A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.2  Výdaje obyvatelstva
          Expenditures of the Population

Tab. A2.2.1 Struktura peněžních vydání domácností podle sociálních skupin v r. 2005 – roční průměry na jednoho člena domácnosti
Structure of monetary expenditures of households by social group, 2005 (annual averages per household member)

Ukazatel

Odhad pro
průměrnou
domácnost
Estimated
average
household

Domácnosti         Households

Indicator

zaměstnanců
Employees

zemědělců
Farmers

samostatně
činných
Self-
employed

důchodců
Pensioners

Hrubá peněžní
vydání (Kč)

117 784

127 559

110 259

113 278

93 380

Gross monetary
expenditure (CZK)

z toho: daň
z příjmů, zdravotní
a sociální pojištění

18 618

26 610

19 822

8 570

426

of which: income
tax, health and
social insurance

Čistá peněžní vy-
dání celkem (Kč)

99 165

100 949

90 437

104 707

92 954

Net monetary
expenditure (CZK)

v tom: (%)

 

 

 

 

 

structure: (%)

A. Spotřební
vydání
(CZ-COICOP)

91,9

92,1

89,6

91,2

91,7

A. Consumer
expenditures
(CZ-COICOP)

01 Potraviny a
nealkohol. nápoje

18,9

17,7

18,8

17,3

24,6

01 Food and non-
alcoholic beverages

Potraviny

17,0

15,8

16,7

15,4

22,5

Foodstuffs

z toho:

 

 

 

 

 

of which:

   pekárenské vý-
   robky, obiloviny

3,1

2,9

3,4

2,7

3,7

   bakery products,
   grains

   maso

4,6

4,1

4,3

4,1

6,4

   meat

   ryby

0,4

0,4

0,5

0,4

0,6

   fish

   mléko, sýr, vejce

3,5

3,4

3,4

3,3

4,2

   milk, cheese, eggs

   oleje a tuky

0,8

0,7

0,9

0,7

1,4

   oils and fats

   ovoce

1,2

1,1

1,1

1,2

1,7

   fruit

   zelenina
   a brambory

1,3

1,2

1,0

1,3

1,7

   vegetables
   and potatoes

   cukr, čokoláda,
   cukrovinky

1,3

1,2

1,4

1,1

1,8

   sugar, chocolate,
   sweets

   ostatní výrobky
   a přípravky

0,7

0,7

0,8

0,6

1,0

   other products
   and preparations

Nealkoholické
nápoje

2,0

1,9

2,1

1,9

2,1

Non-alcoholic
beverages

z toho:

 

 

 

 

 

of which:

   káva, čaj, kakao

0,7

0,6

0,7

0,6

0,9

   coffee, tea, cocoa

   minerální vody,
   ostatní nealkohol.
   nápoje

1,3

1,3

1,4

1,3

1,2

   mineral waters,
   other non-alco-
   holic beverages

02 Alkoholické
nápoje, tabák

2,6

2,6

2,6

2,4

2,7

02 Alcoholic
beverages, tobacco

03 Odívání a obuv

5,1

5,5

5,0

6,0

3,2

03 Clothing
and footwear

04 Bydlení, voda,
energie, paliva

18,5

17,3

15,1

16,5

25,5

04 Housing, water,
electricity, gas
and other fuels

z toho:

 

 

 

 

 

of which:

   dodávka vody

1,3

1,3

0,9

1,2

1,5

   water supplies

   sběr pevných
   odpadů

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

   collection
   of solid waste

   elektřina, teplo,
   plynná paliva

10,3

9,3

9,7

9,2

14,9

   electricity, heat,
   gas fuels

05 Bytové vyba-
vení, zařízení do-
mácnosti; opravy

6,2

6,5

7,4

5,3

5,7

05 Furnishings,
household equip-
ment; repairs

06 Zdraví

1,8

1,6

1,6

1,5

3,0

06 Health

07 Doprava

10,2

10,9

10,6

10,9

6,7

07 Transport

v tom:

 

 

 

 

 

of which:

   nákup
   automobilů,
   motocyklů
   a jízdních kol

3,2

3,6

2,5

3,3

1,8

   Purchase
   of automobiles,
   motorcycles
   and bicycles

   provoz osobních
   dopravních
   prostředků

5,5

5,6

6,5

6,3

4,0

   Operation of
   personal means
   of transportation

   dopravní služby

1,5

1,8

1,5

1,3

0,9

   Transportation
   services

08 Pošty
a telekomunikace

4,2

4,2

3,6

4,4

4,1

08 Communication

09 Rekreace
a kultura

9,8

10,1

8,5

11,2

7,3

09 Recreation
and culture

10 Vzdělávání

0,5

0,6

0,4

0,8

0,0

10 Education

11 Stravování
a ubytování

4,7

5,2

4,8

5,3

2,3

11 Restaurants
and hotels

z toho stravovací
služby

4,1

4,5

4,2

4,4

2,1

of which,
restaurant services

12 Ostatní zboží
a služby

9,3

9,9

11,2

9,5

6,6

12 Miscellaneous
goods and services

B. Vydání
neklasifikovaná
CZ-COICOP

8,1

7,9

10,4

8,8

8,3

B. Expenditures
not classified under
CZ-COICOP

z toho pořízení,
rekonstr. domu,
bytu

4,8

5,4

5,8

6,8

0,6

of which, acquisition,
reconstruction of
houses, apartments

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.2.2 Peněžní vydání domácností podle sociálních skupin v r. 2005 (r. 2004 = 100)
Monetary expenditure of households: by social group, 2005 (2004 = 100)

Ukazatel

Odhad pro
průměrnou
domácnost
Estimated
average
household

Domácnosti         Households

Indicator

zaměstnanců
Employees

zemědělců
Farmers

samostatně
činných
Self-
employed

důchodců
Pensioners

Nominální index:
r. 2004 = 100

 

 

 

 

 

Nominal index
for 2004 = 100

Čistá peněžní
vydání celkem

105,4

105,6

107,4

107,4

103,0

Total net monetary
expenditures

A. Spotřební
vydání
(CZ-COICOP)

104,4

105,0

105,4

102,8

104,1

A. Consumer
expenditures
(CZ-COICOP)

01 Potraviny
a nealkoholické
nápoje

101,6

101,7

104,0

101,4

99,6

01 Food and
non-alcoholic
beverages

02 Alkoholické
nápoje, tabák

103,4

104,0

107,8

101,7

100,9

02 Alcoholic
beverages, tobacco

03 Odívání a obuv

98,5

99,8

93,5

97,3

96,0

03 Clothing
and footwear

04 Bydlení, voda,
energie, paliva

108,8

109,3

111,7

110,4

105,3

04 Housing, water,
electricity, gas
and other fuels

05 Bytové vyba-
vení, zařízení do-
mácnosti; opravy

107,2

111,6

123,4

94,4

102,9

05 Furnishings,
household equip-
ment; repairs

06 Zdraví

107,2

109,6

113,6

101,0

101,6

06 Health

07 Doprava

105,7

104,4

92,9

106,1

125,7

07 Transport

08 Pošty
a telekomunikace

103,5

103,7

104,0

99,3

107,6

08 Communication

09 Rekreace,
a kultura

101,3

102,1

103,9

99,5

100,5

09 Recreation
and culture

10 Vzdělávání

96,4

93,8

85,8

109,6

227,9

10 Education

11 Stravování
a ubytování

101,0

101,0

103,7

99,6

112,1

11 Restaurants
and hotels

12 Ostatní zboží
a služby

107,8

109,1

110,7

105,6

105,9

12 Miscellaneous
goods and services

Reálný index:
r. 2004 = 100

 

 

 

 

 

Realistic index
for 2004 = 100

Čistá peněžní
vydání celkem

103,4

103,8

105,4

105,6

100,6

Total net monetary
expenditures

A. Spotřební
vydání
(CZ-COICOP)

102,5

103,2

103,4

101,1

101,7

A. Consumer
expenditures
(CZ-COICOP)

01 Potraviny
a nealkoholické
nápoje

101,9

102,0

104,3

101,7

100,1

01 Food and
non-alcoholic
beverages

02 Alkoholické
nápoje, tabák

102,0

102,6

106,3

100,3

100,0

02 Alcoholic
beverages, tobacco

03 Odívání a obuv

104,0

105,4

98,7

102,7

100,2

03 Clothing
and footwear

04 Bydlení, voda,
energie, paliva

104,5

104,9

107,3

106,0

101,0

04 Housing, water,
electricity gas
and other fuels

05 Bytové vyba-
vení, zařízení do-
mácnosti; opravy

109,4

114,0

125,9

96,4

104,7

05 Furnishings,
household equip-
ment; repairs

06 Zdraví

99,6

102,8

105,6

94,7

91,6

06 Health

07 Doprava

104,2

103,4

91,6

105,0

120,5

07 Transport

08 Pošty
a telekomunikace

96,2

96,6

96,7

92,5

97,0

08 Communication

09 Rekreace
a kultura

99,5

100,4

102,1

97,8

97,9

09 Recreation
and culture

10 Vzdělávání

94,2

91,6

83,9

107,0

216,2

10 Education

11 Stravování
a ubytování

96,6

96,6

99,1

95,2

107,4

11 Restaurants
and hotels

12 Ostatní zboží
a služby

106,7

108,3

109,6

104,9

103,2

12 Miscellaneous
goods and services

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS