A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.6  Energetika
          Energy

Tab. A2.6.1 Celková energetická bilance, 2000–2005
Overall energy balance sheet, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

20051)

Indicator

PJ

Domácí přírodní
zdroje

1 246,7

1 250,7

1 258,2

1 342,4

1 339,4

1 328,9

Domestic natural
resources

z toho:

   

   

   

   

 

 

of which

   tuhá paliva

1 078,5

1 082,1

1 029,0

1 038,0

1 026,7

1 032,6

   Solid fuel

   kapalná paliva

7,3

7,7

11,1

13,3

14,2

13,1

   Liquid fuel

   plynná paliva

7,1

5,2

4,8

5,3

6,8

5,6

   Gaseous fuel

   prvotní teplo
   a elektřina

153,0

155,7

213,3

285,7

291,8

277,6

   Primary heat
   and electricity

Dovoz

728,3

773,9

785,3

794,6

788,7

834,0

Imports

z toho:

   

   

   

   

 

 

of which

   tuhá paliva

45,0

46,5

46,5

49,8

64,0

43,5

   Solid fuel

   kapalná paliva

333,5

366,1

367,5

379,0

383,0

427,1

   Liquid fuel

   plynná paliva

318,3

327,5

337,1

329,4

306,5

319,0

   Gaseous fuel

Vývoz

338,5

342,7

345,9

336,5

329,4

327,6

Exports

z toho:

   

   

   

   

 

 

of which

   tuhá paliva

229,7

223,3

218,5

193,0

203,1

197,4

   Solid fuel

   kapalná paliva

40,0

49,2

50,3

44,8

28,2

36,4

   Liquid fuel

   plynná paliva

1,5

2,0

1,9

3,9

6,1

3,8

   Gaseous fuel

Čerpání ze zásob

20,2

11,2

7,3

12,2

43,5

–0,1

Drawing
on inventories

Prvotní energetické
zdroje použité v ČR

1 656,7

1 693,1

1 704,9

1 812,7

1 842,3

1 835,2

Primary energy
resources used
in the CR

z toho:

   

   

   

   

 

 

of which

   tuhá paliva

906,4

916,4

887,4

910,9

900,4

883,6

   Solid fuel

   kapalná paliva

314,7

316,6

313,3

336,9

371,4

395,7

   Liquid fuel

   plynná paliva

317,8

338,8

331,9

337,7

335,4

323,9

   Gaseous fuel

   prvotní teplo
   a elektřina

117,8

121,4

172,3

227,3

235,1

232,0

   Primary heat
   and electricity

Ztráty celkem

655,6

640,9

673,5

723,8

741,3

736,4

Total losses

Bilanční rozdíly

1,5

4,4

5,4

6,7

9,0

8,8

Balance differences

Konečná spotřeba

1 002,6

1 056,6

1 036,8

1 095,6

1 110,0

1 107,6

Final consumption,
total

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.2 Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů, 2000–2005
Electricity and Heat production from Renewable Sources and Wastes, 2000–2005

Ukazatel

Jednotky/Unit

2000

2001

2002

2003

2004

20051)

Indicator

Vodní
elektrárny

Elektřina – GWh

2 313

2 467

2 846

1 794

2 563

3 027

Hydroelectric
Power Plants

Větrné
elektrárny

Elektřina – GWh

.

.

2

4

10

21

Wind Power
Plants

Pevná
biomasa

Elektřina – GWh

382

381

367

373

564

560

Solid
Biomass

Teplo/Heat – TJ

3 219

3 362

3 361

5 552

6 081

2 194

Průmyslové
odpady

Elektřina – GWh

201

195

191

0

1

0

Industrial
Wastes

Teplo/Heat – TJ

2 473

2 606

2 568

306

229

393

Komunální
odpady

Elektřina – GWh

5

4

4

16

17

18

Municipal
wastes

Teplo/Heat – TJ

1 664

1 726

1 727

2 353

2 755

2 590

Bioplyn

Elektřina – GWh

135

133

127

108

128

160

Biogas

Teplo/Heat – TJ

384

397

386

94

105

103

1) předběžné údaje a odhady
Preliminary data and estimates

Zdroj: ČSÚ, MPO ČR
Source: ČSÚ, MPO ČR

Tab. A2.6.3 Bilance elektrické energie, 2000–2005
Electric power balance, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

20051)

Indicator

mil. kWh

Výroba celkem

73 466

74 647

76 350

83 227

84 333

82 578

Total production

Dovoz

8 725

9 380

9 502

10 086

9 776

12 351

Imports

Vývoz

18 742

18 919

20 890

26 299

25 493

24 985

Exports

Zdroje v zemi užité

63 449

65 108

64 962

67 014

68 616

69 944

Resources used
in the country

Spotřeba v energetic-
kých pochodech

10 821

10 767

10 607

11 271

11 162

11 191

Consumption
in energy processes

v tom na:

   

   

   

   

 

 

   

   výrobu elektřiny

5 725

5 868

5 956

6 566

6 414

6 387

   Production
   of electricity

   přečerpávání

749

557

479

552

730

867

   Pumped storage

   výrobu tepla
   pro rozvod

1 550

1 560

1 453

1 467

1 478

1 690

   Production of heat
   for distribution

   těžbu, úpravu a
   zušlechťování paliv

2 797

2 782

2 719

2 686

2 540

2 247

   Extraction,
   preparation and
   upgrading of fuel

Ztráty v síti

4 683

4 910

4 858

5 087

5 084

5 027

Losses in networks

Konečná spotřeba
celkem

47 945

49 431

49 497

50 656

52 370

53 726

Final consumption,
total

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ, ERÚ
Source: ČSÚ, ERÚ

Tab. A2.6.4 Výroba elektřiny podle druhu elektráren, 2000–2005
Production of electric power: by type of power plant, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

20051)

Indicator

mil. kWh

Elektrárny celkem

73 466

74 647

76 348

83 227

84 332

82 578

Power plants, total

v tom:

   

   

   

   

 

 

   

   větrné

.

.

2

4

10

21

   Wind power plants

   parní vč. spalovacích

57 563

57 431

54 762

55 557

55 434

54 802

   Steam power plants

   vodní

2 313

2 467

2 846

1 794

2 563

3 027

   Hydroelectric
   power plants

   jaderné

13 590

14 749

18 738

25 872

26 325

24 728

   Nuclear power plants

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ, ERÚ
Source: ČSÚ, ERÚ

Tab. A2.6.5 Instalovaný výkon elektráren k 31. 12. podle druhu, 2000–2005
Installed capacity of power plants: by type, Dec. 31, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

20051)

Indicator

MW

Celkový instalovaný
výkon

15 324

15 443

16 310

17 344

17 434

17 412

Total installed
capacity

v tom elektrárny:

   

   

   

   

 

 

   

   větrné

.

.

6

11

16

22

   Wind power plants

   parní

11 467

11 923

11 400

11 424

11 498

11 464

   Steam power plants

   vodní

2 097

2 145

2 144

2 149

2 160

2 166

   Hydroelectric
   power plants

   jaderné

1 760

1 760

2 760

3 760

3 760

3 760

   Nuclear power plants

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ERÚ
Source: ERÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS