A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.9  Cestovní ruch
          Tourism

Tab. A2.9.1 Hraniční statistika podle druhu dopravy, 2000–2005
Border Statistics by type of transport, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

v tis. osob         number of visitors (thous.)

Výjezdy českých
občanů celkem

38 177

36 224

34 304

36 074

36 650

36 186

Departures of
Czech citizens, total

Podle druhu
dopravy:

   

   

   

   

   

 

Transport by

   silniční

35 427

33 095

31 498

32 946

33 231

32 522

   road

   železniční

1 344

1 348

1 115

1 090

1 023

1 038

   rail

   letecká

1 406

1 781

1 691

2 038

2 396

2 625

   air

Příjezdy zahranič-
ních osob do ČR
celkem

104 246

103 069

97 594

94 985

95 897

100 466

Arrivals of
international
persons to CR total

Podle druhu dopravy:

   

   

   

   

   

 

Transport by

   silniční

98 317

97 020

91 760

88 714

88 663

92 608

   road

   železniční

4 011

3 931

3 369

3 117

3 080

3 132

   rail

   letecká

1 918

2 118

2 465

3 154

4 154

4 727

   air

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.9.2 Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, 1999–2005
Foreign Guests at Collective Tourism Accommodation Establishments, 1999–2005

Ukazatel

19991)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

Počet hostů
(osoby)

5 609 700

4 772 794

5 405 239

4 742 773

5 075 756

6 061 225

6 336 128

Number
of guests

Počet pobyto-
vých dnů

22 466 847

20 369 881

22 660 120

20 311 929

21 586 374

25 041 687

25 931 163

Days of stay

Průměrná doba
pobytu (dny)

4,0

4,3

4,1

4,3

4,3

4,1

4,1

Average lenght
of stay

1) včetně ubytování v soukromí (individuálních ubytovacích zařízení)
including private accommodation (individual accommodation facilities)

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.9.3 Domácí hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, 1999–2005
Domestic Guests at Collective Tourism Accommodation Establishments, 1999–2005

Ukazatel

19991)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

Počet hostů
(osoby)

6 406 639

6 090 978

5 877 946

5 672 482

6 270 726

6 158 464

6 025 665

Number
of guests

Počet pobyto-
vých dnů

33 551 798

34 693507

27 745 252

27 213 161

29 103 358

27 958 710

26 751 107

Days of stay

Průměrná doba
pobytu (dny)

5,2

5,7

4,7

4,8

4,6

4,5

4,4

Average lenght
of stay

1) včetně ubytování v soukromí (individuálních ubytovacích zařízení)
including private accommodation (individual accommodation facilities)

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS