A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.3  Zaměstnanost
          Employment

Tab. A2.3.1 Ekonomická aktivita obyvatel (průměr r. 2005 v tis. osob)
Economic activity of the population (average 2005 in thousand persons)

Ukazatel

Počet
obyvatel
celkem
Popu-
lation,
total

Zaměst-
naní
Employed

Neza-
městnaní
Unem-
ployed

Neaktivní
Inactive

Indicator

Celkem
Total

z toho

Důchodci
Retired

Studenti1)
Students1)

Děti do
15 let
Children
up to 15

ČR celkem

10 229,3

4 764,0

410,2

5 055,1

2 212,3

858,0

1 513,3

Total CR

Kraj:

 

 

 

 

 

 

 

Region:

Hl. m. Praha

1 173,1

615,2

22,4

535,5

232,2

101,2

145,4

Capital City
of Prague

Středočeský

1 148,6

550,6

30,4

567,7

252,1

90,0

172,4

Středočeský

Jihočeský

626,2

300,7

15,9

309,5

140,0

53,2

94,4

Jihočeský

Plzeňský

549,8

269,8

14,5

265,6

116,3

45,4

79,4

Plzeňský

Karlovarský

304,8

144,3

17,7

142,9

59,6

22,3

47,0

Karlovarský

Ústecký

823,3

357,9

60,9

404,5

170,7

59,4

130,5

Ústecký

Liberecký

427,9

201,7

14,0

212,3

91,0

32,7

66,4

Liberecký

Králové-
hradecký

547,3

257,0

12,9

277,4

123,2

49,6

82,0

Králové-
hradecký

Pardubický

505,2

235,3

14,1

255,8

105,4

42,5

78,0

Pardubický

Vysočina

515,5

236,7

17,2

261,6

113,5

49,0

80,3

Vysočina

Jihomoravský

1 125,7

513,9

45,2

566,5

257,3

98,7

163,9

Jihomoravský

Olomoucký

635,9

282,8

31,4

321,7

141,0

55,0

94,7

Olomoucký

Zlínský

590,3

262,6

27,4

300,3

132,2

54,2

87,2

Zlínský

Moravsko-
slezský

1 255,7

535,6

86,4

633,7

277,9

104,9

191,6

Moravsko-
slezský

1) žáci, učni, studenti
pupils, trainees, students

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.3.2 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví, 1999–2004
Average number of employees in the national economy: by CZ-NACE, 1999–2004

Odvětví

1999

2000

2001

2002

2003

20041)

CZ-NACE

v tis. osob         thousand persons

Celkem

4 098,6

4 058,6

4 080,2

4 049,5

4 020,9

4 011,6

Total

v tom:

    

  

  

  

 

 

      

Zemědělství,
myslivost, lesnictví

198,4

180,7

172,3

169,3

160,9

150,8

Agriculture, hunting
and forestry

Rybolov a chov ryb

1,9

1,9

1,8

1,7

1,8

1,7

Fishing

Těžba nerostných
surovin

64,5

58,5

57,0

52,8

49,2

47,2

Mining
and quarrying

Zpracovatelský průmysl

1 253,4

1 242,7

1 265,1

1 228,6

1 195,6

1 202,7

Manufacturing

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu
a vody

76,8

73,3

70,0

71,3

66,0

63,8

Electricity, gas
and water supply

Stavebnictví

297,6

283,3

268,5

257,9

253,6

256,1

Construction

Obchod; opravy
motorových
vozidel a výrobků
pro osobní potřebu
a převážně
pro domácnost

486,3

475,4

484,5

495,8

490,2

489,4

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles,
motorcycles
and personal and
household goods

Ubytování
a stravování

125,0

115,9

118,9

117,4

121,1

120,4

Hotels
and restaurants

Doprava,
skladování a spoje

308,8

312,1

313,0

311,3

313,8

308,5

Transport, storage
and communications

Finanční
zprostředkování

75,8

72,1

70,6

69,8

66,4

67,0

Financial Services

Činnosti v oblasti
nemovitostí
a pronájmu; pod-
nikatelské činnosti

274,0

297,0

304,2

312,0

318,8

325,7

Real estate, rentals
and business
activities

Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální
zabezpečení

283,6

288,9

295,1

295,8

300,4

295,5

Public administra-
tion and defence;
compulsory social
security

Vzdělávání

295,4

290,4

288,4

288,5

299,3

296,7

Education

Zdravotnictví
a sociální péče;
veterinární činnosti

241,8

243,1

246,4

254,0

258,6

256,0

Health and social
work

Ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby

115,3

123,3

124,4

123,3

125,2

130,1

Other community,
social and personal
service activities

Celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

v tom:

    

  

  

  

 

 

     

Zemědělství,
myslivost, lesnictví

4,8

4,5

4,2

4,2

4,0

3,7

Agriculture, hunting
and forestry

Rybolov a chov ryb

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fishing

Těžba nerostných
surovin

1,6

1,4

1,4

1,3

1,2

1,2

Mining
and quarrying

Zpracovatelský
průmysl

30,6

30,6

30,9

30,3

29,8

30,0

Manufacturing

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu
a vody

1,9

1,8

1,7

1,8

1,6

1,6

Electricity, gas
and water supply

Stavebnictví

7,3

7,0

6,6

6,4

6,3

6,4

Construction

Obchod; opravy
motorových
vozidel a výrobků
pro osobní potřebu
a převážně
pro domácnost

11,9

11,7

12,0

12,2

12,2

12,2

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles,
motorcycles
and personal and
household goods

Ubytování
a stravování

3,0

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

Hotels
and restaurants

Doprava,
skladování a spoje

7,6

7,7

7,7

7,7

7,8

7,7

Transport, storage
and communications

Finanční
zprostředkování

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

Financial Services

Činnosti v oblasti
nemovitostí
a pronájmu; pod-
nikatelské činnosti

6,7

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

Real estate, rentals
and business
activities

Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální
zabezpečení

6,9

7,1

7,2

7,3

7,5

7,4

Public administra-
tion and defence;
compulsory social
security

Vzdělávání

7,2

7,2

7,1

7,1

7,5

7,4

Education

Zdravotnictví
a sociální péče;
veterinární činnosti

5,9

6,0

6,0

6,3

6,4

6,4

Health and social
work

Ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby

2,8

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

Other community,
social and personal
service activities

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS