A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.5  Průmysl
          Industry

Tab. A2.5.1 Základní ukazatele průmyslu v r. 20051)
Basic industrial indicators, 20051)

Ukazatel

Měřicí
jednotka
Unit

Průmysl
celkem
Industry,
total

v tom

Indicator

podnikatelské
subjekty s 20 a
více zaměstnanci
Enterprises with
20 employees
or over

podnikatelské
subjekty s méně
než 20
zaměstnanci
Enterprises with
fewer than
20 employees

Průměrný počet
podnikatelských
subjektů

počet
number

160 837

8 687

152 150

Average number
of enterprises

Průměrný
evidenční
počet pracovníků

tis. fyz. osob
thous. persons

1 486

1 160

326

Average
registered number
of workers

   z toho:
   zaměstnanci

tis. fyz. osob
thous. persons

1 326

1 152

174

   including:
   employees

Mzdy
zaměstnanců2)

mil. Kč
CZK mil.

278 427

253 683

24 744

Wages
of employees2)

Index průmyslové
produkce

2004 = 100

.

106,7

.

Industrial
production index

Tržby za prodej
vlastních výrobků
a služeb3)

mil. Kč
CZK mil.

3 096 642

2 815 722

280 920

Sales of own
goods and
services3)

Tržby za prodej
zboží3)

mil. Kč
CZK mil.

292 777

255 581

37 196

Sales of goods
for resale3)

Výkony včetně
obchodní marže3)

mil. Kč
CZK mil.

3 213 925

2 921 175

292 750

Outputs3) including
trade margin

Výkonová
spotřeba3)

mil. Kč
CZK mil.

2 398 667

2 177 987

220 680

Production
consumption3)

Účetní přidaná
hodnota3)

mil. Kč
CZK mil.

815 258

743 188

72 070

Book value
added3)

Podíl účetní
přidané hodnoty
na výkonech3)

%

25,4

25,4

24,6

Share of book
value added
in outputs3)

Zásoby
k 31. 12.3)

mil. Kč
CZK mil.

333 653

310 168

23 485

Inventories
(31. Dec.)3)

1) předběžné údaje
Preliminary data

2) bez ostatních osobních nákladů
Excl. other personnel expenses

3) v běžných cenách
In current prices

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.5.2 Základní ukazatele průmyslu podle odvětví v r. 20051)
Basic industrial indicators: by CZ-NACE, 20051)

Odvětví

Počet
podnikatel-
ských
subjektů
Number of
enterprises

Počet
zaměstnanců
(tis. fyzických
osob)2)
Employees
(actual persons
in thous.)
2)

Mzdy
zaměstnanců
(mil. Kč)3)
Wages of
employees
(CZK mil.)
3)

Průměrná
měsíční mzda
1 zaměstnance
(Kč)
Average gross
monthly wage
per employee
(CZK)

Účetní
přidaná hodnota
(mil. Kč,
běžné ceny)
Book value
added
(CZK mil.
current prices)

Index
produktivity
práce zaměst-
nanců4) (%)
Labour
productivity
index for
employees
4) (%)

CZ-NACE

Průmysl celkem

8 687

1 152

253 683

18 347

743 188

108,2

Industry, total

v tom:

 

 

 

 

 

 

     

Těžba nerostných
surovin

97

44

11 939

22 502

38 522

101,2

Mining and quarrying

   Těžba energetických
   surovin

24

38

10 567

22 841

33 587

98,9

   Mining and quarrying
   of energy producing
   materials

   Těžba ostatních
   nerostných surovin

73

6

1 372

20 198

4 935

110,4

   Mining of other
   minerals

Zpracovatelský
průmysl

8 312

1 050

224 985

17 854

596 683

107,8

Manufacturing

   Výroba potravinář-
   ských výrobků
   a nápojů, tabákových
   výrobků

1 072

113

22 635

16 744

69 881

99,5

   Manufacture of food
   products, beverages
   and tobacco

   Výroba textilií,
   textilních a oděvních
   výrobků

651

67

9 746

12 073

19 314

106,1

   Manufacture
   of textiles and textile
   products

   Výroba usní
   a výrobků z usní

111

8

1 196

11 573

1 788

111,0

   Manufacture
   of leather and leather
   products

   Zpracování dřeva,
   výroba dřevařských
   výrobků kromě
   nábytku

403

27

4 723

14 762

11 209

104,5

   Manufacture of wood
   and wood products,
   except furniture

   Výroba vlákniny,
   papíru a výrobků
   z papíru; vydavatel-
   ství a tisk

439

41

9 761

19 829

27 125

105,4

   Manufacture of pulp,
   paper, and paper
   products; publishing
   and printing

   Výroba koksu, jader-
   ných paliv, rafinérské
   zpracování ropy

5

3

972

27 383

5 657

98,3

   Manufacrure of coke,
   refined petroleum
   products, and
   nuclear fuel

   Výroba chemických
   látek, přípravků, léčiv
   a chemických vláken

214

38

9 915

21 589

37 127

105,0

   Manufacture
   of chemical
   substances, agents,
   pharmaceuticals,
   and artificial fibres

   Výroba pryžových
   a plastových výrobků

603

69

14 633

17 745

41 593

105,1

   Manufacture
   of rubber and plastic
   products

   Výroba ostatních
   nekovových minerál-
   ních výrobků

406

66

14 896

18 867

47 527

103,2

   Manufacture
   of other non-metallic
   mineral products

   Výroba základních
   kovů, hutních a
   kovodělných výrobků

1 483

163

35 662

18 233

91 287

99,6

   Manufacture
   of basic metals
   and fabricated metal
   products

   Výroba a opravy
   strojů a zařízení

1 080

134

29 747

18 533

62 723

113,3

   Manufacture and
   repairs of machinery
   and equipment n.e.c.

   Výroba elektrických
   a optických přístrojů
   a zařízení

884

147

31 106

17 632

67 885

107,7

   Manufacture
   of electrical and
   optical equipment

   Výroba dopravních
   prostředků a zařízení

358

120

30 427

21 082

90 550

114,9

   Manufacture
   of transport equipment

   Zpracovatelský prů-
   mysl jinde neuvedený

603

54

9 566

14 722

23 017

111,0

   Manufacturing n.e.c.

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody

278

58

16 759

24 134

107 983

119,2

Electricity, gas
and water supply

1) podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci, předběžné údaje
Enterprises with 20 employees and over, preliminary data

2) průměrný evidenční počet zaměstnanců
Average registered number of employees

3) bez ostatních osobních nákladů
Excl. other personnel expenses

4) výpočet z indexu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy ve stálých cenách (průměrné ceny r. 2000)
Calculated from the index of sales of own industrial products and services at constant prices (average prices of 2000)

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.5.3 Index průmyslové produkce podle odvětví (01/00, 02/01, 03/02, 04/03, 05/04)
Industrial output index: by CZ-NACE (01/00, 02/01, 03/02, 04/03, 05/04)

Odvětví

Index průmyslové produkce1), 2)
Industrial output index1), 2)

CZ-NACE

2001/2000

2002/2001

2003/2002

2004/2003

2005/2004

%

Průmysl celkem

106,7

101,9

105,5

109,6

106,7

Industry, total

v tom:

   

   

   

   

 

   

Dobývání
nerostných surovin

100,8

100,9

100,3

99,4

100,5

Mining and
quarrying

   Dobývání
   energetických
   surovin

100,3

98,8

99,4

97,5

99,8

   Mining and
   quarrying of
   energy producing
   materials

   Dobývání ostat-
   ních nerostných
   surovin

102,1

107,2

102,8

103,8

102,4

   Mining and
   quarrying of
   other minerals

Zpracovatelský
průmysl

107,4

102,1

105,4

110,7

107,5

Manufacturing

   Průmysl
   potravinářský
   a tabákový

101,9

101,7

100,1

98,6

97,2

   Manufacture
   of food products,
   beverages and
   tobacco

   Textilní a oděvní
   průmysl

101,8

93,8

100,1

99,8

97,4

   Manufacture
   of textiles and
   textile products

   Kožedělný
   průmysl

99,3

77,7

82,6

99,5

103,3

   Manufacture
   of leather and
   leather products

   Dřevozpracující
   průmysl

106,4

98,6

103,6

106,6

106,2

   Manufacture
   of wood and
   wood products

   Papírenský
   a polygrafický
   průmysl, vyda-
   vatelské činnosti

105,9

100,5

99,0

107,3

106,0

   Manufacture of
   pulp, paper and
   paper products;
   publishing and
   printing

   Koksování, rafi-
   nérské zpracování
   ropy, výroba
   jaderných paliv,
   radioaktivních
   prvků a sloučenin

127,5

103,8

103,6

104,0

112,6

   Manufacture
   of coke, refined
   petroleum
   products and
   nuclear fuel

   Chemický
   a farmaceutický
   průmysl

100,0

97,4

100,7

111,4

105,7

   Manufacture
   of chemical
   products and
   artificial fibres

   Gumárenský
   a plastikářský
   průmysl

116,2

111,2

115,2

111,0

112,6

   Manufacture
   of rubber and
   plastic products

   Průmysl skla,
   keramiky,
   porcelánu a
   stavebních hmot

99,2

100,3

105,5

107,8

103,0

   Manufacture of
   other non-metallic
   mineral products

   Výroba kovů
   a kovodělných
   výrobků

101,0

98,5

109,9

109,3

99,1

   Manufacture of
   basic metals and
   fabricated metal
   products

   Výroba strojů
   a zařízení pro
   další výrobu

105,9

97,7

105,1

114,3

114,1

   Manufacture of
   machinery and
   equipment n.e.c.

   Výroba elektric-
   kých a optických
   přístrojů

117,4

117,9

109,8

129,2

105,0

   Manufacture of
   electrical and
   optical equipment

   Výroba doprav-
   ních prostředků

115,6

100,9

106,4

113,2

123,0

   Manufacture
   of transport
   equipment

   Zpracovatelský
   průmysl jinde
   neuvedený

102,5

102,5

98,3

107,9

108,6

   Manufacturing
n.   e.c.

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu
a vody

101,7

100,2

108,8

100,9

98,8

Electricity, gas
and water supply

1) Index průmyslové produkce je vypočítáván ze statistiky průmyslových podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci.
The industrial production index is calculated from statistics on industrial enterprises with 20 employees and over.

2) Index průmyslové produkce je vypočítáván na bázi r. 1995, od r. 2002 na bázi r. 2000.
The index of industrial production is calculated on the basis of 1995 until 2001, and on the basis of 2000 after and including 2002.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.5.4 Produkce vybraných chemických výrobků v podnicích s 20 a více pracovníky, 1999–2005
Production of selected chemical product: enterprises with 20 or more employees, 1999–2005

Ukazatel

Měrná
jednotka
Unit

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

Kyselina dusičná

tis. t
thous. t

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Nitric acid

Kyselina sírová

tis. t
thous. t

318

274

241

220

239

234

1)

Sulfuric acid

Koks a polokoks,
retortové uhlí

tis. t
thous. t

3 320

3 569

3 560

3 537

3 461

1)

1)

Coke and semi-coke,
cupola coal

Plastické hmoty

tis. t
thous. t

619

628

683

639

773

1 006

1 052

Plastics

Chemická vlákna celkem

tis. t
thous. t

65

63

71

73

76

81

84

Artificial fibres, total

Hmoty nátěrové

t

45 798

38 308

39 234

40 594

75 182

83 669

87 753

Coating materials

Fenoly

t

13 806

13 401

14 566

14 158

1)

1)

1)

Phenols

Hnojiva dusíkatá

tis. t
thous. t

220

257

262

221

251

1)

1)

Nitrogen fertilizers

Hnojiva fosforečná

tis. t
thous. t

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Phosphate fertilizers

Hnojiva kombinovaná

tis. t
thous. t

77

75

65

46

1)

1)

1)

Combined fertilizers

Herbicidy

t

469

128

215

210

1)

1)

1)

Herbicides

Insekticidy

t

350

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Insecticides

Kosmetické přípravky
a líčidla

mil. Kč
mil. CZK

729

837

1 068

1 330

1 450

1 541

1 618

Cosmetic preparations
and make-up

Mýdlo a přípravky
na bázi mýdla

t

26 873

36 613

37 601

34 578

30 392

25 653

25 803

Soap and soap-based
preparations

Pláště pryžové nové pro
nákladní auta a autobusy

tis. ks
thous. items

599

591

623

547

1)

1)

1)

New rubber tires for trucks
and buses

Sáčky a pytle z polyetylenu

t

18 500

20 761

21 294

24 321

26 215

29 201

28 876

Polyethylene bags and sacks

Kaučuk nevulkanizovaný
směsný a výrobky z něho

t

49 231

61 174

92 640

107 686

146 733

175 803

177 469

Mixed uncured rubber
and products thereof

Trouby, trubky, hadice
neohebné z plastů

t

17 105

14 163

21 108

24 315

30 956

39 026

38 498

Pipes, tubes, inflexible
plastic hoses

Ostatní trouby, trubky,
hadice a jejich příslušenství
z plastů

t

34 082

42 880

31 459

20 520

20 691

19 954

23 477

Other plastic pipes, tubes,
hoses and accessories

1) individuální údaj
Individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.5.5 Dovoz a vývoz vybraných chemických látek a výrobků1), 2001–2005
Exports and imports of selected chemical products1), 2001–2005

Ukazatel
Indicator

Dovoz         Imports

Vývoz         Exports

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

t

Chlor
Chlorine

2 416

1 994

1 382

3 034

2 581

12 131

10 032

11 340

8469

11 432

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)
Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

25 146

33 713

29 505

39 551

27 017

17 356

12 763

5 837

7 906

21 383

Fluorovodík (kyselina fluorovodíková)
Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)

179

520

666

2 203

2 909

1 881

1 533

1 316

1 751

2 256

Chloridy a chlorid-oxidy
Chlorides and chlorine oxides

10 766

10 927

10 173

10 710

10 982

17 605

17 301

22 121

25 199

31 827

Sirouhlík
Carbon disulphide

2 621

2 560

3 022

3 226

4 088

259

-

0

1

0

Oxid olovnatý (klejt, masikot)
Lead monoxide (litharge, massicot)

11 008

11 009

11 486

12 782

10 383

22

31

482

819

813

Fluorid amonný a sodný
Ammonia and sodium fluorides

48

43

44

46

128

126

64

43

190

373

Kyanid-oxidy sodíku
Sodium cyanide

0

4

0

2

2

5 694

4 802

4 016

4 541

3 061

Ostatní kyanidy a kyanid-oxidy
Other cyanides and cyanates

28

27

26

22

17

0

0

61

161

562

Benzen
Benzene

2 972

9 547

13 833

26 080

33 450

107 412

82 417

55 736

66 249

103 394

Toluen
Toluene

8 266

10 360

9 087

19 235

4 570

13 236

12 499

10 355

13 221

13 696

Chlormetan a chloretan
Methyl and ethyl chloride

0

21

41

1

0

0

0

0

0

0

Dichlormetan
Dichloromethane

650

754

702

627

674

1

3

3

33

64

Tetrachlormetan
Tetrachloromethane

0

0

0

0

0

199

45

-

-

-

1,2-dichloretan
1,2-dichloroethane

1 235

1 661

1 373

1 078

995

0

0

0

0

0

Trichloretylen
Trichloroethylene

644

427

417

413

264

0

0

0

87

14

Halogenderiváty acyklických uhlovodíků
Halogen derivatives of aliphatic hydrocarbons

5 236

4 890

4 816

4 931

4 285

4 798

5 152

5 983

7 225

10 766

Metanol (metylalkohol)
Methanol

66 598

61 943

65 332

75 728

87 559

3 623

3 428

1 453

737

1 184

Fenol a jeho soli
Phenol, salts thereof

8 531

6 925

2 454

2 778

7 719

1 409

2 549

1 757

2 073

1 527

Kresoly a jejich soli
Cresols, salts thereof

296

168

120

319

50

987

762

717

837

645

Kyselina akrylová a její soli
Acrylic acid, salts thereof

0

2 304

97

599

6

9 950

5 384

15 286

18 430

18 607

Organické povrchově aktivní prostředky –
anionaktivní
Organic surface-active agents, anion-active

13 757

10 447

17 586

24 236

29 162

2 965

1 611

3 740

4 327

5 307

Organické povrchově aktivní prostředky –
kationaktivní
Organic surface-active agents, cation-active

4 912

5 058

6 216

7 362

7 801

412

657

4 719

4 873

589

Organické povrchově aktivní prostředky –
neionogenní
Organic surface-active agents, nonionogenic

12 280

12 479

14 172

15 097

14 622

172

73

299

504

266

Ostatní organické povrchově aktivní prostředky
Other organic surface-active agents

4 905

7 176

3 086

2 590

2 142

892

308

287

296

169

Přípravky povrchově aktivní upravené
pro drobný prodej
Surface-active agents for retail sale

64 159

61 934

73 032

90 190

82 548

261 061

361 565

335 103

372 408

427 992

Ostatní prací a čisticí prostředky
Other detergents

16 709

18 155

20 566

21 960

28 307

4 412

6 002

9 758

12 326

21 415

1) chemické látky a výrobky potenciálně ohrožující životní prostředí
Chemical substances and products potentially hazardous for the environment.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.5.6 Dovoz a vývoz osinku (azbestu) a výrobků z něj, 2001–2005
Imports and exports of asbestos and products thereof, 2001–2005

Ukazatel

Dovoz         Imports

Vývoz         Exports

Indicator

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

t

Surový osinek
ve formě vláken,
vloček, prášku

2 322

780

1 464

2 891

0

0

0

0

248

0

Raw asbestos
in fibres, flakes,
powder

Ostatní surový osinek

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Other raw asbestos

Výrobky osinko- a
buničito-cementové

2 379

6 230

5 547

7 761

10 093

47 854

51 886

64 165

78 551

117 358

Asbestos-cement and
pulp-cement products

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.5.7 Vývoz vybraných stavebních materiálů, 2001–2005
Exports of selected building materials, 2001–2005

Ukazatel

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

t

Vápenec k výrobě
cementu a vápna

269 542

211 645

103 111

133 184

123 299

Limestone for cement
and lime production

Nehašené vápno

181 605

143 273

166 008

142 430

127 452

Quicklime

Hašené vápno

42 090

40 827

32 414

28 720

27 870

Slaked lime

Hydraulické vápno

879

248

57

9 658

0

Hydraulic lime

Cementové slínky

213 960

77 171

44 410

91 626

28 022

Cement cinder

Bílý i uměle barvený
portlandský cement

555

336

391

4 493

7 080

White and coloured
Portland cement

Ostatní portlandský
cement

618 254

349 867

506 196

574 813

485 655

Other Portland
cement

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS