B4 - LESY

Lesem se rozumějí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa – zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Funkce lesa lze rozdělit na funkci produkční (produkce dřeva, ozdobného klestu, semen a plodů) a funkci mimoprodukční (veřejně prospěšnou z hlediska životního prostředí).

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B4.1 Výměra lesní půdy k 31. 12., 1966–2005

Lesní pozemky jsou pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu Státní správy lesů.

Tab. B4.2 Lesy v jednotlivých krajích k 31. 12. 2005
Tab. B4.6 Kategorizace lesů, 1995–2005

1. Lesy ochranné (kategorie 2) jsou lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace, chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech, a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.

2. Lesy zvláštního určení (kategorie 3) jsou lesy, které se nacházejí v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod a na území národních parků a národních přírodních rezervací. Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, ve kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách, dále lesy lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti, lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích a lesy, ve kterých jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

3. Lesy hospodářské (kategorie 1) jsou takové, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.

Tab. B4.3 Druhová skladba lesů ČR, 1970–2005

Porostní půda je půda s porostem lesních dřevin a půda dočasně odlesněná z důvodu obnovy lesa, dále lesní průseky a nezpevněné lesní cesty do šíře 4 m, dočasné lesní skládky a další zařízení dočasného charakteru, sloužící lesnímu hospodářství a myslivosti, pokud jejich plocha nepřekročí 0,04 ha.

Tab. B4.7 Rozloha a vlastnické poměry lesů k 31. 12., 1996–2005

Do státního vlastnictví byly zahrnuty lesy v majetku ČR, jejichž správou byly pověřeny Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., a školní lesní podniky. Jsou zde zahrnuty i lesy Kanceláře prezidenta republiky (Lány) a lesy v národních parcích.

Do lesů měst a obcí byly zahrnuty všechny lesy ve vlastnictví měst a obcí dosud předané podnikem Lesy ČR, s. p. Mezi obecní lesy byly v r. 2001 zařazeny i lesy školních polesí, které přešly pod správu krajů.

Do soukromých lesů byly zahrnuty lesy ve vlastnictví fyzických osob.

Do ostatních lesů byly zahrnuty lesy lesních družstev a singulárních společností.

Tab. B4.4 Rekonstruovaná přirozená, současná a doporučená skladba lesů v r. 2005
Obr. B4.1 Celkové porostní zásoby dřeva v lesích ČR, 1930–2005

Plocha dřeviny je součtem skutečných ploch, které dřevina zaujímá jak v nesmíšených porostech, tak v porostech smíšených.

Věková třída je dvacetiletý interval třídění lesních porostů podle věku.

Normalita vyjadřuje rovnoměrné proporciální zastoupení věkových tříd (stupňů) lesních porostů v ploše, včetně výměry holiny. Je funkcí výměry lesa, obmýtí a obnovní doby.

Tab. B4.8 Obnova lesa, 2000–2005

Zalesňováním se rozumí plocha uskutečněného zalesnění provedeného uměle, tj. výsevem a výsadbou lesa.

Tab. B4.10 Zalesnění zemědělské půdy dotované v rámci restrukturalizace rostlinné výroby, 2001–2005

Program byl zahájen v r. 1994. V současné době jsou finanční prostředky poskytovány ze strukturálních fondů EU v rámci dokumentu MZe Horizontální plán rozvoje venkova a z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Tab. B4.12 Těžba dřeva, 2000–2005

Zahrnuje hmotu dřeva v metrech krychlových bez kůry, která byla přijata jako hotový sortiment nebo jako surový kmen, a těžbu v tzv. samovýrobě. Hmota se započítává bez ohledu na to, ze kterých pěstebních nebo těžebních zásahů byla získána, včetně těžby nahodilé. Nezapočítávají se těžební zbytky ponechávané v lese.

Tab. B4.13 Porovnání celkového průměrného přírůstu (CPP) s realizovanými těžbami dřeva, 1996–2005

Celkový běžný přírůst je zvětšení porostní zásoby dosahované za určitou dobu na porostu hlavním a podružném. Obvyklý způsob pro jeho odhad je pomocí tabulek. Běžný přírůst je ovlivněn věkovou strukturou lesních porostů. Vyrovnané a trvalé těžební možnosti dané produkční schopností lesních stanovišť lépe vyjadřuje celkový průměrný přírůst.

Tab. B4.14 Nahodilé těžby v územním členění v r. 2005

Těžba nahodilá znamená zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených. Nezahrnují se těžební zbytky ponechávané v lese.

Tab. B4.17 Stav a lov zvěře, 2000–2005

Stav k 31. březnu sledovaného roku. U drobné zvěře, která se může rychle namnožit, a to i umělým odchovem, mohou být odstřely větší než jarní kmenové stavy, což platí zejména pro bažanty.

Tab. B4.18 Vývoj poškození lesních porostů, 1996–2005

Zdravotní stav lesních porostů v České republice se hodnotí od r. 1986 na monitorovacích plochách evropského programu EHK OSN a EU ICP-Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests). Základním parametrem tohoto šetření je defoliace (odlistění) jednotlivého stromu, vyjadřovaná v procentech s přesností 5 %.

Hodnoty defoliace se rozdělují do pěti základních tříd, z nichž poslední tři charakterizují významně poškozené stromy:

0 – žádná (0–10 %)
1 – mírná (11–25 %)
2 – střední (26–60 %)
3 – silná (61–99 %)
4 – odumřelé stromy (100 %)

Tab. B4.20 až tab. B4.23 a obr. B4.2 Poškození porostů biotickými faktory

Až do r. 1992 byly k dispozici údaje z celé ČR, a to z hlášení lesního provozu. Od r. 1993, kdy začaly restituce, jsou k dispozici kompletní údaje ze státních lesů – Lesů ČR, s. p., Vojenských lesů a statků, s. p., a národních parků. Z ostatních lesů jsou k dispozici pouze částečné údaje. Obecně jsou u všech škůdců k dispozici údaje zhruba ze 75 % plochy lesů.

Vypovídací schopnost hlášených údajů je celkem vysoká, zejména u podkorního hmyzu. U ostatních škůdců (listožravý hmyz, hlodavci) s ohledem na ne zcela jednotnou metodiku a především přístup k evidenci (není stanoven žádným předpisem) je třeba chápat údaje pouze jako orientační (s výjimkou ošetřených ploch proti listožravému hmyzu, kde je evidence velice přesná). Údaje o poškození porostů zvěří jsou vždy k dispozici s ročním zpožděním.

Tab. B4.24 Podpory lesního hospodářství

Stát ze zákona hradí meliorace a hrazení bystřin v lesích, náklady na odborné lesní hospodáře a zpracování lesních hospodářských osnov, dále vlastníkům lesa přispívá na zalesnění a výchovu porostů, zajištění mimoprodukčních funkcí lesů a na obnovu porostů poškozených imisemi. Kromě toho poskytuje vlastníkům lesa služby, jako jsou letecké vápnění a hnojení či protipožární službu. Příspěvky a podpory se postupně snižují, zejména u hrazení bystřin a u zalesňování zemědělských půd.

Tab. B4.25 a tab. B4.26 Vývoj přírůstku udělených certifikací FSC a PEFC

Certifikace lesů je proces, v jehož rámci vydává nezávislá organizace certifikát potvrzující, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. V České republice je prováděna certifikace prostřednictvím Českého systému certifikace lesů (CFCS – Czech Forest Certification Scheme), což je národní nezávislý systém platný na území České republiky. Správu CFCS, to znamená schvalování a revizi standardů, prezentaci a propagaci systému, zajišťuje PEFC Česká republika. CFCS splňuje všechny mezinárodní požadavky pro certifikační systémy a v červnu 2001 byl uznán Radou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC Forest Stewardship Council v ČR (FSC ČR) je samostatnou nevládní neziskovou organizací a zároveň národní iniciativou FSC s působností v České republice. Vytvořila a reviduje Český standard FSC pro přírodní a sociálně-ekonomické podmínky České republiky a podporuje přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva.

B4 - FORESTS


A forest is understood to consist of forest stands and their environment and land designated to fulfill the function of a forest – Act No. 289/1995 Coll. on forests and on amendments and supplements to some acts (The Forest Act).

The function of a forest can be divided into productive functions (production of wood, decorative brush, seeds and fruits) and nonproductive functions (in the public interest from the standpoint of the environment).

Notes on Tables and Figures:

Tab. B4.1 Forest land area: Dec. 31, 1966–2005

Land with forest stands and areas where forest stands have been removed for the purpose of regeneration, cleared boundary lines and unpaved forest roads if these are not wider than 4 m are classified as forest land. Furthermore, the classification of forest land includes areas of land where forest stands were temporarily removed on the basis of a state forest administration body decision.

Tab. B4.2 Forests in the individual regions as of Dec. 31, 2005
Tab. B4.6 Forest categories, 1995–2005

1. Protective forests (category 2) are forests at extraordinarily unfavourable sites, high-mountain forests at the highest levels of tree vegetation, protecting lower forests, forests on exposed ridges, and forests in the scrub forest class.

2. Special-purpose forests (category 3) are forests located in the 1st class hygiene protection zones of water sources, in the protective zones of natural medicinal and mineral table waters and in the territory of national parks and national nature reserves. Special-purpose forests also include forests in which public interest in the improvement of the state of the environment or another qualified interest in the non-wood-producing purpose of the forest is superior to the productive function. These include the forests in the first protective zones of protected landscape areas and forests in nature reserves and natural memorials, as well as forests in spas and metropolitan areas. Also included are other forests with increased recreational function, forests for forest research and training, forests with increased function in soil protection, water protection, climate formation or landscape creation, forests required to maintain biological diversity, forests in recognized game preserves and pheasant grounds and forests for which important public interest requires a different management approach.

3. Productive forests (category 1) are those that are not included in the category of protective or special-purpose forests.

Tab. B4.3 Tree species composition in CR, 1970–2005

Forest stand area (timberland) is land with stands of forest tree species and land that has been temporarily deforested for reasons of forest regeneration. In addition, timberland is considered to include forest line clearings and unpaved forest roads to a width of 4 m, temporary forest landfills and other facilities of a temporary character used by forest management and gamekeeping, provided that their areas do not exceed 0.04 ha.

Tab. B4.7 Forest area and ownership: Dec. 31, 1996–2005

State forests include forests owned by the Czech Republic under the administrations of the Forests of CR, Vojenské lesy a statky (Military Forests and Farms) state enterprise, forest enterprise nurseries. State Forests include the forests of the Office of the President of CR (Lány), national parks.

The area of municipal forests includes municipal forest ownership transferred to local municipalities by Forests of the Czech Republic (LČR). In 2001, municipal forests also included forests owned by school forest ranges, which passed under Administration of regions.

Private forests consist of forests owned by natural persons.

Other forests include forests owned by forest cooperatives and individual companies.

Tab. B4.4 Reconstruction of natural, current and recommended composition of forests in 2005
Fig. B4.1 Total stocks of timber in forest tree stands, 1930–2005

The forest tree species area is considered to correspond to the sum of the actual areas covered by the given tree species in unmixed tree stands and as a component of mixed tree stands.

The age category is based on a twenty-year interval.

The normality expresses the equal and proportional representation of the age classes (degrees) of the forest stands in the total area, including the area of unstocked cut. This is a function of the total forest area, rotation and regeneration period.

Tab. B4.8 Reforestation, 2000–2005

Artificial reforestation is understood to be the area of new forest established by planting or seeding forest trees.

Tab. B4.10 Aforestation of agricultural land subsidized within the restructuring of plant-production, 2001–2005

The program was begun in 1994. At the present time, financial means are provided from EU structural funds under the Ministry of Agriculture’s Horizontal Plan for Rural Development and from the Operational Program for Rural Development and Multi-function Agriculture.

Tab. B4.12 Timber harvesting, 2000–2005

This includes the volume of material in m3 without bark, received as finished lumber or raw timber, and harvesting in self-production. The material is included without respect to the cultivation or harvesting procedures in which it was obtained, including salvage felling. The volume means removals, but does not include felling debris left on the forest floor. In 2003 there was a 1 mil. m3 increase in salvage felling due to damage caused by beetles.

Tab. B4.13 Comparison of the total average increment (TAI) and actual timber harvest comparison, 1996–2005

The total average current increment is an increased growth unit reached in a certain period on the actually existing main and supplementary forest growing stock. The usual method of the estimation is to make use of yield (growth) tables. The current increment is affected by the age structure of forest growing stock. The total average current increment better expresses the balanced and permanent harvesting potential given by the production capabilities of the forest stands.

Tab. B4.14 Salvage felling by region in 2005

Salvage harvesting is the harvesting that is carried out for the purpose of utilization of dry, storm damaged, diseased or otherwise damaged trees. The volume means removals, not including felling debris left on the forest floor.

Tab. B4.17 Game stocks and hunting, 2000–2005

Game stocks and hunting as of March 31 of the relevant year. For small game, which quickly multiplies in the wild or by artificial breeding, the culling rate may be higher than the spring generic count. This particularly applies to pheasants.

Tab. B4.18 Trends in damage to forest stands, 1996–2005

The state of health of the forests of the Czech Republic has been assessed since 1986 in monitoring areas of the European program EHK OSN and EU ICP-Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests). The basic parameter of this study is tree crown defoliation, expressed in percent with a precision of 5 %.

The defoliation values are divided into five basic classes, of which the last three characterize significantly damaged trees:

0 – no damage (0–10 %)
1 – slight damage (11–25 %)
2 – medium damage (26–60 %)
3 – high damage (61–99 %)
4 – dead trees (100 %)

Tab. B4.20 to Tab. B4.23 and Fig. B4.2 Damage to forest stands by biotic factors

Information up to 1992 was available for the entire CR, reported by forest records. Since 1993, when the property restitution process was begun, complete information has been available for state forests – Forests of the Czech Republic, state enterprise, Military Forests and Farms, state enterprise, and the National Parks. Only incomplete data is available for other forests. Generally, about 75 % of forest area in the potential information was available for pests.

The information content of the data available is relatively high, especially for boring insects. For other pests (defoliating insects, rodents), because of the non-uniform methods and attitude to the recording procedure (which is not defined in any regulation), the information must be considered as only orientational (with the exception of areas treated against defoliating insects, where the records are very exact). Information on damage to vegetation by animals is always available with a delay of one year.

Tab. B4.24 Support for forest management, 1998–2005

By law, the state pays for amelioration and damming of streams in forests, the costs of a professional forest manager and preparation of forest management schemes, and also contributes to the costs of forest owners in afforestation and tree tending, providing for the non-productive function of forests and for renewal of tree stands damaged by pollution. In addition, it provides forest owners with services, such as aerial liming and fertilization and fire-fighting services. Contributions and services are gradually being reduced, especially for damming of streams and afforestation of agricultural land.

Tab. B4.25 and Tab. B4.26 Trends in increase in the number of awarded FSC and PEFC certificates

Forest certification is a process, in the framework of which an independent organization issues a certificate confirming that the management of the forest fulfils the preset criteria of sustainable management in forests. In the Czech Republic, certification is performed through the Czech certification system (CFCS – Czech Forest Certification Scheme), which is an independent national system valid for the territory of the Czech Republic. CFCS fulfils all the international requirements for certification systems and was recognized by the Council for the Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes in June 2001.

The Forest Stewardship Council in the CR (FSC CR) is an independent nongovernmental nonprofit organization and is simultaneously the national initiative with competence in the Czech Republic. It created and reviews the Czech FSC standard for the natural and social-economic conditions in the Czech Republic and supports almost natural forest management through certification of forests and enterprises in the wood processing industry.


Tab. B4.1 Výměra lesní půdy k 31. 12., 1966–2005
Forest land area: Dec. 31, 1966–2005

Rok      Year

ha

Rok      Year

ha

Rok      Year

ha

Rok   Year

ha

1966

2 598 672

1976

2 614 619

1986

2 626 769

1996

2 630 993

1967

2 600 859

1977

2 616 157

1987

2 627 580

1997

2 631 802

1968

2 603 621

1978

2 619 025

1988

2 628 616

1998

2 633 819

1969

2 604 887

1979

2 622 749

1989

2 629 418

1999

2 634 470

1970

2 605 968

1980

2 624 459

1990

2 629 905

2000

2 637 290

1971

2 606 762

1981

2 626 660

1991

2 629 715

2001

2 638 917

1972

2 607 147

1982

2 625 917

1992

2 629 075

2002

2 643 058

1973

2 610 505

1983

2 626 142

1993

2 628 628

2003

2 644 168

1974

2 607 826

1984

2 626 090

1994

2 629 502

2004

2 645 737

1975

2 613 098

1985

2 626 716

1995

2 630 129

2005

2 647 416

Zdroj: ČSÚ, ČÚZK
Source: ČSÚ, ČÚZK

Tab. B4.2 Lesy v jednotlivých krajích k 31. 12. 2005
Forests in the individual regions as of Dec. 31, 2005

Kód
okresu
District
Code

Kraj
Region

Lesna-
tost1)
Forest
cover
1)

Plochy kategorií lesa
Forest categories

Plocha dřevin
Species area

kateg. 1
cat. 1

kateg. 2
cat. 2

kateg. 3
cat. 3

jehlič.
coni-
ferous

podíl
share

listnaté
deci-
duous

podíl
share

%

ha

ha

%

ha

%

CZ011

Praha/Prague

9,5

91

412

4 218

1 612

34,1

3 079

65,2

CZ021

Středočeský

27,2

217 596

8 984

72 791

214 774

71,7

81 545

27,2

CZ031

Jihočeský

36,7

290 824

6 696

71 684

320 302

86,8

45 301

12,3

CZ032

Plzeňský

38,8

239 412

5 921

47 799

254 238

86,7

36 970

12,6

CZ041

Karlovarský

42,1

73 130

4 224

62 228

116 322

83,3

22 122

15,8

CZ042

Ústecký

29,3

91 609

7 991

56 647

90 100

57,7

63 396

40,6

CZ051

Liberecký

42,7

87 090

11 759

36 245

106 534

78,9

27 453

20,3

CZ052

Královéhradecký

30,2

98 058

13 335

32 236

111 117

77,4

31 277

21,8

CZ053

Pardubický

28,9

115 805

2 136

12 442

105 552

81,0

23 062

17,7

CZ061

Vysočina

29,8

187 927

1 305

13 326

180 425

89,1

19 818

9,8

CZ062

Jihomoravský

27,4

137 019

4 385

56 035

99 750

50,5

95 634

48,4

CZ071

Olomoucký

34,0

139 176

5 589

34 324

127 106

71,0

50 010

27,9

CZ072

Zlínský

38,9

135 436

121

18 529

88 144

57,2

64 361

41,8

CZ081

Moravskoslezský

34,3

158 154

2 079

26 137

135 058

72,5

49 523

26,6

CZ0

Česká republika
Czech Republic

32,8

1 971 327

74 937

544 640

1 951 036

75,3

613 552

23,7

1) lesnatost podle porostní půdy
Forest cover by forest stand area

Zdroj: ÚHÚL, ČÚZK
Source: ÚHÚL, ČÚZK

Tab. B4.3 Druhová skladba lesů ČR, 1970–2005
Tree species composition in CR, 1970–2005

Dřevina
Tree species

Rok         Year

Střední věk v r. 2005
Mean age in 2005

1970

1980

1990

2000

2005

plocha porostní půdy ha/%         area of forest stands: ha/%

v letech         years

Smrk
Spruce

1 427 735
55,6

1 437 499
55,7

1 413 893
54,7

1 397 011
54,0

1 376 387
53,1

62

Jedle
Fir

53 325
2,1

44 786
1,7

27 708
1,1

23 138
0,9

23 918
0.9

72

Borovice
Pine

491 501
19,2

469 403
18,3

460 481
17,8

453 159
17,6

445 273
17,2

71

Modřín
Larch

57 410
2,2

68 266
2,7

81 762
3,2

97 170
3,8

99 784
3.9

57

Ostatní jehličnaté
Other coniferous

14 885
0,6

19 275
0,8

21 446
0,8

4 587
0,2

5 674
0,2

-

Dub
Oak

139 761
5,5

145 817
5,7

155 269
6,0

163 761
6,3

169 768
6,6

69

Buk
Beech

139 761
5,5

145 817
5,7

155 269
6,0

154 791
6,0

172 047
6,6

71

Bříza
Birch

66 926
2,6

65 027
2,5

74 167
2,9

74 560
2,9

74 074
2,9

45

Ostatní listnaté
Other deciduous

167 980
6,5

166 209
6,5

167 959
6,5

183 696
7,1

197 663
7,6

-

Jehličnaté
Coniferous

2 044 856
79,7

2 039 229
79,2

2 005 290
77,6

1 975 065
76,5

1 951 036
75,3

64

Listnaté
Deciduous

503 825
19,6

513 041
20,0

536 928
20,8

576 808
22,3

613 552
23,7

62

Celkem bez holiny
Total without temporary
unstocked
areas

2 548 681
99,3

2 552 270
99,2

2 542 218
98,4

2 551 873
98,8

2 564 588
99,0

64

Zdroj: ÚHÚL
Source: ÚHÚL

Tab. B4.4 Rekonstruovaná přirozená, současná a doporučená skladba lesů v r. 2005
Reconstruction of natural, current and recommended tree species composition of forests in 2005

Skladba lesů
Composition

Smrk
Spruce

Jedle
Fir

Borovice
Pine

Modřín
Larch

Ostatní
jehl.
Other
conifers

Celkem
jehl.
Total
conifers

Dub
Oak

Buk
Beech

Habr
Hornbeam

% porostní půdy         % of forest land

Přirozená
Natural

11,2

19,8

3,4

0,0

0,3

34,7

19,4

40,2

1,6

Současná
Current

53,1

0,9

17,2

3,9

0,2

75,3

6,6

6,6

1,2

Doporučená
Recommended

36,5

4,4

16,8

4,5

2,2

64,4

9,0

18,0

0,9

Skladba lesů
Composition

Jasan
Ash

Javor
Maple

Jilm
Elm

Bříza
Birch

Lípa
Linden

Olše
Alder

Ostatní
list.
Other
deciduous

Sa list.
Deciduous
total

Holina
Unstocked
area

% porostní půdy         % of forest land

Přirozená
Natural

0,6

0,7

0,3

0,8

0,8

0,6

0,3

65,3

0,0

Současná
Current

1,2

1,1

0,0

2,9

1,0

1,5

1,5

23,7

1,0

Doporučená
Recommended

0,7

1,5

0,3

0,8

3,2

0,6

0,6

35,6

0,0

Zdroj: ÚHÚL
Source: ÚHÚL

Tab. B4.5 Věková struktura porostů, 1920–2005
Growth structure, 1920–2005

Věk v letech
Age, years

Rok         Year

1920

1930

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

% ha

1–20

23,0

21,0

18,0

17,0

17,0

17,0

16,1

16,7

17,0

21–40

24,0

21,0

21,0

21,0

20,0

15,0

14,7

15,5

15,0

41–60

22,0

21,0

21,0

20,0

19,0

20,0

19,4

14,7

14,2

61–80

17,0

19,0

19,0

19,0

20,0

20,0

18,9

18,8

18,7

81–100

10,0

11,0

12,0

13,0

13,0

15,0

16,8

17,3

16,5

101–120

3,0

5,0

7,0

6,0

7,0

8,0

8,2

10,2

11,2

121+

-

-

-

3,0

3,0

4,0

4,4

5,5

6,4

Pozn.: Z hlediska trvalé udržitelnosti a vyrovnanosti těžebních možností (normalita) mají porosty do 60 let menší plochu, než je žádoucí, a porosty starší mají plochu větší.
Note: From the point of view of sustainability, and balanced felling potential (standardization), forest stands younger than 60 years have smaller area and the older stands have greater area than the desirable area.

Zdroj: ÚHÚL
Source: ÚHÚL

Tab. B4.6 Kategorizace lesů, 1995–2005
Forest categories, 1995–2005

Rok
Year

Kategorie lesa         Forest category

lesy hospodářské
productive forests

lesy ochranné
protective forests

lesy zvláštního určení
special-purpose forests

%

1995

57,2

2,7

40,1

1996

61,3

2,9

35,8

1997

60,1

3,0

36,9

1998

61,5

3,0

35,5

1999

77,7

3,6

18,71)

2000

76,7

3,5

19,8

2001

76,3

3,4

20,3

2002

76,0

3,5

20,5

2003

75,6

3,5

20,9

2004

75,4

3,1

21,6

2005

76,1

2,9

21,0

1) Pokles je dán novou právní úpravou (zákon č. 289/1995 Sb.), kde jsou z této kategorie vyjmuty lesy pod vlivem imisí a zařazeny do kategorií podle své převažující funkce. V r. 1999 byly touto úpravou již zpracovány lesy celé ČR.
The decrease is a result of the new forestry law (Act No. 269/1995 Coll.), where the category of air pollution damaged forest has been abolished, and since 1999, these forests have been classified strictly according to their predominant function. Starting in 1999, all Czech forests were treated this way.

Zdroj: ÚHÚL
Source: ÚHÚL

Tab. B4.7 Rozloha a vlastnické poměry lesů k 31. 12., 1996–2005
Forest area and ownership: Dec. 31, 1996–2005

Rok
Year

Lesní půda
celkem
Forest land,
total

v tom lesy         ownership

státní
State

%

měst a obcí
Municipal

%

fyzických
osob
Natural
persons

%

ostatní
Other

%

ha

ha

ha

ha

1996

2 630 993

1 753 485

66,6

315 070

12,0

494 938

18,8

67 500

2,6

1997

2 631 802

1 736 248

66,0

326 160

12,6

504 818

19,2

59 576

2,2

1998

2 633 819

1 710 663

64,9

342 080

13,0

521 006

19,8

60 070

2,3

1999

2 634 470

1 695 546

64,4

344 223

13,1

534 606

20,3

60 095

2,2

2000

2 637 290

1 683 540

63,8

358 853

13,6

547 182

20,8

47 715

1,8

2001

2 638 917

1 649 852

62,5

379 843

14,4

558 576

21,2

50 646

1,9

2002

2 643 058

1 627 751

61,6

390 981

14,8

567 606

21,5

56 720

2,1

2003

2 644 168

1 627 776

61,6

397 400

15,0

560 463

21,2

58 529

2,2

2004

2 645 737

1 617 323

61,1

399 471

15,1

562 295

21,3

66 648

2,5

2005

2 647 416

1 612 451

60,9

402 151

15,2

566 377

21,4

66 437

2,5

Pozn.: Od r. 1996 má ČSÚ údaje jen o části lesů, rozložení držby majetků o výměře pod 200 ha nelze přesně zjistit. Pro účely prezentace vlastnictví lesů bylo zvoleno třídění podle typu podniků spravujících lesy.
Note: Since 1996, the Czech Statistical Office has had only partial data for forestry since areas less than 200 ha are impossible to define in terms of ownership. To present information on the types of ownnership, classification by the type of forest-managing enterprise has been chosen.

Zdroj: ČSÚ, ČÚZK
Source: ČSÚ, ČÚZK

Tab. B4.8 Obnova lesa, 2000–2005
Reforestation, 2000–2005

Dřeviny

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tree species

ha

Zalesňování
celkem

21 867

19 109

18 120

17 164

19 042

18 318

Afforestation/
reforestation, total

z toho:

 

 

   

 

 

 

of which:

opakovaná obnova

4 371

3 934

3 212

3 284

2 766

2 776

repeated

přirozená obnova1)

3 422

2 956

3 940

4 230

4 802

4 010

natural1)

jehličnaté

13 910

12 533

11 730

10 974

12 339

11 658

Coniferous

z toho:

 

 

   

 

 

 

of which:

   smrk

9 479

8 211

7 941

7 333

8 495

7 910

   Spruce

   jedle

895

801

923

937

1 032

929

   Fir

   borovice

2 597

2 720

2 267

2 223

2 361

2 388

   Pine

   modřín

739

570

417

350

327

268

   Larch

listnaté

7 957

6 576

6 390

6 190

6 703

6 660

Deciduous

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which:

   dub

2 428

2 033

1 780

1 910

1 965

1 935

   Oak

   buk

3 386

2 908

3 143

3 032

3 406

3 275

   Beech

   lípa

397

286

264

236

237

283

   Linden

   topol a osika

46

47

61

84

50

78

   Poplar and aspen

1) Přirozená obnova se do „Zalesňování celkem“ nezapočítává. Od r. 2002 se z důvodu změn v metodice do přirozené obnovy započítává i obnova pod porostem (původně se započítávala jen obnova na holině).
“Total afforestation” does not include natural reforestation. Since 2002, due to changes in methods, restoration of undergrowth is included in natural reforestation (originally only reforestation of clearings was counted).

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B4.9 Bilance holin, 1980–2005
Balance of cleared areas, 1980–2005

Rok
Year

Stav
k 1. 1.
Area by
Jan. 1.

Přírustky holin
New clearings

Úbytky holin
Reduced clearings

Stav
k 31. 12.
Area
as of
Dec. 31.

těžbou
after
cutting

nezda-
rem
refore-
station
losses

jinak
other

celkem
total

zales-
něním
refore-
station

přiro-
zenou
obnovou
natural
regene-
ration

jinak
other

celkem
total

ha

1980

31 961

19 980

6 309

4 866

31 155

26 939

999

1 403

29 341

33 775

1985

39 332

22 706

9 954

5 090

37 750

33 555

594

3 768

37 917

39 165

1990

38 870

19 240

12 178

2 855

34 273

33 615

908

1 080

35 603

37 540

1991

37 540

15 599

13 060

4 925

32 684

31 516

557

1 283

33 356

36 868

1992

36 868

14 651

14 452

3 392

32 495

29 600

575

4 761

34 936

34 427

1993

34 427

12 472

13 437

3 862

29 771

27 698

697

4 010

32 405

31 793

1994

31 793

12 562

14 448

3 767

30 777

26 897

818

1 667

29 382

33 188

1995

33 188

17 016

11 090

3 615

31 721

30 128

1 163

1 189

32 480

32 429

1996

32 429

15 493

7 620

2 286

25 399

28 426

1 898

879

31 203

26 625

1997

26 625

16 705

6 219

2 537

25 461

24 038

2 538

623

27 199

24 887

1998

24 887

16 870

6 137

3 410

26 417

24 257

2 633

781

27 671

23 633

1999

23 633

16 031

4 542

2 878

23 451

23 165

2 605

532

26 302

20 782

2000

20 782

16 066

4 371

3 350

23 787

21 867

3 422

487

25 776

18 793

20011)

19 061

15 346

3 934

1 990

21 270

19 109

2 956

347

22 412

17 919

20021)

17 919

14 908

3 212

2 150

20 270

17 142

2 941

444

20 527

17 662

20031)

17 662

15 538

3 284

2 713

21 535

16 481

2 728

329

19 538

19 659

20041)

19 659

16 948

2 766

1 785

21 499

18 618

3 401

215

22 234

18 924

20051)

18 924

18 565

2 776

1 661

23 002

17 855

3 630

144

21 629

20 297

1) K holinám z hospodaření v lesích připočteny i holiny z převodu do lesních pozemků.
The cleared areas from forest management also include cleared areas transfered to forest lands.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B4.10 Zalesnění zemědělské půdy dotované v rámci restrukturalizace rostlinné výroby, 2001–2005
Afforestation of agricultural land subsidized within the restructuring of crop cultivation, 2001–2005

Vlastnictví
Ownership

2001

2002

2003

20041)

2005

ha

dotace
v mil. Kč
subsidy
mil. CZK

ha

dotace
v mil. Kč
subsidy
mil. CZK

ha

dotace
v mil. Kč
subsidy
mil. CZK

ha

dotace
v mil. Kč
subsidy
mil. CZK

ha

dotace
v mil. Kč
subsidy
mil. CZK

Soukromé
Private

766

36,6

821

32,3

700

28,2

-

-

344

27

Obecní
Municipal

327

16,7

382

13,8

240

10,6

-

-

149

9

Ostatní
Other

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Celkem
Total

1 091

53,3

1 203

46,1

940

38,8

-

-

493

36

1) V důsledku změn systému poskytování žádostí na období 2004–2006 (nařízením Rady ES) byly v r. 2004 přijaty pouze žádosti o dotace; rozhodnutí a výplaty byly uskutečněny až v r. 2005.
As a result of changes to the system of providing requests for the period of 2004–2006 (EC Council Order), only requests for subsidies were accepted in 2004: the decision and payments were implemented in 2005.

Zdroj: MZe ČR
Source: MZe ČR

Tab. B4.11 Rozsah provedených výchovných zásahů, 1980–2005
Thinning and pruning, 1980–2005

Rok provedení
Year

Probírky/Thinning

Prořezávky/Pruning

Výchovné zásahy celkem
Total

1 000 ha

1980

92,7

53,7

146,4

1985

34,9

55,2

90,1

1990

68,8

51,0

119,8

1991

93,5

52,6

146,1

1992

92,9

44,7

137,6

1993

53,2

37,2

90,4

1994

74,3

43,0

117,3

1995

111,4

44,8

156,2

1996

118,6

46,0

164,6

1997

134,5

51,7

186,2

1998

133,8

50,8

184,6

1999

123,1

49,3

172,4

2000

115,5

47,7

163,2

2001

131,2

49,7

180,9

2002

103,2

34,9

138,1

2003

79,3

41,2

120,5

2004

91,1

43,4

134,5

2005

92,3

40,7

133,0

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B4.12 Těžba dřeva, 2000–2005
Timber harvesting, 2000–2005

Dřeviny

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tree species

tis. m3 b. k.         thous. m3 u. b.

Těžba dřeva
celkem

14 441

14 374

14 541

15 140

15 601

15 510

Timber
removals, total

v tom:

   

   

   

   

   

 

   

jehličnaté

12 851

12 680

13 010

13 660

13 920

13 883

Coniferous

z toho:

   

   

   

   

  

 

of which:

   smrk

10 452

10 373

10 643

11 869

11 910

11 698

   Spruce

   jedle

61

62

63

59

80

82

   Fir

   borovice

1 871

1 769

1 815

1 269

1 507

1 658

   Pine

   modřín

455

466

478

446

411

430

   Larch

listnaté

1 590

1 694

1 531

1 480

1 681

1 627

Deciduous

z toho:

   

  

   

   

   

 

of which:

   dub

395

398

360

369

360

375

   Oak

   buk

663

768

694

667

866

801

   Beech

   lípa

63

60

55

49

48

53

   Linden

   topol a osika

79

76

69

57

64

59

   Poplar and aspen

Nahodilá těžba

3 288

2 373

4 213

8 194

5 379

4 539

Salvage due to

v tom:

   

   

   

   

   

 

   

   živelní

2 388

1 488

3 380

6 116

2 764

2 303

   Calamities

   exhalační

78

56

34

60

45

38

   Pollution

   hmyzová

320

231

292

1 258

1 268

983

   Insects

   ostatní

502

598

507

760

1 302

1 215

   Other reason

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B4.13 Porovnání celkového průměrného přírůstu (CPP) s realizovanými těžbami dřeva, 1996–2005
Comparison of the total average increment (TAI) and actual timber harvest comparison, 1996–2005

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

mil. m3 b. k. ročně         mill. m3 u. b. per annum

CPP

16,50

16,60

16,60

16,80

16,80

16,80

16,80

17,00

17,20

17,30

TAI

Těžba1)

12,58

13,49

13,99

14,20

14,44

14,37

14,54

15,14

15,60

15,51

Harvest1)

1) V údaji nejsou zahrnuty těžební zbytky ponechávané v porostu.
Felling debris left in the forest is not included.

Zdroj: ÚHÚL, ČSÚ
Source: ÚHÚL, ČSÚ

Tab. B4.14 Nahodilé těžby v územním členění v r. 2005
Salvage felling by region in 2005

Území, kraj

Zpracovaná nahodilá těžba
Salvage felling processed

z toho hmyzová
of which due to insects

Region

m3 b. k.         m3 u. b.

Česká republika

4 538 748

982 557

Czech Republic

Hl. m. Praha

7 886

179

Capital City of Prague

Středočeský

423 164

121 191

Středočeský

Jihočeský

670 965

272 819

Jihočeský

Plzeňský

481 826

130 017

Plzeňský

Karlovarský

437 036

15 283

Karlovarský

Ústecký

118 724

23 236

Ústecký

Liberecký

56 944

15 187

Liberecký

Královéhradecký

128 224

28 483

Královéhradecký

Pardubický

135 515

15 317

Pardubický

Vysočina

341 800

70 587

Vysočina

Jihomoravský

289 394

68 635

Jihomoravský

Olomoucký

415 563

45 869

Olomoucký

Zlínský

235 503

15 882

Zlínský

Moravskoslezský

796 204

159 872

Moravskoslezský

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B4.15 Nahodilé těžby podle příčiny vzniku, 1995–2005
Salvage harvesting by the cause of origin, 1995–2005

Těžba

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Felling

tis. m3 bez kůry         thous. m3 debarked

Živelná

2 766

4 058

3 982

2 592

2 743

2 388

1 488

3 380

6 116

2 764

2 303

Storms

Hmyzová

2 376

1 145

546

408

327

320

231

292

1 258

1 268

983

Insects

Exhalační

303

192

212

171

126

78

56

34

60

45

38

Pollution

Ostatní

2 410

1 460

787

669

540

502

598

507

760

1 302

1 215

Other
reason

Celkem

7 855

6 855

5 527

3 840

3 736

3 288

2 373

4 213

8 194

5 379

4 539

Total

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B4.16 Vývoz vybraných komodit surového i zpracovaného dřeva, 2001–2005
Export of selected raw and processed timber commodities, 2001–2005

Ukazatel

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

tis. m3         thous. m3

Palivové dřevo (tis. t)
(polena, špalky, větve)

165,7

149,1

157,8

117,9

107,3

Firewood (thous. t)
(logs, billets, branches)

Štěpky a třísky dřevěné
(tis. t)

73,9

34,3

34,3

41,1

43,4

Wood chips (thous. t)

Zbytky a odpad dřevěný
i aglomerovaný (tis. t)

188,7

178,7

153,7

140,8

202,8

Waste wood, incl.
agglomerated (thous. t)

Sloupy z jehličnatého
dřeva impregnované

13,3

22,6

15,8

22,5

110,3

Impregnated softwood
poles

Ostatní jehličnaté
surové dřevo

1 718,3

1 646,2

2 704,5

2 745,9

2 367,9

Other raw softwood

Dubové dřevo

45,7

43,2

5,7

15,3

16,6

Oak timber

Bukové dřevo

336,5

542,9

155,4

198,1

237,1

Beech timber

Pozn.: Některé údaje za minulá léta byly upřesněny podle aktuálních údajů celní statistiky.
Note: Some of the data for previous years were refined on the basis of up-dated customs statistics.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B4.17 Stav a lov zvěře, 2000–2005
Game stocks and hunting, 2000–2005

Zvěř

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Game

Jarní kmenové stavy1) (kusy)         Spring stock of game1) (head)

Jelení

24 373

24 004

23 809

23 096

25 012

27 378

Red deer

Daňčí

17 532

17 605

17 591

17 727

19 055

20 667

Fallow deer

Mufloní

16 812

16 476

15 721

15 572

15 891

17 026

Mouflon

Srnčí

263 609

269 542

261 208

272 864

295 092

302 988

Roe deer

Černá

42 831

43 771

43 433

44 705

44 666

49 909

Wild boar

Zajíci

365 481

375 966

352 781

329 065

298 767

311 700

Hare

Koroptve

52 154

56 793

58 380

52 852

63 173

72 076

Partridge

Bažanti

261 536

263 730

252 792

260 520

244 895

260 411

Pheasant

    

Odstřel (kusy)         Kill (head)

 

Jelení

18 937

19 319

18 556

18 477

19 522

20 638

Red deer

Daňčí

9 413

9 408

8 111

8 420

9 062

10 049

Fallow deer

Mufloní

7 786

7 538

6 500

6 106

6 349

6 870

Mouflon

Srnčí

113 204

115 824

112 802

118 781

120 995

124 284

Roe deer

Černá

68 472

74 832

82 536

77 871

121 956

100 557

Wild boar

Zajíci

94 118

82 017

80 473

46 584

65 648

91 907

Hare

Koroptve

-

-

24

-

-

-

Partridge

Bažanti

561 637

548 337

548 048

479 107

599 010

576 631

Pheasant

1) stav k 31. březnu uvedeného roku
As of 31 March of the given year

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B4.18 Vývoj poškození lesních porostů, 1996–2005
Trends in damage to forest stands, 1996–2005

 

Věk porostů
v letech
Age

Třída
Class 0
(0–10 %)

Třída
Class 1
(> 10–25 %)

Třída
Class 2
(> 25–60 %)

Třída
Class 3
(> 60 %)

Třída
Class 4
(100 %)

Jehličnany
Conifers

1996

ł 60

2,6

22,5

73,2

1,4

0,3

1997

ł 60

2,4

25,7

71,1

0,6

0,2

1998

ł 60

3,8

37,9

57,4

0,7

0,2

< 60

52,5

39,8

7,5

0,2

0,0

1999

ł 60

2,5

34,1

62,6

0,6

0,2

< 60

40,8

38,8

20,2

0,1

0,1

2000

ł 60

1,9

33,3

64,1

0,6

0,1

< 60

38,9

41,7

19,1

0,2

0,1

2001

ł 60

1,5

31,0

66,7

0,6

0,2

< 60

33,6

46,4

19,8

0,1

0,1

2002

ł 60

1,4

30,0

67,6

0,8

0,2

< 60

36,2

42,8

20,3

0,6

0,1

2003

ł 60

1,2

27,9

69,8

0,9

0,2

< 60

36,3

40,1

23,1

0,4

0,1

2004

ł 60

1,4

26,5

70,7

1,1

0,3

< 60

36,9

33,7

28,6

0,4

0,4

2005

ł 60

1,4

26,2

70,9

1,2

0,3

< 60

35,5

34,6

29,5

0,1

0,3

Listnáče
Deciduous

1996

ł 60

16,2

49,8

32,2

1,7

0,1

1997

ł 60

28,3

45,2

25,5

0,7

0,3

1998

ł 60

30,1

54,0

15,4

0,4

0,1

< 60

53,3

37,1

8,9

0,4

0,3

1999

ł 60

21,0

59,3

18,6

0,7

0,4

< 60

43,5

43,1

13,2

0,1

0,1

2000

ł 60

16,4

57,8

24,7

0,8

0,3

< 60

37,9

47,0

14,8

0,3

0,0

2001

ł 60

16,0

56,8

26,1

0,7

0,4

< 60

31,1

52,6

15,7

0,4

0,2

2002

ł 60

17,6

55,3

25,9

1,0

0,2

< 60

34,6

50,1

14,9

0,4

0,0

2003

ł 60

14,6

55,0

29,9

0,4

0,1

< 60

26,7

53,9

19,1

0,3

0,0

2004

ł 60

14,4

49,6

34,5

1,4

0,1

< 60

22,7

51,6

24,7

0,6

0,4

2005

ł 60

14,6

49,4

34,0

1,9

0,1

< 60

19,5

54,2

25,6

0,5

0,2

1) Do roku 1997 se hodnotily pouze porosty starší než 59 let.
Until 1997 only trees older than 59 years were assessed.

Zdroj: VÚLHM, Monitoring ICP Forests
Source: VÚLHM, Monitoring ICP Forests

Tab. B4.19 Lesní požáry v r. 2005
Forest fires in 2005

Kraj

Počet/Number

ha

Region

Hl. m. Praha

9

2,1

Capital City of Prague

Středočeský

158

36,3

Středočeský

Jihočeský

26

10,2

Jihočeský

Plzeňský

84

13,1

Plzeňský

Karlovarský

15

1,3

Karlovarský

Ústecký

45

11,1

Ústecký

Liberecký

35

3,4

Liberecký

Královéhradecký

53

16,9

Královéhradecký

Pardubický

8

5,7

Pardubický

Vysočina

55

38,9

Vysočina

Jihomoravský

57

27,3

Jihomoravský

Olomoucký

23

15,7

Olomoucký

Zlínský

20

13,9

Zlínský

Moravskoslezský

38

31,2

Moravskoslezský

ČR

626

227,1

CR

Zdroj: Hasičský záchranný sbor MV ČR
Source: Fire Protection Department MV ČR

Tab. B4.20 Poškození porostů hmyzem, 1999–2005
Damage to forests by insects, 1999–2005

   

Jednotka
Unit

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Podkorní hmyz
Borers

m3

268 877

303 087

181 560

195 572

1 014 794

957 293

658 888

Listožravý hmyz
na jehličnanech
Defoliating insects
on conifers

ha

5 518

4 305

4 084

9 816

3 470

2 303

2 536

Listožravý hmyz
na listnáčích
Defoliating insects
on deciduous

ha

5 743

1 462

1 301

1 208

2 394

5 564

6 143

Zdroj: VÚLHM – LOS
Source: VÚLHM – LOS

Tab. B4.21 Evidované objemy smrkového dřeva napadeného kůrovci, 1980–2005
Recorded volume of spruce wood infested by bark beetles, 1980–2005

Rok
Year

tis. m3
thous. m3

Rok
Year

tis. m3
thous. m3

Rok
Year

tis. m3
thous. m3

1980

285,955

1989

321,395

1998

330,523

1981

301,774

1990

395,361

1999

263,377

1982

394,107

1991

216,107

2000

296,177

1983

1 144,917

1992

726,567

2001

178,596

1984

1 590,803

1993

1 553,386

2002

191,560

1985

831,728

1994

1 583,878

2003

1 246,000

1986

1 095,351

1995

1 912,711

2004

938,643

1987

1 136,807

1996

966,906

2005

635,994

1988

846,268

1997

373,274

 

 

Pozn.: Tabulka zahrnuje údaje pouze z došlé evidence.
Note: The Table only includes data from documentation received.

Zdroj: VÚLHM
Source: VÚLHM

Tab. B4.22 Poškození porostů hlodavci, 1999–2005
Damage to forests by rodents, 1999–2005

  

Jednotka
Unit

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Škodlivý výskyt hlodavců
Harmful occurrence of rodents

ha

2 057

1 299

1 148

837

843

649

1 222

Zdroj: VÚLHM – LOS
Source: VÚLHM – LOS

Tab. B4.23 Poškození porostů zvěří, 1975–2004
Damage to forests by game, 1975–2004

Rok
Year

Škoda
mil. Kčs
Damage
mil. CSK

Rok
Year

Škoda
mil. Kčs
Damage
mil. CSK

Rok
Year

Škoda
mil. Kčs
Damage
mil. CSK

Rok
Year

Škoda
mil. Kčs/Kč
Damage
mil.
CSK/CZK

Rok
Year

Škoda
mil. Kčs
Damage
mil. CSK

Rok
Year

Škoda
mil. Kč
Damage
mil. CZK

1975

29,0

1980

33,4

1985

41,6

1990

21,2

1995

41,8

2000

36,4

1976

30,8

1981

48,8

1986

54,5

1991

47,7

1996

53,8

2001

34,4

1977

35,3

1982

65,0

1987

47,4

1992

21,2

1997

61,1

2002

65,3

1978

57,4

1983

37,1

1988

35,9

1993

22,7

1998

8,2

2003

27,4

1979

35,2

1984

53,7

1989

22,5

1994

13,1

1999

25,8

2004

33,0

Zdroj: VÚLHM – LOS
Source: VÚLHM – LOS

Tab. B4.24 Podpory lesního hospodářství, 1998–2005
Support for forest management, 1998–2005

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

mil. Kč         mill. CZK

1 119

1 072

1 142

992

1 097

792

784

698

Zdroj: ÚHÚL
Source: ÚHÚL

Tab. B4.25 Vývoj přírůstku udělených certifikací FSC, 2000–2005
Trends in increase in the number of awarded FSC certificates, 2000–2005

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Počet certifikací lesního
hospodaření FSC
Number of FSC forest
management certificates

1

1

1

1

2

5

Počet certifikací
zpracovatelského řetězce FSC
Number of FSC processing
industry certificates

4

6

7

8

9

20

Výměra lesní půdy (ha)
Area of forest land (ha)

10 441

10 441

10 441

10 441

13 230

24 972

Zdroj: FSC ČR
Source: FSC ČR

Tab. B4.26 Vývoj přírůstku udělených certifikací PEFC, 2002–2005
Trends in increase in the number of awarded PEFC certificates, 2000–2005

  

2002

2003

2004

2005

Počet certifikací PEFC
Number of forest management certificates

422

600

715

753

Výměra lesní půdy (ha)
Area of forest land (ha)

1 803 291

1 905 241

1 932 845

1 957 051

Zdroj: PEFC ČR
Source: PEFC ČR

Obr. B4.1 Celkové porostní zásoby dřeva v lesích ČR, 1930–2005
Total growing stock, 1930–2005
Obr. B4.2 Evidované kůrovcové dříví ve smrkových porostech v r. 2005
Recorded volume of wood affected by bark beetles in 2005

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS