REDAKČNÍ RADA/EDITORIAL BOARD

Předseda/Chairman: Mgr. Jakub Kašpar (MŽP ČR – OVV)

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (MŽP ČR – OEN), JUDr. Jiří Hlaváček (MŽP ČR – OMV), RNDr. Jan Hodovský (MŽP ČR – OOV), RNDr. Martin Holý (MŽP ČR – OG), Ing. Jaroslava Honová (MŽP ČR – OPV), Ing. Jiří Hrbek (ČSÚ – OSZLŽP), Ing. Veronika Jandová (CENIA), RNDr. Pavla Kačabová (MŽP ČR – OEŠ), RNDr. Jan Kender, CSc. (MŽP ČR – OEKL), Ing. Leoš Křenek (MŽP ČR – OODP), Ing. Jan Kužel (MŽP ČR – OOO), Ing. Petr Pařízek (MŽP ČR – OFNOPK), Ing. Michal Pastvinský (MŽP ČR – ORPS), Ing. Zdeněk Spies (MŽP ČR – OZK), Ing. Mirka Tůmová (ČSÚ – OSŽP), Ing. Miloslava Veselá (ČSÚ – OSZLŽP), RNDr. Alena Vopálková (MŽP ČR – OZCHČP)

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI/AUTHORS AND CONTRIBUTORS

Celková redakce/Chief Editor: Ing. Veronika Jandová (CENIA)

Zpracovatelé jednotlivých kapitol/Editors of chapters

A Příčiny změn životního prostředí a ovlivňující faktory
Environmental Change: Causes and Factors

Osídlení a pohyb obyvatelstva/Settlement and Population Migration
Redakce/Editing: Ing. Veronika Jandová (CENIA)
Ing. Mirka Tůmová (ČSÚ), Mgr. Kryštof Zeman (ČSÚ)

Výroba a spotřeba/Production and Consumption
Redakce/Editing: Ing. Veronika Jandová (CENIA)
Ing. Martin Fantyš (MZe ČR), Ing. Věra Jenčovská, CSc. (ČSÚ), Ing. Petr Jevič, CSc. (SVB), Milena Kalendová (ČSÚ), Ing. Jan Kejzlar (ČSÚ), Ing. Josef Koudelka (ČSÚ), Jana Makovičková (ČSÚ), Ing. Josef Pelikán (ČSÚ), Ing. Jana Pfauserová (ČSÚ), Ing. Miloš Podrazil (ČAPPO), Alena Říhová (ČSÚ), Eva Škaldová (ČSÚ), Ing. Vladimír Štípek (ČSÚ), Ing. Mirka Tůmová (ČSÚ), Ing. Dana Urbanová

Odpady/Waste
Výběr z dostupných materiálů a redakce/Excerption and editing: Ing. Pavel Vejnar, CSc. (VÚV T.G.M. – CeHO)
Mgr. Helena Buřtová (ČSÚ), Mgr. Jan Buda (VÚV T.G.M. – CeHO), Ing. Jaroslava Mlnaříková (VÚV T.G.M. – CeHO), Ing. Josef Pelikán (ČSÚ), Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. (VÚV T.G.M. – CeHO)

Staré ekologické zátěže/Contaminated sites
Výběr z dostupných materiálů a redakce/Excerption and editing: Ing. Veronika Jandová (CENIA)
RNDr. Jan Gruntorád (MŽP ČR)

B Stav a vývoj složek prostředí
State and Trends of Environmental Components

Ovzduší/The Air
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Jana Ostatnická (ČHMÚ)
RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ), Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ), Mgr. Jana Prošková (ČHMÚ)

Voda/Water
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Stanislav Pfauser (CENIA)
Ing. Václav Bečvář, CSc. (VÚV T.G.M.), RNDr. Jitka Brzáková (ČHMÚ), Mgr. Jan Daňhelka, Ph.D. (ČHMÚ), RNDr. Ing. Jindřich Freisleben (ČHMÚ), RNDr. Jarmila Halířová (ČHMÚ), Františka Hradecká (ČHMÚ), Ing. Soňa Horáčková (ČSÚ), Ing. Jana Hubáčková, CSc. (VÚV T.G.M.), Ing. Marie Kalinová (VÚV T.G.M.), Mgr. Vít Kodeš (ČHMÚ), Ing. Karel Kratzer, CSc. (SZÚ), Ing. Arnošt Kult (VÚV T.G.M.), Ing. Eva Molhancová (ČSÚ), Ing. Hana Návojová (ČHMÚ), p. g. Dagmar Pavlíková (ČHMÚ), Martina Pazourová (ČIŽP), Ing. Jana Pfauserová (VÚV T.G.M.), Mgr. Jana Prošková (ČHMÚ), Ing. Milan Rybák (ČHMÚ), Ing. Jana Valentová (VÚV T.G.M.), Ing. Jitka Vejvodová (ČHMÚ), d. t. Jaroslava Vítová (VÚV T.G.M.)

Horninové prostředí a půda/Geological Environment and Soil
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: RNDr. Helena Křivánková (CENIA)
Ing. Michaela Budňáková (MZe), RNDr. Dana Čápová (ČGS – Geofond), Ing. Jaroslava Čechová (SRS), Dr. Ing. Pavel Čermák (ÚKZÚZ), p. g. Vladimír Dadák, CSc. (MŽP ČR), prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc. (VÚMOP), RNDr. Milada Javůrková (ČGS – Geofond), Ing. Pavel Kottnauer (ÚSMH AV ČR), Ing. Josef Rousek (SRS), RNDr. Vladimír Schenk, DrSc. (ÚSMH AV ČR), RNDr. Zdeňka Schenková, CSc. (ÚSMH AV ČR), RNDr. Pavel Šír (ČGS – Geofond), Ing. Josef Toth (MŽP ČR), Ing. Anna Vejvodová (MZe ČR)

Lesy/Forests
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: RNDr. Helena Křivánková (CENIA)
Ing. Vladimír Henžlík (ÚHÚL), Ing. Josef Kahuda (ČSÚ), Ing. Vladimír Krečmer, CSc. (NLK), Ing. Simona Kvasničková (MZe ČR), Ing. Jan Liška (VÚLHM), Ing. Josef Pelikán (ČSÚ), Ing. Vladimír Vonásek (HZS MV ČR)

Příroda/Wildlife
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: RNDr. Helena Křivánková (CENIA)
Ing. arch. Markéta Alexová (MŽP ČR), Ing. arch. Jan Florian (MMR ČR), Ing. Petr Pařízek (MŽP ČR), Ing. Jan Šíma (MŽP ČR), Ing. Veronika Vlčková, CSc. (AOPK ČR)

Fyzikální pole/Physical Fields
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Veronika Jandová (CENIA)
RNDr. Ivan Barnet, CSc. (ČGS), Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. (NRL), Ing. Petr Kuča (SÚRO), Ing. Pavel Šístek (NRL), MUDr. Kateřina Valešová (SZÚ), Ing. Jana Moltašová, CSc. (SÚJB), RNDr. Karel Vaníček, CSc. (ČHMÚ Hradec Králové)

C Životní prostředí a zdraví
Environment and Health

Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: RNDr. Helena Křivánková (CENIA)
Prof. Ing. Jana Hašková, CSc. (VŠCHT), Ing. Kateřina Hájková (VŠCHT), Mgr. Zuzana Kamberská (ÚZIS), MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (SZÚ), MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM AV ČR)

D Nástroje politiky životního prostředí
Instruments of Environmental Policy

Poplatkový systém/The System of Charges
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Jan Zeman, CSc. (CENIA)
Ing. Igor Mrkvánek (ČBÚ), Ing. Jan Pokorný (CENIA), Bc. Marek Pur (ČIŽP)

Výdaje na životní prostředí/Environmental Expenditures
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Jan Zeman, CSc. (CENIA)
Ing. Eva Krumpová (ČSÚ), Ing. Jaromír Kálal (MF ČR), Ing. Alena Krejčová (MŽP ČR)

Dobrovolné nástroje/Voluntary Instruments
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Veronika Jandová (CENIA)
Ing. Jan Klášterka (CENIA), Ing. Zuzana Kozielová (CENIA), Petr Saifríd (CENIA)

Posuzování vlivu na životní prostředí – EIA a Integrovaná prevence a omezování znečištění Environmental Impact Assessment – EIA and Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Jitka Lhotáková (CENIA), RNDr. Jan Prášek (CENIA)
Ing. Milena Drašťáková (CENIA)‚ Ing. Jaroslav Vrbenský, CSc. (MŽP ČR)

Integrovaný registr znečištění/Integrated Environmental Pollution Register – IRZ (IPR)
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Veronika Jandová (CENIA)
Ing. Lenka Jandová (CENIA)

E Doplňující informace
Supplementary Information

Mezinárodní srovnání indikátorů/International Comparison in Terms Indicators
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Veronika Jandová (CENIA)
Ing. Jan Pokorný (CENIA)

Mezinárodní spolupráce/International Cooperation
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Ing. Veronika Jandová (CENIA)
Ing. Petr Krupa (MŽP ČR), Ing. Michal Pastvinský (MŽP ČR), Ing. Klára Quasnitzová (MŽP ČR), Mgr. Gabriela Tichá (MŽP ČR), Mgr. Ondřej Wagner (MŽP ČR)

Výchova, vzdělávání, osvěta a práce s veřejností v oblasti životního prostředí
Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness
Výběr materiálů a redakční úprava/Excerption and editing: Mgr. Ing. Petr Holý (CENIA)
Pavel Činčera (Ekolist), RNDr. Jarmila Dupejová (KÚ Zlín), Iva Dyková (REC ČR), Petra Formanová (Správa NP Podyjí), Iva Háková (KRNAP), Ing. Halina Holá (CENIA), Mgr. Kamila Kanichová (STEP), Mgr. Josef Kořan (MŠMT ČR), Klára Koubská (CIR), Mgr. Jitka Kozubková (AOPK ČR), Mgr. Miroslav Kubásek (EnviWeb, s. r. o.), Ing. Marie Kubásková (NP Šumava) Ing. Michal Kulík (ČSOP), Mgr. Petra Kušková (Zelený kruh), RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková, CSc. (KEV), PaedDr. Helena Leblochová (KSEV Rýchorská bouda), Miroslav Lupač (Agentura Koniklec), Alena Mejstříková (Econnect), Mgr. Richard Nagel (Správa NP České Švýcarsko), Ing. Anna Nemergutová (CEMC), Lucie Nováková (Hnutí Brontosaurus), Jiří Popelka (SEV Sluňákov), RNDr. Jitka Radová (MŽP ČR), Petra Šimonová (Sdružení Tereza), Mgr. Blanka Toušková (SSEV Pavučina)

Názory a postoje veřejnosti/Public Opinion and Outlook
Výběr ze zpráv CVVM a redakce/Excerption from CVVM research and editing: Mgr. Ing. Petr Holý (CENIA)
Bc. Iva Chludilová (CVVM SoÚ AV ČR)

Překlad/Translation:
Ing. Madeleine Štulíková, CSc.
Vybrané materiály ČSÚ/Some materials from ČSÚ: Ing. Jaroslav Tyrpekl (ČSÚ)

Redakce anglické verze/Editor of the English Version:
Ing. Madeleine Štulíková, CSc.

Jazyková spolupráce (česká část)/Proof Editor of the Czech Part:
Ivana Klimtová

Technická spolupráce a sazba/Technical Support and Typesetting:
EnviTypo

Děkujeme všem organizacím, které poskytly své údaje zpracovatelům ročenky. Tyto organizace uvádíme vždy jako informační zdroj u příslušných tabulek, komentářů, obrázků a grafů.

Údaje do ročenky poskytly především: Ministerstvo životního prostředí ČR, Český statistický úřad, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Ministerstvo zemědělství ČR, Český hydrometeorologický ústav, Česká geologická služba, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, ČGS – Geofond, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce životního prostředí, Státní fond životního prostředí a další.

Zejména děkujeme za aktivní účast všem pracovníkům odborně příslušných odborů Ministerstva životního prostředí ČR, kteří se zúčastnili na přípravě a realizaci ročenky.

Thanks are due to all organisations provided their data to the editors. The contributing organisations are cited as sources of information in the respective tables, comments, figures and graphs.

The following were the main contributors of data: Ministry of the Environment of CR, Czech Statistical Office, Institute of Health Information and Statistics, Ministry of Agriculture of CR, Czech Hydrometeorological Institute, Czech Geological Survey, T.G.M. Water Management Research Institute, Institute for Economic Forest Management, ČGS – Geofond, Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the CR, Czech Environment Inspection agency, State Environmental Fund, etc.

Special thanks are due to the staff of the respective departments of the Ministry of the Environment of CR for active cooperation in the drafting and production of this Yearbook.

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS