A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.4  Zemědělství
          Agriculture

Tab. A2.4.1 Produkce zemědělského odvětví ve stálých cenách r. 2000, 2000–2004
Production in the agricultural branch in constant prices for 2000, 2000–2004

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

Indicator

Produkce země-
dělského odvětví
(mil. Kč)

101 188

104 460

102 616

97 219

111 286

Output of the
agricultural industry
(CZK million)

v tom:

    

    

    

 

 

of which:

   rostlinná produkce

49 765

53 640

49 913

44 032

59 587

   Crop output

   živočišná produkce

50 550

49 896

49 697

49 830

47 937

   Animal output

   produkce země-
   dělských služeb

873

924

783

1 184

1 184

   Agricultural services
   output

   nezemědělské
   vedl. činnosti
   (neoddělitelné)

.

.

2 223

2 173

2 578

   Non-agricultural
   secondary activities
   (inseparable)

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.2 Plochy osevu, hektarové výnosy a sklizeň hlavních zemědělských plodin, 2000–2005
Sowed areas, per hectare yields, and harvest of main farm crops, 2000–2005

Plodina

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Crop

   

Plochy osevu v tis. ha
Sowing areas (thous. hectares)

 

Obiloviny celkem

1 648

1 627

1 562

1 452

1 607

1 593

Cereal grains,
total

z toho:

   

   

   

   

   

 

    

   pšenice

973

927

849

648

863

820

   Wheat

   žito

44

41

35

42

59

47

   Rye

   ječmen

496

498

488

550

469

522

   Barley

   kukuřice na zrno

39

54

71

78

88

80

   Grain maize

Luskoviny celkem

41

38

34

31

28

39

Pulses, total

Brambory celkem

69

54

38

36

36

36

Potatoes, total

Cukrovka
technická

62

78

77

77

71

66

Industrial sugar
beet

Pícniny na orné
půdě

725

673

527

513

501

492

Arable forage
crops

Mák

31

34

30

38

28

45

Poppy

Řepka

325

344

313

251

259

267

Rape

Len setý olejný

.

3

2

5

2

7

Oil flax

Len setý přadný2)

8

7

6

6

5

4

Fibre flax2)

   

Hektarové výnosy v t
Crop yields per hectare (t)

 

Obiloviny celkem

3,91

4,52

4,33

3,95

5,46

4,75

Cereal grains,
total

z toho:

   

   

   

   

   

 

    

   pšenice

4,21

4,85

4,56

4,07

5,84

5,05

   Wheat

   žito

3,42

3,72

3,37

3,80

5,29

4,19

   Rye

   ječmen

3,29

3,97

3,67

3,76

4,97

4,21

   Barley

   kukuřice na zrno

6,43

6,60

7,27

5,58

6,13

7,17

   Grain maize

Luskoviny celkem

2,13

2,46

1,91

1,98

3,11

2,44

Pulses, total

Brambory celkem

21,33

20,88

23,51

18,97

23,96

28,08

Potatoes, total

Cukrovka
technická

45,83

45,41

49,45

45,20

50,34

53,31

Industrial sugar
beet

Pícniny na orné
půdě – seno

5,66

5,88

6,38

4,99

6,08

6,43

Arable forage
crops – hay

Mák

0,46

0,64

0,57

0,51

0,90

0,82

Poppy

Řepka

2,61

2,84

2,27

1,55

3,60

2,88

Rape

Len setý olejný

.

0,85

1,00

0,91

1,45

1,21

Oil flax

Len – rosené stonky2)

1,82

2,70

2,55

2,18

3,27

2,99

Retted flax straw2)

   

Sklizeň v tis. t
Harvest of farm crops (thous. t)

 

Obiloviny celkem

6 454,2

7 337,6

6 770,8

5 762,4

8 783,8

7 659,9

Cereal grains,
total

z toho:

   

   

   

   

   

 

   

   pšenice

4 084,1

4 476,1

3 866,5

2 637,9

5 042,5

4 145,0

   Wheat

   žito

150,1

149,3

119,2

159,3

313,3

196,8

   Rye

   ječmen

1 629,4

1 965,6

1 792,6

2 068,7

2 330,6

2 195,4

   Barley

   kukuřice na zrno

304,0

408,7

616,2

476,4

551,6

702,9

   Grain maize

Luskoviny celkem

84,9

91,4

65,1

62,1

88,3

96,0

Pulses, total

Brambory celkem

1 476,0

1 130,5

900,8

682,5

861,8

1 013,0

Potatoes, total

Cukrovka
technická

2 808,8

3 529,0

3 832,5

3 495,1

3 579,3

3 495,6

Industrial sugar
beet

Pícniny na orné
půdě – seno

4 059,7

3 893,3

3 274,4

2 521,6

3032,9

3 047,4

Arable forage
crops – hay

Mák

13,6

21,3

16,9

19,5

24,8

36,4

Poppy

Řepka

844,4

973,3

709,5

387,8

934,7

769,4

Rape

Len setý olejný

.

2,6

2,4

4,8

3,1

8,9

Oil flax

Len – stonky rosené2)

15,1

17,7

14,9

12,4

17,6

13,5

Retted flax straw2)

1) pouze zemědělský sektor
Agricultural sector only

2) v r. 2000 včetně lnu olejného
Incl. oil flax in 2000

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.3 Hospodářské zvířectvo1), 2000–2005
Livestock1), 2000–2005

Ukazatel

2000

20012)

20022)

20032)

20042)

20052)

Indicator

tis. ks         thous. head

Skot celkem

1 582

1 520

1 474

1 428

1 397

1 374

Cattle

   z toho krávy

611

596

590

573

574

564

   Cows

Prasata

3 594

3 441

3 363

3 127

2 877

2 840

Pigs

   z toho prasnice

293

289

283

251

232

229

   Sows

Drůbež celkem

32 043

29 947

26 873

25 494

25 372

25 736

Poultry

   z toho slepice

11 677

6 838

7 044

6 394

5 941

6 316

   Hens

Koně

26

21

20

20

21

23

Horses

Ovce a berani

90

96

103

116

140

148

Sheep and rams

1) v letech 2000–2001 stav k 1. 3., od r. 2002 stav k 1. 4. následujícího roku
In 2000–2001: as of 1 March of the following year; since 2002: as of 1 April of the following year.

2) pouze zemědělský sektor
Agricultural sector only

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.4 Intenzita chovu hospodářských zvířat1), 2000–2005
Livestock farming intensity1), 2000–2005

Ukazatel

2000

20012)

20022)

20032)

20042)

20052)

Indicator

ks         head

Na 100 ha
zemědělské
půdy připadá:

   

   

   

   

   

 

Per 100 ha
of agricultural
land:

   skotu

37,0

41,6

40,4

38,9

38,5

38,1

   Cattle

      z toho krav

14,3

16,3

16,2

15,6

15,8

15,6

      Cows

   ovcí a beranů

2,1

2,6

2,8

3,2

3,9

4,1

   Sheep and rams

   koní

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

   Horses

Na 100 ha orné
půdy připadá:

 

 

 

 

 

 

Per 100 ha
of arable land:

   prasat

116,6

124,4

121,5

113,8

105,8

105,1

   Pigs

      z toho prasnic

9,5

10,5

10,2

9,1

8,6

8,5

      Sows

   drůbeže

1 039,6

1 082,3

971,2

928,1

933,2

652,3

   Poultry

1) v letech 2000–2001 stav k 1. 3. následujícího roku, v r. 2002 stav k 1. 4. 2003
In 2000–2001: as of 1 March of the following year; since 2002: as of 1 April of the following year.

2) pouze zemědělský sektor
Agricultural sector only

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.5 Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách, 2000–2005
Fish catches from fish ponds, rivers and streams, 2000–2005

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indicator

t

Celkem

24 129

24 744

24 193

24 797

23 912

24 697

Total

Kapr obecný

20 664

20 981

20 505

20 950

20 458

21 074

Common carp

Lín obecný

275

206

210

240

216

264

Tench

Štika obecná

243

245

263

253

237

224

Northern pike

Candát obecný

174

170

186

188

213

192

Pike-perch

Pstruh obecný

55

56

50

40

37

30

Brown trout

Pstruh duhový

724

752

710

618

616

652

Rainbow trout

Cejn velký

261

247

243

243

213

211

Freshwater bream

Sumec velký

105

108

121

144

144

149

Wels catfish

Úhoř říční

25

30

29

27

25

27

European eel

Lipan podhorní

16

15

13

11

8

7

Grayling

Bolen dravý

13

17

18

18

21

21

Rapacious carp

Amur bílý

242

294

360

419

375

409

Grass carp

Karas stříbřitý

35

37

33

31

33

29

Gibel carp

Tolstolobik bílý
a pestrý

537

929

762

736

577

708

Silver carp
and Bighead carp

Jelec jesen

0

0

1

1

30

19

Orfe

Okoun říční

58

52

54

52

44

44

European perch

Siven americký

133

95

82

147

135

136

Brook trout

Síh maréna
a Síh peleď

53

31

43

28

19

44

European white-
fish and Northern
whitefish

Ostatní

516

479

510

651

511

457

Freshwater
fishes n.e.c.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.6 Ekologické zemědělství, 1999–2005
Organic agriculture, 1999–2005

   

   

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ekologicky hospo-
dařící subjekty
Organic economic
units

počet

number

473

563

654

717

810

836

829

Půda obhospodařo-
vaná ekologicky
Soil area with envi-
ronmentally friendly
management

ha

110 756

165 699

218 114

235 136

254 995

263 299

254982

%

2,59

3,86

5,09

5,50

5,97

6,16

5,98

Zdroj: MZe ČR
Source: MZe ČR

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS