A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.7  Stavebnictví
          Construction

Tab. A2.7.1 Stavební práce provedené v běžných cenách, 2000–2005
Construction work, current prices, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

mil. Kč         mil. CZK

Stavební práce
celkem

259 670

295 706

311 172

346 752

394 305

422 737

Construction work,
total

v tom:

  

   

   

   

   

 

of which:

organizace s 20
a více zaměstnanci

192 946

217 700

226 273

249 267

278 207

293 244

Organizations
with 20 or more
employees

v tom:

   

   

   

   

   

 

of which:

   v tuzemsku

189 703

212 623

223 119

246 308

274 070

288 566

   in CR

   v tom:

   

   

   

   

   

 

   of which:

      nová výstavba,
      modernizace
      a rekonstrukce

163 637

184 167

190 224

208 324

234 697

250 360

      New construc-
      tion, moderni-
      zation and
      reconstruction

      v tom:

   

   

   

   

   

 

      of which:

         bytové budovy

22 582

24 310

26 061

33 109

40 837

43 563

         Residential
         buildings

         nebytové
         budovy
         nevýrobní

32 236

29 651

31 958

32 901

43 654

42 060

         Non-residential
         buildings not
         designed for
         manufacturing

         nebytové
         budovy
         výrobní

45 982

65 563

60 301

63 720

52 103

52 576

         Non-residential
         buildings
         designed for
         manufacture

         inženýrské
         stavby

59 728

62 985

70 002

75 797

95 287

109 157

         Civil
         engineering

         vodohospo-
         dářské stavby

3 109

1 658

1 902

2 707

2 816

3 004

         Hydraulic
         engineering

         opravy

24 956

26 539

30 588

35 619

36 088

34 405

         Repairs and
         maintenance

         ostatní práce

1 110

1 917

2 307

2 455

3 285

3 801

         Other work

   v zahraničí

3 243

5 077

3 154

2 959

4 137

4 678

   Work done abroad

organizace do
19 zaměstnanců
a fyzické osoby

66 724

78 006

84 899

97 485

116 098

129 493

Organizations
with 19 or fewer
employees and
natural persons

Pozn.: Po vyhodnocení mimořádných šetření byly údaje za organizace do 19 zaměstnanců a fyzické osoby revidovány.
Note: Following evaluation of the special survey, the data for organizations with up to 19 employees and for natural persons were reviewed.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.7.2 Vývoj stavebních prací1), 2000–2005
Trends in construction work1), 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

Stavební práce
celkem

105,3

109,6

102,5

108,9

109,7

104,2

Construction output
total

v tom:

   

   

   

   

   

 

   

organizace s 20
a více zaměstnanci

105,6

109,1

102,6

109,0

108,9

105,8

Organizations
with 20 or more
employees

organizace do
19 zaměstnanců
a fyzické osoby

104,0

112,2

102,1

108,6

111,4

100,7

Organizations
with 19 or fewer
employees and
natural persons

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS