A4 – STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Přetrvávající rozsáhlý výskyt starých ekologických zátěží (kontaminovaných míst) na území České republiky je jedním z historických pozůstatků více jak šedesátiletého působení (1938–1989) nedemokratických režimů, kdy nebyla ochrana životního prostředí a nakládání se závadnými látkami při průmyslové a další výrobě na vysoké úrovni. Systematické odstraňování těchto historických – starých ekologických zátěží začalo ve větší míře až po nastolení demokracie – počínaje rokem 1990. Za některé z nich, zejména v rámci privatizace, převzal odpovědnost stát. Ač bylo za období od počátku řešení této problematiky vynaloženo na proces odstraňování starých ekologických zátěží v České republice více jak 23 mld. Kč, nepodařilo se dosud zajistit v řešení této problematiky jednotný, na národní úrovni koordinovaný přístup a některé oblasti nejsou řešeny vůbec. Vzhledem k tomu, že je touto situací vážně ohroženo zdraví obyvatelstva – a to buď přímo, nebo prostřednictvím kontaminované podzemní vody (která tak nemůže být využívána jako pitná) a přítomností závadných látek (pesticidy, PCB, těžké kovy, chlorované uhlovodíky, ropné látky a polyaromatické uhlovodíky) – musí být tato nevyhovující situace urychleně řešena.

Česká republika ji řeší tím, že rozšiřuje oblasti intervence prostředků EU. Hlavním cílem Operačního programu ŽP pro období 2007–2013, prioritní osa 4.2 je dokončení inventarizace, řešení a odstranění závažných (rizikových) starých ekologických zátěží. Tento postup je o to důležitější, že v současné době v ČR neexistuje právní úprava, která by komplexním způsobem řešila staré ekologické zátěže. V působnosti MŽP ČR je systematicky řešeno několik oblastí starých ekologických zátěží (některé privatizované podniky, lokality po sovětské armádě, řešení dlouhodobých havárií podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). MŽP ČR není odborným garantem odstranění všech starých zátěží, které jsou nyní v majetku státu nebo podléhají jeho kompetenci. Například náprava ekologických škod způsobených činností Armády ČR dosud patří pod Ministerstvo obrany. Ministerstvo průmyslu a obchodu má dohlížet na odstraňování starých ekologických zátěží v revitalizovaných oblastech (tzv. brownfields), nezávislé je rovněž odstraňování starých ekologických zátěží soukromými subjekty. Této situaci odpovídá i stav inventarizace starých ekologických zátěží a rozsah lokalit, na kterých proces odstraňování SEZ probíhá, popřípadě je již ukončen.

Dosavadní výsledky inventury potvrdily, že rozsah starých ekologických zátěží plynoucích z nedostatečného řešení této problematiky v ČR v minulosti je alarmující a jejich urychlené řešení vzhledem k dopadům na zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí je nezbytné. Dalším cílem oblasti intervence proto je sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové objekty, vojenské a zemědělské areály, lokality typu brownfields s výskytem SEZ) ohrožujících složky životního prostředí a zdraví člověka v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje (stará ekologická zátěž). Doporučení pokračovat v sanaci kontaminovaných míst bylo mj. i jedním z výstupů Hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí ČR za posledních pět let, které v r. 2005 provedla Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).

Obr. A4.1 Rozmístění starých ekologických zátěží (kontaminovaných míst) podle evidence MŽP ČR v r. 2005

Kvalitativní hodnocení rizik v databázi Systém evidence kontaminovaných míst vychází z kanadské metodiky AGRA. Jednotlivá rizika jsou hodnocena definovaným textem: extrémní, vysoké, střední, nízké, žádné, neznámé.

Extrémní – (neakceptovatelné) působení zátěže je extrémně silné, časově pravidelné nebo i periodicky se opakující. Expozice člověka a potravních řetězců – je známo či předpokládáno vážné poškození lidského zdraví. Pracovní prostředí – v lokalitě nelze připustit pracovní a výrobní činnost. Kontaminace – kumulativní účinek více expozičních cest nebo komplexní účinek více látek nebo se jedná o vysoce toxické či genotoxické polutanty. Znečištění má formu, při níž dochází k vyluhování a migraci kontaminantů do vod. Lokalita případně sousedí s I. či II. pásmem PHO. Do vzdálenosti 500 m ve směru proudění je voda využívána jako pitná či k zahrádkářským účelům. Dochází k trvalému poškození či likvidaci některých biotopů.

Vysoké – (jisté nadprůměrné) působení zátěže je silné, časově nepravidelné, dočasné. Expozice člověka a potravních řetězců – lokalita je zemědělsky využívána, avšak koncentrace nepředstavují neakceptovatelné riziko při požití, inhalaci či kontaktu s kůží. Polutanty se však mohou akumulovat v rostlinách či zvířatech v koncentracích, které představují neakceptovatelné riziko. Pracovní prostředí – působení na pracovníky je silné, dočasný pracovní cyklus s relativně krátkou dobou expozice. Kontaminace – znečištění vysoce toxickými či genotoxickými polutanty bez přímé přítomnosti populace, ale s možností přítomnosti v budoucnu. Prokázaná či vysoce pravděpodobná kontaminace povrchových vod či zdrojů pitné vody. Je vysoce pravděpodobné poškození některých biotopů.

Střední – (průměrné) na hranici přípustného limitu. Pracovníci pracují na lokalitě pouze dočasně s relativně krátkou dobou expozice. Hranice limitů pro horninové prostředí, vody. Znečištění nízce toxických polutantů zasahuje nesaturovanou zónu a lze je v současné době sanovat. Potenciální možnost ohrožení jednotlivých typů zdrojů vody. Lokalita nesousedí s I. či II. pásmem PHO. Ve vzdálenosti 2 km po směru proudění v puklinovém kolektoru či do 1 km v průlinovém kolektoru není voda využívána jako pitná či pro jiné citlivé účely. Potenciálně mohou být ohroženy či mírně poškozeny (ne zničeny) některé biotopy.

Nízké – (podprůměrné, slabé) srovnatelné s relativními normativy, např. hygienickými limity pro pracovní prostředí. U povrchových vod je znečištění na hranici limitu pro ostatní povrchové vody. Jedná se o znečištění nízce toxickými polutanty. Zasahuje nesaturovanou zónu, ale lze je lehce sanovat. Populace není přítomna nebo není přímo ohrožena. Lokalita není zemědělsky využívána. Polutanty se vyskytují v takových koncentracích, že nemohou pronikat do vodovodního systému pitné vody. Nejsou přítomny látky v koncentracích, v nichž by mohly být agresivní vůči stavebnímu materiálu.

Žádné – (zanedbatelné, neškodné) riziko nulové.

Neznámé – riziko není známo ani se nedá s vysokou pravděpodobností předpokládat.

A4 – CONTAMINATED SITES


The continuing extensive occurrence of old environmental burdens (contaminated sites) in the territory of the Czech Republic is one of the historical remains of more than sixty years of government by totalitarian regimes (1938–1989) which were not greatly concerned with protection of the environment and management of harmful substances in industrial and other production. It was only after democracy was introduced in 1990 that systematic efforts were made to remedy these historical – old environmental burdens to a greater degree. The state accepted responsibility for some of these, especially in the framework of privatization. Although more than CZK 23 billion have been expended on the process of remedying old environmental burdens in the Czech Republic since work was commenced on this problem, it has so far not been possible to introduce a uniform, nationally coordinated approach to resolving this problem and some areas have not been resolved at all. As this situation seriously endangers the health of the population – either directly or through contaminated groundwaters (which can thus not be employed as drinking water) and the presence of harmful substances (pesticides, PCB, heavy metals, chlorinated hydrocarbons, petroleum substances and polycyclic aromatic hydrocarbons), this unsatisfactory situation must be resolved as soon as possible.

The Czech Republic approaches this problem by extending the area of intervention through EU funds. The main target of the Environmental Operational Program for 2007–2013, priority axis 4.2, consists in completing the inventory and resolving and remedying serious (hazardous) old environmental burdens. This approach is especially important because the Czech Republic lacks legal regulations dealing with old environmental burdens in a comprehensive manner. Several areas of old environmental burdens are resolved systematically in the competence of the ME CR (some privatized companies, locations formerly occupied by the Soviet Army, dealing with long-term hazards pursuant to Act No. 254/2001 Coll., on waters, as amended). The ME CR is not the professional guarantor of elimination of all burdens that are currently in the ownership of the State or fall within its competence. For example, the Ministry of Defense is responsible for remedying old environmental damage caused by the activities of the Army of the CR. The Ministry of Industry and Trade supervises the remedying of old environmental burdens on brown fields used for new construction; the elimination of old environmental burdens by private entities is also independent. This situation corresponds to the state of inventories of old environmental burdens and the range of locations at which the process of remedying of these burdens is progressing or has been completed.

The results of the inventories to date have confirmed that the extent of old environmental burdens following from inadequate attention paid to this aspect in the past is alarming and that this situation must be resolved as soon as possible in relation to the impacts on the state of health of the population. Consequently, decontamination of seriously contaminated locations constitutes a further target in the area of intervention (i.e. industrial sites, military and agricultural premises, brown fields with the occurrence of old environmental burdens); these sites endanger the components of the environment and human health in cases where the applicant for assistance is not the generator of the contamination or the generator no longer exists (old environmental burden). Recommendations to continue decontamination of contaminated sites were also amongst the outputs of the Environmental Performance Review for CR for the past five years, carried out in 2005 by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Fig. A4.1 Distribution of contaminated sites according to MŽP ČR records in 2005

Qualitative risk assessment in the Contaminated sites record system is performed using the Canadian AGRA methodology. Individual risks are designated as: extreme, high, medium, low, non-existent, and unknown.

Extreme – (unacceptable) the effects of the problem are extremely strong, regularly occurring, or periodically repeating. Exposure to humans and the food chain – is known or assumed to seriously damage human health. Work environment – the site must not be used for work or production activities. Contamination – the cumulative effect of multiple exposure paths or the complex effect of multiple substances, or concerns highly toxic or genotoxic pollutants. The contamination is in a form that leads to soil leaching and the migration of contaminants into water. The site may border Zone I or Zone II of a protected water area. Water used for drinking or agricultural purposes is located within 500 m downstream from the site. Leads to permanent damage or liquidation of several biotypes.

High – (clearly above-average) the effect of the problem is strong, irregularly occurring, or temporary. Exposure to humans and the food chain – the site is used for agriculture but the concentrations do not pose an unacceptable risk during ingestion, inhalation, or contact with skin. Pollutants may, however, accumulate in plants or animals in concentrations that represent an unacceptable risk. Work environment – the effect on workers is strong; temporary work cycle with relatively short period of exposure. Contamination – highly toxic or genotoxic pollutants without direct presence of the population, but with potential future presence. Proven or highly probable contamination of surface water or drinking water source. There is a high probability of damage to several biotypes.

Medium – (average) on the border of acceptable limits. Individuals work on the site only on a temporary basis with relatively short exposure. On the border of limits for seat rock environments, and water. Contamination of low toxic pollutants reaches the unsaturated zone; remediation is currently possible. Potential threat to individual water source types. The site does not border Zone I or Zone II of a protected water area. There is no water used for drinking or other sensitive purposes within 2 km downstream from a fissure collector or within 1 km from an interstitial collector. Several biotypes could possibly be threatened or mildly damaged (not destroyed).

Low – (below-average, weak) comparable with relative norms, for example, hygienic limits for work environments. Contamination in surface water is on the border of the limit for other surface water. Concerns contamination by low toxic pollutants. Reaches the unsaturated zone, but remediation is possible. The population is not present or is not directly threatened. The site is not used for agricultural purposes. Pollutants occur in concentrations that cannot reach the drinking water system. Substances are not present in concentrations that could aggressively react with building materials.

Non-existent – (negligible, harmless) zero risk.

Unknown – the risk is not known or cannot be assessed with a high degree of accuracy.


Tab. A4.1 Počet a rozdělení starých ekologických zátěží v r. 2005
Number and distribution of contaminated sites in 2005

Riziko
Risk

Hl. m.
Praha
Capital
City of
Prague

Středo-
český

Jiho-
český

Plzeňský

Karlo-
varský

Ústecký

Liberecký

Králové-
hradecký

Pardubický

Vysočina

Jiho-
moravský

Olomoucký

Zlínský

Moravsko-
slezský

0 – neznámé
unknown

2

14

8

8

1

50

5

4

6

3

4

178

6

5

1 – extrémní
extreme

7

7

4

7

3

7

3

8

5

3

9

3

8

7

2 – vysoké
high

11

73

47

43

26

42

18

29

20

27

26

36

28

22

3 – střední
medium

22

133

100

68

45

140

43

66

38

78

76

62

29

71

4 – nízké
low

28

185

76

59

32

175

72

65

56

78

104

83

44

81

5 – žádné
none

6

27

7

13

5

6

8

19

23

6

17

21

4

8

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Obr. A4.1 Rozmístění starých ekologických zátěží podle evidence MŽP ČR v r. 2005
Distribution of contaminated sites according to MŽP ČR records in 2005

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS