A3 - ODPADY

S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon byl novelizován několika dalšími zákony. Úplné znění zákona o odpadech bylo vydáno zákonem č. 106/2005 Sb., ve kterém jsou již transponovány Směrnice EU o vozidlech s ukončenou životností a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost rovněž nový zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů v platném znění (zákon o obalech), který byl novelizován zákonem č. 66/2006 Sb.

K praktickému uplatnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády č. 197/2003 Sb., a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů, vstoupily v platnost rovněž prováděcí předpisy k těmto zákonům, kterými jsou:

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou v plném souladu s právními předpisy ES v oblasti odpadového hospodářství.

Zákon č. 185/2001 Sb. zavedl novou definici odpadu a některých základních pojmů. Zachovává pouze dvě kategorie odpadů, a to odpad nebezpečný a odpad ostatní. V oblasti skládkování odpadů zavedl obdobně jako v EU pouze tři skupiny skládek: skupina S – inertní odpad (S – IO), skupina S – ostatní odpad (S – OO) a skupina S – nebezpečný odpad (S – NO). Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. u skupiny skládky S – OO zavedla další tři podskupiny: S – OO1, S – OO2 a S – OO3 se stanovením, které druhy odpadů mohou být v jednotlivých podskupinách skládek ukládány.

Definice:

Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden v prováděcím právním předpise s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. V této publikaci je za komunální odpad považován veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení a jim podobné odpady ze živností, úřadů apod., včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (odpovídá skupině 20 00 00 Katalogu odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.).

Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Způsoby nakládání s odpadem:

Způsoby nakládání jsou rozděleny do dvou skupin, které odpovídají rozdělení podle Evropské unie na:

1. Způsoby využívání odpadů (jsou uvedeny v Příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., které rozšiřuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2005 Sb. o některé specificky sledované způsoby využití).

2. Způsoby odstraňování odpadů (jsou uvedeny v Příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.).

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. A3.1 Produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností v územním členění na kraje, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z Informačního systému odpadového hospodářství (dále jen ISOH), který pro potřeby MŽP ČR provozuje Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. – Centrum pro hospodaření s odpady (VÚV T.G.M. – CeHO). Data o odpadech za sledované roky byla získána z evidencí odpadů, zaslaných z jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 185/2002 Sb. v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Členění je uvedeno podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností podle skupin OECD a v územním členění podle krajů (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích).

Tab. A3.2 Produkce odpadů podle sídla podniku v územním členění na kraje, 2002–2005

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01 o produkci nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v jednotlivých krajích podle sídla podniku. V tabulce nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.3 Dovoz nebo přeshraniční přeprava odpadů ze Žlutého a Červeného seznamu odpadů a přeshraniční přeprava odpadů ze Zeleného seznamu odpadů na základě Aktu o podmínkách přistoupení Polska, Slovenska a Maďarska k EU, podle komodit, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z Informačního systému o dovozu a vývozu odpadů EXCEL, které provozuje pro MŽP ČR Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. – Centrum pro hospodaření s odpady a ve kterých jsou evidována skutečná množství dovezených a vyvezených odpadů. V evidenci jsou vedeny odpady, které podléhaly v uvedeném roce kontrole při pohybu přes hranice ČR podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., v platném znění.

Tab. A3.4 Vývoz nebo přeshraniční přeprava odpadů ze Žlutého a Červeného seznamu odpadů a přeshraniční přeprava odpadů ze Zeleného seznamu odpadů na základě Aktu o podmínkách přistoupení Polska, Slovenska a Maďarska k EU, podle komodit, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z Informačního systému o dovozu a vývozu odpadů EXCEL, které provozuje pro MŽP ČR Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. – Centrum pro hospodaření s odpady a ve kterých jsou evidována skutečná množství dovezených a vyvezených odpadů. V evidenci jsou vedeny odpady, které podléhaly v uvedeném roce kontrole při pohybu přes hranice ČR podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., v platném znění, od 1. 5. 2005 podle Nařízení Rady (EMS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Tab. A3.6 Způsoby nakládání s odpady v r. 2005

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. V tabulce jsou zahrnuty veškeré odpady, se kterými bylo ve sledovaném roce na území ČR nakládáno, tj. vyprodukované, odebrané ze skladových zásob a dovezené ze zahraničí.

Tab. A3.7 Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČ, 2002–2005

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Produkce odpadů představuje celkový objem všech odpadů, vyprodukovaných ekonomickými subjekty příslušejícími podle převažující činnosti do daného odvětví. Z důvodu ochrany individuálních údajů nejsou publikována odvětví, kde počet vykazujících jednotek byl menší než čtyři. Do tabulky nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.8 Produkce nebezpečných odpadů podle vybraných podskupin Katalogu odpadů, 2002–2005

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celková produkce nebezpečných odpadů představuje celkový objem nebezpečných odpadů vyprodukovaných podnikovou sférou na území ČR. Produkce vybraných nebezpečných odpadů v členění podle podskupin platného Katalogu odpadů představuje celkový objem těchto odpadů vyprodukovaných sledovanými ekonomickými subjekty. Z důvodu ochrany individuálních údajů nejsou publikovány podskupiny Katalogu odpadů, kde počet vykazujících jednotek byl menší než čtyři. Do tabulky nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.9 Využívání nebezpečných odpadů v České republice, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob využívání nebezpečných odpadů podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Tab. A3.10 Odstraňování nebezpečných odpadů v České republice, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob odstraňování nebezpečných odpadů podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Tab. A3.11 Využívání ostatních odpadů v České republice, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob využívání ostatních odpadů podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Tab. A3.12 Odstraňování ostatních odpadů v České republice, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob odstraňování ostatních odpadů podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Tab. A3.13 Využívání komunálních odpadů v České republice, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob využívání komunálních odpadů podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Tab. A3.14 Odstraňování komunálních odpadů v České republice, 2002–2005

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob odstraňování komunálních odpadů podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Tab. A3.15 Zařízení pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů k 31. 12. 2005

Tabulka je výstupem z ISOH – databáze zařízení. Data za r. 2005 byla získána z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 185/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje údaje o zařízeních na úpravu, využívání a odstraňování odpadů, která byla v provozu k 31. 12. 2005.

V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (např. S – IO + S – OO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce (kazety) s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.

Seznamy spaloven a skládek odpadů jsou umístěny na stránce Výzkumného ústavu vodohospodářského – Centrum pro hospodaření s odpady, na adrese: www.vuv.cz.

A3 - WASTE


The new Act on Waste, Act 185/2001 Coll., concerning wastes and changes to several additional laws took effect on 1. 1. 2002. This law has been amended by several subsequent laws. The definitive law concerning waste was issued as Act 106/2005 Coll., and already contains EU Guidelines for vehicles with expired lifespans and for discarded electrical and electronic appliances. Act 477/2001 Coll., concerning packaging and amending some laws (Packaging Act), was amended by Act No. 66/2006 Coll.

The following implementing regulations for implementation of Act No. 185/2001 Coll., on wastes and amending some other acts, Decree of the Government No. 197/2003 Coll., and Act No. 477/2001 Coll. have come into effect:

 • Ministry of the Environment Decree 376/2001 Coll., on evaluation of the hazardous properties of wastes, amended by Decree 502/2004 Coll.,
 • Ministry of the Environment Decree 381/2001 Coll., setting forth the Catalogue of Wastes, List of hazardous wastes and lists of wastes and states for the purposes of export, import and transit of wastes and procedures in granting consent for the export, import and transit of wastes (Catalogue of Wastes), amended by Decree 503/2004 Coll.,
 • Ministry of the Environment Decree 382/2001 Col., on the conditions for the use of treated sludge on agricultural land, amended by Decree 504/2004 Coll.,
 • Ministry of the Environment Decree 383/2001 Coll., on details of waste management, amended by Decree 41/2005 Coll.,
 • Ministry of the Environment Decree 384/2001 Coll., on management of polychlorinated biphenyls, polychlorinated terphenyls, monomethyl tetrachlorodiphenyl methane, monomethyl dichlorodiphenyl methane, monomethyl dibromodiphenyl methane and all mixtures containing any of these substances in concentrations greater than 50 mg/kg (on management of PCBs),
 • Ministry of the Environment Decree 237/2002 Coll., on details of the manner of recollecting some products, amended by Decree 505/2004 Coll.,
 • Government Order 111/2002 Coll., stipulating the amount of deposit for selected kinds of returnable packaging for which a deposit is paid,
 • Ministry of Industry and Trade Decree 115/2002 Coll., on details of management of packaging,
 • Ministry of Industry and Trade Decree 116/2002 Coll., on the manner of labeling packages,
 • Effective 1. 1. 2005 Decree 641/2004, Coll. replaced Ministry of the Environment Decree 117/2002 Coll., concerning the extent and method for documenting packaging and reporting this data,
 • Decree of Ministry of the Environment No. 294/2005 Coll., on the conditions from depositing wastes in landfills and their use on the surface of the terrain and amending Decree No. 383/2001 Coll., on details of waste management,
 • Decree of Ministry of the Environment No. 352/2005 Coll., on details of management of electrical equipment and electrical wastes and detailed conditions of financing the management thereof (Decree on management of electrical equipment and electrical wastes),
 • Decree of Ministry of the Environment No. 353/2005 Coll., amending Decree No. 237/2002 Coll., on details of the manner of performing take-back of some products, as amended by Decree No. 505/2004 Coll., and Decree No. 383/2001 Coll., on details of management of wastes, as amended.

The Act on Waste No. 185/2001 Coll., in the valid version, and the Act on Packaging No. 477/2001 Coll. in the valid version, are fully harmonized with the EC legislation in the area of waste management.

Act No. 185/2001 Coll. introduces a new definition of waste and of some basic concepts. The new legislation retains only two categories of waste, hazardous waste and other waste. Similar to in EU, only 3 groups of landfills are introduced in the area of waste landfilling: group S – inert waste (S – IO), group S – other waste (S – OO) and group S – hazardous waste (S – NO). Decree of the Ministry of the Environment No. 294/2005 Coll. introduced 3 additional subgroups for the S – OO group of landfills: S – OO1, S – OO2 and S – OO3, with specification of the types of wastes that can be deposited in the individual subgroups of landfills.

Definitions:

Waste – consists of every movable thing which the holder discards, or intends to discard or is obliged to discard and which belongs in one of the groups referred to in Annex No. 1 to Act No. 185/2001 Coll.

Hazardous waste – waste referred to in the List of Hazardous Wastes stipulated in this implementaring measure (Decree 381/2001 Coll.) and any other waste exhibiting one or more of the hazardous properties referred to in Annex No. 2 to Act No. 185/2001 Coll.

Municipal waste – all waste generated on the territory of the municipality that originates from the activities of natural persons and is mentioned in the legal provisions, with the exception of waste formed on the premises of legal entities or natural persons authorized to operate a business.

In this publication municipal waste is considered to consist of all waste generated on the territory of the municipality originating from the activities of natural persons, for which the legal regulations do not set forth special rules or limitations, and similar waste from businesses, authorities, etc., including separated collected components of these wastes (coresponding to group 20 000 of the Waste Catalogue pursant to Decree of the Ministry of the Environment No. 381/2001 Coll.).

Waste management is the accumulation, aggregation, collection, purchase, sorting, shipment and transportation, storage, treatment, utilization and disposal of waste.

Means of waste management:

Means of waste management are classified into two groups, corresponding to classification pursuant to the European Union, as:

1. Means of waste recovery (listed in Annex No. 3 to Act No. 185/2001 Coll.) which are extended by Decree of Ministry of the Environment No. 383/2005 Coll., on some specific monitored means of use.

2. Means of waste disposal (listed in Annex No. 4 to Act No. 185/2001 Coll.).

Notes for Tables and Figures:

Tab. A3.1 Production of waste according to origin in accordance with Branch Classification of Economic Activities by region, 2002–2005

The data constitute the output of the Waste Management Information System (WMIS) operated for the Ministry of the Environment by the Water Research Institute – Centre of Waste Management (VÚV T.G.M. – CeHO). Data on waste for the years in question were obtained from the waste records provided by the individual municipal offices of municipalities with extended jurisdiction on the basis of Act No. 185/2002 Coll. in compliance with Ministry of the Environment Decree 383/2001 Coll., concerning waste management details, as amended. Classification is made according to the Branch Classification of Economic Activities according to the OECD group and in territorial classification according to regions (Act No. 129/2000 Coll., on the regions).

Tab. A3.2 Waste generation according to the official seat of the business, by region, 2002–2005

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01 and characterize production of hazardous waste and other waste in the individual regions according to the official seat of the business. The table does not include data on municipal waste originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.3 Import or transboundary transport of wastes in the Amber and Red Lists of Wastes and transboundary transport of wastes in the Green List of Wastes on the basis of the Act on the conditions of accession of Poland, Slovakia and Hungary to the EU, according to commodities, 2002–2005

The data are the output of the EXCEL information systems on import and export of wastes, operated for ME CR by the Water Management Research Institute – Centre of Waste Management, in which the actual amounts of imported and exported waste are given. The records refer to waste that is subject to cross-border movement according to Ministry of the Environment Decree 381/2001 Coll., in the valid version.

Tab. A3.4 Import or transboundary transport of wastes in the Amber and Red Lists of Wastes and transboundary transport of wastes in the Green List of Wastes on the basis of the Act on the conditions of accession of Poland, Slovakia and Hungary to the EU, according to commodities, 2002–2005

The data are the output of the EXCEL information systems on import and export of wastes, operated for ME CR by the Water Management Research Institute – Centre of Waste Management, in which the actual amounts of imported and exported waste are given. The records refer to waste that is subject to cross-border movement control according to Ministry of the Environment Decree 381/2001 Coll., in the valid version, since May 1, 2005 according to Council Order (EMS) No. 259/93, on control of waste transport in European Community, accros boundaries and on its revise, as amended.

Tab. A3.6 Means of waste management in 2006

The information characterizes the results of statistical determinations by CSO, Odp 5-01. The table includes all wastes that were managed in the year of interest, i.e. wastes generated, removed from warehouse stocks and imported from abroad.

Tab. A3.7 Waste generation: by selected CZ-NACE activity, 2002–2005

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. Waste production corresponds to the total volume of all waste produced by economic entities that belong in the given branch on the basis of their predominant activity. For reasons of protection of individual data, information is not published for branches where there were less than four units providing statements. The total production does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.8 Hazardous waste generation: by selected subgroups of the Waste Catalogue, 2002–2005

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. Hazardous waste production corresponds to the overall volume of production of hazardous wastes in articulation by the valid Catalogue of Waste produced by economic entities belonging in the examined branch on the basis of their predominant activities. To protect individual data, no information is published for subgroups of the Catalogue of Waste with less than four reporting entities. The total production does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.9 Use of hazardous wastes in the Czech Republic in 2002–2005

The data are an output from ISOH and characterize the manner of use of hazardous wastes pursuant to Decree of the Ministry of the Environment of the CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management, as amended.

Tab. A3.10 Disposal of hazardous wastes in the CR in 2002–2005

The data are an output from ISOH and characterize the manner of disposal of hazardous wastes pursuant to Decree of the Ministry of the Environment of the CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management, as amended.

Tab. A3.11 Use of other wastes in the Czech Republic in 2002–2005

The data are an output from ISOH and characterize the manner of use of other wastes pursuant to Decree of the Ministry of the Environment of the CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management, as amended.

Tab. A3.12 Disposal of other wastes in the CR in 2002–2005

The data are an output from ISOH and characterize the manner of disposal of municipal wastes pursuant to Decree of the Ministry of the Environment of the CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management, as amended.

Tab. A3.13 Utilisation of municipal waste in the Czech Republic, 2002–2005

The data are an output of ISOH and characterize the recovery operations of municipal waste pursuant to Decree of ME CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management, as amended.

Tab. A3.14 Disposal of municipal waste in the Czech Republic, 2002–2005

The data are an output of WMIS and characterise the manner of disposal of municipal waste pursuant to Decree of ME CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management, as amended.

Tab. A3.15 Facilities for waste treatment, utilization and disposal as of December 31, 2005

The table is an output of the WMIS database of facilities. Data for 2005 were obtained from the municipal offices of municipalities with extended jurisdiction on the basis of Act No. 185/2002 Coll., in the valid version. They contain data on the treatment, utilization and disposal of waste for facilities that were in operation as of December 31, 2005.

The table lists several landfills with combined groups (e.g. S – O + S – OO), i. e. the landfill is structurally divided into separate sections (cassettes) with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Lists of incinerators and landfills can be found on the Water Management Research – Center for Waste Management website at www.vuv.cz.


Tab. A3.1 Produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností v územním členění na kraje, 2002–2005
Production of waste according to origin in accordance with Branch Classification of Economic Activities by region, 2002–2005

Území, kraj
Area, region

Odpad
Waste

2002

2003

20041)

2005

Celkem
Total

z toho: ne-
bezpečné
of which:
Hazardous
waste

Celkem
Total

z toho: ne-
bezpečné
of which:
Hazardous
waste

Celkem
Total

z toho: ne-
bezpečné
of which:
Hazardous
waste

Celkem
Total

z toho: ne-
bezpečné
of which:
Hazardous
waste

tis. t         thous. t

Česká
republika
Czech
Republic

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

5 817

21

5 281

17

3 876

16

2 180

14

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

597

40

689

23

685

23

612

31

průmyslový odpad/ Industrial waste

9 510

1 172

7 938

904

7 647

771

5 794

654

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

819

2

755

1

669

0

1 085

2

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

5 924

269

6 632

88

9 179

216

8 952

207

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

6 425

27

6 602

14

5 305

25

1 884

21

komunální odpad/Municipal waste

4 615

20

4 446

27

4 651

19

4 439

25

jiný odpad/Other waste

4 261

874

3 744

701

6 692

623

4 856

672

CELKEM/TOTAL

37 968

2 425

36 087

1 775

38 704

1 693

29 802

1 626

Hl. m. Praha
Capital City
of Prague

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

18

0

27

0

36

1

15

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

0

0

0

1

0

2

0

průmyslový odpad/Industrial waste

109

24

85

23

158

26

128

35

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

70

1

76

0

68

0

94

1

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

1 886

90

1 743

7

2 081

7

2 003

5

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

64

0

65

1

70

8

89

1

komunální odpad/Municipal waste

555

2

567

2

587

2

502

1

jiný odpad/Other waste

1 020

241

807

177

668

78

700

143

CELKEM/TOTAL

3 722

358

3 370

210

3 669

122

3 535

186

Středočeský
kraj
Středočeský
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

935

2

856

11

547

1

369

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

24

14

23

14

24

12

24

9

průmyslový odpad/Industrial waste

576

75

717

79

521

74

633

82

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

39

0

57

0

108

0

37

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

341

3

544

3

336

1

403

7

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

1 263

5

1 884

3

1 252

4

288

6

komunální odpad/Municipal waste

780

2

589

3

619

3

579

3

jiný odpad/Other waste

621

186

500

122

2 221

76

606

87

CELKEM/TOTAL

4 579

287

5 170

235

5 628

171

2 938

195

Jihočeský
kraj
Jihočeský
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

700

10

734

1

679

1

318

3

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

1

0

1

0

0

0

10

81

průmyslový odpad/Industrial waste

461

42

363

55

317

42

424

37

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

62

0

81

0

61

0

28

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

391

13

922

3

534

2

212

7

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

107

0

162

2

184

2

179

1

komunální odpad/Municipal waste

288

2

345

1

221

2

263

1

jiný odpad/Other waste

313

112

147

17

275

18

242

104

CELKEM/TOTAL

2 323

179

2 755

79

2 271

67

1 675

154

Plzeňský
kraj
Plzeňský
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

447

1

448

0

551

0

325

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

0

1

0

0

0

0

0

průmyslový odpad/Industrial waste

486

40

264

24

370

30

440

26

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

77

0

60

0

37

0

31

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

296

107

747

1

1 410

65

1 296

38

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

318

3

296

1

264

2

280

8

komunální odpad/Municipal waste

212

1

310

4

277

1

217

3

jiný odpad/Other waste

97

46

163

78

162

86

210

19

CELKEM/TOTAL

1 933

198

2 289

108

3 071

184

2 801

94

Karlovarský
kraj
Karlovarský
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

60

1

18

0

48

0

42

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

377

4

461

1

466

5

442

6

průmyslový odpad/Industrial waste

77

3

75

3

117

3

66

3

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

44

0

39

0

49

0

20

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

62

0

42

0

51

4

103

4

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

29

1

37

0

29

0

27

0

komunální odpad/Municipal waste

115

0

143

0

114

0

115

0

jiný odpad/Other waste

28

9

100

10

37

15

45

2

CELKEM/TOTAL

792

18

915

14

911

27

859

16

Ústecký kraj
Ústecký
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

289

2

301

2

302

0

99

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

55

2

86

3

44

3

22

3

průmyslový odpad/Industrial waste

936

63

826

83

502

36

560

39

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

51

0

42

0

52

0

51

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

613

5

423

11

597

75

637

61

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

3 172

1

2 799

1

2 522

1

126

1

komunální odpad/Municipal waste

389

2

365

2

491

1

414

2

jiný odpad/Other waste

199

25

231

87

682

74

407

125

CELKEM/TOTAL

5 704

100

5 073

189

5 192

190

2 315

230

Liberecký
kraj
Liberecký
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

137

0

90

0

157

0

85

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

2

0

1

0

1

0

1

0

průmyslový odpad/Industrial waste

144

40

187

55

361

60

183

44

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

33

0

16

0

12

0

17

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

74

1

84

3

93

0

156

1

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

43

2

7

2

2

0

2

0

komunální odpad/Municipal waste

313

1

186

1

197

1

163

1

jiný odpad/Other waste

56

13

133

18

108

20

112

23

CELKEM/TOTAL

802

57

704

79

931

81

719

70

Králové-
hradecký
kraj
Králové-
hradecký
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

279

0

223

0

145

0

94

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

1

0

1

0

1

0

1

0

průmyslový odpad/Industrial waste

189

19

316

13

222

25

230

28

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

16

0

18

0

12

0

10

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

91

2

157

3

104

1

149

1

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

150

0

20

0

17

0

21

0

komunální odpad/Municipal waste

206

1

202

1

236

1

216

1

jiný odpad/Other waste

98

46

95

25

108

12

190

14

CELKEM/TOTAL

1 030

68

1 032

42

845

39

911

45

Pardubický
kraj
Pardubický
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

328

2

248

1

190

0

76

2

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

0

0

0

0

0

0

0

průmyslový odpad/Industrial waste

350

30

240

15

273

27

506

16

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

40

0

55

0

29

0

17

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

107

1

269

20

128

2

178

6

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

40

9

38

0

31

1

10

0

komunální odpad/Municipal waste

186

1

163

5

173

1

176

1

jiný odpad/Other waste

55

8

49

7

223

12

103

29

CELKEM/TOTAL

1 106

51

1 062

48

1 047

43

1 066

54

Vysočina
Vysočina
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

447

1

427

1

360

11

313

2

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

10

0

5

0

6

0

10

0

průmyslový odpad/Industrial waste

1 358

165

629

38

865

40

475

43

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

19

0

22

0

16

0

13

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

43

1

66

2

71

3

94

1

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

2

0

4

0

5

0

3

0

komunální odpad/Municipal waste

192

1

159

1

186

1

290

1

jiný odpad/Other waste

151

12

149

8

175

7

66

18

CELKEM/TOTAL

2 222

180

1 461

50

1 684

62

1 262

66

Jiho-
moravský
kraj
Jiho-
moravský
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

948

1

800

0

527

0

226

1

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

24

1

12

4

12

2

28

11

průmyslový odpad/Industrial waste

548

110

490

65

343

48

393

33

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

185

0

150

0

130

0

96

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

427

5

764

2

1 648

3

1 927

2

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

41

1

33

0

38

0

10

0

komunální odpad/Municipal waste

500

2

535

3

452

2

583

3

jiný odpad/Other waste

358

68

202

19

748

70

742

30

CELKEM/TOTAL

3 031

188

2 986

93

3 898

125

4 004

80

Olomoucký
kraj
Olomoucký
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

546

1

652

1

156

2

134

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

5

0

4

0

4

0

0

0

průmyslový odpad/Industrial waste

472

67

324

23

319

19

291

16

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

46

0

34

0

22

0

21

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

500

3

80

1

984

2

304

0

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

52

0

145

0

158

0

148

0

komunální odpad/Municipal waste

224

2

199

1

263

1

230

1

jiný odpad/Other waste

76

16

141

49

164

79

223

36

CELKEM/TOTAL

1 921

89

1 579

75

2 070

103

1 351

55

Zlínský kraj
Zlínský
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

270

0

243

0

66

0

23

0

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

0

0

0

1

0

0

0

průmyslový odpad/Industrial waste

371

81

307

26

246

22

259

28

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

82

0

55

0

27

0

203

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

97

1

187

6

163

0

221

1

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

71

2

83

2

89

2

64

2

komunální odpad/Municipal waste

200

1

211

1

202

1

198

1

jiný odpad/Other waste

122

12

102

26

106

9

113

6

CELKEM/TOTAL

1 213

97

1 188

61

900

34

1 081

39

Moravsko-
slezský kraj
Moravsko-
slezský
region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

414

0

216

0

112

0

62

3

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

97

19

95

1

125

1

72

1

průmyslový odpad/Industrial waste

3 434

414

3 115

403

3 033

319

1 207

223

odpad z úpravy a rozvodu vody
Waste from water treatment and distribution

54

0

52

0

46

0

448

0

stavební a demoliční odpad
Construction and demolition waste

996

38

606

25

979

51

1 270

71

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

1 072

3

1 029

1

644

5

638

1

komunální odpad/Municipal waste

456

2

473

2

633

2

494

3

jiný odpad/Other waste

1 068

79

916

59

1 015

67

1 095

39

CELKEM/TOTAL

7 591

555

6 502

491

6 587

445

5 285

341

1) upřesněné hodnoty proti údajům uvedeným v r. 2005
Revised data compared to data published in 2005

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.2 Produkce odpadů podle sídla podniku v územním členění na kraje, 2002–2005
Waste generation according to the official seat of the business, by region, 2002–2005

Kraj

Produkce         Production (t)

Region

2002

2003

2004

2005

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Hlavní město Praha

8 897 626

117 445

7 552 314

133 149

7 839 401

232 114

6 023 583

271 013

Capital City of Prague

Středočeský

2 394 969

60 395

1 425 997

132 894

1 474 041

163 503

1 637 012

154 680

Středočeský

Jihočeský

775 684

98 101

870 519

60 970

755 667

62 215

746 998

122 970

Jihočeský

Plzeňský

975 419

33 355

2 056 015

21 081

2 184 238

28 803

2 023 763

24 765

Plzeňský

Karlovarský

624 058

9 351

699 899

9 600

702 515

7 202

664 217

9 614

Karlovarský

Ústecký

2 179 269

190 445

1 863 459

154 801

1 452 303

125 392

1 496 239

176 977

Ústecký

Liberecký

305 920

63 270

303 174

55 701

414 995

72 996

528 124

55 764

Liberecký

Královéhradecký

516 959

44 213

644 198

23 974

705 319

22 463

529 888

16 678

Královéhradecký

Pardubický

347 300

28 996

557 148

25 324

469 727

21 805

361 101

19 640

Pardubický

Vysočina

585 827

34 098

670 552

34 384

951 455

25 730

647 963

44 672

Vysočina

Jihomoravský

3 073 108

128 831

3 419 392

64 137

3 275 680

79 266

3 204 281

63 009

Jihomoravský

Olomoucký

440 203

21 246

1 135 813

70 779

1 165 881

132 820

583 928

42 315

Olomoucký

Moravskoslezský

3 248 198

423 869

3 352 907

366 552

4 527 762

431 708

2 655 112

317 306

Moravskoslezský

Zlínský

594 620

36 297

621 429

41 273

664 893

18 005

672 185

24 251

Zlínský

ČR celkem

24 959 160

1 289 912

25 172 816

1 194 619

26 583 877

1 424 022

21 774 394

1 343 654

CR Total

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.3 Dovoz nebo přeshraniční přeprava odpadů ze Žlutého a Červeného seznamu odpadů a přeshraniční přeprava odpadů ze Zeleného seznamu odpadů na základě Aktu o podmínkách přistoupení Polska, Slovenska a Maďarska k EU, podle komodit, 2002–2005
Import or transboundary transport of wastes in the Amber and Red Lists of Wastes  and transboundary transport of wastes in the Green List of Wastes on the basis of the Act on the conditions of accession of Poland, Slovakia and Hungary to the EU, according to commodities, 2002–2005

Komodita

Množství odpadů         Amount of waste

Commodity

Dovoz odpadů podléhajících kontrole
do ČR z členských států ES
Import of waste subject to control
from EU member states

Dovoz odpadů podléhajících kontrole
ze zemí třetího světa
Import of waste subject to control
from third countries

2002

2003

2004

2005

2002

2003

20041)

2005

dle zákona
č. 185/2001 Sb.

kg

Pursuant to Act
No. 185/2001 Coll.

Hliníkové stěry

277 860

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium dross

Prachová frakce
hliníkových stěrů

573 740

435 700

  

 

 

   

  

 

Dust fraction of aluminium
dross

Nezpracovaná struska

 

10 000

  

 

 

   

  

 

Untreated slag

Pevné odpady z čištění
plynu

 

5 000

  

 

 

   

  

 

Solid waste from
purification of gases

Popel a zbytky obsahující
zinek

 

 

 

 

 

41 000

62 000

 

Ash and residues
containing zinc

Popel a zbytky obsahující
měď

7 000

 

 

 

 

 

 

 

Ash and residues
containing copper

Odpady s obsahem zinku

40 000

  

 

58 940

 

   

  

 

Zinc-containing waste

Nehalogenovaná
rozpouštědla

3 900

 

  

73 200

 

103 795

  

 

Nonhalogenated solvents

Olověné akumulátory

1 212 000

 

 

2 230 720

 

2 764 580

2 782 160

 

Lead batteries

Nikl-kadmiové baterie
a akumulátory

 

  

 

  

 

    

  

177 146

Nickel-cadmium batteries
and storage batteries

Kal z čistírny komunálních
odpadních vod

 

5 900

  

 

 

   

  

 

Sludge from waste water
treatment plants

Použité pneumatiky

 

3 692 798

670 476

30 000

 

103 126

113 210

 

Used tires

Fotografický papír
s obsahem stříbra

7 000

 

 

 

 

 

 

 

Hotographic paper
containing silver

Ostatní

 

 

36 880

 

 

  

100 550

 

Others

Skleněné střepy z výroby
obrazovek

 

  

  

 

 

  

  

 

Glass shards from
production of picture tubes

Olověné akumulátory

 

  

  

 

 

2 764 580

2 782 160

 

Lead batteries

Nikl-kadmiové baterie
a akumulátory

 

  

  

 

 

   

  

 

Nickel-cadmium batteries
and storage batteries

Odpadní amalgám
ze stomatologické péče

 

  

  

 

 

  

  

 

Waste amalgam from
dentistry

Kal z čistírny komunálních
odpadních vod

 

5 900

  

 

 

  

  

 

Sludge from waste water
treatment plants

Drcená nemagnetická
frakce

 

  

  

 

 

  

  

 

Crushed nonmagnetic
fraction

Použité pneumatiky

 

3 692 798

670 476

 

 

103 126

113 210

 

Used tires

Zařízení obsahující CFC

 

  

  

 

 

  

  

 

Equipment containing CFCs

Ostatní

 

  

36 880

 

 

  

100 550

 

Others

1) Jedná se o dovoz odpadů z Polska, Slovenska a Maďarska.
Concerns imports of waste from Poland, Slovakia, and Hungary.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.4 Vývoz nebo přeshraniční přeprava odpadů ze Žlutého a Červeného seznamu odpadů a přeshraniční přeprava odpadů ze Zeleného seznamu odpadů na základě Aktu o podmínkách přistoupení Polska, Slovenska a Maďarska k EU, podle komodit, 2002–2005
Import or transboundary transport of wastes in the Amber and Red Lists of Wastes  and transboundary transport of wastes in the Green List of Wastes on the basis of the Act on the conditions of accession of Poland, Slovakia and Hungary to the EU, according to commodities, 2002–2005

Komodita

Množství odpadů         Amount of waste

Commodity

Vývoz odpadů podléhajících kontrole
z ČR do členských států ES
Export of waste subject to control
from the CR to EU member states

Vývoz odpadů podléhajících kontrole
do zemí třetího světa
Export of waste subject to control
to third countries

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

dle zákona
č. 185/2001 Sb.

kg

Pursuant to Act
No. 185/2001 Coll.

Hliníkové stěry

1 747 210

956 807

12 520

 

 

  

  

 

Aluminium dross

Zinkové stěry

389 000

 

 

 

 

 

 

 

Zinc drosses

Okuje z válcování

 

   

   

162 000

 

  

   

 

Rolling scales

Nezpracovaná struska

 

   

   

 

 

  

   

 

Untreated slag

Odpady s obsahem PCB

87 000

 

 

 

 

 

 

 

Waste  containing PCBs

Zařízení s obsahem CFC

78 000

 

 

 

 

 

 

 

Equipment containing CFC

Pevné odpady z čištění
plynu

 

   

71 830

 

 

  

   

 

Solid waste from
purification of gases

Odpad z pyrometalurgie
zinku

 

381 804

   

72 025

 

  

   

 

Waste from zinc
pyrometallurgy

Popel a zbytky obsahující
měď

640 000

619 875

645 380

 

 

  

   

 

Ash and residues
containing copper

Odpad hliníku

 

   

   

5 723 720

 

  

   

 

Aluminium waste

Odpad papíru

 

 

 

3 093 078

 

 

 

 

Paper waste

Odpad plastů

 

 

 

2 087 560

 

 

 

 

Plastic waste

Odpad mědi

 

 

 

964 305

 

 

 

 

Copper waste

Odpad zinku

 

 

 

84 780

 

 

 

 

Zinc waste

Odpady s obsahem zinku

55 000

   

468 593

733 249

 

  

   

 

Zinc-containing waste

Odpadní aceton

 

62 440

314 667

 

 

  

   

 

Waste acetone

Nehalogenovaná rozpouštědla

250 616

242 198

   

371 853

 

  

   

 

Nonhalogenated solvents

Kal ze srážecích procesů

152 220

144 360

47 705

341 850

 

  

  

 

Sludge from precipitation
processes

Kaly s hydroxidy kovů
obsahující nikl

 

   

189 245

 

 

  

  

 

Sludge with metal hydroxides
containing nickel

Nechlorované minerální oleje

205 000

48 320

144 370

50 800

 

  

  

 

Unchlorinated mineral oils

Amoniakální roztok
s obsahem mědi

57 600

63 200

46 400

70 400

 

  

  

 

Ammoniacal solution
containing copper

Skleněné střepy z výroby
obrazovek

1 613 060

521 260

   

 

 

  

  

 

Glass shards from production
of picture tubes

Olověné akumulátory

 

   

   

 

 

  

  

 

Lead batteries

Nikl-kadmiové baterie
a akumulátory

20 000

80 405

78 000

98 747

 

  

  

 

Nickel-cadmium batteries
and storage batteries

Odpadní amalgám
ze stomatologické péče

 

165

   

 

 

  

  

 

Waste amalgam
from dentistry

Kal z čistírny komunálních
odpadních vod

 

21 700

   

 

 

  

  

 

Sludge from waste water
treatment plants

Drcená nemagnetická frakce

671 760

992 510

1 307 200

 

 

  

  

 

Crushed nonmagnetic fraction

Použité pneumatiky

27 665

6 500

   

 

 

  

  

 

Used tires

Zařízení obsahující CFC

 

38 225

   

 

 

  

  

 

Equipment containing CFCs

Kyselina sírová

 

   

281 960

472 200

 

  

  

 

Sulphuric acid

Ostatní

 

  

435

 

 

  

627 4731)

 

Others

1) Jedná se o vývoz odpadního papíru do Polska a Maďarska, které po vstupu do EU uplatňují pro tuto komoditu kontrolní režim jako pro odpady na Žlutém seznamu odpadů.
Concerns export of waste paper to Poland and Hungary, which after EU entry will employ the same control regime as for waste on the Amber List.

Pozn.: Vývoz odpadů ze Zeleného seznamu, uvedených v příloze č. 10 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., je možný jen se souhlasem MŽP ČR.
Note: Waste on the Green List listed in the Annex 10 of Decree No. 381/2001 Coll. may be exported only with the consent of MŽP ČR.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.5 Vývoz vybraných druhů nezpracovaného kovového odpadu, 2002–2005
Exports of selected kinds of metallic waste, unprocessed, 2002–2005

Ukazatel

2002

2003

2004

2005

Indicator

t

Litinové odpady a šrot

10 652

11 758

15 798

12 304

Cast iron waste, scrap

Ostatní odpad a šrot
z legované oceli

20 188

17 537

58 152

53 917

Other waste and alloy
steel scrap

Odpad a šrot ze železa
a pocínované oceli

158

1 361

10 765

6 184

Steel waste and tin-coated
iron and scrap

Kovové odpady, zbytky
a odstřižky

215 178

103 607

104 804

93 544

Metal wastes, residues
and cuttings

Odpad a šrot kovový,
drcený

41 905

136 548

372 341

369 599

Crushed metal waste
and scrap

Odpad a šrot z rafinované
mědi

13 467

11 355

15 461

13 758

Rafined copper waste
and scrap

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.6 Způsoby nakládání s odpady v r. 2005
Means of waste management in 2005

Ukazatel

Celkem
Total

v tom odpady         Waste

Indicator

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t         t

Nakládání s odpady celkem

26 765 727

1 669 831

25 095 896

Waste management, total

v tom:

 

 

 

Waste generated:

produkce podniků

21 774 394

1 343 654

20 430 740

by enterprises in 2005

produkce obcí

3 162 783

28 368

3 134 415

Municipal waste in 2005

odebrané ze skladu

1 713 238

294 482

1 418 756

Waste taken from store

dovezené ze zahraničí

115 312

3 327

111 985

Import

v tom:

 

 

 

 

využívání celkem (R kódy)

4 827 093

429 582

4 397 511

Waste recovery, total (R codes)

v tom:

 

 

 

 

R1

využití jako paliva nebo jiným
způsobem k výrobě energie

594 704

43 768

550 936

Utilised as fuel or in some other manner
to produce energy

R2-R6

recyklace, regenerace

3 079 406

267 086

2 812 320

Recycling, recovery

R7–R11

ostatní způsoby využívání odpadů

445 955

12 225

433 730

Other recovery operations

R12

předúprava odpadů před jejich využitím

645 720

85 973

559 747

Treatment of wastes prior to recovery

R13

skladování materiálů před jejich
využitím

61 308

20 530

40 778

Storage of wastes pending any
of recovery operations

odstraňování celkem  (D kódy)

5 751 224

799 516

4 951 708

Waste disposal, total (D codes)

v tom:

 

 

 

 

D1–D5

skládkování a ostatní způsoby ukládání
odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu

4 220 118

71 746

4 148 372

Landfilling and other means of depositing
wastes on or under the ground

D6–D7

vypouštění do vodních těles

-

-

-

Discharge into water bodies

D8

biologická úprava

490 037

263 087

226 950

Biological treatment

D9

fyzikálně-chemická úprava

727 407

386 771

340 636

Physical-chemical treatment

D10

spalování

74 861

32 218

42 643

Combustion

D12

konečné, trvalé uložení

82 962

493

82 469

Final, permanent depositing

D13–D14

úprava odpadů před jejich odstraněním

155 796

45 191

110 605

Treatment of wastes prior to disposal

D15

skladování materiálů před jejich
odstraněním

43

10

33

Storage of wastes pending any
of disposal operations

odstatní způsoby celkem

15 327 832

440 733

14 887 099

Other means of management, total

z toho:

 

 

 

 

N1

využití odpadů na terénní úpravy

7 705 112

3 277

7 701 835

Use of wastes for landscaping

N2

předání kalů ČOV k použití
na zemědělské půdě

27 433

-

27 433

Transfer of waste-water treatment sludge
for use on agricultural land

N5

zůstatek ve skladu k 31. 12.

4 903 739

181 874

4 721 865

Stored balance as of December 31

N7

vývoz odpadu do zahraničí

925 028

9 395

915 633

Export of waste abroad

N8

předání odpadů, dílů pro opětovné použití

22 595

69

22 526

Provision of waste parts for reuse

N9

zpracování autovraku

14 323

11 404

2 919

Processing of end-of-life vehicles

N10

prodej odpadu jako suroviny

314 771

1 210

313 561

Sale of waste as a raw material

N11

využití odpadu na rekultivace skládek

617 816

-

617 816

Use of wastes for land reclaiming

N12

ukládání odpadů jako technologický
materál na zajištění skládky

608 415

225 861

382 554

Deposition of wastes as technical
material for securing landfills

N13

kompostování

180 020

-

180 020

Composting

N14

biologická dekontaminace

7 737

7 643

94

Biological decontamination

nespecifikováno1)

859 578

-

859 578

Unspecified1)

1) množství odpadů, které šetřené subjekty nevyužily nebo neodstranily na vlastních zařízeních, ale předaly je dalším subjektům mimo šetřený soubor
Amounts of wastes not used or disposed of by surveyed units in their facilities, but passed over to units not included in the sample

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.7 Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČ, 2002–2005
Waste generation: by selected CZ-NACE activity, 2002–2005

Odvětví

2002

2003

2004

2005

CZ-NACE

Celkem
Total

v tom odpady      Waste

Celkem
Total

v tom odpady      Waste

Celkem
Total

v tom odpady      Waste

Celkem
Total

v tom odpady      Waste

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-
hazardous

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-
hazardous

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-
hazardous

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-
hazardous

v t         t

Produkce odpadů
v ČR celkem

24 959 160

1 289 912

23 669 248

25 172 816

1 194 619

23 978 197

26 583 877

1 424 022

25 159 855

21 774 394

1 343 654

20 430 740

Total waste
generation

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of which:

01

zemědělství,
myslivost a souvi-
sející činnosti

1 213 639

5 256

1 208 383

1 091 075

5 097

1 085 978

1 106 382

5 196

1 101 186

367 344

4 975

362 369

Agriculture,
hunting and´
related activities

02

lesnictví, těžba
dříví a přidružené
činnosti

156 469

931

155 538

130 319

757

129 562

137 531

1 332

136 199

95 925

373

95 552

Forestry, timber
harvesting and
related activities

10

dobývání černého
a hnědého uhlí,
rašeliny

492 592

6 348

486 244

603 682

4 875

598 807

577 315

7 671

569 644

503 889

9 433

494 456

Extraction of
black and brown
coal and peat

14

dobývání a úprava
ostatních nerostů

54 120

718

53 402

49 809

1 477

48 332

52 949

1 032

51 917

94 442

537

93 905

Mining and
quarrying of other
minerals

15

výroba potravin
a nápojů

1 162 691

11 622

1 151 069

972 169

8 962

963 207

840 329

8 379

831 950

597 566

7 913

589 653

Manufacture
of food products
and beverages

17

textilní průmysl

82 930

4 605

78 325

242 333

4 562

237 771

291 909

4 711

287 198

233 387

4 242

229 145

Textile industry

18

oděvní průmysl,
zpracování
a barvení kožešin

10 216

269

9 947

9 798

210

9 588

8 406

166

8 240

7 432

142

7 290

Clothing industry,
fur dressing
and dyeing

19

činění a úprava
usní; výroba
brašnářského
a sedlářského
zboží a obuvi

10 253

218

10 035

8 221

166

8 055

6 506

205

6 301

5 547

165

5 382

Tanning and
dressing of leather;
manufacture of
luggage, handbags,
saddlery, harness
and footwear

20

průmysl dřevařský
a korkařský kromě
výroby nábytku;
výroba košů a
proutěného zboží

390 432

3 480

386 952

623 060

2 842

620 218

856 128

3 684

852 444

440 193

3 983

436 210

Woodworking
and cork industry,
except production
of furniture; pro-
duction of baskets
and wicker work

21

výroba vlákniny,
papíru a lepenky

384 709

17 257

367 452

341 380

8 366

333 014

376 302

5 651

370 651

370 518

14 850

355 668

Manufacture of
pulp, paper and
paper products

22

vydavatelství, tisk
a reprodukce zvu-
kových a obrazo-
vých nahrávek

58 722

1 646

57 076

66 500

2 076

64 424

76 259

2 182

74 077

89 012

2 407

86 605

Publishing,
printing and
reproduction
of recorded media

23

koksování, rafi-
nérské zpracování
ropy, výroba
jaderných paliv,
radioaktivních
prvků a sloučenin

14 627

10 116

4 511

8 588

4 301

4 287

8 500

2 930

5 570

11 555

i.d.

i.d.

Manufacture of
coke, petroleum
refining, produc-
tion of nuclear fuel
and radioactive
elements and
compounds

24

výroba chemic-
kých výrobků

768 937

141 240

627 697

675 342

127 615

547 727

275 525

97 006

178 519

199 127

99 246

99 881

Manufacture of
chemical products

25

výroba pryžových
a plastových
produktů

105 958

20 257

85 701

128 497

9 294

119 203

126 725

10 489

116 236

268 479

9 723

258 756

Manufacture of
rubber and plastic
products

26

výroba ostatních
nekovových mine-
rálních výrobků

581 200

26 817

554 383

459 555

20 985

438 570

529 231

22 779

506 452

474 329

22 318

452 011

Manufacture of
other non-metallic
mineral products

27

výroba kovů
včetně hutního
zpracování

2 319 523

315 978

2 003 545

2 140 822

322 795

1 818 027

3 063 336

352 012

2 711 324

1 442 478

252 033

1 190 445

Production of
metals including
metallurgy

28

výroba kovových
konstrukcí a kovo-
dělných výrobků
kromě výroby
strojů a zařízení

409 013

150 336

258 677

297 571

45 084

252 487

506 908

46 420

460 488

396 544

56101

340 443

Manufacture of
fabricated metal
products, except
machinery and
equipment

29

výroba strojů
a zařízení pro
další výrobu

270 896

45 835

225 061

475 144

33 927

441 217

356 871

34 485

322 386

401 361

42 553

358 808

Manufacture of
machinery and
equipment for
further production

30

výroba kancelář-
ských strojů a
počítačů (včetně
přístrojů na zpra-
cování dat)

7 714

412

7 302

11 381

537

10 844

18 215

1 247

16 968

19 182

1 347

17 835

Manufacture of
office machinery
and equipment
(including data
processors)

31

výroba elektric-
kých strojů
a přístrojů

685 560

13 750

671 810

740 584

61 995

678 589

729 242

95 046

634 196

154 385

28 098

126 287

Manufacture of
electrical machines
and instruments

32

výroba rádiových,
televizních a
spojových zaří-
zení a přístrojů

21 109

5 828

15 281

21 343

4 936

16 407

23 928

4 594

19 334

23 085

3 151

19 934

Manufacture of
radio, television
and communica-
tion equipment
and apparatus

33

výroba zdravotnic-
kých, přesných,
optických a
časoměrných
přístrojů

14 932

2 455

12 477

15 544

2 298

13 246

11 606

2 059

9 547

11 359

2 026

9 333

Manufacture of
medical, precision
and optical instru-
ments, watches
and clocks

34

výroba dvou-
stopých motoro-
vých vozidel,
přívěsů a návěsů

341 348

58 726

282 622

320 682

74 639

246 043

330 631

76 276

254 355

387 789

77 318

310 471

Production of
two-track motor
vehicles, trailers
and semi-trailers

35

výroba ostatních
dopravních
zařízení

70 753

5 769

64 984

72 383

5 809

66 574

76 489

5 248

71 241

77 097

4 786

72 311

Manufacture of
other transport
equipment

36

výroba nábytku;
ostatní zpraco-
vatelský průmysl

91 136

6 343

84 793

96 556

6 054

90 502

93 087

5 769

87 318

81 893

6 208

75 685

Manufacture of
furniture; other
processing industry

37

zpracování dru-
hotných surovin

156 555

28 250

128 305

346 039

72 978

273 061

141 897

14 854

127 043

342 250

44 849

297 401

Recycling

40

výroba a rozvod
elektřiny, plynu,
páry a teplé vody;
výroba chladu

5 701 199

36 310

5 664 889

5 242 502

28 667

5 213 835

4 563 312

38 264

4 525 048

2 309 229

34  525

2 274 704

Production and
distribution of
electricity, gas,
steam and hot
water; refrigeration

41

úprava a rozvod
vody

857 556

3 299

854 257

828 888

1 245

827 643

611 522

935

610 587

649 005

1 156

647 849

Water treatment
and distribution

45

stavebnictví

7 205 858

76 400

7 129 458

7 954 902

53 652

7 901 250

8 262 898

160 429

8 102 469

9 105 217

124 582

8 980 635

Construction

50

prodej, údržba a
opravy motorových
vozidel a prodej
pohonných hmot

28 064

2 446

25 618

19 488

3 566

15 922

16 701

3 699

13 002

15 018

4 222

10 796

Sale, maintenance
and repair of motor
vehicles and sale
of automotive fuels

51

velkoobchod
a zprostředkování
velkoobchodu
(kromě motoro-
vých vozidel)

74 624

35 528

39 096

44 289

531

43 758

148 798

4 809

143 989

606 835

9 322

597 513

Wholesale
and wholesale
brokerage (except motor vehicles)

52

maloobchod,
opravy spotřeb-
ního zboží kromě
motorových
vozidel

.

.

.

.

.

.

192 128

6 036

186 092

210 328

4 514

205 814

Retail trade, except
motor vehicles
and motorcycles;
repair of personal
and household
goods

55

pohostinství
a ubytování

42 421

1 020

41 401

47 612

170

47 442

39 492

186

39 306

34 445

1 230

33 215

Hotels
and restaurants

60

doprava

192 464

15 010

177 454

189 253

25 359

163 894

310 852

58 024

252 828

281 159

14 497

266 662

Transportation

64

telekomunikace

11 178

373

10 805

8 986

257

8 729

8 836

334

8 502

6 665

274

6 391

Telecommunication

74

služby převážně
pro podniky

44 058

39 674

4 384

14 625

5 228

9 397

9 417

1 293

8 124

4 139

641

3 498

Services, mainly
for enterprises

85

zdravotnictví,
veterinární
a sociální činnosti

102 701

19 678

83 023

72 697

19 855

52 842

74 876

20 383

54 493

73 472

19 750

53 722

Health care,
veterinary and
social services

90

odstraňování
odpadních vod a
pevného odpadu,
čištění města

717 805

137 482

580 323

644 826

213 504

431 322

1 366 725

285 509

1 081 216

1 150 389

388 262

762 127

Removal of waste
water and solid
waste, urban
sanitation

93

ostatní služby

19 430

329

19 101

20 486

289

20 197

20 476

79

20 397

40 724

71

40 653

Other services

Pozn.: Nejsou uvedena odvětví s méně než čtyřmi vykazujícími jednotkami.
Z OKEČ 50 00 00 byla šetřena skupina 50 20 00 a od r. 2004 rovněž skupina 50 50 00 – Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel a Maloobchodní prodej pohonných hmot,
z OKEČ 51 00 00 skupina 51 57 00 a od r. 2004 rovněž skupina 51 55 00 – Velkoobchod s odpadem a šrotem a Velkoobchod s chemickými výrobky,
z OKEČ 60 00 00 skupina 60 10 00 a 60 20 00 – Železniční doprava a Jiná pozemní doprava,
z OKEČ 64 00 00 skupina 64 20 00 – Telekomunikace,
z OKEČ 74 00 00 skupina 74 70 00 a 74 81 00 – Čištění budov, zařízení a Fotografická služba,
z OKEČ 85 00 00 skupina 85 10 00 a 85 20 00 – Zdravotnictví a Veterinární služby.

Note: CZ-NACE branches with number of statistical units less than 4 are not published.
Of NACE 50 00 00, group 50 20 00 and from 2004 group 50 50 00 as well – Maintenance and repair of two-track motor vehicles and Retail sale of motor fuels
of NACE 51 00 00, group 51 57 00 and from 2004 group 51 55 00 as well – Wholesale of waste and waste metal and Wholesale of chemical products
of NACE 60 00 00, groups 60 10 00 and 60 20 00 – Railway transport and Other land transport
of NACE 64 00 00, group 64 20 00 – Telecommunications
of NACE 74 00 00, groups 74 70 00 and 74 81 00 – Cleaning of buildings, facilities and Photographic services
of NACE 85 00 00, groups 85 10 00 and 85 20 00 – Health care and Veterinary services.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.8 Produkce nebezpečných odpadů podle vybraných podskupin Katalogu odpadů, 2002–2005
Hazardous waste generation: by selected Waste Catalogue subgroups, 2002–2005

Podskupina katalogu odpadů

Množství odpadu v t      Amount of waste in t

Waste Catalogue subgroup

2002

2003

2004

2005

Produkce nebezpečných odpadů v ČR celkem

1 289 912

1 194 619

1 424 022

1 343 654

Hazardous waste generation, total

  

z toho:

  

  

  

  

of which:

0201

Odpady ze zemědělství, zahradnictví,
lesnictví, myslivosti, rybářství

234

194

363

262

Wastes from agriculture, gardening, forestry,
gamekeeping, fishing

0302

Odpady z impregnace dřeva

217

391

42

35

Waste from impregnated wood

0401

Odpady z kožedělného a kožešnického
průmyslu

85

15

28

23

Wastes from the leather industry and fur
industry

0402

Odpady z textilního průmyslu

1 492

1 800

1 079

1 490

Waste from textile industry

0501

Odpady ze zpracování ropy

26 518

8 932

6 010

4 953

Waste from processing petroleum

0506

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

6 308

4 683

16 948

24 514

Waste from pyrolytic coal processing

0601

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání kyselin

3 052

5 287

6 076

4 767

Wastes from the production, processing,
distribution and use of acids

0602

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání alkálií

79 429

66 985

66 534

62 406

Wastes from the production, processing,
distribution and use of alkalies

0603

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

1 660

1 445

1 746

1 100

Wastes from the production, processing,
distribution and use of salts and their
solutions and metal oxides

0604

Odpady obsahující kovy neuvedené
pod číslem 0603

6 114

1 830

1 125

1 321

Metal-containing wastes not listed
under number 0603

0613

Odpady z jiných anorganických chemických
procesů

20

501

518

58

Waste from other inorganic chemical
production

0701

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání základních organických sloučenin

15 482

13 731

10 761

11 406

Waste from production, processing, distribution
and use of basic organic compounds

0702

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání plastů, syntetického kaučuku a
syntetických vláken

4 593

2 886

4 172

3 871

Waste from production, processing,
distribution and use of plastics, synthetic
rubber and synthetic fibers

0703

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání organických barviv a pigmentů

1 149

4 864

1 917

794

Waste from the production, processing,
distribution and use of organic dyes
and pigments

0704

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a z používání organických pesticidů, činidel
k impregnaci dřeva a dalších biocidů

67

136

188

244

Wastes from the production, processing,
distribution and use of organic pesticides,
wood-impregnating agents and other biocides

0705

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání farmaceutických výrobků

3 226

4 347

5 153

4 089

Waste from the production, processing, distri-
bution and use of pharmaceutical products

0706

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a z používání tuků, maziv, mýdel, detergentů,
dezinfekčních prostředků a kosmetiky

3 417

4 181

3 549

3 181

Wastes from the production, processing,
distribution and use of fats, lubricants, soaps,
detergents, disinfectants and cosmetics

0707

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání čistých chemikálií a blíže
nespecifikovaných chemických výrobků

850

1 626

994

789

Waste from the production, processing,
distribution and use of pure chemicals
and unspecified chemical products

0801

Odpady z výroby, zpracování, distribuce,
používání a odstraňování barev a laků

14 368

18 684

15 504

14 624

Wastes from the production, processing, distri-
bution, use and removal of paints and lacquers

0803

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a používání tiskařských barev

1 026

1 267

1 376

1 784

Waste from the production, processing,
distribution and use of printing dyes

0804

Odpady z výroby, zpracování, distribuce
a z používání lepidel a těsnicích materiálů

1 426

2 288

2 182

2 774

Waste from the production, processing, distri-
bution and use of adhesives and sealing materials

0901

Odpady z fotografického průmyslu

1 542

1 800

1 985

1 650

Waste from the photographic industry

1001

Odpady z elektráren a jiných spalovacích
zařízení

4 515

1 772

991

5 897

Waste from power plants and other
combustion facilities

1003

Odpady z pyrometalurgie hliníku

9 255

24 946

24 833

26 549

Waste from metallurgical processing
of aluminium

1004

Odpady z pyrometalurgie olova

3 282

4 900

10 765

11 886

Waste from lead metallurgy

1005

Odpady z pyrometalurgie zinku

231

242

158

353

Waste from metallurgical zinc processing

1006

Odpady z pyrometalurgie mědi

687

634

631

i.d.

Waste from copper thermal metallurgy

1101

Odpady z chemických povrchových úprav,
z povrchových úprav kovů a jiných materiálů

152 449

62 756

108 468

61 485

Waste from chemical surface treatment, surface
treatment of metals and other materials

1102

Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

49

34

46

83

Waste and sludge from non-ferrous
hydrometallurgical processes

1103

Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

144

323

137

152

Sludge and solid waste from tempering processes

1201

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické
povrchové úpravy kovů a plastů

44 945

36 704

42 639

38 367

Waste from shaping and from physical and me-
chanical surface treatment of metals and plastics

1203

Odpady z procesů odmašťování vodou
a vodní parou

31 712

31 250

25 318

35 781

Waste from degreasing with water and water
vapour

1301

Odpadní hydraulické oleje

7 667

4 608

4 997

3 598

Waste hydraulic oils

1302

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 938

15 081

18 506

14 502

Motor, transmission, and lubricating oils

1303

Odpadní izolační a teplonosné oleje

1 215

1 553

1 185

1 178

Waste insulating and heat-bearing oils

1305

Odpady z odlučovačů oleje

29 215

32 565

35 043

36 916

Waste from oil separators

1406

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

8 447

3 535

3 491

3 192

Waste organic solvents, cooling media and
propellants, foaming agents and aerosols

1602

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

1 290

1 751

1 918

1 639

Waste electrical and electronic equipment

1604

Odpadní výbušniny

58

161

167

298

Waste explosives

1606

Baterie a akumulátory

7 542

12 031

11 459

11 164

Batteries and storage batteries

1607

Odpady z čištění přepravních a skladovacích
nádrží a sudů

43 196

6 031

7 152

7 373

Waste from cleaning transport and storage
tanks

1706

Izolační materiály a stavební materiály
s obsahem azbestu

2 800

2 867

4 684

12 432

Insulating material and construction material
containing asbestos

1801

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky,
z léčení nebo prevence nemocí lidí

17 114

18 163

18 460

17 940

Waste from obstetric care, diagnosis, medical
treatment or human disease prevention

1802

Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení
a prevence nemocí zvířat

268

260

274

321

Waste from research, diagnostics, treatment
and prevention of animal diseases

1901

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

18 133

19 195

17 535

16 741

Waste from waste combustion or pyrolysis

1902

Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů

20 404

27 472

19 432

38 273

Waste from physical-chemical waste treatment

1908

Odpady z čistíren odpadních vod jinde
neuvedené

46 236

39 690

29 100

26 945

Waste from waste water treatment plants
not included elsewhere

1911

Odpady z regenerace olejů

139

154

2 058

228

Waste from regeneration of oils

2001

Složky z odděleného sběru
(kromě odpadů v podskupině 1501)

4 787

3 209

3 769

3 317

Waste obtained by separate collection

Pozn.: Nejsou uvedeny podskupiny Katalogu odpadů, kde počet vykazujících jednotek byl menší než 4.
Note: Waste Catalogue subgroups with number of reporting units less than 4 are not included.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.9 Využívání nebezpečných odpadů v České republice, 2002–2005
Utilisation of municipal waste in the Czech Republic, 2002–2005

Způsob využívání

Kód

Množství         Amount (t)

Manner of use

2002

2003

2004

2005

Využití odpadu způsobem
obdobným jako paliva
nebo jiným způsobem
k výrobě energie

R1

38 773

37 213

51 327

62 148

Utilisation of waste
in a simliar to manner fuel
or in some other manner
to produce energy

Získání/regenerace
rozpouštědel

R2

709

586

2 475

5 777

Obtaining/recovery
of solvents

Získání/regenerace organic-
kých látek, které se nepouží-
vají jako rozpouštědla
(včetně kompostování a dal-
ších biologických procesů)

R3

25 137

32 386

19 571

12 139

Obtaining/recovery
of organic substances
not used as solvents
(incl. composting and
other biological processes)

recyklace/znovuzískání
kovů a kovových sloučenin

R4

135 064

135 413

167 001

123 648

Recycling/recovery of
metals and metal compounds

recyklace/znovuzískání
ostatních anorganických
materiálů

R5

179 264

107 781

110 374

109 642

Recycling/recovery of
other inorganic materials

Regenerace kyselin a zásad

R6

639

453

409

1 845

Recovery of acids
and alkalies

Obnova látek používaných
ke snižování znečištění

R7

22

0

 

10

Recovery of substances
employed to reduce pollution

Získání složek katalyzátorů

R8

547

544

551

463

Recovery of components
of catalyzers

Rafinace použitých olejů
nebo jiný způsob opětov-
ného použití olejů

R9

8 537

13 510

5 179

7 440

Refining of used oils or
some other means of reuse
of oils

Aplikace do půdy, která je
přínosem pro zemědělství
nebo zlepšuje ekologii

R10

408

7 331

10 079

27

Application to soil as
an agricultural benefit or
environmental improvement

Využití odpadů, které
vznikly aplikací některého
z postupů uvedených
pod označením R1 až R10

R11

31 894

39 001

36 111

409

Utilisation of wastes
created by the application
of one of the procedures
set forth under designa-
tions R1 to R10

Využití odpadů na rekulti-
vace, terénní úpravy apod.

N1

200 612

162 280

136 898

28 630

Use of wastes for reclaiming,
landscaping, etc.

Předání jiné oprávněné
osobě (kromě přepravce,
dopravce) nebo jiné
provozovně

N2

 

 

 

 

Transfer to some other
authorised entity (except
transporter) or other place
of operations

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.10 Odstraňování nebezpečných odpadů v České republice, 2002–2005
Municipal waste disposal in the Czech Republic, 2002–2005

Způsob využívání

Kód

Množství         Amount (t)

Manner of use

2002

2003

2004

2005

Ukládání v úrovni nebo pod
úrovní terénu (skládkování)

D1

114 344

184 475

233 726

94 040

Depositing on or under
the ground (landfilling)

Úprava půdními procesy

D2

186

92

1 067

3 720

Treatment by soil processes

Hlubinná injektáž

D3

25

11

 

 

Deep injection

Ukládání do povrchových
nádrží

D4

1 817

21

5

 

Storage in surface
reservoirs

Ukládání do speciálně tech-
nicky provedených skládek

D5

4 961

951

5 365

295

Depositing in special tech-
nically controlled landfills

Biologická úprava jinde
nespecifikovaná, jejímž
konečným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi,
které se odstraňují některým
z postupů uvedených pod
označením D1 až D12

D8

406 590

394 715

746 987

482 873

Biological treatment not
otherwise specified, where
the final products and
compounds or mixtures that
are disposed in one of the
procedures set forth under
designation D1 to D12

Fyzikálně-chemická úprava
jinde nespecifikovaná, jejímž
konečným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi,
které se odstraňují některým
z postupů uvedených pod
označením D1 až D12

D9

471 315

391 056

405 497

491 551

Physical-chemical treatment
not otherwise specified,
where the final products
and compounds or mixtures
that are disposed in one
of the procedures set forth
under designation D1 to D12

Spalování na pevnině

D10

38 278

81 336

60 038

46 007

Combustion on land

Konečné či trvalé uložení

D12

74

2 297

1 118

914

Final or permanent
depositing

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.11 Využívání ostatních odpadů v České republice, 2002–2005
Utilisation of municipal waste in the Czech Republic, 2002–2005

Způsob využívání

Kód

Množství         Amount (t)

Manner of use

2002

2003

2004

2005

Využití odpadu
způsobem obdobným
jako paliva nebo
jiným způsobem
k výrobě energie

R1

362 436

507 900

599 514

686 358

Utilisation of waste
in a simliar to manner
fuel or in some other
manner to produce
energy

Získání/regenerace
rozpouštědel

R2

1

0

 

 

Obtaining/recovery
of solvents

Získání/regenerace
organických látek,
které se nepoužívají
jako rozpouštědla
(včetně kompostování
a dalších biologických
procesů)

R3

758 264

878 612

393 366

496 496

Obtaining/recovery
of organic substances
not used as solvents
(incl. composting
and other biological
processes)

recyklace/znovu-
získání kovů a
kovových sloučenin

R4

2 433 183

1 229 021

1 812 777

1 714 610

Recycling/recovery
of metals and metal
compounds

recyklace/znovu-
získání ostatních
anorganických
materiálů

R5

2 134 302

2 881 230

2 601 334

2 630 002

Recycling/recovery
of other inorganic
materials

Regenerace kyselin
a zásad

R6

18

146

9

20

Recovery of acids
and alkalies

Obnova látek použí-
vaných ke snižování
znečištění

R7

113

644

494

39

Recovery of
substances employed
to reduce pollution

Získání složek
katalyzátorů

R8

37

0

 

 

Recovery of compo-
nents of catalyzers

Rafinace použitých
olejů nebo jiný
způsob opětovného
použití olejů

R9

351

347

828

3

Refining of used oils
or some other means
of reuse of oils

Aplikace do půdy,
která je přínosem
pro zemědělství nebo
zlepšuje ekologii

R10

3 792 657

3 397 514

2 212 736

1 434 379

Application to soil as
an agricultural benefit
or environmental
improvement

Využití odpadů, které
vznikly aplikací
některého z postupů
uvedených pod ozna-
čením R1 až R10

R11

598 063

709 398

1687281

1 432 160

Utilisation of wastes
created by the appli-
cation of one of the
procedures set forth
under designations R1
to R10

Využití odpadů na
rekultivace, terénní
úpravy apod.

N1

9 758 174

10 882 587

14 053 039

9 122 268

Use of wastes
for reclaiming,
landscaping, etc.

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.12 Odstraňování ostatních odpadů v České republice, 2002–2005
Municipal waste disposal in the Czech Republic, 2002–2005

Způsob využívání

Kód

Množství         Amount (t)

Manner of use

2002

2003

2004

2005

Ukládání v úrovni
nebo pod úrovní
terénu (skládkování)

D1

7 453 633

6 804 309

5 878 398

5 085 552

Depositing on
or under the ground
(landfilling)

Úprava půdními
procesy

D2

386 345

307 197

269 812

79 388

Treatment by soil
processes

Hlubinná injektáž

D3

4 205

1

873

9 922

Deep injection

Ukládání do povrcho-
vých nádrží

D4

576 334

418 996

752 968

320 941

Storage in surface
reservoirs

Ukládání do speciálně
technicky provedených
skládek

D5

1 396

6 339

5 658

15

Depositing in special
technically controlled
landfills

Biologická úprava
jinde nespecifikovaná,
jejímž konečným
produktem jsou slou-
čeniny nebo směsi,
které se odstraňují
některým z postupů
uvedených pod ozna-
čením D1 až D12

D8

475 711

259 497

337 067

325 730

Biological treatment
not otherwise specified,
where the final pro-
ducts and compounds
or mixtures that are
disposed in one of the
procedures set forth
under designation D1
to D12

Fyzikálně-chemická
úprava jinde nespecifi-
kovaná, jejímž koneč-
ným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi,
které se odstraňují
některým z postupů
uvedených pod ozna-
čením D1 až D12

D9

436 709

408 352

310 573

331 411

Physical-chemical
treatment not other-
wise specified, where
the final products and
compounds or mixtures
that are disposed in
one of the procedures
set forth under designa-
tion D1 to D12

Spalování na pevnině

D10

363 391

255 361

227 634

36 336

Combustion on land

Konečné či trvalé
uložení

D12

156 654

234 663

266 992

143 689

Final or permanent
depositing

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.13 Využívání komunálních odpadů v České republice, 2002–2005
Utilisation of municipal waste in the Czech Republic, 2002–2005

Způsob využívání

Kód

Množství         Amount (t)

Manner of use

2002

2003

2004

20051)

Využití odpadu způsobem
obdobným jako paliva
nebo jiným způsobem
k výrobě energie

R1

93 700

219 581

192 343

418 052

Utilisation of waste in
a simliar to manner fuel
or in some other manner
to produce energy

Získání/regenerace
rozpouštědel

R2

67

2

 

19

Obtaining/recovery
of solvents

Získání/regenerace
organických látek,
které se nepoužívají jako
rozpouštědla (včetně
kompostování a dalších
biologických procesů)

R3

166 095

153 293

128 204

104 198

Obtaining/recovery
of organic substances
not used as solvents
(incl. composting and
other biological processes)

recyklace/znovuzískání
kovů a kovových
sloučenin

R4

9 551

4 236

11 503

19 433

Recycling/recovery
of metals and metal
compounds

recyklace/znovuzískání
ostatních anorganických
materiálů

R5

43 323

64 828

25 788

133 985

Recycling/recovery
of other inorganic
materials

Regenerace kyselin
a zásad

R6

18

19

18

 

Recovery of acids
and alkalies

Obnova látek používaných
ke snižování znečištění

R7

0

489

417

 

Recovery of substances
employed to reduce
pollution

Získání složek
katalyzátorů

R8

 

-

 

 

Recovery of components
of catalyzers

Rafinace použitých olejů
nebo jiný způsob opětov-
ného použití olejů

R9

928

199

689

40

Refining of used oils
or some other means
of reuse of oils

Aplikace do půdy, která
je přínosem pro země-
dělství nebo zlepšuje
ekologii

R10

77 452

30 186

38 174

24 194

Application to soil as
an agricultural benefit
or environmental
improvement

Využití odpadů, které
vznikly aplikací některého
z postupů uvedených pod
označením R1 až R10

R11

36 035

73 393

192 540

32 029

Utilisation of wastes
created by the application
of one of the procedures
set forth under designa-
tions R1 to R10

Využití odpadů
na rekultivace,
terénní úpravy apod.

N1

216 008

176 691

152 279

141 612

Use of wastes
for reclaiming,
landscaping, etc.

1) předběžné hodnoty
Preliminary data

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.14 Odstraňování komunálních odpadů v České republice, 2002–2005
Municipal waste disposal in the Czech Republic, 2002–2005

Způsob využívání

Kód

Množství         Amount (t)

Manner of use

2002

2003

2004

20051)

Ukládání v úrovni
nebo pod úrovní
terénu (skládkování)

D1

2 922 146

2 924 458

2 997 185

3 072 660

Depositing on
or under the ground
(landfilling)

Úprava půdními
procesy

D2

11 652

18 117

4 074

2 079

Treatment by soil
processes

Hlubinná injektáž

D3

12

 

872

 

Deep injection

Ukládání do povrcho-
vých nádrží

D4

 

  

 

 

Storage in surface
reservoirs

Ukládání do speciálně
technicky provedených
skládek

D5

34

414

6

 

Depositing in special
technically controlled
landfills

Biologická úprava
jinde nespecifikovaná,
jejímž konečným
produktem jsou slou-
čeniny nebo směsi,
které se odstraňují
některým z postupů
uvedených pod ozna-
čením D1 až D12

D8

276 737

132 163

142 377

133 044

Biological treatment
not otherwise specified,
where the final pro-
ducts and compounds
or mixtures that are
disposed in one of the
procedures set forth
under designation D1
to D12

Fyzikálně-chemická
úprava jinde nespecifi-
kovaná, jejímž koneč-
ným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi,
které se odstraňují
některým z postupů
uvedených pod ozna-
čením D1 až D12

D9

3 692

8 835

6 577

8 210

Physical-chemical
treatment not other-
wise specified, where
the final products and
compounds or mixtures
that are disposed in
one of the procedures
set forth under designa-
tion D1 to D12

Spalování na pevnině

D10

314 888

222 928

214 388

1 741

Combustion on land

Konečné či trvalé
uložení

D12

202

212

227

2 253

Final or permanent
depositing

1) předběžné hodnoty
Preliminary data

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.15 Zařízení pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů k 31. 12. 2005
Facilities for waste treatment, utilization and disposal as of December 31, 2005

Zařízení k úpravě, využití
a odstraňování odpadů

Česká republika
Czech Republic

Facilities for waste treatment,
utilization and disposal

Počet
Number

Kapacita (t.r–1)
Capacity (t p.a.)

Zařízení na energetické využívání
odpadů

3

646 000

Equipment for energy-production
use of wastes

Zařízení na materiálové využívání
odpadů

329

7 230 799

Equipment for material use
of wastes

Z toho: regenerace (kyselin, zásad,
rozpouštědel apod.)

10

61 399

Of which: recovery (acids, alkalies,
solvents, etc.)

recyklace, získávání složek

177

4 087 990

recycling, recovery of components

biologické procesy  

73

461 439

biological processes

Zařízení na předúpravu odpadů

234

6 434 019

Equipment for pretreatment of waste

Zařízení na biologickou úpravu
odpadů

35

44 121 959

Equipment for biological treatment
of waste

Zařízení na fyzikálně-chemickou
úpravu odpadů

272

3 614 072

Equipment for physical-chemical
treatment of waste

Kompostárny

59

638  621

Composting plants

Zařízení na biologickou
dekontaminaci

42

323 643

Equipment for biological
decontamination

Spalovny

32

85 179

Incinerators

     

Počet
Number

Kapacita
projektovaná (m3)
Planned capacity
(m
3)

    

Skládky celkem

301

158 061 692

Landfills total

Z toho: skupina S – IO

105

93 530 624

Of which: Group S – IO

           skupina S – OO

159

56 983 685

              Group S – OO

           skupina S – NO

30

5 855 215

              Group S – NO

           skupina S – IO + S – OO

2

565 368

              Group S – IO + S – OO

           skupina S – IO + S – OO + S – NO

1

216 000

              Group S – IO + S – OO + S – NO

           skupina S – OO + S – NO

3

2 005 800

              Group S – OO + S – NO

           skupina S – IO + S – NO

1

800 000

              Group S – IO + S – NO

           odkaliště

10

45 067 294

              Sludge beds

Pozn.: V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (např. S – IO + S – OO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.
Note: The table lists landfills with combined groups (e.g. S – IO + S – OO), i.e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.16 Vybrané spalovny odpadů včetně cementáren využívajících odpady v technologickém procesu v r. 2005
Selected waste incinerators including cement plants utilising of waste in a technological process in 2005

Provozovatel
Operator

 

Kód
NUTS

Místo nakládání
Management site

Projekt.
kapacita t.rok–1
Planned
capacity t.year
–1

Využití
tepla
Heat
utilization

Spalovny komunálních odpadů Incinerators of municipal waste

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s./PLc

Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

CZ010A

Praha 10

310 000

Ano/Yes

SPALOVNA KOMUNÁLNÍHO ODPADU, SAKO Brno, a. s./PLc

Jedovnická 2, 628 00 Brno

CZ0622

Brno

240 000

Ano/Yes

TERMIZO, a. s./PLc

Tř. dr. M. Horákové 115/65,
460 06 Liberec

CZ0513

Liberec

96 000

Ano/Yes

Spalovny nebezpečných odpadů Incinerators of industrial waste

KAUČUK, a. s./PLc

O. Wichterleho 810,
278 52 Kralupy nad Vltavou

CZ0206

Kralupy nad Vltavou

10 000

Ano/Yes

SPOVO, s. r. o./Co. Ltd.

Slovenská 2071, 709 00 Ostrava 2

CZ0806

Ostrava 2

10 000

Ano/Yes

DEZA, a. s./PLc

Masarykova 753,
757 28 Valašské Meziříčí

CZ0723

Valašské Meziříčí

10 000

Ano/Yes

DEKONTA, a. s./PLc

Podhoří 328/28,
400 10 Ústí nad Labem

CZ0427

Ústí nad Labem

9 000

Ano/Yes

MEGAWASTE-EKOTERM, s. r. o./Co. Ltd.

U Spalovny 6/4225, 796 01 Prostějov

CZ0713

Prostějov

4 000

Ano/Yes

SPOLEK PRO CHEMICKOU
A HUTNÍ VÝROBU, a. s./PLc

Revoluční 86,
400 32 Ústí nad Labem-město

CZ0427

Ústí nad Labem-město

4 000

Ano/Yes

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.17 Vybrané skládky odpadů, které mají povolení k uložení odpadu v r. 2005
Selected waste landfills with permits for waste deposition in 2005

Provozovatel
Operator

   

Místo nakládání
Management site

Kód
okresu
District
Code

Projekt.
kapacita (m3)
Planned
capacity (m
3)

Skládky odpadů skupiny S – nebezpečný odpad (S – NO) a víceskupinové (S – OO a S – NO)
Landfills in group S – hazardous waste (S – NO) and combined-group landfills (S – OO and S – NO)

AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o./Co. Ltd.

Průmyslová 1002, 294 71 Benátky nad Jizerou

Benátky nad Jizerou

CZ0207

1 466 000

A.S.A. ES Únanov, s. r. o./Co. Ltd.

671 31 Únanov

Únanov

CZ0627

650 000

JIP – Papírny Větřní, a. s./PLc

Větřní

Větřní

CZ0312

500 000

SATESO, s. r. o./Co. Ltd.

Zemědělská, 664 51 Šlapanice

Šlapanice

CZ0623

462 000

RUMPOLD, s. r. o./Co. Ltd.

kpt. Jaroše 2418, Tábor

Tábor

CZ0317

417 600

Více skupinové skládky S – OO + S – NO         Combined groups S – OO + S – NO

DEKONTA, a. s./PLc

Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

CZ0427

1 895 000

KAUČUK, a. s./PLc

O. Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou

CZ0206

79 200

ŽDB, a. s./PLc

Bezručova 300, 735 93 Bohumín

Bohumín

CZ0803

31 600

Skládky odpadů skupiny S – ostatní odpad (S – OO)         Landfills in group S – other waste (S – OO)

ČEZ, a. s./PLc

Duhová 1444, Praha 4

Kadaň

CZ0422

5 991 000

A.S.A., spol. s r. o./Ltd.

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

Praha 8-Ďáblice

CZ0108

3 500 000

AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o./Co. Ltd.

Průmyslová 1002, 294 71 Benátky nad Jizerou

Benátky nad Jizerou

CZ0207

2 932 000

OZO Ostrava, s. r. o./Co. Ltd.

Frýdecká 680, 719 00 Ostrava-Kunčice

Ostrava 10

CZ0806

1 850 000

TESCO Jindř. Hradec, spol. s r. o./Ltd.

Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Otín u Jindřichova Hradce

CZ0313

1 800 000

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Obr. A3.1 Rozmístění spaloven odpadů včetně cementáren nakládajících s odpady v technologickém procesu v r. 2005
Location of incinerators including cement plants managing the waste in a technological process in 2005
Obr. A3.2 Rozmístění skládek odpadů skupiny S – OO, S – NO a víceskupinové S – OO + S – NO, S – IO + S – OO + S – NO v r. 2005
Location of landfills of group S – OO, S – NO and combined-group landfills S – OO + S – NO, S – IO + S – OO + S – NO in 2005
Obr. A3.3 Rozmístění skládek odpadů skupiny S – inertní odpad (S – IO) v r. 2005
Location of landfills of group S – inert waste (S – IO) in 2005
Obr. A3.4 Rozmístění zařízení na biologickou dekontaminaci a kompostování v r. 2005
Location of facilities for biological decontamination and composting in 2005

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS