol, fallout and in selected foodstuffs in the vicinity of the Temelín nuclear power plant in 2005

As in the preceding years, no remarkable differences between radionuclide contamination of components/commodities of the environment and food-chains taken from the nuclear power plants vicinities or other areas of the Czech Republic were found.

Monitoring of the internal exposure with 137Cs in a reference group of 29 persons (12 men, 17 women), mostly inhabitants of Prague, age 24 to 66 years continued on the whole body counter of the SÚRO in Prague in 2005 year. The mean activity in a body of one person estimated on the basis of these measurements was 26 Bq.

As in previous years, a nationwide survey of 137Cs internal exposure was carried out by means of measurements of 137Cs activity excreted in 24 hour urine samples. The samples of urine from a group of 32 women and 27 men whose nutritional habits approximately represented the general population, were analysed.

The average activity of 137Cs excreted in 24 hour urine samples was equal to 0.22 Bq. The calculated average content (retention) of 137Cs activity in a body under the assumption of continuous constant intake of 137Cs, amounts to 36 Bq.

Assessment of the committed effective dose based on the results of the nationwide survey is equal to 1.3 µSv for 137Cs. Changes in 137Cs internal contamination during a year are almost negligible, analogous to the longer time period after the tests of nuclear weapons in the atmosphere.

The results of monitoring discharges at the Temelín and Dukovany nuclear power plants into the atmosphere, water, and surroundings of these power plants in 2005 showed that the Dukovany power plant released only 0.42 % of the authorized limits into the atmosphere and Temelín released 2.02 %; liquid discharges released from the Dukovany power plant reached 30.70 % of the authorized limits and, from Temelín, 42.60 %. (for more detail see the website: www.cez.cz).

B6.3 Radon Risk

Exposure of the population to radon decay products in buildings in the Czech Republic is in compliance with Decree 307/2002 Coll., on radiation protection, evaluated as the long-term annual mean of radon concentration in the indoor environment (nearing after “OAR”). As was shown in a survey of radon levels in dwellings, the Czech Republic, with its mean value of radon concentration – OAR – 116 Bq.m–3, is one of the countries in the world with the highest exposure of the population to radon decay products.

In 1999, another stage of the Radon Programme was launched; this program was approved by Government Decision No. 538 from May 31, 1999, concerning the Radon Programme of the Czech Republic, and was amended by Decision No. 970 of October 7, 2002. This stage required the continuation of the survey of homes with an elevated radon risk and continued to provide a state contribution for remediation in residences, school facilities, and the public water system. In November 2005, the Report on fulfilment of objectives established by the Radon Programme of the CR for the period 2000–2004 was submitted to the Czech Government.

Thanks to the extent of its search programmes and remediation programmes, the Czech Republic belongs among the countries with the most highly developed radon programmes in the world.

Notes for Tables and Figures:

Tab. B6.3.1 Results of the programme to identify buildings with elevated radon risk, 1994–2005

In the period up to 2005, an indoor radon survey was carried out in more than 150 000 flats or residential houses. In more than 25 000 of them, OAR values higher than 400 Bq.m–3 were found (the intervention level set by Decree of SÚJB No. 307/2002 Coll.). In 2005, a total of 691 such dwellings were identified.

Tab. B6.3.2 Radon Program – number of anti-radon measures implemented in individual types of buildings, 1999–2005

The survey does not include the number of buildings made from Rynholec slag-concrete decontaminated or purchased by the state, which were included in the data in the Environmental Statistical Yearbook for the Czech Republic in 1996. The information does not include uncompleted buildings and facilities, but only those that passed building inspections in the given year.

After 1998, the system of granting state financial support for identification of risk emerging from radon occurrence in living space and drinking water for public supply and relevant remedial measures was amended. Whilst till 1997, a maximum radon concentration in residential rooms was decisive, from 1998, an average radon concentration higher than 400 Bq.m–3 formed the basis for allocation of state assistance.

Since 2003, according to Decree No. 107/2003 Coll., financial support has been granted only for a level of 1000 Bq.m–3 of average radon volume activity or, in case of specific buildings for children and adolescents, the level of 400 Bq.m–3 was decisive. Simultaneously, more consistent control of use of a state contribution was introduced in that is payment is dependent on performance of remedial measures and demonstration of their effectiveness by control measurements.

In 2005, new Decree of Ministry of Finance No. 461/2005 Coll. on the procedure for providing subsidies intended for introduction of measures leading to a reduction of indoor exposure to natural radionuclides and a reduction of natural radionuclide concentration in drinking water appointed for public supply, and Decree of the SÚJB No. 462/2005 Coll. on distribution and collection of dosimeters serving for survey of buildings with higher level of exposure from natural radionuclides, were prepared. Both of them entered into force on 1 January 2006.

Fig. B6.3.1 Mapping of the radon index in the geological bedrock on a ratio scale 1 : 50 000

In 2005, the Czech Geological Survey, in cooperation with companies from the Radon Risk Association, prepared 29 maps of the radon index of the geological basement, increasing the number of completed maps to 214 map sheets covering the entire area of the Czech Republic. The mapping was concentrated in the areas of south-eastern Moravia. The maps were printed and submitted to the Ministry of the Environment, State Office for Nuclear Safety and the archives of the Czech Geological Survey. In addition to the printed forms, all the completed maps were also transferred to interactive CD-ROM and made available to the general public on the web site www.geology.cz. The Czech Republic has thus become the first country in Europe with complete coverage by radon risk maps on a detailed scale. The results of the mapping programme will form a solid base for the European radon map (in preparation).

Fig. B6.3.2 Geometric means of indoor radon in municipalities based on the radon index of bedrock

In cooperation with the National Radiation Protection Institute, maps were used as guides for preferential location of trace detectors on areas with high radon indices in the bedrock. Comparison of the existing data on radon measurements in the buildings and the radon index for the bedrock confirmed the differences in distribution of the radon geometric means in municipalities according to the prediction of the radon index categories. Similar types of distribution between areas with low and transitional radon indices were explained in terms of a combination of lower radon concentration values and higher relative permeability at a lower index. On the other hand, areas with a transitional index are characterized by a higher radon concentration in the bedrock and lower permeability, which prevents penetration of radon into buildings. The elevated frequencies of higher geometric means in municipalities were confirmed for the medium and high categories of bedrock radon indices. The results of the research are employed to decide on future strategy in searching for buildings exceeding the radiation guideline values.

B6.4 Noise

Noise in the environment is very variable over time, due to the fact that about 85 % is caused by transportation. Thus, a description of acoustic conditions in the environment employs the equivalent level of acoustic pressure A, LAeq as a descriptor. The equivalent level of variable acoustic pressure for a given time interval has the same numerical value as the acoustic pressure at steady state and is expressed in decibels (dB). Classification in 5 dB intervals corresponds to OECD practice; the Ministry of Health of the Czech Republic sets limiting values in its regulations.

Noise in the environment has so far not been consistently monitored in the Czech Republic as in the other OECD countries. The results of specific measurements are mostly obtained for other purposes and individual needs.

Notes for the tables and figures:

Tab. B6.4.2 Average values of the hourly noise indicator Ldvn (day + evening + night) in selected cities, 2000–2005

Data from the Health Consequences and Disturbing Effects of Noise monitoring project, performed by the National Health Institute (Environmental Hygiene Centre) are taken from 19 cities in the CR and are the values of the equivalent levels of daytime and night-time noise indicators Ldvn. One relatively noisy and one relatively quiet location are monitored in each city. The noise level is measured five times annually in each location. The results are then averaged arithmetically.

B6.5 Nonionizing Electromagnetic Radiation and Electrical and Magnetic Fields

Heath protection guidelines in the Czech Republic are specified in Government Regulation No. 480/2000 Coll., on protection of health against nonionizing radiation. It adopted without any change the guidelines published in 1998 by ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection). These guidelines are included in Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004. This encomposses electromagnetic fields in the frequency range from zero (static electric and static magnetic fields) up to electromagnetic radiation with frequencies of 1.7 . 1015 Hz (the short wave edge of ultraviolet radiation). Basic limits for exposure to low frequency and radiofrequency fields have been set for induced current density and for specific absorption rates (SAR) in the body. At the same time, reference levels which, if not exceeded, ensure that the basic limits cannot be exceeded, have been introduced for field intensities and power densities. For the general public, both basic limit values and reference levels are lower than for employees (see tab. B6.5.3). For infrared, visible and ultraviolet radiation, only basic limits are set, without distinguishing between employees and the general public.

Electric and magnetic fields higher than the set reference values or basic limit values can be found, for example, near the antennas of high-power transmitters and near special devices with conductors carrying strong low-frequency currents, e.g. induction ovens or some types of welding machines. Near high-voltage power lines, the magnetic induction falls to the reference value for general public (100 microtesla) at a distance of about two metres from the conductor, even at maximum transmitted power.

Nevertheless, even in places where the hygienic limits are not exceeded, fields and radiation may sometimes have an unfavourable impact on the environment. For example, at night, when the eyes are accustomed to darkness, some technical light sources with high brightness may cause an unpleasant feeling to humans and, certainly, negatively influence living conditions for nocturnal animals like owls, bats and insects. Low-frequency and slowly varying magnetic fields generated by currents flowing through underground power cables disturb the picture on vacuum ray tubes used in TV sets and PC monitors even at values an order of magnitude lower than the hygienic limits, thus worsening well-being and working conditions.

Further, more detailed information can be obtained from the following sources:

National Institute of Public Health – The system of monitoring the state of health of the population of the Czech Republic in relation to the environment (periodical summary report)
IMIP Prague – Prague – Environment (periodic yearbooks)
http://www.hygpraha.cz/odbory/oddeleni1.htm
Archive of the National Institute of Public Health, see also http://www.szu.cz
“Report on radiation situation on the territory of the Czech Republic” (periodical summary report), http://www.suro.cz.


B6.2  Radiační situace
          Radiation Situation

Tab. B6.2.1 Čtvrtletní průměry příkonu fotonového dávkového ekvivalentu Hx (nSv.h–1) a jejich směrodatné odchylky (s) stanovené teritoriální sítí termoluminiscenčních dozimetrů v r. 2005
Quarterly average photon dose equivalent Hx rate (nSv.h–1) and its standard deviations (s), measured by the territorial TLD network in 2005

Region

Hl. m. Praha
Capital City
of Prague

Středočeský
Středočeský

Jihočeský
Jihočeský

Plzeňský
Plzeňský

Karlovarský
Karlovarský

Počet měřících míst         Number of measuring points

13

25

25

17

8

Hx ± s

I/2005

118 ± 15

128 ± 36

141 ± 24

114 ± 22

106 ± 31

II/2005

112 ± 11

127 ± 38

142 ± 19

130 ± 17

126 ± 25

III/2005

117 ± 13

129 ± 37

142 ± 15

121 ± 18

111 ± 26

IV/2005

119 ± 11

131 ± 38

133 ± 17

121 ± 20

109 ± 24

Region

Ústecký
Ústecký

Liberecký
Liberecký

Královehradecký
Královehradecký

Pardubický
Pardubický

Vysočina
Vysočina

Počet měřících míst         Number of measuring points

16

8

12

6

14

Hx ± s

I/2005

106 ± 27

107 ± 33

113 ± 17

133 ± 38

143 ± 29

II/2005

112 ± 20

123 ± 21

117 ± 13

136 ± 34

137 ± 19

III/2005

105 ± 18

110 ± 18

113 ± 10

133 ± 27

139 ± 24

IV/2005

107 ± 22

120 ± 31

114 ± 8

136 ± 36

132 ± 22

Region

Jihomoravský
Jihomoravský

Olomoucký
Olomoucký

Zlínský
Zlínský

Moravskoslezský
Moravskoslezský

  

Počet měřících míst         Number of measuring points

12

9

7

12

  

Hx ± s

I/2005

122 ± 18

107 ± 18

107 ± 14

107 ± 20

   

II/2005

115 ± 14

107 ± 11

102 ± 6

109 ± 12

   

III/2005

108 ± 13

98 ± 14

97 ± 6

102 ± 10

   

IV/2005

110 ± 17

103 ± 13

99 ± 7

104 ± 11

   

Pozn.: Hx – průměrná hodnota, s – směrodatná odchylka
Notes: H
x – average value, s – standard deviation

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.2 Průměrné roční hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu Hx (nSv.h–1) a jejich směrodatné odchylky (s) naměřené lokálními sítěmi TLD, 2001–2005
Mean annual photon dose equivalent rate values Hx (nSv.h–1) and their standard deviations (s), measured by the local TLD networks, 2001–2005

Oblast/Area

JE Dukovany/NPP Dukovany

JE Temelín/NPP Temelín

Pracoviště
Relevant workplaces

LRKO

SÚRO/RC Brno

LRKO

SÚRO/RC
Č. Budějovice

Počet měřících míst
Number of measuring points

37

12

34

9

 

Hx ± s

2001

95 ± 15

131 ± 14

112 ± 12

131 ± 14

2002

97 ± 17

117 ± 22

119 ± 13

133 ± 14

2003

98 ± 18

120 ± 21

119 ± 11

138 ± 10

2004

93 ± 21

126 ± 23

115 ± 12

142 ± 15

2005

82 ± 21

115 ± 20

127 ± 14

128 ± 12

Pozn.: Hx – průměrná hodnota, s – směrodatná odchylka
Položky typu SÚRO/RC při specifikaci pracoviště znamenají, že SÚRO provádí měření a zpracování výsledků, RC zajišťuje rozvoz a svoz dozimetrů.
Měřicí místa LRKO v okolí JE Dukovany jsou ve výšce 3 m nad úrovní terénu, zatímco všechna ostatní měřicí místa teritoriální i lokálních sítí TLD jsou ve výšce 1 m.

Note: Hx – average value, s – standard deviations
SÚRO/RC items means that SÚRO performs measurements and data processing and RC provides transport of dosemeters to/from measuring points.
LRKO measuring points in the vicinity of NPP Dukovany have been placed at a height of 3 m above the ground level, while other measuring points of both territorial and local networks are at a height of 1 m.

Zdroj: SÚRO/SÚJB
Source: SÚRO/SÚJB

Tab. B6.2.3 Objemová, plošná a hmotnostní aktivita 137Cs v ovzduší v aerosolech, spadech a vybraných potravinách v r. 2005
Volume, surface and mass activities of 137Cs in atmospheric aerosol, fallout and in selected foodstuffs in 2005

Složka
Component

Jednotka
Unit

Střední
hodnota
Mean value

Rozpětí naměřených
hodnot nebo
95% meze tolerance2)
Range of measured
values or
95% tolerance limit
2)

Počet
měření
Number of
measurements

Z toho
MVA1)
Of which,
MSA
1)

Aerosoly
Aerosols (SPM)

Bq.m–3

8,9E-07

3,1E-08 – 5,4E-062)

522

277

Spady/Fallout

Bq.m–2

4,2E-02

8,6E-04 – 3,7E-012)

93

30

Mléko3)/Milk3)

Bq.l–1

 

< 5,0E-03 – 9,3E-01

119

102

Maso hovězí
Beef

Bq.kg–1

 

< 4,0E-02 – 4,0E+00

191

94

Maso vepřové
Pork

Bq.kg–1

 

< 3,1E-02 – 2,4E-01

118

43

Drůbež/Poultry

Bq.kg–1

 

< 5,0E-02 – 4,1E-01

75

29

Zelenina4)
Vegetables4)

Bq.kg–1

 

< 9,9E-03 – 1,7E-01

29

3

Ovoce4)/Fruit4)

Bq.kg–1

 

< 1,1E-02 – 4,2E-02

26

2

Lesní plody
Wild berries

Bq.kg–1

 

< 2,1E-02 – 7,8E+02

37

33

Houby lesní
Forest mushrooms

Bq.kg–1

 

< 2,4E-01 – 8,9E+03

75

74

Pozn.: Výraz 1,0E+X je hodnota 1,0.10x (platí i pro  tabulky B6.2.4, B6.2.5, B6.2.6 a B6.2.7).
Note: Expression 1,0E+X is value 1,0.10
x (relevant for tables B6.2.4, B6.2.5, B6.2.6 a B6.2.7 as well).

1) MVA – minimální významná aktivita pro hladinu spolehlivosti 95 %
MSA – minimum significant activity for 95 % confidence level

2) 95% mez tolerance – interval, kde se očekává 95 % hodnot sledované veličiny položek (platí pro aerosoli a spady). U ostatních položek je použito „rozpětí naměřených hodnot“ jako charakteristika souboru, pro který platí: v případě, že se v souboru vyskytují některé hodnoty pod MVA, je uvedena nejnižší hodnota MVA; v případě, že nebyla nalezena žádná hodnota MVA, je uvedeno rozpětí hodnot MVA.
95% tolerance limits – interval within which 95 % of the values of the monitored parameter can be expected to be found – used for aerosols and fallouts; for other items „range of measured values“ is used as a characteristic of the data-set. In case of value under MSA, the lowest MSA is given; where no MSA has been found, the range of MSA values is given.

3) Položka zahrnuje i vzorky mléka měřené SVÚ, jehož objemová aktivita byla odhadnuta pomocí hmotnostní aktivity sušeného mléka a koncentračních faktorů 5 až 10.
This item also includes milk samples measured by the State Veterinary Institute, whose bulk activity was estimated using the mass activity of dried milk and concentration factors of 5 to 10.

4) V komoditě „Ovoce“ byla stanovena nejvyšší hodnota MVA 2,3E-01 Bq/kg, která je vyšší než nejvyšší stanovená aktivita, a v komoditě „Zelenina“ byla stanovena nejvyšší hodnota MVA 3,6E-01 Bq/kg, která je vyšší než nejvyšší stanovená aktivita.
The highest MVA value determined in the commodity “Fruit” equalled 2.3E-01 Bq/kg, which is higher than the highest specified activity, and the highest MVA value determined in the commodity “Vegetables” equalled 3.6E-01 Bq/kg, which is higher than the highest specified activity.

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.4 Objemová aktivita 3H, 90Sr, 137Cs v pitné vodě z vybraných zdrojů v r. 2005
Volume activities of 3H, 90Sr, 137Cs in drinking water from selected sources in 2005

Odběrové místo
Sampling site

Objemová aktivita 3H
Volume activities of 3H

Objemová
aktivita 137Cs
Volume
activities
of
137Cs

Objemová
aktivita 90Sr
Volume
activities
of
90Sr

Bq/l

1. čtvrtletí
1st quarter

2. čtvrtletí
2nd quarter

3. čtvrtletí
3rd quarter

4. čtvrtletí
4th quarter

Rok
Year

Rok
Year

Káraný (Jizera)

1,1

1,0

1,0

1,4

< 3,3E-04

1,9E-03

Jesenice (Želivka)

1,4

1,1

1,2

2,0

< 2,1E-04

3,8E-03

Kružberk (Odra)

1,2

1,3

< 0,6

1,4

< 3,0E-04

< 2,0E-03

Fláje (Ohře)

0,7

1,3

1,3

1,7

2,0E-03

< 2,0E-03

Křižanovice (Labe)

< 0,6

1,5

1,5

1,4

< 3,0E-04

< 2,5E-03

Vír (Morava)

1,6

1,3

0,9

< 0,7

< 3,0E-04

3,9E-03

Římov (Vltava)

< 0,6

1,4

0,8

2,4

5,0E-04

5,1E-03

Pozn.: měření 90Sr a 137Cs ve všech zdrojích jednou za rok, měření 3H v každém čtvrtletí
Note: Measurement of 90Sr a 137Cs in all places – once a year, measurement of 3H once a quarter

znak „<“ – minimální významná aktivita (MVA) pro hladinu spolehlivosti 95 %
sign “<” – minimum significant activity (MSA) for 95 % confidence level

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.5 Objemová aktivita 3H, 90Sr, 137Cs v povrchové vodě z vybraných zdrojů v r. 2005
Volume activities of 3H, 90Sr, 137Cs in surface waters in selected sources in 2005

Povodí – profil
Sampling site

Objemová aktivita 3H
Activity concentration of 3H

Objemová
aktivita 137Cs
Activity
concentration
of
137Cs

Objemová
aktivita 90Sr
Activity
concentration
of
90Sr

Bq/l

1. čtvrtletí
1st quarter

2. čtvrtletí
2nd quarter

3. čtvrtletí
3rd quarter

4. čtvrtletí
4th quarter

Rok
Year

Rok
Year

Odra – Bohumín

1,1

1,7

1,7

1,8

< 4,0E-04

< 2,0E-3

Odra – Kružberk
(Moravice)

1,7

< 0,6

1,3

1,2

< 3,0E-04

3,1E-03

Ohře – Fláje
(Flájský potok)

< 0,6

1,3

1,4

1,6

1,6E-03

< 2,0E-03

Ohře – Přísečnice
(Přísečnický potok)

2,1

< 0,6

2,0

1,4

< 3,0E-04

< 2,6E-03

Labe – Hřensko

3,0

3,6

4,1

6,8

5,0E-04

< 2,0E-03

Labe – Křižanovice
(Chrudimka)

< 0,6

1,1

2,3

1,5

5,0E-04

< 2,3E-03

Morava – Moravský
Svatý Ján

10,3

7,7

11,9

15,5

5,0E-04

4,0E-03

Morava – Vír
(Svratka)

1,4

1,7

0,7

< 0,7

4,0E-04

3,4E-03

Vltava – Švihov
(Želivka)

1,7

0,9

0,6

0,9

< 5,0E-04

< 2,0E-03

Vltava – Římov
(Malše)

1,2

0,7

1,0

1,7

6,0E-04

6,0E-03

Pozn.: měření 90Sr a 137Cs ve všech zdrojích jednou za rok, měření 3H v každém čtvrtletí
Note: measurement of 90Sr a 137 in all sources once a year, measurement of 3H once a quarter year

znak „<“ – minimální významná aktivita (MVA) pro hladinu spolehlivosti 95 %
sign “<” – minimum significant activity (MSA) for 95 % confidence level

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.6 Objemová, plošná a hmotnostní aktivita 137Cs ve vzdušném aerosolu, spadech a vybraných potravinách v okolí JE Dukovany v r. 2005
Volume, surface and mass activities of 137Cs in atmospheric aerosol, fallout and in selected foodstuffs in the vicinity of Dukovany nuclear power plant in 2005

Složka
Component

Střední
hodnota
Mean
value

Rozpětí naměřených hodnot
nebo 95% meze tolerance2)
Range of measured values
or 95% tolerance limit
2)

Počet měření
Number of
measurements

Z toho
MDA1)
Of which
MDA
1)

137Cs

   

Aerosoly/Aerosols

-

< 3,0E-06

52

0

Spady celkové3)/Fallout3)

-

< 4,0E-01

12

0

Půda/Soil

2,6E+01

2,7E-01 – 8,1E+022)

8

8

Voda povrchová/Surface water

-

< 1,4E-02

16

0

Voda pitná/Drinking water

-

< 1,4E-02

7

0

Voda podzemní/Ground water

-

< 1,4E-02

12

0

Mléko/Milk

-

< 4,0E-02

36

0

Obiloviny4)/Cereals4)

-

< 8,0E-02

2

0

Jablka3)/Apples3)

-

< 8,0E-02

1

0

Zelí3)/Cabbage3)

-

< 8,0E-02

1

0

Brambory3)/Potatoes3)

-

< 8,0E-02

1

0

Krmivo4)/Feed4)

-

< 8,0E-02

3

0

Sedimenty odp. kanál
Sediments – sewer

-

< 2,0E+002)

1

0

Sedimenty ostatní/Other sediments

-

5,5E+00 – 1,1E+01

2

2

90Sr

   

Voda povrchová/Surface water

-

< 8,0E-03

10

0

Mléko/Milk

-

2,1E-02 – 2,9E-02

3

3

Jablka3)/Apples3)

-

< 3,0E-02

1

0

Zelí3)/Cabbage3)

-

7,0E-02

1

1

Brambory3)/Potatoes3)

-

6,0E-02

1

0

Obiloviny4)/Cereals4)

-

5,0E-02 – 2,2E-01

2

2

Krmivo4)/Feed4)

-

1,0E-01 – 2,2E-01

3

3

3H

 

Voda povrchová5)/Surface water5)

4,6E+01

1,4E+01 – 1,3E+022)

36

36

Voda povrchová6)/Surface water6)

-

< 1,0E+01

20

0

Voda podzemní, vrty – okolí EDU
Ground water, boreholes – EDU vicinity

-

< 1,0E+01 – 5,8E+01

72

4

Voda podzemní, studně – areál EDU
Ground water, wells – EDU facility

3,2E+02

8,1E+00 – 2,4E+032)

126

126

Voda podzemní, vrty – areál EDU
Ground water, boreholes – EDU facility

7,2E+00

8,1E-02 – 7,0E+012)

158

26

Voda pitná/Drinking water

2,5E+01

1,1E+00 – 2,4E+022)

16

11

Pozn./Notes:

1) MDA značí minimální detekovatelnou aktivitu
MDA – minimum detectable activity for 95 % confidence level

2) 95% mez tolerance – interval, kde se očekává 95 % hodnot sledované veličiny (pro půdu a povrchovou, podzemní a pitnou vodu). „Rozpětí naměřených hodnot“ je charakteristika souboru, pro kterou platí: v případě, že se v souboru vyskytují některé hodnoty pod MVA, je uvedena nejnižší hodnota MVA; v případě, že nebyla nalezena žádná hodnota MVA, je uvedeno rozpětí hodnot MVA.
95% tolerance limits – interval within which 95 % of the values of the monitored parameter can be expected to be found (for soil and surface, ground and drinking water). “Range of measured values” is used as a characteristic of the data-set, where, for a value under MSA, the lowest MSA is given; where no MSA has been found, the range of MSA values is given.

3) směsný vzorek
Composite sample

4) V položce jsou zahrnuty směsné vzorky více komodit.
Item includes the stated number of composite samples of several comodities.

5) povrchová voda ovlivněná výpustmi z JE
Surface water influenced by discharges from NPP

6) povrchová voda neovlivněná výpustmi z JE
Surface water not influenced by discharges from NPP

Zdroj: Zpráva elektrárny Dukovany
Source: Dukovany NPP Report

Tab. B6.2.7 Objemová, plošná a hmotnostní aktivita 137Cs ve vzdušném aerosolu, spadech a vybraných potravinách v okolí JE Temelín v r. 2005
Volume, surface and mass activities of 137Cs in atmospheric aerosol, fallout and in selected foodstuffs in the vicinity of Temelín nuclear power plant in 2005

Složka
Component

Střední
hodnota
Mean
value

Rozpětí naměřených hodnot
nebo 95% meze tolerance2)
Range of measured values
or 95% tolerance limit
2)

Počet měření
Number of
measurements

Z toho
MDA1)
Of which
MDA
1)

137Cs

   

Aerosoly/Aerosols

-

< 9,0E-07 – 1,4E-062)

52

4

Spady celkové/Fallout

-

< 1,2E-01

12

0

Půda/Soil

3,5E+01

5,1E+00 – 1,9E+022)

8

8

Voda povrchová
Surface water

-

< 1,3E-02

40

1

Voda pitná/Drinking water

-

< 1,3E-02

8

0

Voda podzemní/Ground water

-

< 1,3E-02

15

0

Mléko/Milk

-

< 1,3E-012)

26

0

Obiloviny3)/Cereals3)

< 1,7E-01

2

0

Jablka3)/Apples3)

< 1,7E-01

-

1

0

Lesní plody/Wild berries

2,8E+00

-

1

1

Ryby/Fishes

-

1,1E-01 – 4,9E+00

3

3

Krmivo3)/Feed3)

-

2,0E+00 – 3,4E+002)

2

2

Sedimenty odp. kanál4)
Sediments – sewer4)

-

1,1E+01 – 2,9E+01

2

2

Sedimenty ostatní
Other sediments

4,2E+00

-

1

1

90Sr

 

Voda povrchová/Surface water

-

< 6,6E-02

3

0

Mléko/Milk

-

< 1,9E-01

12

0

3H

 

Voda povrchová5)/Surface water5)

-

< 2,8E+00 – 9,7E+01

40

20

Voda povrchová6)/Surface water6)

-

< 8,2E+00

12

0

Voda podzemní, monitorovací vrty –
okolí ETE/Ground water,
monitoring holes – ETE vicinity

-

< 8,1E+00

22

1

Voda podzemní, studně – okolí ETE
Ground water, wells – ETE vicinity

-

< 8,1E+00

6

0

Voda podzemní, monitorovací vrty –
areál ETE/Ground water,
monitoring holes – ETE facility

-

< 8,1E+00

12

0

Voda podzemní, odvodňovací vrty –
areál ETE/Ground water,
drainage holes – ETE facility

-

< 8,5E+00

36

6

Voda pitná/Drinking water

-

< 8,5E+00

30

1

Pozn./Note:

1) MDA značí minimální detekovatelnou aktivitu
MDA – minimum detectable activity for 95 % confidence level

2) 95% mez tolerance – interval, kde se očekává 95 % hodnot sledované veličiny (pro půdu a povrchovou, podzemní a pitnou vodu). „Rozpětí naměřených hodnot“ je charakteristika souboru, pro kterou platí: v případě, že se v souboru vyskytují některé hodnoty pod MVA, je uvedena nejnižší hodnota MVA; v případě, že nebyla nalezena žádná hodnota MVA, je uvedeno rozpětí hodnot MVA.
95% tolerance limits – interval within which 95 % of the values of the monitored parameter can be expected to be found (for soil and surface, ground and drinking water). “Range of measured values” is used as a characteristic of the data-set, where, for a value under MSA, the lowest MSA is given; where no MSA has been found, the range of MSA values is given.

3) vztaženo na sušinu
Related to dry matter

4) Odběry sedimentů jsou prováděny v místech odběru povrchových vod přibližně 2 km a 35 km pod vyústěním obecní kanalizace.
Samplings of sediments are carried out in sampling places of surface water, cca 2 km and 35 km below the mouth of the sewer.

5) povrchová voda ovlivněná výpustmi z JE
Surface water influenced by discharges from NPP

6) povrchová voda neovlivněná výpustmi z JE
Surface water not influenced by discharges from NPP

Zdroj: Zpráva elektrárny Temelín
Source: Temelin NPP Report

B6.3  Radonové riziko
          Radon Risk

Tab. B6.3.1 Výsledky programu na vyhledávání domů s vyšším radonovým rizikem, 1995–2005
Results of the program to identify buildings with elevated radon risk, 1995–2005

Rok
Year

Počet změř. domů
Number of houses
measured

Počet budov, kde byla nalezena OAR v uvedeném rozmezí (v Bq.m–3)
Number of houses with radon concentration in the given range (in Bq.m–3)

400–599

600–1 200

nad 1 200/over 1 200

1995

21 614

1 567

1 321

367

1996

13 563

1 719

2 343

1 030

1997

5 334

556

1)

1)

19982)

5 634

925

773

316

19992)

5 257

533

455

183

20002)

6 760

668

684

218

20012)

11 546

1 107

802

178

20022)

10 841

850

722

177

20032)

6 599

606

494

111

20042)

3 453

251

127

45

20052)

6 260

315

266

110

1) V r. 1997 byly sledovány jiné ukazatele.
In 1997 other ranges were used.

2) Od r. 1998 se klasifikuje podle průměrné OAR v objektu.
The classification based on the mean values in the living space has been used since 1998.

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.3.2 Radonový program – počet provedených protiradonových opatření v jednotlivých typech objektů, 2000–2005
Radon Program – number of anti-radon measures implemented in individual types of buildings, 2000–2005

  

2000

2001

2002

2003

2004

2005

  

Obytné budovy

265

184

1)

162)

15

12

Residential buildings

Dětská zařízení

17

13

7

0

0

0

Children’s facilities

Veřejné vodovody

22

9

13

8

5

4

Public water mains

1) Pro r. 2002 není údaj k dispozici.
Data for 2002 is not available.

2) důsledek zvýšení kritéria pro poskytování státního příspěvku, zavedení regionální samosprávy a kontroly účinnosti opatření
Consequence of new stricter criteria for recieving financial support, new regional authority and implementation of stricter checking of remediation efficacy.

Zdroj: Meziresortní radonová komise (do r. 1999), SÚJB, MF ČR
Source: Interministerial Radon Commission (to 1999), SÚJB, MF ČR

Tab. B6.3.3 Zpracované prognózní mapy radonového rizika, 2000–2005
Radon risk prognosis maps, 2000–2005

  

2000

2001

2002

2003

2004

2005

  

Počet prognózních map

40

33

36

30

31

29

Number of prognosis maps

% pokrytí území ČR
prognózními mapami

18,7

15,4

16,8

14,0

14,5

13,6

% of Czech Republic
covered by prognosis maps

Zdroj: ČGS
Source: ČGS

B6.4  Hluk
          Noise

Tab. B6.4.1 Zatížení hlukem ze silniční dopravy v r. 2005
Exposure to noise from road transport in 2005

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku A v dB
Equivalent sound
pressure level A in dB

Zatížené objekty %
Exposured buildings %

den      day

noc      night

60,1–70,0

34 624

30 405

70,1–72,0

3 405

1 433

72,1 a více

2 078

819

1) orientační hodnoty s přesností + 25 %
orientative values with a precision of 25 %.

Pozn.: Údaje jsou odborné odhady.
Note: Information corresponds to expert estimates.

Zdroj: Ekola Group, spol. s r. o.
Source: Ekola Group, spol. s r. o.

Tab. B6.4.2 Průměrné hodnoty hlukového ukazatele Ldvn (den + večer + noc)1) ve vybraných městech, 2000–2005
Average values of the hourly noise indicator Ldvn (day + evening + night)1) in selected cities, 2000–2005

Lokalita
Location

2000

2001

2002

2003

2004

2005

dB

 

Tiché lokality         Quiet location

Praha 2

59,92

59,54

57,20

x

x

x

Praha 10

57,40

52,28

52,57

53,97

58,69

57,28

Kolín

45,30

47,61

49,48

49,48

50,06

49,25

Příbram

50,61

49,78

50,57

50,85

50,07

49,69

Ústí nad Labem

53,94

54,06

52,58

52,57

52,90

52,67

Liberec

52,75

53,76

52,70

53,25

52,45

52,90

České Budějovice

51,11

52,77

51,82

51,78

50,55

49,95

Plzeň

58,82

60,43

59,35

59,76

59,10

59,79

Hradec Králové

55,95

56,36

54,88

55,24

55,05

54,48

Ústí nad Orlicí

50,78

51,52

51,70

52,25

51,51

50,82

Brno

54,80

55,07

55,23

54,70

53,83

52,90

Źďár nad Sázavou

56,18

56,03

56,43

56,36

56,08

57,26

Znojmo

51,72

51,74

53,55

52,62

53,39

53,34

Ostrava

56,60

55,90

55,35

55,57

55,47

55,06

Olomouc

58,46

58,63

58,69

58,27

58,79

58,37

Kladno

56,00

55,28

x

54,59

55,46

55,86

Jihlava

51,36

52,84

52,71

52,35

50,45

51,79

Jablonec

49,98

50,24

50,84

49,76

51,19

49,18

Děčín

52,08

51,64

50,94

52,51

52,12

51,96

Praha 3

53,69

52,46

52,44

51,11

54,61

54,67

Havlíčkův Brod

53,58

51,10

53,51

52,52

52,08

55,05

 

Hlučné lokality         Noisy location

Praha 2

75,92

75,97

73,50

x

x

x

Praha 10

73,83

74,55

74,14

73,92

74,35

74,35

Kolín

65,11

68,18

68,45

68,75

69,76

69,48

Příbram

65,51

66,56

65,29

63,03

65,67

64,01

Ústí nad Labem

64,82

66,34

66,07

65,86

66,93

66,87

Liberec

62,18

61,19

61,84

x

61,49

62,87

České Budějovice

67,77

67,69

67,59

67,98

67,65

67,06

Plzeň

77,02

76,88

76,95

76,46

77,15

76,26

Hradec Králové

71,65

71,65

71,54

72,21

72,49

72,30

Ústí nad Orlicí

66,31

66,89

64,95

67,29

67,23

65,82

Brno

71,01

71,31

72,31

71,67

71,10

71,06

Žďár nad Sázavou

66,06

65,88

65,28

65,54

65,85

65,66

Znojmo

70,35

70,13

70,40

69,50

69,14

69,89

Ostrava

71,30

73,72

74,21

74,96

72,02

71,04

Olomouc

75,00

75,79

76,26

75,77

76,10

76,16

Kladno

59,68

59,04

x

64,64

65,92

62,55

Jihlava

65,88

65,72

62,67

65,06

65,28

63,48

Jablonec

63,44

63,72

62,64

63,15

62,56

62,39

Děčín

69,83

69,38

69,86

69,99

69,89

70,60

Praha 3

73,46

74,62

73,78

73,50

74,15

74,08

Havlíčkův Brod

69,82

69,82

69,28

70,59

70,93

71,16

1) Jedná se o nový evropský hlukový deskriptor, který se liší oproti používanému LAeq tím, že popisuje hlučnost i ve večerní době od 18 do 22 hodin. Denní doba je od 6 do 18 hodin. Noční doba zůstává stejná jako při vyjádření hlučnosti pomocí ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.
This is a new European noise descriptor, which differs from the formerly used LAeq in that it also describes the noise level in the evening from 18 to 22 hours. The daytime period is from 6 to 18 hours. The night-time period remains the same as when expressing the noise level using the acoustic pressure level A.

Zdroj: SZÚ
Source: SZÚ

Tab. B6.4.3 Zpracované hlukové mapy sídel
Completed noise maps of settlements

Velikost sídla
Size of settlement

Rok
zpracování
Year

Velikost sídla
Size of settlement

Rok
zpracování
Year

Jihlava – 51 500 obyvatel/inhabitants

2000

Praha, automobilová doprava –
1 184 800 obyvatel1)
Prague, motor-vehicle traffic –
1 184 800 inhabitants
1)

2001

Olomouc – 103 000 obyvatel/inhabitants

2000

Jičín – 16 500 obyvatel/inhabitants

2002

Praha, tramvajová doprava –
1 165 600 obyvatel1)
Prague – tram transport –
1 165 600 inhabitants
1)

2002

Praha, součtová mapa tramvajové
a silniční dopravy – 1 165 600 obyvatel1)
Prague, summary map of tram and road
transport – 1 165 600 inhabitants
1)

2002

Kladno – 71 000 obyvatel/inhabitants

2004

Mladá Boleslav – 45 000 obyvatel/inhabitants

2004

1) Jedná se o denní a noční mapu.
Including day map and night map.

Zdroj: CENIA
Source: CENIA

B6.5  Neionizující elektromagnetická záření a elektrická a magnetická pole
          Nonionizing Electromagnetic Radiation and Electrical and Magnetic Fields

Tab. B6.5.1 Některé technické parametry základnových stanic (ZS) a mobilních telefonů (MT)
Some technical parameters of base stations (ZS) and mobile phones (MT)

Frekvenční pásmo
Frequency band

GSM 900 MHz

DCS 1800 MHz

UMTS 2100 MHz4)

Typický maximální výkon na svorkách
jedné antény
Typical maximal output power per sector

40 W1)

40 W2)

40 W1)

Počet antén (směrů) ZS
Number of sectors (cells)

3

3

-

Referenční úroveň hustoty zářivého toku
pro ostatní osoby podle nařízení vlády
č. 480/2000 Sb.
Reference power density according to
Government Regulation No. 480/2000 Coll.

4,5 W.m–2

9 W.m–2

9,5 W.m–2

Typická vzdálenost, ve které je hustota
zář. toku rovna referenční hodnotě3)
Typical distance where the power density
equals the reference level
3)

6 m

4 m

4 m

Zisk antény, typická hodnota
Typical antenna gain

17 dBi

18 dBi

17 dBi

Zářivost
Radiance

160 W.sr–1

200 W.sr–1

160 W.sr–1

Frekvenční pásma pro downlink5)
Frequency bands, downlink5)

935–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz6)
1 900–1 920 MHz7)
2 020–2 025 MHz7)

Maximální okamžitý výkon na anténě MT
Maximal output power of MT

2 W

1 W

2 W

Nejvyšší přípustný lokálně absorbovaný
výkon8)
Local SAR limit8)

2 W.kg–1

2 W.kg–1

2 W.kg–1

Frekvenční pásma pro uplink5)
Frequency bands, uplink
5)

870–915 MHz

1 710–1 780 MHz

1 920–1 980 MHz6)
1 900–1 920 MHz7)
2 020–2 025 MHz7)9)

1) výkonová třída typicky používaná v ČR pro ZS ve volné krajině
Power class typically used in open landscape

2) maximální výkon do jedné antény v pásmu DCS 1800 MHz
Maximal output power per antenna

3) parametry antény: směrová anténa, typický zisk 17 dBi, výkon 40 W
Antenna parameters: Directional antenna with typical gain 17 dBi, output power 40 W

4) UMTS je Univerzální mobilní komunikační systém.
UMTS – Universal Mobile Telecomunications System

5) „Downlink“ je sestupná linka od ZS k MT, „uplink“ je naopak vzestupná linka od MT k ZS.
“Downlink” – base transmitting, mobile receiving, “Uplink” – mobile transmitting, base receiving

6) režim FDD, kmitočtově dělený duplex, terminály pozemní složky UMTS
Frequency Division Multiplex for terestrial transmitters

7) režim TDD, časově dělený duplex, pásmo pro uplink i downlink
Time Division Duplex, uplink and downlink

8) Používá se hodnota pro ostatní osoby podle nařízení vlády č. 480/2000 Sb.
  The value in Government Regulation No 480/2000 Coll. for general public is used

9) vlastní koordinace
Self-coordinated mode

Zdroj: NRL
Source: NRL

Tab. B6.5.2 Referenční hodnoty pro intenzitu elektrického pole a pro velikost magnetické indukce pro zaměstnance a pro ostatní osoby (obyvatelstvo) podle nařízení vlády č. 480/2000 Sb.1) pro nejčastěji se vyskytující frekvence (nepřetržitá expozice)
Reference values for the electric field intensity and magnetic flux density for employees and for other persons (the general public) pursuant to Czech Governmental Regulation No. 480/2000 Coll.1), for most common frequencies (continuous exposure)

Frekvence
Frequency

Zaměstnanci2) Employees

Ostatní osoby General public

intenzita
elektrického pole
electric field strength
V/m

magnetická indukce
magnetic flux density
µT

intenzita
elektrického pole
electric field strength
V/m

magnetická indukce
magnetic flux density
µT

50 Hz

10 000

500,00

5 000

100,000

100 MHz

61

0,20

28

0,092

900 MHz

90

0,30

41

0,140

1 800 MHz

127

0,42

58

0,200

1) Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. převzalo beze změn Směrnici ICNIRP 1998, doporučenou Radou Evropy.
Governmental Regulation No. 480/2000 Coll. adopted the limits of ICNIRP guidelines 1998, recommended by the Council of Europe.

2) Limity jsou shodné se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004.
Limits are identical with Directive 2004/40/EC of the European Parlament and of the Council of 29 April 2004

Pozn.: Nejsou-li překročeny referenční hodnoty, nemohou být překročeny ani nejvyšší přípustné hodnoty stanovené pro měrný absorbovaný výkon a (u nízkofrekvenčního pole) pro hustotu indukovaného proudu v těle.
Note: Compliance with the reference values ensures compliance with the basic limits given for the specific absorption rate and (in the case of low frequency fields) for the density of electric currents induced in the body.

Zdroj: SZÚ, NRL, WHO
Source: SZÚ, NRL, WHO

Tab. B6.5.3 Intenzity elektromagnetického pole v okolí TV věže v Mahlerových sadech, 2003–2006
Intensites of the electromagnetic field in the vicinity of the transmitter in Mahler’s Park, 2003–2006

   

Riegrovy sady

Škroupovo náměstí

Ulice Olšanská

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

V.m–1

DCS 1800 MHz

0,014

0,230

0,540

0,560

0,130

0,046

0,340

0,480

0,220

0,097

1,100

0,890

GSM 900 MHz

0,160

0,092

1,300

0,680

0,055

0,092

0,140

0,180

0,140

0,160

0,790

0,960

DVB-T, TV digitální/digital

.

.

0,041

0,140

.

.

0,084

0,190

.

.

0,022

0,072

TV UHF pásmo/band

0,065

0,082

0,290

0,720

0,120

0,200

0,380

0,820

0,230

0,210

0,430

0,800

VKV FM, rozhlas/rádio

0,380

0,880

0,580

1,000

0,820

0,900

1,100

2,200

0,210

0,230

0,210

0,510

Součet bez frekv. rozlišení
all bands summarized

0,750

1,300

2,700

3,100

1,100

1,200

2,000

3,900

0,800

0,700

2,500

3,200

Pozn.: Měření před r. 2003 neumožňovalo frekvenční rozlišení.
Note: Measurements before the year 2003 did not permit frequency resolution.

Zdroj: SZÚ, NRL
Source: SZÚ, NRL

Tab. B6.5.4 Intervaly naměřených úrovní intenzit elektromagnetického pole v okolí vysílačů základnových stanic, 2001–2006
Intervals of measured levels of electromagnetic field near the base stations, 2001–2006

Frekvenční pásmo
celulární komunikační sítě
Frequency range
of cellular network

Město vč. bytů a obyvatelstvu přístupných míst
City incl. flats, offices and accessible places

Terén v okolí základnových stanic
Open landscape around base stations

Procento z příslušné referenční hodnoty         Percentage of corresponding reference value

Medián
Median

Maximum

Minimum

Počet měření
Number of
measurements

Medián
Median

Maximum

Minimum

Počet měření
Number of
measurements

GSM 935-960 MHz: ref. hodnota
ref. value 4,5 W.m–2

0,02900

10,00

0,000027

58

0,002600

0,28000

0,0000120

70

DCS 1805–1880 MHz: ref. hodnota
ref. value 9,0 W.m–2

0,00095

0,38

0,000010

43

0,000067

0,00068

0,0000085

28

Pozn.: Hustoty zářivého toku porovnány s referenční hodnotou pro ostatní osoby podle nařízení vlády č. 480/2000 Sb.
Note: Power densities compared with the reference level for the general public declared in Government Regulation No. 480/2000 Coll.

Zdroj: NRL
Source: NRL

Obr. B6.1.1 Odchylky měsíčních průměrů celkového ozonu od dlouhodobých normálů, 1995–2005
Deviations of the total ozone monthly averages from the long-term normal values, 1995–2005
Obr. B6.1.2 Roční průměry celkového ozonu, 1962–2005
Annual average total ozone, 1962–2005
Obr. B6.3.1 Mapování radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000
Mapping of the radon index in the geological bedrock on a ratio scale 1 : 50 000
Obr. B6.3.2 Geometrické průměry radonu (OAR) v obcích podle radonového indexu podloží
Geometric means of indoor radon in municipalities based on the radon index of bedrock

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS