A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.8  Doprava
          Transport

Tab. A2.8.1 Základní údaje o dopravní síti, 2000–2005
Transport network: basic data, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

20051)

Indicator

km

Provozní délka želez-
ničních tratí celkem

9 444

9 523

9 600

9 602

9 612

9 614

Length of railway
lines, total

z toho:

   

   

   

   

   

 

of which

   dvoukolejných
   a vícekolejných

1 929

1 878

1 875

1 845

1 866

1 868

    Double-track lines

   elektrifikovaných

2 843

2 893

2 926

2 943

2 982

2 997

   Electrified lines

Délka silnic a dálnic
celkem

55 408

55 427

55 422

55 447

55 500

55 510

Length of roads
and motorways, total

z toho:

evropská silniční síť
typu E

2 644

2 637

2 599

2 599

2 601

2 601

of  which

European road
network, type E

Dálnice v provozu

499

517

518

518

546

564

Motorways
in operation

Rychlostní
komunikace

299

300

305

320

336

322

Expressways

1) předběžné údaje
Preliminary figures

Zdroj: MD ČR
Source: MD ČR

Tab. A2.8.2 Přeprava zboží a výkony nákladní dopravy podle druhů přeprav, 2000–2005
Tonnage of goods carried and goods transport performance by type, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

20051)

Indicator

   

Přeprava zboží (tis. t)
Tonnage of goods carried (thous. t)

 

Celkem

523 252

546 501

577 390

551 511

565 363

560 036

Total

z toho doprava:

    

    

   

   

   

 

of which

   železniční

98 255

97 218

91 989

93 297

88 843

85 612

   by rail

   silniční

414 725

438 683

474 883

447 956

466 034

461 144

   by road

   vnitrozem. vodní

1 907

1 910

1 686

1 276

1 274

1 956

   inland waterway

   

Výkony (mil. tkm)
Performance (mil. tonne-km)

 

Celkem

58 955

59 538

63 206

64 796

63 456

61 427

Total

z toho doprava:

    

    

   

   

   

 

of which

   železniční

17 496

16 882

15 810

15 862

15 091

14 866

   by rail

   silniční

39 036

40 260

45 059

46 564

46 010

43 447

   by road

   vnitrozem. vodní

773

705

587

509

409

811

   inland waterway

   

Průměrná přepravní vzdálenost (km)
Average transport distance (km)

 

Celkem

112,7

108,9

109,5

117,5

112,2

109,7

Total

z toho doprava:

   

   

   

   

   

 

of which

   železniční

178,0

173,7

171,9

170,0

169,9

173,6

   by rail

   silniční

94,1

91,8

94,9

103,9

98,7

94,2

   by road

   vnitrozem. vodní

405,3

369,1

348,2

398,9

321,0

414,6

   inland waterway

1) předběžné údaje
Preliminary figures

Zdroj: MD ČR
Source: MD ČR

Tab. A2.8.3 Přeprava osob a výkony osobní dopravy podle druhů přeprav, 2000–2005
Persons transported and passenger transport performance by type, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

20051)

Indicator

   

Přepravené osoby (tis.)
Persons transported (thous.)

 

Celkem

4 917 692

4 966 870

4 947 159

5 029 074

5 036 030

5 092 999

Total

z toho
doprava:

    

    

   

   

   

 

of which

   železniční

184 735

190 748

177 232

174 179

180 949

180 266

   by rail

   silniční1)

438 878

435 913

406 097

417 012

418 598

388 261

   by road

   letecká

3 484

3 946

4 291

4 584

5 750

6 330

   by air

   městská
   hromadná
   doprava

2 289 724

2 343 666

2 338 681

2 302 172

2 309 648

2 268 889

   urban
   public
   transport

   

Výkony (mil. oskm)
Performance (mil. passenger-kilometres)

 

Celkem

101 411

102 943

103 536

107 224

107 740

112 726

Total

z toho
doprava:

    

    

   

   

   

 

of which

   železniční

7 300

7 299

6 597

6 518

6 589

6 667

   by rail

   silniční1)

9 351

10 608

9 667

9 449

8 516

8 608

   by road

   letecká

5 865

6 399

6 895

7 096

8 815

9 736

   by air

   městská
   hromadná
   doprava

14 967

15 209

15 170

15 539

15 427

16 207

   urban
   public
   transport

   

Průměrná přepravní vzdálenost (km)
Average transport distance (km)

 

Celkem

20,6

20,7

20,9

21,3

21,4

22,1

Total

z toho
doprava:

   

   

   

   

   

 

of which

   železniční

39,5

38,3

37,2

37,4

36,4

37,0

   by rail

   silniční

21,3

24,3

23,8

22,7

20,3

19,9

   by road

   letecká

1 683,6

1 621,1

1 606,7

1 548,1

1 532,9

1 538,1

   by air

   městská
   hromadná
   doprava

6,5

6,4

6,5

6,7

6,7

7,1

   urban
   public
   transport

1) předběžné údaje
Preliminary figures

Zdroj: MD ČR
Source: MD ČR

Tab. A2.8.4 Dopravní park za vybrané druhy doprav, 2000–2005
Transport fleet for selected types of transport, 2000–2005

Rok
Year

Železniční doprava
Railway

Vnitrozemská vodní doprava
Inland water transport

Letecká doprava
Air transport

Lokomotivy
Locomotives

Elektrické
jednotky
a motorové
vozy
Electrical
units and
motorized
cars

Motorové
nákladní
lodě
Motorized
freight
boats

Vlečné
a tlačné
čluny
Barges

Vlečné
a tlačné
remokéry
Tugs

Letadla
se vzletovou
hmotností
9000 kg a více
Airplanes with
take-off weight
of 9000 kg
or more

Letadla
se vzletovou
hmotností
menší než
9000 kg
Airplanes with
take-off weight
under 9000 kg

počet         number

2000

2 829

973

67

167

105

44

721

2001

2 639

970

69

158

108

45

730

2002

2 476

968

76

224

133

45

719

2003

2 478

977

71

216

130

49

722

2004

2 456

985

75

227

152

63

722

2005

2 350

1 004

66

177

111

69

745

Zdroj: MD ČR
Source: MD ČR

Tab. A2.8.5 Motorová vozidla, 2000–2005
Motor vehicles, 2000–2005

Rok
Year

Automobily
Cars and commercial vehicles

Autobusy
Buses and
coaches

Malé
motocykly
Small
motor-
cycles

Motocykly
Motor-
cycles

Silniční
tahač
Road
tractors

Návěs
nákladní
Semi-
trailers

Přívěs
nákladní
Trailers

osobní včetně
dodávkových
Passenger cars
incl. vans

nákladní
Commercial
vehicles

počet         number

2000

3 438 870

275 617

18 259

430 521

317 619

22 669

22 780

104 073

2001

3 529 791

296 412

18 384

438 026

317 456

24 823

24 509

116 185

2002

3 647 067

323 434

21 340

443 767

316 452

26 061

26 809

128 419

2003

3 706 012

340 094

20 627

438 322

313 312

25 652

27 654

140 187

2004

3 815 547

371 437

19 948

438 839

317 720

24 769

28 573

153 828

2005

3 958 708

415 101

20 134

459 962

334 038

24 060

29 087

170 111

Zdroj: MD ČR
Source: MD ČR

Tab. A2.8.6 Vybavení vozidel katalyzátory, 2000–2005
Catalytic converter equipped vehicles, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

Počet osobních
automobilů
s katalyzátory1)

1 181 000

1 470 000

1 682 000

1 759 000

1 994 000

2 244 000

Number of
passenger cars
with catalytic
converters1)

% automobilů
vybavených
katalyzátory
z celkového
počtu osobních
automobilů

32,0

37,1

41,6

47,5

52,3

56,8

Percentage
of vehicles
equipped
with catalytic
converters

1) klalifikovaný odhad
Qualified estimate

Zdroj: CDV
Source: CDV

Tab. A2.8.7 Prodej vybraných pohonných hmot, 2000–2005
Sales of selected motor fuels, 2000–2005

Ukazatel
Indicator

Obchodní název
Trade name

2000

2001

2002

2003

2004

2005

tis. t         thous. t

Motorová nafta
Diesel fuel

   

2 334

2 668

2 660

3 046

3 487

3 673

Bezolovnatý benzin
Unleaded petrol

Special OČ 91

-

316

221

193

180

149

Olovnatý benzin
Leaded petrol

BA91C Special

297

0

0

0

0

0

Olovnatý benzin
Leaded petrol

BA96C Super

59

0

0

0

0

0

Bezolovnatý benzin
Unleaded petrol

BA91D Normal

125

131

77

64

57

55

Bezolovnatý benzin
Unleaded petrol

BA95D Natural

1 392

1 501

1 658

1 876

2 004

1 893

Bezolovnatý benzin
Unleaded petrol

BA98+ Euro Super

17

25

20

25

26

19

Biopalivo SMN 301)
Biofuel SMN 301)

Značkové směsi
Branded blends

220

161

228

219

145

9,82)

1) Definováno jako palivo biologicky odbouratelné minimálně z 90 % za 21 dní, přičemž podíl metylesterů kyselin musí činit více než 30 % m/m všech látek v biopalivu obsažených. SMN – Seta Diesel, Myra Diesel, Natur Diesel.
Defined as fuel that is at least 90 % biodegradable in 21 days, where the percentage of acid methyl esters must correspond to over 30 % m/m of all substances contained in the biofuel. SMN – Seta Diesel, Myra Diesel, Natur Diesel.

2) Prodej jen v období 1. 7.–31. 12. 2005. Od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2005 se SMN 30 na tuzemském trhu z důvodu nedořešené legislativy po vstupu do EU neprodávala.
Sales only within the period from 1. 7. to 31. 12. 2005. Between 1. 5. 2004 and 30. 6. 2005 SMN 30 was not traded on domestic market due to unfinished legislation after accession to the EU.

Zdroj: ČAPPO, SVB
Source: ČAPPO, SVB

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS