B5 - PŘÍRODA

Příroda představuje živou složku životního prostředí včetně faktorů anorganických (geologického podkladu, klimatu a půdy), které podmiňují její existenci a je předmětem ochrany v působnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

B5.1 Zvláště chráněná území

Zákon vymezuje šest kategoriií zvláště chráněných území:

Národní parky (NP) jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin mimo les, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.

Národní přírodní rezervace (NPR) představují území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány jedinečné ekosystémy významné z národního až mezinárodního hlediska.

Národní přírodní památky (NPP) jsou území, kde předmětem ochrany je většinou jen jedna přírodní složka – geologický či geomorfologický jev, mineralogické či paleontologické naleziště, místo výskytu vzácných druhů organismů, případně místa vysoké estetické hodnoty.

Přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) jsou co do předmětu ochrany obdobou kategorií národních, mají však význam regionální nebo lokální. Přírodní rezervace a přírodní památky spadají do pravomoci krajských úřadů nebo, pokud se nalézají na území národních parků a chráněných krajinných oblastí, do pravomoci jejich správ. Tyto orgány chráněná území vyhlašují, odpovídají za jejich stav a zajišťují trvalou péči o ně.

B5.2 Zvláště chráněné druhy

Celosvětově sledovaný pokles diverzity přírodního prostředí má za následek i snižování rozmanitosti autochtonní flóry a fauny. V České republice lze tuto skutečnost pozorovat jak při sledování celkového počtu druhů rostlin a živočichů, tak v úbytku jedinců v lokálních populacích. Pro vyhynulé, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů jsou sestavovány tzv. červené a černé seznamy, které slouží jako odborný podklad pro rozhodování o způsobech a formách ochrany jednotlivých druhů. Tyto seznamy se podle potřeby aktualizují. Podle posledního seznamu, sestaveného pro autochtonní druhy rostlin státního území ČR v r. 2001 je v různém stupni ohrožení 45,5 % z jejich celkového počtu. Při péči o genofond rostlinných a živočišných druhů hraje významnou roli ochrana jednotlivých biotopů, spojená se zásahy, kterými se optimalizují stanovištní podmínky. Zvláštní ochrana nejohroženějších druhů se uskutečňuje podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění. Pro snížení stupně ohrožení se pro některé druhy zpracovávají záchranné programy, které spočívají v návrzích a uskutečňování specifických režimů řízeného vývoje jejich populací.

Obr. B5.1.3 Území soustavy Natura 2000 v ČR

Se vstupem České republiky do Evropské unie souvisí i vyhlašování soustavy Natura 2000, jejímž cílem je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v Evropě. Soustavu Natura 2000 tvoří dva typy území, ptačí oblasti a evropsky významné lokality.

Ptačí oblasti jsou zřizovány pro 47 ohrožených druhů ptáků jmenovaných v příloze I Směrnice o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS, „směrnice o ptácích“) a jsou vyhlašovány nařízením vlády. Z 41 navržených oblastí jich u nás bylo v druhé polovině roku 2004 vyhlášeno 38.

Evropsky významné lokality jsou určeny k ochraně ohrožených druhů rostlin, živočichů (vyjma ptáků) a přírodních stanovišť a vznikají podle Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS, „směrnice o stanovištích“). Na svém jednání 22. 12. 2004 schválila vláda ČR národní seznam evropsky významných lokalit navržený na základě odborných podkladů. Tento seznam zahrnuje 863 území.

Obr. B5.1.4 Lokality evidované v rámci Ramsarské úmluvy k 31. 12. 2005

Ramsarská úmluva (úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva) je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Jedná se tak o jedinou úmluvu chránící určitý typ biotopu. Úmluva ukládá členským zemím označit na svém území mokřady mezinárodního významu z hlediska ekologického, botanického, zoologického a hydrologického. V r. 1993 byl oficiálně ustaven Český ramsarský výbor, který je koordinačním a poradním orgánem MŽP ČR.

B5.3 Krajinotvorné programy

Krajinotvorné programy jsou jednou z priorit MŽP ČR a nástrojem k realizaci konkrétních opatření pro zlepšení kvality ekosystémů.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B5.3.1 až tab. B5.3.6 a obr. B5.3.1 až obr. B5.3.5 Krajinotvorné programy

Program revitalizace říčních systémů

Revitalizace říčních systémů (RŘS) podporuje investiční opatření, která vedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti, příznivému uspořádání v minulosti necitlivě narušených vodních poměrů v krajině a k takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Cílem navrhovaných opatření musí být vytvoření či revitalizace ekologicky stabilního prvku v krajině spojené se zásahem do vodního režimu a obnova přirozených funkcí vodních ekosystémů.

Je možné realizovat zejména následující opatření:

Program revitalizace říčních systémů je realizován od r. 1992.

Program péče o krajinu

Podobně jako Program RŘS předpokládá Program péče o krajinu (PPK) postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti a k takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Jedná se o opatření neinvestičního charakteru. Dotace ze státního rozpočtu byly poskytovány na následující opatření:

A. Ochrana krajiny proti erozi
A1. Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze (mimo koryta vodních toků) – úpravy terénu (zemní práce – násyp zeminy, přemisťování zeminy, meze, drobné poldry).
A2. Tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a schválených prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES) z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu – zakládání trvalých travních porostů, výsadba liniových porostů a solitérních dřevin, realizace prvků ÚSES.

B. Udržení kulturního stavu krajiny
B1. Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů (šetrné kosení travních porostů a rákosin včetně odklizení posečené hmoty v termínu stanoveném orgánem ochrany přírody, extenzivní pastva, obnova skladby lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření). Vztahuje se pouze na opatření, na která nebyla uplatněna dotace MZe ČR.
B2. Ošetření památných a dalších významných stromů a alejí.

C. Podpora druhové rozmanitosti
C1. Podpora obnovy ustupujících populací původních rostlinných a živočišných druhů, jejich přirozených společenstev a stanovišť.
C2. Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lesích, zejména ve vymezených a schválených ÚSES a vymezených ptačích oblastech (pouze na opatření, na něž se nevztahují dotace MZe).

Soubor dotačních titulů (D1–D4) v rámci péče o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích.

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku je součástí programu Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí. Uvedený podprogram podporuje opatření nutná pro péči o pozemky ve vlastnictví státu, údržbu a budování techn. zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v ZCHÚ a opatření zajišťující existenci části přírody pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ zřízeno.

Obecnými věcnými cíli podprogramu jsou:

Poskytované finanční prostředky z tohoto podprogramu jsou na realizaci:

a to na pozemcích, které jsou v majetkové správě příjemce.

Příjemcem finančních prostředků mohou být jen odborné organizace ochrany přírody, a to:

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku je realizován od r. 2003.

Program obnovy venkova

Program zajišťovaný v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR je zaměřen na participaci venkovského obyvatelstva při obnově venkova s využitím místních tradic za aktivní účasti občanských spolků a sdružení. Soustředí se na rozvoj hospodářství obcí, jejich stavební obnovu, výstavbu občanské vybavenosti a technické infrastruktury a rovněž na péči o krajinu. V rámci tohoto programu je zdůrazněna nutnost vypracování příslušné koncepce (zpracování územních plánů nebo urbanistických studií a místních programů obnovy), která musí předcházet vlastní realizaci místních programů. V rámci Programu obnovy venkova jsou dotována jen ta opatření, která nelze finančně zajistit z jiných dotačních titulů nebo státních fondů.

Tab. B5.3.6 Program péče o urbanizované prostředí – podpořené projekty, 2002–2005

Předmětem programu je péče o zeleň v urbanizovaném prostředí. Z programu se poskytuje finanční příspěvek na pořízení studie proveditelnosti opatření, která jsou specifikována v dotačních titulech:

B5.4 Obecná ochrana přírody a krajiny

Obecnou ochranou přírody a krajiny se podle zákona č. 114/1992 Sb. rozumí péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Planě rostoucí rostlina je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části.

Volně žijící živočich je jedinec živočišných druhů, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí, nestanoví-li tento zákon jinak. Živočichem jsou všechna vývojová stadia příslušející k danému druhu.

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti.

Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil. Jeskyněmi se ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. rozumí i přírodní jevy na povrchu země a pod ní, které jsou s jeskyněmi v přímé příčinné souvislosti.

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Za zónu zvýšené péče o krajinu lze považovat Územní systémy ekologické stability (ÚSES), které představují národní ekologickou síť ČR. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park.

Přechodně chráněné plochy jsou území vyhlašovaná na omezenou, předem stanovenou dobu nebo na každoročně se opakující časový úsek, např. dobu hnízdění.

Další a podrobnější informace lze získat:

Bínová, L. – Culek, M. – Kopecká, V. – Míchal, I. – Plesník, J.: Evropská ekologická síť – možný podíl České republiky. Ochrana přírody, 50 (1995), č. 5, s. 141–146.
Cepáková, E.: Rozšíření a ochrana živočichů v České republice – Příroda (sborník). Praha, 2002.
Cesta do Evropské unie (Program obnovy venkova), sv. č. 16. MMR 1998.
Evropská ekologická síť a Česká republika. Zpravodaj MŽP, 1996, č. 3, s. 10.
Hladík, J.: Podpora programu obnovy venkova v r. 1997. Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova, 1997, č. 10, s. 4–7.
Hladík, J.: Rozvoj venkova a obnova vesnice. Obec a finance. Věstník Ministerstva místního rozvoje, 1997, č. 1, s. 16–17.
Jeník, J. a kol.: Biosférické rezervace České republiky. Praha, Empora 1996.
Just, T. – Šámal, V. – Dušek, M.: Revitalizace vodního prostředí. Praha, AOPK ČR 2003.
Kopecká, V. – Vasilová, D.: Seznam zvláště chráněných území ČR. Praha, AOPK ČR 2003.
Kos, J. – Maršáková, M.: Přírodní parky v České republice – jejich vývoj a současný stav. Ochrana přírody, 52, 1997, č. 3, s. 73–74.
Mackovčin, P. – Sedláček, M.: Chráněná území ČR, svazek I.–X. (1999–2004). Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.
Málková, P. – Lacina, D.: Významná ptačí území v České republice. Praha, Česká společnost ornitologická 2001.
Pokorný, J. – Roth, P.: NATURA 2000. Otázky a odpovědi. Praha, AOPK ČR 2002.
Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních celků v České republice. Brno, ÚÚR 1998.
Šťastný, K. – Bejček, V. – Hudec, K.: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985–1989. Nakl. H a H 1996.
Zásady pro poskytování neinvestičních finančních prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky v rámci Programu péče o krajinu pro r. 1997. Zpravodaj MŽP, 7 (1997), č. 2, s. 8–14.

B5 - WILDLIFE


Wildlife consists of the living components of the environment, including inorganic factors (geological foundation, climate and soil) that condition their existence, and is the subject of protection under the jurisdiction of Act 114/1992 Coll., concerning the protection of nature and the landscape, in the valid version.

B5.1 Specially Protected Areas

The Act defines six categories of specially protected areas, which consist of:

National parks (NP) are extensive areas that are unique in a national or international context, a considerable part of which consist of ecological systems that are natural or little affected by human activity, in which plants, animals and inanimate nature are of extraordinary scientific and educational importance.

Protected landscape areas (CHKO) are extensive areas with harmonic landscape, characteristically developed relief, significant portion of natural ecological systems of forest growth and permanent grasslands, with a high proportion of tree species outside of forests, and sometimes with preserved historical settlements. Economic use of these areas is carried out on the basis of zones of increasing protection so that natural conditions are maintained and improved and the optimum environmental function of the area is preserved and formed. Recreational use is permissible provided that it is not detrimental to the natural values in the protected landscape area.

National natural reserves (NPR) constitute areas with extraordinary natural values, where unique ecological systems that are significant from a national or international standpoint are bound to the natural relief.

National natural monuments (NPP) are areas where the protection is extended to only one component of nature – geological or geomorphological phenomena, mineralogical or paleontological sites, sites of occurrence of rare species or sites of unusual aesthetic value.

Natural reserves (PR) and natural monuments (PP) have a similar character of protection to the national category, but are of regional or local significance. Natural reserves and natural monuments are administered by the regional authorities or, where they lie within national parks or protected landscape areas, the administrations of these areas. These authorities declare the protected areas, are responsible for their condition, and provide permanent conservation.

B5.2 Specially Protected Species

The internationally monitored decrease in the diversity of the natural environment has led to a decrease in the diversity of native flora and fauna. In the Czech Republic, this fact can be observed both in monitoring of the total number of species of flora and fauna and also in a decrease in the number of individuals in local populations. Extinct, rare and endangered species of flora and fauna are listed in the black and red lists of endangered species, which are used as a professional basis for decision-making on the means and forms of protection of the individual species. These lists are updated as required. According to the latest list, drawn up for native species of plants in this country in 2001, 45.5 % of the total number is variously endangered. An important role in care for the genetic fund of plant and animal species is played by protection of the individual biotopes, connected with interventions optimising the habitat conditions for endangered species. Special protection of the most endangered species is carried out pursuant to Act No. 114/1992 Coll., as amended, and ME Decree No. 395/1992 Coll. as amended. Rescue programs have been prepared to reduce the level of danger for some species; these programs consist in proposals and implementation of specific regimes of controlled development of their populations.

Fig. B5.1.3 Regional System of Natura 2000 in the Czech Republic

Accession to the European Union means that the Czech Republic is required to implement the Natura 2000 system, the goal of which is to protect biological diversity by conserving the most valuable natural areas, and the most threatened flora and fauna types in Europe. The Natura 2000 system creates two types of territories: bird regions, and significant European sites.

Bird regions are established for 47 threatened bird species named in Annex 1 of the Directive for the protection of free ranging birds (79/409/EHS, Directive on Birds) and are designated by a Government regulation. From 41 proposed regions in the country, 38 had been established by the middle of 2004.

Significant European sites are intended to protect threatened types of flora and fauna (excluding birds) and natural areas, and arise from the Directive concerning the protection of natural areas, free ranging fauna, and wild-growing plants (92/43/EHS, Directive concerning natural areas). On Dec. 22, 2004 the Czech Government approved a national list of significant European areas which had been proposed on the basis of expert recommendations. This list includes 863 territories.

Fig. B5.1.4 Sites registered according to the Ramsar Convention as of Dec. 31, 2005

The Ramsar Convention (the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat) is the first global inter-governmental convention on the protection and prudent use of natural sources. This is the only convention protecting a certain type of biotope. The Convention requires that the member countries designate in their territories wetlands of international importance from an environmental, botanical, zoological and hydrological viewpoint. In 1993, the Czech Ramsar Committee was officially established; this is a coordination and consulting body of the Ministry of the Environment.

B5.3 Landscape Programs

Landscape Programs are another priority of MŽP as an instrument of particular arrangements for development of ecosystems.

Notes to Tables and Figures:

Tab. B5.3.1 to Tab. B5.3.6 and Fig. B5.3.1 to Fig. B5.3.5 Landscape Programs

Program for Renewal of River Systems

The renewal of river systems supports investment initiatives that help maintain and systematically increase the biological diversity, treat water systems that have been damaged through neglect in the past, and that lead to functional use of the land, which protects the environment and the cultural value of the landscape. The goal of the proposed initiatives must be the creation or revitalization of ecologically stable elements in the landscape connected with intervention into the water regime and the renewal of the natural functions of the water ecosystem.

The following measures are of particular importance:

 • the renewal of the natural functions of water flows including meadow water flows and the planting or renewal of bank or attendant vegetation,
 • the renewal of spring areas, disadvantaged drained lands, and the drainage system,
 • the renewal of degenerated water flow branches,
 • supplementation and construction of fish crossings (ladders) and additional measures on water flows to help the natural migration of biotypes,
 • the establishment and renewal of elements of the system of ecological stability in connection with the water regime,
 • renewal and establishment of wetland ecosystems,
 • renewal and establishment of retention areas to increase the stability of the water regime and increase biodiversity,
 • anti-erosion measures tied to improvements in the stability of the water regime,
 • measures to renew groundwater reserves,
 • measures to renew and stabilize drainage surfaces,
 • construction and reconstruction WWTP and sewers systems including establishment of artifical wetlands.

The Program for the Revitalization of River Systems was implemented in 1992.

Program for Preservation of the Landscape

As with the Revitalization of River System Program, the Program for Preservation of the Landscape gradually implements measures intended to maintain and systematically increase biological diversity and establish functional uses of the regions that ensure the protection of the environment and the cultural value of the landscape. This concerns measures of a non-investment character. Subsidies from the state budget were provided for the following measures:

A. Protection of the Landscape against Erosion
A1. Remediation and stabilization of significant manifestations of surface and rill erosion (outside of river beds) – repairs to the terrain (soil work – spreading soil, moving soil, boundaries, and small polders).
A2. The creation of individual biological anti-erosion measures and the implementation of designated and approved elements of the territorial system of ecological stability on the basis of genetically and habitat-suitable seed and seedling material – establishing permanent grasslands, planting linear stands and solitary trees; implementing elements of the territorial system of ecological stability.

B. Maintenance of the Cultural Condition of the Landscape
B1. The creation of conditions for saving significant biotopes (prudent cutting of grassy areas and rush stands including removal of the cut material at a time specified by the nature protection authority, extensive grazing lands, renewal of the natural composition of meadow plant communities, liquidation of self-sown tree species and other biotechnical measures). This is valid only for measures for which subsidies from the Ministry of Agriculture were not provided.
B2. Care for memorial and other important trees and tree alleys.

C. Preservation of species diversity
C1. Support for the renewal of the decreasing populations of native plant and animal species, their natural communities and localities.
C2. Measures to support the environment in harvested forests, especially in designated and approved territorial systems of ecological stability and designated bird territories (only for measures not connected to Ministry of Agriculture subsidies).

The set of subsidy programs (D1–D4) based on care for special protected territories and special protected species of flora and fauna in the specific regions.

Subprogram of Administration of Inalienable State Property

The subprogram of Administration of inalienable state property is part of the program of Development and Renewal of the material and technical base of the management system of the Ministry of the Environment. This subprogram supports measures necessary for care for state-owned properties, maintenance and creation of technical facilities or buildings employed to provide for state-protected interests in Specially Protected Territories and measures providing for the existence of parts of nature for the protection of which the SPT were established.

The general substantive targets of the subprogram are:

 • provision for the obligation of the owner (state, represented by the professional nature protection organization) following from the valid legislation,
 • an increase in the species diversity of organisms,
 • an increase in the number of individuals in the populations of protected species of flora and fauna occurring in specially protected territories of all categories,
 • compliance with international conventions to which the Czech Republic has acceded, through professional nature protection organizations, including meeting obligations following from implementation of the Directives of the European Communities in relation to the system of European important areas NATURA 2000.

Financial means provided from this program are intended for implementation of:

 • measures following from the care plan,
 • obligations following from the provisions of the Water Act, and
 • obligations following from the provisions of the Forest Act,

on properties that are in the property administration of the recipient.

The recipients of financial means may be only professional nature protection organizations, i.e.:

 • The Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic,
 • The Nature Protection Administration of the Czech Republic,
 • The Administration of Krkonoše National Park,
 • The Administration of České Švýcarsko National Park,
 • The Administration of Podyjí National Park,
 • The Administration of the Šumava National Park and Protected Landscape Area.

The subprogram of Administration of Inalienable State Property has been implemented since 2003.

Program for Renewal of Rural Areas

The program which is carried out under the auspices of the Ministry for Regional Development of CR is concerned with the participation of the rural population in the renewal of rural areas utilizing local traditions with active participation of civic societies and associations. Emphasis is placed on the development of the economies of municipalities, construction renewal, construction of civic and technical infrastructure and also care for the landscape. In the framework of this program, emphasis is placed on the necessity of preparing a suitable strategy (preparation of territorial plans or urban studies and local renewal programs), which must precede the actual implementation of local programs. In the framework of the Program for Renewal of Rural Areas, subsidies are obtained only for measures that could not be subsidized from other sources or state funds.

Tab. B5.3.6 Program for care of urbanized environments – supported projects, 2002–2005

The subject of the program is care for green areas in urban settings. The program provides financial resources to conduct studies of the feasibility of measures which are specified for subsidies:

 • the regeneration or establishment of significant municipal areas or designated green areas (village squares, town squares, parks, forest parks, educational recreation areas, green areas of educational, instructional, social, and hospital facilities, cemeteries, etc.),
 • the regeneration or creation of isolating green areas, separating residential areas from industrial construction or commercial areas (zones) or frequented transportation corridors,
 • the establishment of municipal green areas as a method for renewing biological value of unused areas and areas damaged in the past by production, industrial and transportation activities (called brownfields) for the purpose of their incorporation into the landscape,
 • the establishment of green areas and corridors in order to implement the territorial system of ecological stability or as a component of a green ring around a settlement,
 • the regeneration and establishment of green bank vegetation in settlements to act as flood protection.

B5.4 General Protection of Nature and the Landscape

Pursuant to Act No. 114/1992 Coll., general protection of nature and the landscape means care by the state and natural and legal persons for wild fauna and flora and communities thereof, of minerals, rocks, paleontological findings and geological units, care for ecological systems and landscape units, as well as care for the appearance and accessibility of the landscape.

A wild plant means an individual or colony of species of flora, including fungi, whose population is maintained spontaneously in nature. A plant consists of all its parts under and above the ground.

Wild fauna means an individual of a species of fauna whose population is maintained spontaneously in nature, including animals bred in captivity, unless laid down otherwise by this Act. The fauna is considered to consist in all the developmental stages corresponding to the particular species.

A territorial system of ecological stability in the landscape means a mutually interconnected set of natural and altered, but similar to natural, ecological systems where natural equilibrium is maintained. They are differentiated into local, regional and super-regional systems of ecological stability.

An important landscape feature means an ecological, geomorphological or aesthetic value of part of the landscape that is responsible for its typical appearance or contributes to maintenance of its stability.

Wood species growing outside of forests means a tree or bush growing individually or in groups in the open landscape and in settlements on properties outside of the forest land fund.

A paleontological finding means a thing that is an important document or remainder of life in the geological past and its development into the present.

Caves are underground areas created by the action of natural forces. Caves in the sense of Act No. 114/1992 Coll. also mean natural phenomena on the surface and under the ground that are directly connected with caves.

The character of the landscape, which consists particularly of the natural, cultural and historical characteristics of a certain place or area, is protected against activities decreasing its aesthetic and natural value. Territorial systems of ecological stability (TSES) are zones with higher protection of landscape and in CR represent the national ecological network. In order to protect the character of a landscape with important concentrated and aesthetic and natural values, which is not specially protected pursuant to Part Three of Act No. 144/1992 Coll., the nature protection authority may establish a natural park by a generally binding legal regulation.

Temporarily protected areas means areas declared for a limited, pre-set period of time or annually repeated period of time, e.g. the nesting season.

Further, more detailed information can be obtained from the following publications:

Bínová, L. – Culek, M. – Kopecká, V. – Míchal, I. – Plesník, J.: The European Ecological Network – Potential Participation by the Czech Republic. Ochrana přirody, 1995, 50, No. 5, pp. 141–146.
Cepáková, E.: Distribution and protection of animals in the Czech Republic – Příroda (magazine), Prague, 2002.
Directive of MŽP ČR on provision of finances in the framework of the Program for Renewal of River Systems in 1997. Ministry of the Environment, 1997.
Hladík, J.: Development of Rural Areas and Renewal of Villages. The Municipality and Finances. Bulletin of the Ministry for Local Development, 1997, No. 1, pp. 16–17.
Jeník, J. et al.: Biosphere Reserves in the Czech Republic. Prague, Empora 1996.
Just, T. – Šámal, V. – Dušek, M.: Renewal of the aquatic environment, AOPK ČR, Prague, 2003.
Kopecká, V. – Vasilová, D.: The list of specially protected areas in CR, AOPK ČR, Prague, 2003.
Kos, J. – Maršáková, M.: Nature Parks in the Czech Republic – Their Development and Current Condition. Ochrana přírody, 1997, 52, No. 3, pp. 73–74.
Mackovčin, P. – Sedláček, M.: Specially protected areas in CR, pp. I.–X. (1999–2004), AOPK ČR and EkoCentre Brno, Prague.
Málková, P. – Lacina, D.: Significant bird areas in Czech Republic, Czech Society for Ornithology, Prague, 2001.
Pokorný, J. – Roth, P.: NATURA 2000, Questions and answers, 2. updated edition, AOPK ČR, Prague, 2002.
Principles for the provision of non-investment finances from the Ministry of the Environment of the Czech Republic in the framework of the Program of Preservation of the Landscape in 1997. Bulletin of the Ministry of the Environment, 7, 1997, No. 2, pp. 8–14.
Survey of actually state of urbanistic studies and territory plans of seats and large territories in Czech Republic. Brno, ÚÚR 1998.
Šťastný, K. – Bejček, V. – Hudec, K.: Atlas of bird nesting distribution in the Czech Republic 1985–1989, publisher H a H 1996.
The European Ecological Network and the Czech Republic. Bulletin of the Ministry of the Environment, 1996, No. 3, p. 10.
The Pathway to the European Union (Program for renewal of rural areas), Volume No. 16. Ministry for Regional Development 1998.


B5.1  Zvláště chráněná území
        Specially Protected Areas

Tab. B5.1.1 Zvláště chráněná území k 31. 12. 2005
Specially protected areas as of Dec. 31, 2005

Kategorie
Category

Národní
parky
National
parks

Chráněné
krajinné
oblasti
Protected
landscape
areas

Národní
přírodní
rezervace
National
natural
reserves

Přírodní
rezervace
Natural
reserves

Národní
přírodní
památky
National
natural
monuments

Přírodní
památky
Natural
monuments

Počet
Number

4

25

111

775

104

1 191

Výměra (tis. ha)
Area (thous. ha)

119,50

1 089,82

28,10

36,30

2,80

27,20

% rozlohy ČR
% of area of CR

1,52

13,82

0,36

0,46

0,04

0,35

Lesnatost (%)
Forest cover (%)

87

54

82

44

59

70

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.1.2 Národní parky k 31. 12. 2005
National Parks as of Dec. 31, 2005

Národní park
National Park

Datum vyhlášení
Date of promulgation

Rozloha v ha
Area in ha

z toho „Maloplošná“ ZCHÚ
 of which “Small” specially protected territories

NP České Švýcarsko

1. 1. 2000

7 900

7 459

Krkonošský národní park

17. 5. 1963

36 300

6

NP Podyjí

20. 3. 1991

6 300

7 375

NP Šumava

20. 3. 1991

68 520

126

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.1.3 Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2005
Protected Landscape Areas as of Dec. 31, 2005

Chráněná krajinná oblast
Protected landscape area

Datum vyhlášení
Date of promulgation

Rozloha v ha
Area in ha

z toho „Maloplošná“ ZCHÚ
 of which “small” specially
protected territories

Beskydy

5. 3. 1973

116 000

2 305

Bílé Karpaty

3. 11. 1980

71 500

1 286

Blaník

29. 12. 1981

4 000

113

Blanský les

8. 12. 1989

21 235

286

Broumovsko

27. 3. 1991

41 000

2 462

České středohoří

19. 3. 1976

107 000

633

Český kras

12. 4. 1972

13 200

2 623

Český ráj

1. 3. 1955

18 152

1 102

Český les

12. 1. 2005

46 568

827

Jeseníky

19. 6. 1969

74 000

4 161

Jizerské hory

8. 12. 1967

35 000

1 692

Kokořínsko

19. 3. 1976

27 000

2 397

Křivoklátsko

24. 11. 1978

63 000

1 199

Labské pískovce

27. 6. 1972

24 500

313

Litovelské Pomoraví

29. 10. 1990

9 600

1 143

Lužické hory

19. 3. 1976

35 000

255

Moravský kras

4. 7. 1956

9 200

1 319

Orlické hory

28. 12. 1969

20 000

431

Pálava

19. 3. 1976

7 000

760

Poodří

27. 3. 1991

8 150

637

Slavkovský les

3. 5. 1974

64 000

867

Šumava

27. 12. 1963

94 480

3 728

Třeboňsko

15. 11. 1979

70 000

3 887

Žďárské vrchy

25. 5. 1970

71 500

1 324

Železné hory

27. 3. 1991

38 000

855

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.1.4 „Maloplošná“ zvláště chráněná území k 31. 12. 2005
“Small” specially protected areas as of Dec. 31, 2005

Kraj
Region

NPR

NPP

PR

PP

Celkem      Total

počet
number

výměra
area
[ha]

počet
number

výměra
area
[ha]

počet
number

výměra
area
[ha]

počet
number

výměra
area
[ha]

počet
number

výměra
area
[ha]

Hl. m. Praha
Capital City of Prague

8

97,7100

.

.

66

1 089,1700

15

945,9500

89

2 132,8300

Středočeský

15

124,3146

15

4 098,5300

112

945,0793

79

6 158,8571

221

11 326,7810

Jihočeský

10

462,6387

12

3 146,1200

180

5 075,8454

98

4 652,9294

300

13 337,5335

Plzeňský

5

227,2400

6

786,7255

82

4 686,1600

81

2 907,2746

174

8 607,4001

Karlovarský

7

165,8000

6

1 605,8800

25

746,5937

28

816,8013

66

3 335,0750

Ústecký

13

110,7900

11

784,7800

62

732,5481

54

1 449,5890

140

3 077,7071

Liberecký

8

259,6650

7

2 625,8900

60

1 430,8575

37

1 831,5503

112

6 147,9628

Královéhradecký

1

334,2300

5

2 531,1900

70

7 667,6032

37

1 258,7600

113

11 791,7832

Pardubický

2

2,6400

3

1 828,8174

53

670,7500

39

2 709,1400

97

5 211,3474

Vysočina

3

86,1700

7

947,1700

92

878,2159

68

3 648,1100

170

5 559,6659

Jihomoravský

13

327,2284

18

2 817,8031

92

878,2159

68

3 648,1100

191

7 671,3574

Olomoucký

11

116,3976

11

3 143,9270

64

563,2600

50

2 164,8300

136

5 988,4146

Zlínský

3

94,8705

6

326,3476

123

570,9400

37

865,8300

169

1 857,9881

Moravskoslezský

6

286,2200

10

1 988,4182

55

414,1100

71

3 066,2549

142

5 755,0031

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.1.5 Zatížení území CHKO těžbou, 2000–2005
Burdening of the territories of PLA by mining, 2000–2005

Surovina
Material

2000

2001

2002

2003

2004

2005

tis. t         thous. t

Těžba výhradních ložisek vybraných nerostných surovin v CHKO CHKO
Mining of reserve deposits of selected mineral materials in PLAs

Černé uhlí
Black coal

386,0

280,0

25,0

0,0

0,0

0,0

Zemní plyn
Natural gas

1,0

1,0

2,6

3,0

3,0

4,9

Jíly
Clays

75,0

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Přírodní písky
Natural sands

0,2

0,0

0,1

0,4

0,4

0,0

Živce
Feldspar

231,0

256,0

247,0

269,0

296,0

296,0

Vápence
Limestone

3 637,0

3 585,0

3 363,0

3 382,0

3 427,0

3 096,0

Dekorační kámen
Decorative stone

102,0

28,0

28,0

39,0

33,0

37,0

Stavební kámen
Construction stone

3 169,0

2 601,0

2 470,0

2 865,0

2 752,0

3 171,0

Štěrkopísky
Sand-gravels

1 532,0

1 343,0

1 676,0

1 663,0

1 672,0

1 649,0

Cihlářské suroviny
Brick-making materials

0,0

0,0

70,0

63,0

27,0

99,0

Celkem
Total

9 133,2

8 166,0

7 881,7

8 284,4

8 210,4

8 352,9

Těžba ložisek nevyhrazených nerostů v CHKO
Mining of deposits of nonreserve minerals in PLAs

Dekorační kámen
Decorative stone

6,7

4,4

1,5

4,5

3,8

2,8

Stavební kámen
Construction stone

116,0

98,0

109,0

63,0

45,0

82,0

Štěrkopísky
Sand-gravels

186,0

147,0

143,0

89,0

91,0

81,0

Cihlářské suroviny
Brick-making materials

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

3,6

Celkem
Total

308,7

249,4

253,5

156,5

143,4

169,4

Zdroj: ČGS – Geofond
Source: ČGS – Geofond

B5.2  Zvláště chráněné druhy
        Specially Protected Species

Tab. B5.2.1 Zvláště chráněné druhy živočichů k 31. 12. 2005
Specially protected species of animals as of Dec. 31, 2005

Živočichové
Fauna

Savci
Mammals

Ptáci
Birds

Plazi
Reptiles

Obojživelníci
Amphibians

Ryby
Fish

Kruhoústí
Cyclostomata

Počty druhů v ČR celkem
Total number of species in CR

81

2221)

11

21

59

2

Kriticky ohrožený druh
Critically endangered species

8

35

3

9

4

2

Silně ohrožený druh
Highly endangered species

12

58

5

7

3

0

Ohrožený druh
Endangered species

10

30

1

4

10

0

1) hnízdících
nesting

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. B5.2.2 Zvláště chráněné druhy rostlin k 31. 12. 2005
Specially protected species of plants as of Dec. 31, 2005

Rostliny a houby
Plants and fungi

Vyšší cévnaté rostliny
Higher vascular plants

Mechorosty
Bryophyte

Lišejníky
Lichens

Houby
Fungi

Počty druhů v ČR celkem1)
Total number of species in CR1)

3 600

860

1 500

5–6 000

Kriticky ohrožený druh
Critically endangered species

246

0

0

27

Silně ohrožený druh
Highly endangered species

143

0

0

13

Ohrožený druh
Endangered species

92

0

0

6

1) přibližné hodnoty
preliminary data

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

B5.3  Krajinotvorné programy
          Landscape Programs

Tab. B5.3.1 Program revitalizace říčních systémů – realizovaná opatření, 1999–2005
Program for Renewal of River Systems – implemented projects, 1999–2005

Typ realizace
Type of implementation

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Počet opatření         Number of projects

Vodní
nádrže
Water
reservoirs

obnova, revitalizace
renewal, revitalization

135

102

103

52

66

67

66

nová výstavba
new construction

79

57

37

69

80

88

46

odbahnění
pond dredging

10

7

5

6

6

4

4

Vodní toky
Water
courses

celková revitalizace větší části toku nebo povodí
overall renewal of greater part of water courses
or watershed

44

14

21

16

17

23

30

jednotlivé stavby a zásahy na toku a v povodí
individual structures and interventions on water
courses and watershed

27

14

19

14

10

8

16

Stavba rybích přechodů
Construction of fish ladders

-

-

2

1

5

5

3

Úprava pramenných oblastí, mokřadů
Modification of spring areas, marshes

4

1

6

6

-

2

5

Úprava a tvorba biocenter, doprovodné zeleně a ostatní
Modification and creation of biocentres, greenery, etc.

16

9

7

6

13

2

8

Výstavba KČOV, ČOV a kanalizací
Construction of root water-treatment plants

-

-

3

2

-

5

45

Projektová dokumentace
Project documents

-

16

16

7

18

11

11

Zdroj: AOPK ČR, MŽP ČR – OFN
Source: AOPK ČR, MŽP ČR – OFN

Tab. B5.3.2 Program péče o krajinu pro r. 2005 – realizované akce
Landscape conservation program in 2005 – implemented projects

Dotační titul
Subsidy class

AOPK ČR

SOP ČR

KRNAP

NP Šumava

NP Podyjí

NP České
Švýcarsko

Celkem
Total

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

A1

4

799

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

799

A2

158

19 586

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

158

19 586

Celkem/Total A

162

20 385

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

162

20 385

B1

310

10 619

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

310

10 619

B2

168

7 016

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

168

7 016

B3

50

4 341

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

4 341

Celkem/Total B

528

21 976

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

528

21 976

C1

92

15 697

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

92

15 697

C2

2

368

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

368

Celkem/Total C

94

16 065

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

94

16 065

Celkem A–C
Total A–C

784

58 426

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

784

58 426

D1

*

*

59

4 136

3

678

13

436

2

120

*

*

77

5 370

D2

*

*

174

10 611

14

3 902

22

4 078

1

791

1

1 500

212

20 882

D3

*

*

205

11 108

13

1 571

1

17

2

25

6

1 078

227

13 799

D4

*

*

798

55 985

29

9 825

48

16 489

8

5 664

3

2 380

886

90 343

Celkem/Total D

0

0

1 236

81 840

59

15 976

84

21 020

13

6 600

10

4 958

1 402

130 394

A–D – studie

20

4 449

12

666

*

*

1

200

*

*

*

*

33

5 315

Celkem/Total

804

62 875

1 248

82 506

59

15 976

85

21 220

13

6 600

10

4 958

2 219

194 135

* nečerpáno
not used

Zdroj: AOPK ČR, MŽP ČR – OFN
Source: AOPK ČR, MŽP ČR – OFN

Tab. B5.3.3 Program péče o krajinu pro r. 2005 – realizované akce podle typu žadatele
Landscape conservation program in 2005 – implemented projects based on type of applicant

Typ žadatele
Applicant

AOPK ČR

SOP ČR

KRNAP

NP Šumava

NP Podyjí

NP České
Švýcarsko

Celkem
Total

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

počet
akcí
Number
of pro-
jects

finanční
pro-
středky
(tis. Kč)
Finances
(thous.
CZK)

Družstva
a spolky
Cooperatives
and associations

43

2 672

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

2 672

Zájmové
organizace
Stakeholders

122

7 137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

7 137

Státní
organizace
State
organizations

23

4 631

1 248

82 506

59

15 976

85

21 220

13

6 600

10

4 958

1 438

135 891

Právnické
a fyzické osoby
Legal and
natural entities

306

18 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306

18 757

Obce
Municipalities

310

29 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

29 678

Celkem
Total

804

62 875

1 248

82 506

59

15 976

85

21 220

13

6 600

10

4 958

2 219

194 135

Zdroj: AOPK ČR, MŽP ČR – OFN
Source: AOPK ČR, MŽP ČR – OFN

Tab. B5.3.4 Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích – realizované akce, 2003–2005
Subprogram of Administration of Inalienable State Property in specially protected areas – implemented projects, 2003–2005

Organizace
Institution

2003

2004

2005

Počet akcí
Number
of projects

Finanční
prostředky
v tis. Kč
Finances
(thous. CZK)

Počet akcí
Number
of projects

Finanční
prostředky
v tis. Kč
Finances
(thous. CZK)

Počet akcí
Number
of projects

Finanční
prostředky
v tis. Kč
Finances
(thous. CZK)

AOPK ČR

32

17 044

31

14 727

39

22 032

SOP

20

8 930

12

7 261

15

4 929

KRNAP

9

28 809

7

25 602

16

29 009

Správa NP České Švýcarsko
Administration of České Švýcarsko NP

15

5 686

12

5 323

4

3 389

Správa Národního parku Podyjí
Administration of Podyjí NP

6

4 975

4

4 970

3

3 878

Správa NP a Chráněné krajinné oblasti Šumava
Administration of Šumava NP and Protected
Landscape Area

10

32 382

16

36 179

15

36 576

Celkem/Total

92

97 826

82

94 062

92

99 813

Pozn.: Objem finančních prostředků tohoto podprogramu je každoročně stanovován (snižován) Ministerstvem financí ČR. Maximální výše určených prostředků činila 100 mil. Kč.
Note: The volume of funds in this subprogram is established (reduced) for each year by the Ministry of Finance of the CR. The maximum amount of ear-marked funds equalled CZK 100 million.

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.3.5 Program obnovy venkova – realizované akce, 2000–2005
Program for the Renewal of Rural Areas – implemented projects, 2000–2005

   

2000

2001

20021)

2003

2004

2005

   

tis. Kč         thous. CZK

Finanční prostředky celkem

520 554

418 730

745 291

831 191

860 5582)

176 4864)

Total finances

z toho:

   

   

   

   

   

 

of which:

komplexní úpravy
veřejných prostran-
ství a obnova zeleně

23 345

12 817

29 226

6 876

3)

3)

complex work on
public areas and
renewal of greenery

1) Navýšení finančních prostředků na nápravy škod způsobených povodněmi.
Increased financial means to remedy damage caused by the floods.

2) Z toho bylo poskytnuto prostřednictvím krajů celkem 520 375 000 Kč, dalších 340 183 000 Kč bylo poskytnuto z rozpočtu MMR ČR, z toho 57 795 000 Kč na pilotní projekty a podporu příkladů dobré praxe a 282 388 000 Kč na odstraňování následků povodní.
Of this amount, 520,375 CZK was provided by the Regions; an additional 340,183 CZK was provided from the MMR of the Czech Republic budget, of which 57,795 CZK went for pilot projects and support of models of good practices, and 282,388 CZK was used for flood cleanup.

3) S ohledem na přechod větší části dotací na kraje nejsou údaje k dispozici.
Data are not available on the transfer of larger subsidies to the regions.

4) V r. 2005 byla obnova venkova podporována přímo z rozpočtů krajů v rámci vlastních krajských programů obnovy, popř. rozvoje venkova. Uváděné prostředky se týkají jen dotací z rozpočtu MMR ČR, poskytnutých nad rámec podpory z rozpočtů krajů. Z uvedené částky bylo 79 733 000 Kč poskytnuto na pilotní projekty a podporu příkladů dobré praxe, 28 218 000 Kč na přípravu venkovských projektů pro Společný regionální operační program a 68 535 000 Kč na odstraňování následků povodní.
In 2005, renewal of rural areas was supported directly from the budgets of the Regions in the framework of the individual Regional Rural Renewal or Development Programs. The funds listed refer only to subsidies from the MMR CR budget provided above the framework of support from the Regional budgets. Of this amount, CZK 79 733 thous. were provided for pilot projects and support for examples of good practice, CZK 28 218 thous. were provided for preparation of rural projects for the Joint Regional Operational Program and CZK 68 535 thous. were employed to remedy the consequences of the floods.

Zdroj: MMR ČR
Source: MMR ČR

Tab. B5.3.6 Program péče o urbanizované prostředí – podpořené projekty, 2002–2005
Program for care of urbanized environments – supported projects, 2002–2005

Rok
Year

Podpořené projekty
Supported projects

Částka
Amount

Počet      Number

Kč      CZK

2002

16

2 970 000

2003

22

3 005 920

2004

25

2 199 520

2005

22

2 907 000

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Obr. B5.1.1 Velkoplošná zvláště chráněná území k 31. 12. 2005
Large specially protected areas as of Dec. 31, 2005
Obr. B5.1.2 Maloplošná zvláště chráněná území k 31. 12. 2005
Small specially protected areas as of Dec. 31, 2005
Obr. B5.1.3 Území soustavy Natura 2000 v ČR
Regional Systems of Natura 2000 in the Czech Republic
Obr. B5.1.4 Lokality evidované v rámci Ramsarské úmluvy k 31. 12. 2005
Sites registered according to the Ramsar Convention as of Dec. 31, 2005
Obr. B5.3.1 Program revitalizace říčních systémů – realizované akce v r. 2005
Program for Renewal of River Systems – implemented projects in 2005
Obr. B5.4.1 Územní systém ekologické stability (ÚSES), 2001–2005
Territorial Systems of Ecological Stability (TSES), 2001–2005

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS