A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

Uváděné údaje jsou v souladu s daty publikovanými ve Statistické ročence České republiky.

A2.1 Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt je základním národohospodářským ukazatelem užívaným pro měření přínosu celé ekonomiky. Údaje o něm jsou získávány jako klíčový ukazatel ze systému národního účetnictví. V České republice tento systém vychází z metodiky ESA 1995 (Evropský systém účtů, který je standardem národního účetnictví v Evropské unii).

Poznámky k tabulkám:

Hrubý domácí produkt (HDP) se v ČR sestavuje dvěma nezávislými způsoby – metodou výrobní a metodou výdajovou. HDP tedy představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností, považovaných v systému národního účetnictví za produktivní, tj. včetně tržních a netržních služeb. Zahrnuje také daně z produktů a dovozu, snížené o dotace na produkty a na dovoz. Zároveň představuje souhrn výdajů na konečnou spotřebu a na tvorbu hrubého kapitálu a čistý vývoz výrobků a služeb. Prvotní propočet je proveden v běžných cenách, pro potřeby sledování vývoje s vyloučením vlivu změny cen následuje převod do průměrných cen předchozího roku, a následně do stálých cen.

Podle výdajové metody se vypočítávají jednotlivé výdaje na HDP:

Výdaje na konečnou spotřebu domácností jsou dány hodnotou výrobků a služeb užitých domácnostmi pro uspokojení individuálních potřeb.

Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a soukromých neziskových institucí (včetně společenských organizací) sloužících převážně domácnostem představují hodnotu výrobků a služeb jednak vyprodukovaných těmito institucemi, jednak jimi nakoupených od tržních výrobců, které slouží pro uspokojení individuálních a kolektivních potřeb domácností. Jsou tedy hrazeny ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí a jiných příspěvků.

Ukazatel tvorby hrubého fixního kapitálu zahrnuje hodnotu pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku využívaného k produktivní činnosti, zmenšenou o úbytky fixních aktiv a zvýšenou o určitá zvýšení k hodnotě nevyráběných aktiv. Tvorba hrubého kapitálu ve formě změny stavu zásob a rezerv se určuje jako rozdíl mezi doplňováním a čerpáním zásob produkčních jednotek.

Saldo zahraničního obchodu (vývoz zmenšený o dovoz – zvaný též netto vývoz) vychází především z údajů platební bilance.

Časová řada hrubého domácího produktu i všech dalších národohospodářských ukazatelů za roky 1997 až 2005 se skládá z hodnot ročních účtů lišících se úrovní přesnosti. Hrubý domácí produkt za roky 1997 až 2003 je získán propočtem z definitivních ročních národních účtů, a je proto přesný a nebude se měnit, pokud nedojde ke změně metodiky národního účetnictví. Údaje HDP za rok 2004 byly převzaty ze semidefinitivních ročních účtů 2004, údaje za rok 2005 z předběžné verze ročních účtů 2005, budou proto nahrazeny údaji z definitivních ročních národních účtů za tyto roky, až budou sestaveny.

A2.2 Výdaje obyvatelstva

Výsledky jsou zpracovány za soubor 3000 domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů vybraných záměrným kvótním výběrem. Základními výběrovými znaky jsou:

Od r. 1999 se vydání domácností za zboží a služby třídí podle Klasifikace individuální spotřeby – CZ-COICOP. Podle této klasifikace se do individuální (konečné) spotřeby domácností nezahrnují investiční výdaje (výstavba domu nebo bytu) a výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata. Tyto výdaje jsou nyní vyčleněny do zvláštního oddílu vydání neklasifikovaných jako spotřební.

Poznámky k tabulkám:

Hrubá peněžní vydání nezahrnují vklady, splátky bezhotovostních půjček, splátky úvěrů a půjčky soukromým osobám.

Čistá peněžní vydání se od hrubých vydání liší o částky zdravotního a sociálního pojištění a zálohy na daň z příjmů.

A2.3 Zaměstnanost

Údaje v této kapitole byly získány z odlišných zdrojů; jednak z šetření v domácnostech respondentů výběrovým šetřením pracovních sil (tab. A2.3.1), jednak z šetření u ekonomických subjektů (kombinace metod výběrových a vyčerpávajících zjišťování – tab. A2.3.2).

Za zaměstnané v národním hospodářství se ve výběrovém šetření pracovních sil podle metodiky ILO (International Labour Organization) považují všechny osoby, které vykonávaly ve sledovaném období jakoukoliv práci s cílem dosažení příjmu (včetně osob na rodičovské dovolené, studentů a učňů, kteří splňují uvedenou podmínku). Za osoby zaměstnané se považují i osoby na mateřské dovolené, vojáci v základní službě včetně služby civilní a osoby, které mají zaměstnání, ale z nějakého důvodu nebyly v práci přítomny (povětrnostní podmínky, nemoc apod.). Za nezaměstnané se považují všechny osoby, které nepřísluší mezi zaměstnané, hledaly si zaměstnání a byly ochotné nastoupit do zaměstnání během čtrnácti dní. Za neaktivní se považují všechny osoby, které nepatří mezi zaměstnané nebo nezaměstnané (včetně rodičovské dovolené).

Tab. A2.3.2 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví, 1999–2004

Za zaměstnance v národním hospodářství se podle podnikové statistiky považují zaměstnanci v evidenčním počtu ekonomických subjektů. Do evidenčního počtu patří osoby, které jsou v hlavním i vedlejším pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je též pracovní vztah) k zaměstnavateli (dále jen „pracovní poměr“).

V údajích o počtu zaměstnanců nejsou zahrnuty osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů), soudci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci ekonomických subjektů statisticky nesledovaných.

Údaje o počtu zaměstnanců jsou čerpány z výsledků zpracování ročních statistických výkazů ČSÚ. Od roku 2002 se ke zjištění aktivity ekonomických subjektů a stanovení jejich velikosti využívají dostupné administrativní zdroje. Stejná metoda byla použita i pro zpřesnění výsledků zpracování ročních výkazů za roky 2000 a 2001. Časová řada není proto zcela metodicky srovnatelná.

A2.4 Zemědělství

Do odvětví zemědělství jsou zařazeny podnikatelské subjekty zemědělské prvovýroby, jejichž činností jsou rostlinná a živočišná výroba a služby pro zemědělství. Základní evidenční jednotkou v zemědělské statistice je zemědělský subjekt, který vykonává činnost podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), pro odvětví 01 a 05. Od r. 2002 se veškeré údaje šetří a dopočítávají pouze za zemědělský sektor bez domácích hospodářství obyvatelstva.

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.4.1 Produkce zemědělského odvětví ve stálých cenách r. 2000, 2000–2004

Produkce zemědělského odvětví představuje sumu zemědělských výrobků a zemědělských služeb vyprodukovaných příslušnými jednotkami tohoto odvětví plus vedlejší neoddělitelné činnosti. Produkce se podle nové metodiky oceňuje v základní ceně, tj. částkou, kterou výrobce obdrží od kupujícího za jednotku jím vyprodukovaného zboží a služeb, minus daně na produkty plus dotace na produkty.

Tab. A2.4.2 Plochy osevu, hektarové výnosy a sklizeň hlavních zemědělských plodin, 2000–2005

V tabulce jsou uvedeny hlavní skupiny zemědělských plodin nebo samostatné zemědělské plodiny, jejichž výměra je zjišťována jarním soupisem ploch osevů k 31. květnu. Plochami osevu, které se zjišťují soupisem, se rozumí jarní produktivní plocha, tj. plocha orné půdy, plocha osevu v ovocných sadech a zahradách a plocha trvalých travních porostů dočasně rozoraných a využitých pro osev, ze které se ve sledovaném roce očekává sklizeň.

Hektarový výnos je poměr sklizně a produkční plochy. Sklizeň představuje celkové množství plodiny sklizené v normální vlhkosti a čistotě, včetně podřadnějších částí využitelných např. ke krmení hospodářských zvířat (zadiny, drobných vyřazených brambor apod.) bez sazeček a semenaček. Produkční plocha do r. 2001 zahrnuje výměru, ze které byla skutečně provedena sklizeň sledované plodiny. Od r. 2002 se produkční plocha s výjimkou kukuřice na zrno, kukuřice na zeleno a na siláž a trvalých travních porostů rovná osevní ploše.

Tab. A2.4.3 Hospodářské zvířectvo, 2000–2005
Tab. A2.4.4 Intenzita chovu hospodářských zvířat, 2000–2005

Počet hospodářských zvířat se uvádí podle soupisu stavu hospodářských zvířat k 1. 4. následujícího roku (do r. 2001 včetně k 1. 3. následujícího roku).

Tab. A2.4.6 Ekologické zemědělství, 1999–2005

Ekologické zemědělství se vyznačuje:

1. šetřením přírodních zdrojů s omezeními či zákazy používání látek a postupů, které zatěžují životní prostředí,
2. chovem hospodářských zvířat v souladu s jejich etologickými požadavky a přirozenými způsoby chovu s omezeným využíváním veterinárních léčiv,
3. šetrnými zpracovatelskými postupy.

Legislativa ekologického zemědělství je upravena interním předpisem MZe ČR, a to Metodickým pokynem pro ekologické zemědělství č. j. 655/93-340 ze dne 22. 6. 1993 včetně dalších doplňků. Hospodaření subjektu, který chce označovat svou produkci jako produkt ekologického zemědělství s garantovanou značkou BIO, je podrobeno nezávislé kontrole.

A2.5 Průmysl

Průmyslovým odvětvím (dále jen průmysl) se rozumí soubor podnikatelských subjektů, které vyrábějí průmyslové výrobky s obdobným ekonomickým určením, při jejichž výrobě byly použity stejné nebo obdobné druhy surovin a materiálů nebo stejné technologické postupy. Do průmyslového odvětví se zahrnuje průmyslová činnost celého podnikatelského subjektu. Vyrábí-li podnikatelský subjekt výrobky patřící do několika odvětví, zařazuje se do toho odvětví, které kvantitativně převažuje. Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) člení průmysl na tři základní skupiny (sekce): Těžbu nerostných surovin, Zpracovatelský průmysl a Výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody. Podrobnější členění pak zahrnuje 17 odvětví (subsekcí).

Základní zpravodajskou jednotkou průmyslové statistiky je podnikatelský subjekt (tj. právnická nebo fyzická osoba, která má postavení podnikatele) s převažující průmyslovou činností, zařazený podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), platné od 1. 12. 1993, do odvětví 101000 až 410020.

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.5.1 Základní ukazatele průmyslu v r. 2005
Tab. A2.5.2 Základní ukazatele průmyslu podle odvětví v r. 2005

Údaje v tabulkách jsou čerpány ze zpracování čtvrtletních statistických výkazů, přičemž se jedná o předběžné údaje za soubor podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci. Za podnikatelské subjekty s méně než 20 zaměstnanci, které nejsou zahrnuty do čtvrtletního statistického zjišťování, je v tab. A2.5.1 uveden odhad údajů. Odhad byl zpracován na základě poznatků o této velikostní skupině z předchozích let, informací z Registru ekonomických subjektů i vývoje v příbuzných velikostních skupinách zahrnutých do čtvrtletního statistického zjišťování. Podíl podnikatelských subjektů ve velikostní skupině 0–19 zaměstnanců (odhad) na průmyslu celkem se liší podle jednotlivých ukazatelů a lze jej vypočítat z údajů v tabulce.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců zahrnuje všechny kategorie stálých, sezonních i dočasných zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli. Do počtu pracovníků (zaměstnaných osob) se zahrnují zaměstnanci v evidenčním počtu ekonomických subjektů a soukromí podnikatelé.

Mzdy zaměstnanců jsou peněžitá plnění nebo plnění formou naturální mzdy poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu zaměstnanců) za práci.

Průměrná hrubá měsíční mzda jednoho zaměstnance příslušné kategorie zaměstnanců vyjadřuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na výsledcích hospodaření a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům v evidenčním počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb představují tržby za prodej vlastní hmotné a nehmotné produkce externím odběratelům.

Tržby za prodej zboží představují tržby za prodej obchodního zboží, tj. produktů nakoupených za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu.

Výkony včetně obchodní marže zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, obchodní marži (rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady na prodané zboží), změnu stavu zásob vlastní výroby a aktivaci materiálu, zboží, služeb a dlouhodobého majetku.

Výkonová spotřeba – spotřebované nákupy (hodnota spotřebovaného materiálu a energií) a služby (externí služby, náklady na reprezentaci a drobný nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem).

Účetní přidaná hodnota je rozdíl mezi výkony včetně obchodní marže a výkonovou spotřebou.

Ve všech tabulkách jsou používány pojmy podvojného účetnictví, i když jsou v nich zahrnuty též údaje za podnikatelské subjekty účtující v jednoduchém účetnictví. Individuální údaje nejsou publikovány a v příslušných tabulkách jsou nahrazeny „.“.

Index průmyslové produkce

Při výpočtu indexu průmyslové produkce (dále IPP) – tab. A2.5.3 za zpracovatelský průmysl (kromě subsekce DF – odd. 23 – koks, rafinérské ropné výrobky, jaderná paliva) jsou využívány indexy tržeb za vlastní průmyslovou činnost ve stálých cenách podle dvouciferných oddílů OKEČ. Dílčí indexy tržeb za vlastní průmyslovou činnost podniků zařazených podle své převažující činnosti do odvětví zpracovatelského průmyslu na úrovni dvouciferných oddílů OKEČ se pak dále váží vahami stanovenými podle podílů těchto oddílů na vytvořené přidané hodnotě průmyslu celkem. Změna metodiky výpočtu představuje posun od výrobkové metody k podnikové. V případě sekce C – nerostné suroviny, subsekce DF a sekce E – elektřina, plyn a voda je výpočet stejně jako v minulosti založen na váženém aritmetickém průměru objemových indexů produkce vybraných reprezentantů pomocí dvoustupňového systému vah.

IPP je indikátorem měsíčních změn „fixované“ přidané hodnoty, spočitatelným za celek i strukturovaně podle sekcí, subsekcí (alfabetického znaku odvětví). Fixovanou přidanou hodnotou se rozumí taková aproximace, kdy vývoj přidané hodnoty závisí pouze na změnách objemů produkce vybraných výrobků nebo odvětvového složení celkové průmyslové produkce. Nezávisí přitom na změnách cen a obsahu přidané hodnoty v jednotlivých průmyslových produktech a v tržbách za vlastní průmyslovou činnost jednotlivých podniků a na seskupení těchto podniků do dvouciferných oddílů.

Měsíční IPP je počítán k jedinému základu, tj. k průměrnému měsíci bazického roku 2000 (průměrný měsíc 2000 = 100), od kterého jsou odvozeny měsíční a kumulativní meziroční IPP. Vypočtené IPP jsou agregovány podle sekcí, subsekcí, oddílů a podle pěti hlavních průmyslových seskupení (HPS): pro mezispotřebu, pro investice, pro dlouhodobou spotřebu, pro krátkodobou spotřebu a pro výrobu energií.

IPP je počítán z výsledků statistických zjišťování u zpravodajských jednotek podnikatelských subjektů) s převažující průmyslovou činností a s počtem zaměstnanců 20 a více, bez ohledu na právní formu.

Tab. A2.5.4 Produkce vybraných chemických výrobků v podnicích s 20 a více pracovníky, 1999–2005

Produkce vybraných výrobků zahrnuje veškerou produkci daného výrobku nebo jejich agregátu vymezeného příslušným kódem. Jde o ukazatel typu hrubého obratu, který zahrnuje i objem produkce předané v rámci podnikatelského subjektu k další výrobě či do zásob. Obsah kódu vybraného výrobku (agregátu) je specifikován v Seznamu vybraných výrobků pro vyplnění výkazu, měsíčního Prům 2-12, který vychází ze Standardní klasifikace produkce.

A2.6 Energetika

Tab. A2.6.1 Celková energetická bilance, 2000–2005
Tab. A2.6.3 Bilance elektrické energie, 2000–2005

Energetická bilance je zpracovávána podle metodiky vytvořené na FSÚ.

Domácí přírodní zdroje – uvádí se těžba prvotních zdrojů paliv na úrovni odbytové těžby po prvotní úpravě, elektřina z vodních sil měřená na svorkách generátorů, teplo vyrobené v jaderných elektrárnách pro výrobu elektřiny a pro rozvod, teplo v exotermických chemických reakcích (např. teplo vznikající při výrobě kyseliny sírové), které je dále využité. Čerpání ze zásob (snížení zásob) zvyšuje disponibilní zdroje, a je proto označeno (+), doplnění zásob (zvýšení zásob) omezuje tyto zdroje a je označeno (–). Jiné zdroje (+), jiné úbytky (–) představují ostatní evidované přírůstky nebo úbytky zdrojů.

Hrubá spotřeba primárních energetických zdrojů se rovná součtu přírodních zdrojů, dovozu, množství čerpaného ze zásob a jiných zdrojů sníženého o vývoz, množství dodané na zásoby a jiný úbytek.

Bilanční rozdíly vznikají v důsledku časového posunu mezi evidencí výrobce a obchodními organizacemi a spotřebitelem. Konečná spotřeba je spotřeba paliv a energie zachycená před vstupem do spotřebičů, ve kterých se využije pro finální užitný efekt, nikoli pro výrobu jiné energie (s výjimkou druhotných energetických zdrojů).

A2.7 Stavebnictví

Do stavebních podniků se sídlem v ČR jsou od r. 1997 zahrnuty podnikatelské subjekty s převažující stavební činností (odpovídá zařazení do oddílu 45 v odvětvové klasifikaci ekonomických činností – OKEČ):

a) stavební podniky s 20 a více zaměstnanci,
b) stavební podniky s méně než 20 zaměstnanci a fyzické osoby podnikající s živnostenským oprávněním podle zákona č. 455/1991 Sb., za které se provádí měsíční odhad stavebních prací.
(Do konce r. 1996 byla hranice velikosti stavebních podniků 25 a více zaměstnanců a méně než 25 zaměstnanců.)

V objemu prací provedených podle dodavatelských smluv jsou započteny práce, které provedly dodavatelské stavební podniky pro své odběratele, a to včetně prací provedených poddodavateli. Jde tedy o součet všech výkonů (stavebních prací provedených na základě smlouvy o dodávce pro konečného uživatele) vlastních a cizích (od poddodavatelů) zúčtovaných dodavatelem konečnému uživateli (stavebníkovi). Do stavebních prací na nové výstavbě se zahrnují stavební práce na nově pořizovaném hmotném investičním majetku (zejména budovách a stavbách) pro konečného uživatele. Rekonstrukce a modernizace jsou nástavby, přístavby a stavební úpravy hmotného investičního majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů nebo rozšiřují jeho vybavenost a použitelnost. Do stavebních oprav a údržby patří stavební práce spojené se zajištěním běžné provozní funkce stavebních objektů. Do ostatních stavebních prací se zahrnují veškeré stavební práce, které nelze zahrnout do nové výstavby nebo oprav, např. demolice (na místě, kde se nebude stavět jiná stavba), stavební práce pro technický rozvoj, geologický průzkum, skrývkové práce nebo také přirážka za inženýrskou činnost a event. ostatní přirážky.

A2.8 Doprava

Do odvětví dopravy se zařazují ekonomické subjekty, které obstarávají dopravu osob a přepravu nákladu v těchto oborech:

Uváděné údaje byly získány z pravidelných statistických šetření Ministerstva dopravy.

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.8.1 Základní údaje o dopravní síti, 2000–2005

Provozní délka železničních tratí je délka průběžných kolejí. Nezapočítávají se do ní ostatní dopravní a manipulační koleje.

Tab. A2.8.2 Přeprava zboží a výkony nákladní dopravy podle druhů přeprav, 2000–2005

Objem přepravy v tunách vyjadřuje skutečnou hmotnost přepraveného zboží.

Výkony v tkm (tunový kilometr) – rovná se přepravě 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 kilometru. V železniční nákladní dopravě se vykazují tarifní tunové kilometry vypočtené z přepravní vzdálenosti uvedené na nákladním listu.

Tab. A2.8.3 Přeprava osob a výkony osobní dopravy podle druhů přeprav, 2000–2005

Počet přepravených osob vyjadřuje počet osob přepravených veřejnou osobní dopravou.

Výkony v oskm (osobových km) – rovná se přepravě 1 cestujícího na vzdálenost 1 kilometru.

Tab. A2.8.5 Motorová vozidla, 2000–2005

Malé motocykly – motocykly s objemem válce 50 cm3 a menším.

Motocykly – v ukazateli jsou zahrnuty motocykly s objemem válce od 50 cm3 do 125 cm3, motocykly s objemem válce více než 125 cm3, motocykly, které nejsou zařazeny do žádné kategorie.

Vybrané ukazatele z dopravy jsou dále publikovány v ročenkách ČSÚ a Ministerstva dopravy nebo na internetových stránkách www.czso.cz a www.mdcr.cz.

A2.9 Cestovní ruch

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.9.1 Hraniční statistika podle druhu dopravy, 2000–2005

Zahraniční osoby jsou všechny osoby, které přijely do České republiky, tj. turisté, jednodenní návštěvníci, resp. tranzitující osoby. Údaje o výjezdech občanů České republiky do zahraničí a o příjezdech zahraničních osob do České republiky jsou zpracovávány z podkladů Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Počet výjezdů občanů do zahraničí a počet příjezdů zahraničních osob je na silničních a železničních přechodech zjišťován kvalifikovaným odhadem, za leteckou dopravu je uváděn jejich přesný počet.

Tab. A2.9.2 Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, 1999–2005
Tab. A2.9.3 Domácí hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, 1999–2005

Hosté v ubytovacím zařízení jsou osoby (včetně dětí), které použily služeb hromadného ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování z důvodu dovolené, zájezdu, služební cesty, školení, kurzu, kongresu, sympozia, lázeňského léčebného pobytu, pobytu dětí ve škole v přírodě nebo na letních či zimních táborech apod. Mezi hosty se nezapočítávají osoby (občané ČR i cizinci), které používají služeb ubytovacího zařízení pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání či řádného studia (pokud doba jeho trvání překročí 1 rok).

Zahraniční hosté jsou zahraniční návštěvníci, kteří alespoň jednou přenocovali v hromadném ubytovacím zařízení sloužícím cestovnímu ruchu.

Domácí hosté jsou osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR, které alespoň jednou přenocovaly v ubytovacím zařízení sloužícím cestovnímu ruchu.

Údaje o počtu osob a počtu pobytových dnů jsou získávány ze statistického zjišťování o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu.

Od r. 1999 do r. 2002 jsou uváděny dopočtené údaje, které jsou souhrnem údajů za předložené dotazníky a dopočtených údajů za ta ubytovací zařízení, od kterých nebyl získán vyplněný dotazník nebo která nebyla zařazena do výběru. Od r. 2003 je šetření plošné a dopočítavají se údaje za zařízení, která na dotazník neodpověděla.

Údaje uváděné v dřívějších vydáních Statistické ročenky životního prostředí ČR se mohou lišit v kapitolách A2.1, A2.2, A2.3, A2.6 a A2.7 od aktuálních údajů v časových řadách v důsledku změn metodiky a s tím souvisejících zpětných přepočtů dotčených údajů provedených ČSÚ.

A2 - PRODUCTION AND CONSUMPTION


The published information is fully in compliance with the information given in the Statistical Yearbook of the Czech Republic.

A2.1 Gross Domestic Product

Gross domestic product (GDP) is a basic indicator used to show the contribution of the whole national economy. In the Czech Republic, GDP-related data are obtained from the system of national accounts. This system in the Czech Republic is based on ESA 1995 methodology (the European System of Accounts, which is the standard of national accounting in the EU).

Notes on Tables:

Two independent approaches are used to compile gross domestic product: the production approach and the expenditure approach.

GDP is the sum of values added in all branches of activities considered by the system of national accounting to be productive – i.e. including market and non-market services. It also includes taxes on products and imports minus subsidies on products and imports. At the same time it is the sum of expenditures on final consumption and gross capital formation plus net exports of goods and services. It is first calculated at current prices, followed by an initial conversion into previous year average prices and then into constant prices, so that trends excluding the influence of price changes can be monitored.

According to the expenditure approach, individual expenditures on GDP are derived:

Final household consumption expenditure is the sum of goods and services used by households to satisfy individual needs.

Final Government consumption expenditure and final consumption expenditure of private non-profit institutions serving households (including membership organizations) are the value of goods and services that are produced and bought by these institutions to satisfy the individual and collective needs of households. They are financed from state and local budgets as well as from other contributions.

The indicator of gross fixed capital formation includes the value of acquisitions of tangible and intangible fixed assets used for productive activities minus disposals of fixed assets plus major improvements to non-produced assets. Gross capital formation through changes in inventories and reserves is calculated as the difference between entries into and withdrawals from inventories of production units.

External trade balance (exports minus imports – also referred to as net exports) is mainly based on balance of payments data.

The time series of GDP and of all other economic indicators for 1997–2005 is composed of values of annual accounts of varying precision levels. GDP for the years 1997–2003 was calculated from definitive annual national accounts and is therefore accurate and will not change, assuming there are no changes in national accounting methods. GDP data for the year 2004 were taken from semi-definitive annual accounts for 2004; 2005 GDP from preliminary version of annual accounts of 2005. These data will be replaced by definitive annual national account data when they are compiled.

A2.2 Expenditures of the Population

The results were processed for a set of 3000 households of the surveyed set of statistics of family accounts selected by an intentional quota selection system. The basic selection characteristics are as follows:

  • the social group of the household, which is determined according to the social standing of the persons at the head of the household, disregarding the economic activity of the other members,
  • the net monetary income per person, which is defined for the purposes of this selection as the gross income decreased by income tax and contributions for health care and social security insurance. This income is not considered to include withdrawals of savings, loans and credit,
  • number of dependent children in the households of economically active individuals, or the number of persons and their gender for households of pensioners.

Since 1999, household expenditures for goods and services have been classified according to the Classification of Individual Consumption CZ-COICOP. According to this classification, individual consumption does not include investment expenditures (construction of houses or apartments) and expenditures connected with care for a vegetable garden and domestic animals. These expenditures are now classified in a special section of expenditures not classified as consumption.

Notes on Tables:

Gross monetary expenditures do not include deposits, payments on noncash loans, and payments on credit and loans by private individuals.

Net monetary expenditures differ from gross expenditures by the sum paid for health care and social security insurance and down-payments on income tax.

A2.3 Employment

The data for this chapter were taken from various sources: These included surveys of the households of respondents in a selective survey of the labour force (Tab. A2.3.1) and also surveys of economic entities (combination of the methods of selective and exhaustive surveys – Tab. A2.3.2.

In the selective survey of the labour force according to the ILO (International Labour Organization) method, employed persons in the national economy are considered to be all persons that were performing any kind of work in an attempt to gain income in the monitored period of time (including persons on parental leave, students and apprentices fulfilling this condition). Employed persons are also considered to include individuals on maternity leave, soldiers in basic service, including civil service, and individuals who are employed but for some reason were not present at work (meteorological conditions, illness, etc.). Unemployed persons are considered to include all persons that do not belong among employed persons, were looking for work and were willing to start work within a period of fourteen days. Inactive persons are considered to be all persons that are not categorized as employed and unemployed persons (including those on parental leave).

Tab. A2.3.2 Average number of employees in the national economy: by CZ-NACE, 1999–2004

According to business statistics, employees in registered economic subject figures are considered as employees in the national economy. Registered figures include persons that are in a main or supplementary working, service, or membership relationship (where a component of membership is also a working relationship) with an employer (further only “working relationship”).

Information on the number of employees does not include persons holding public positions (e.g. members of parliament, released members of the municipal councils at all levels), judges, women on mother’s leave, persons on parents’ leave (if they do not work simultaneously in a labour relationship), apprentices, persons working for an enterprise on the basis of an agreement on work performed outside of a labour relationship, employees of economic entities not included in the statistics.

Information on the number of employees is derived from the results of prepared annual statistical reports of CSO. Since 2002, the available administrative resources have been employed to determine the activities of economic entities and to determine their size. The same method was also employed to refine the results of preparation of annual reports for 2000 and 2001. Consequently, the time series is not fully methodically established.

A2.4 Agriculture

The agricultural branch includes businesses in primary agricultural plant and animal production and agricultural services. The basic inventory unit in agricultural statistics is the agricultural entity carrying out activities according to the Branch Classification of Economic Activities, for branches 01 and 05. Beginning in 2002, all the information is monitored and recalculated for the agricultural sector alone without the domestic production of the population.

Notes on Tables:

Tab. A2.4.1 Production in the agricultural branch in constant prices for 2000, 2000–2004

Production in the agricultural branch corresponds to the sum of agricultural products and agricultural services produced by the relevant units of this branch plus inseparable supplementary activities. According to the new method, production is evaluated in the basic price, i.e. the sum that the producer obtains from the purchaser for a unit of produced goods and services, minus taxes for products plus subsidies on production.

Tab. A2.4.2 Sowed areas, per hectare yields and harvest of main farm crops, 2000–2005

The table gives the main groups of agricultural products or independent agricultural products, the area of which is determined by the spring records of seeded areas as of May 31. The seeded areas, determined from the records, are understood to be the spring productive area, i.e. the area of arable land, area sown in orchards and gardens, including seeding in household gardens, and area of permanent grasslands and pastures temporarily ploughed and used for seeding, from which a harvest is expected in the given year.

The hectare yield is the ratio of the harvest and the production area. The harvest consists of the overall amount of products harvested with normal water content and cleanness, including low-quality utilization, i.e. as fodder for livestock (tailings, small potatoes, etc.), not including seed stock and seedlings. Up to 2001, the production area includes the area on which harvesting of the product of interest was actually carried out. After and including 2001, the production area, with the exception of maize for grain, maize for green feedstuff and for silaging, and permanent grasslands, is equal to the seeded area.

Tab. A2.4.3 Livestock, 2000–2005
Tab. A2.4.4 Livestock farming intensity, 2000–2005

The number of head of livestock is given on the basis of the records of the number of head of livestock as of April 1 of the subsequent year (up to 2001, including up to March 1 of the subsequent year).

Tab. A2.4.6 Organic agriculture, 1999–2005

Organic agriculture includes:

1. responsible use of natural resources with limited or prohibited use of substances and procedures burdening the environment,
2. the breeding of farm animals in accord with their ethological requirements, and a natural manner of breeding with limited use of veterinary pharmaceuticals,
3. environment-friendly processing procedures.

The legislation for organic agriculture is governed by an internal regulation of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Methodical Instructions for Organic Agriculture No. 655/93-340 of June 22, 1993 with subsequent amendments. The agricultural management of entities that wish to designate their products as environmentally friendly products, with the certified BIO trademark, is subject to independent controls.

A2.5 Industry

Industry is understood to be a set of business subjects that manufacture products for a similar economic purpose using the same or similar raw materials, or technology.

The industrial branch includes the activity of the whole enterprise. If the enterprise manufactures products of different industrial branches, it is classified according to the branch of the predominant products. The branch classification of economic activities (OKEČ) divides industry into three basic groups (sections): mining and quarrying, manufacturing, generation and distribution of electricity, gas and water. More detailed classification includes 17 branches (subsections).

The basic reporting unit of the industrial statistics is the enterprise with predominant industrial activity, classified according to the classification of industrial economic branches (OKEČ) valid since 1. 12. 1993, into branches 101 000 to 410 020. It is not decisive whether the enterprise is entered in the Commercial Index.

Notes on Tables:

Tab. A2.5.1 Basic industrial indicators, 2005
Tab. A2.5.2 Basic industrial indicators: by CZ-NACE, 2005

Information in the tables was obtained by processing the quarterly statistical statements and consists of preliminary information from business entities with 20 or more employees. Information is estimated for business entities with less than 20 employees that is not included in the quarterly statistics and is given in Tab. A2.5.1. This estimate was drawn up on the basis of information from this group for previous years, information from the Register of Economic Entities, and trends in related groups included in the quarterly statistics. The percentage of business entities in the size group of 0–19 employees (estimate) for industry as a whole differs according to the individual indicators and can be calculated from the information in the table.

The average registered number of workers includes all categories of permanent, seasonal and temporary employees employed in the company. The number of workers (employed persons) includes employees in the registered number of economic entities and private entrepreneurs.

The wages of employees consist of the monetary compensation or compensation in the form of natural wages provided by employers to employees (entered in the registered number of employees) for work.

The average gross monthly salary of one employee in the given category includes all employment incomes (basic salary, personal payments and special payments, bonuses and rewards, shares in economic results and salary substitutes) that were accounted to the registered number of employees, according to the pertinent wage and salary regulations.

Income from sale of own goods and services consist of revenues from sales of one’s own tangible and intangible production to external customers.

Revenues from sale of goods consists of revenues for sales of commercial goods, i.e. products purchased for the purpose of further sale in an unaltered state.

Outputs including the trade margin include revenues for the sale of one’s own products and services, commercial margin (difference between revenues for sales of goods and costs of the goods sold), changes in the stocks of one’s own production and activation of material, goods, services and long-term property.

Output consumption – consumed purchases (the value of consumed material and energy) and services (external services, costs for representation and minor intangible property which the accounting unit has decided is not long-term property).

Accounting value added is the difference between outputs, including the business margin, and the output consumption.

All the tables employ the concept of double-entry accounting, although they also include information for business entities keeping accounts in the single-entry accounting system. Individual data are not published and are replaced in the relevant tables.

Industrial production index

When calculating the industrial production index (IPI) – Tab. A2.5.3 for manufacturing (except for subsection DF (division 23) – Coke, refined petroleum products and nuclear fuel), we use indices of sales from own industrial activity at constant prices by CZ-NACE 2-digit divisions. The sub-indices of sales from their own industrial activity of enterprises classified by their principal activity into manufacturing at the level of CZ-NACE 2-digit divisions are then weighted by weights corresponding to the shares of these divisions in total value added produced in industry. The change in the methodology of calculation is a shift from the product method to the enterprise method. In the cases of section C – Products from mining and quarrying, sub-section DF, and section E – Electrical energy, gas, steam and water, the calculation is based on the weighted arithmetic mean of volume indices of production of selected representatives using a two-stage system of weighting.

The industrial production index is an indicator of monthly changes in “fixed” value added, calculable for the total and for the breakdown into subsections (alphabetic codes). The fixed value added refers to the approximation of value added depending only on changes in the volume of production of selected products in the above-mentioned sections and subsection DF and composition of the total industrial production, but not on changes in prices and contents of value added in individual industrial products and in sales from their own industrial activity of individual enterprises and their groupings into 2-digit divisions.

The monthly IPI is related to a single basis, an average month of the base year 2000 (average month of 2000 = 100), from which monthly and cumulative year-on-year industrial production indices (IPIs) are derived. The calculated IPIs are aggregated by sections, subsections and divisions and by 5 Main Industrial Groupings (MIG) – energy, intermediate goods, capital goods, consumer durables and consumer non-durables.

The industrial production index is calculated using the results of statistical surveys taken in reporting units (enterprises) with principal industrial activity and with 20+ employees, irrespective of their legal form.

Tab. A2.5.4 Selected chemical production: enterprises with 20 or more employees, 1999–2005

Selected chemical production includes total production of the given product or their aggregate defined by the pertinent code. It is an indicator of gross turn-over, which also includes the volume of production passed on for further production or stock. The code content of the chosen product (aggregate) is specified in the List of chosen products for completing the “Monthly Prům 2-12” form, derived from the Standard Production Classification.

A2.6 Energy

Tab. A2.6.1 Overall energy balance sheet, 2000–2005
Tab. A2.6.3 Electric power balance, 2000–2005

The energy balance is processed using the method established at FSÚ.

Domestic natural resources – include the extraction of primary resources of fuel for sale (after primary treatment), generation of hydro-electricity as measured at generator terminals, heat produced in nuclear power plants for generation of electricity and for distribution, and heat released by exothermal chemical reactions, which is further used (e.g. heat from sulfuric acid production). Withdrawal from reserve stocks (decrease of stocks) increases disposable resources and is thus designated as (+); replenishing of stocks limits these resources and is designated as (–). Other sources (+), other decreases (–) correspond to the other registered increases or decreases in resources.

Gross consumption of primary energy resources equals the sum of natural resources, imports, consumed inventories and other resources minus exports, supplied to inventories and any other decrease.

Balance differences occur as the result of different dates (times) in records of the manufactured items, trading organizations and users. The final consumption is the consumption of fuel and energy as measured immediately before entering the device to generate the final effect, but not to produce any other type of energy in the device (with the exception of secondary sources of energy).

A2.7 Construction

Enterprises with predominant construction activity have been classified since 1997 among construction enterprises located in the Czech Republic (corresponding to classification in section 45 of Branch Classification of Economic Activities /OKEČ/):

a) construction enterprises with 20 or more employees,
b) construction enterprises with less than 20 employees and natural persons with business permits pursuant to Act No. 455/1991 Coll., for whom monthly estimates of construction work are performed.
(Until the year 1996, the size categories of construction enterprises were 25 and more employees and less than 25 employees.)

The output by contractors and sub-contractors includes all work performed by construction enterprises – contractors for their customers, including work carried out by sub-contractors. Hence, this indicator is the sum of all outputs (i.e., of construction work done on the basis of contracts for deliveries for final users) – by both contractors and sub-contractors invoiced by the contractor to the final user. New construction comprises the value of the work whose results are newly acquired tangible fixed assets (especially buildings and structures) for final users. Modernization and reconstruction include extensions of and modifications to tangible fixed assets which result in an alteration of their original purpose or technical parameters or in broader use and better equipment. Construction repairs and maintenance include construction work needed to ensure that buildings and structures maintain the function for which they were designed. Other construction work embraces all construction work that cannot be classified as new or repair construction, such as demolition work where no construction follows, work performed for technical development, geological surveys, stripping work and also includes surcharges for engineering activities and, where pertinent, other surcharges.

A2.8 Transport

The transport branch includes economic entities providing passenger transport and freight transport in the following areas:

  • road transportation (not including transportation between sidings and railway service, trains),
  • highway transportation,
  • municipal mass transportation,
  • inland water transportation,
  • air transportation.

The information was obtained from regular statistical studies of the Ministry of Transport.

Notes on Tables:

Tab. A2.8.1 Transport network: basic data, 2000–2005

The functional length of railway tracks is the length of through tracks. It does not include the lengths of other transportation and handling tracks.

Tab. A2.8.2 Tonnage of goods carried and goods transport performance by type, 2000–2005

The volume transported in tons corresponds to the actual weight of transported goods.

Output in tkm – (ton kilometres) – corresponds to transport of 1 ton of freight over a distance of 1 kilometre. In railway freqight transport, tariff ton-kilometres calculated from the transport distance given in the consignment note are reported.

Tab. A2.8.3 Persons transported and passenger transport performance by type, 2000–2005

The number of transported persons corresponds to the number of persons transported by public passenger transport.

Output in perskm (person kilometers) – corresponds to transport of 1 passenger over a distance of 1 kilometre.

Tab. A2.8.5 Motor vehicles, 2000–2005

Small motorcycles – motor cycles with a cylinder volume of 50 cm3 or less.

Motorcycles – this indicator includes motorcycles with a cylinder volume of 50 to 125 cm3, motorcycles with a cylinder volume of more than 125 cm3 and motorcycles that are not incuded in any category.

Selected transport indicators are also published in the CSO and Ministry of Transport Yearbooks and on the web sites www.czso.cz and www.mdcr.cz.

A2.9 Tourism

Notes on Tables:

Tab. A2.9.1 Border statistics by type of transport, 2000–2005

Foreign persons are all persons who entered the Czech Republic, i.e. tourists, same-day visitors or persons in transit. Data on departures of Czech residents abroad and arrivals of foreign residents in the Czech Republic are based on sources from the Police of the Czech Republic, Directorate of the Alien and Border Police. Information on the number of departures of Czech residents abroad and arrivals of foreigners by road and rail is based on an expert estimate at border crossings; the numbers of passengers by air are exact.

Tab. A2.9.2 Foreign Guests at Collective Tourism Accommodation Establishments, 1999–2005
Tab. A2.9.3 Domestic Guests at Collective Tourism Accommodation Establishments, 1999–2005

Guests at accommodation facilities are persons (including children) who used the services of collective accommodation facilities for the purpose of a stay due to holiday, outing, business trip, training, course, congress, symposium, therapeutical stay at a spa, stay of children at schools in nature or at summer or winter camps, etc. Guests do not include persons (Czech residents or foreigners) who use the services of accommodation facilities for the purpose of a stay due to employment or during studies (as long as the stay exceeds one year).

Foreign guests are foreign visitors who spent at least one night at a collective tourist accommodation facilities.

Domestic guests are Czech residents who spent at least one night at a collective tourist accommodation facilities.

Data on the number of persons and days of stay are taken from a statistical survey on guests at accommodation facilities.

From 1999 to 2002, data from supplementary calculations based on summarized data from questionnaires and on additional data are given, taking into account accommodation facilities that did not submit completed forms or that were not included in the sample. From 2003, the survey is comprehensive and data from facilities not answering the questionnaire are included.

Data given in previous editions of the Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic may differ in Chapters A2.1, A2.2, A2.3, A2.6 and A2.7 from data presented now in the description of time development, due to changes in methodology and to resulting recalculation of the respective data by ČSÚ.


A2.1  Hrubý domácí produkt
        Gross Domestic Product

Tab. A2.1.1 Hrubý domácí produkt, 1997–2005
Gross Domestic Product, 1997–2005

HDP         GDP

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

20041)

20052)

v mld. Kč běžných cen
CZK, Bil. current prices

1 811,1

1 996,5

2 080,8

2 189,2

2 352,2

2 464,4

2 577,1

2 781,1

2 970,3

Index (předchozí rok = 100)
Index (Previous year = 100)

107,6

110,2

104,2

105,2

107,4

104,8

104,6

107,9

106,8

Ve stálých cenách r. 2000 v mld. Kč
At 2000 constant prices CZK Bil.

2 100,1

2 084,2

2 112,1

2 189,2

2 242,9

2 285,5

2 367,8

2 467,6

2 617,6

Index (předchozí rok = 100)
Index (Previous year = 100)

99,3

99,2

101,3

103,6

102,5

101,9

103,6

104,2

106,1

HDP na 1 obyvatele
Per capita GDP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   běžné ceny v Kč
   current prices CZK

175 772

193 929

202 357

213 110

230 064

241 593

252 617

272 468

290 232

   podle korunového kurzu EUR
   based on exch. rate to EUR

.

.

5 487

5 985

6 750

7 841

7 933

8 540

9 745

   v paritě kupní síly
   based on PPP

11 875

11 979

12 404

13 033

13 738

14 595

14 874

16 013

17 309

   podle korunového kurzu USD
   based on exch. rate to USD

5 543

6 009

5 848

5 522

6 048

7 380

8 949

10 601

12 113

1) semidefinitivní verze ročních národních účtů
Semi-definitive annual national accounts

2) předběžná verze ročních národních účtů
Preliminary annual national accounts

Případné rozdíly na posledním místě jsou způsobeny zaokrouhlováním.
Potencial differences in the last digit position occur due to rounding off the number.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.1.2 Výdaje na HDP v běžných cenách, 1997–2005
GDP Expenditures at current prices, 1997–2005

HDP         GDP

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

20041)

20052)

mld. Kč         CZK, Bil.

Konečná spotřeba celkem
Total Final Consumption

1 353,1

1 451,3

1 541,3

1 610,2

1 717,0

1 811,8

1 935,6

2 033,0

2 136,7

   Spotřeba domácností
   Household Consumption

960,3

1037,2

1 086,8

1 134,7

1 206,9

1 248,1

1 317,4

1 391,1

1 454,4

   Spotřeba vlády
   Government Consumption

379,3

399,7

440,6

460,9

496,7

549,5

603,2

624,2

663,1

   Spotřeba neziskových institucí
   NPISH Consumption

13,4

14,4

13,9

14,5

13,4

14,3

15,0

17,7

19,3

Tvorba hrubého kapitálu celkem
Gross Capital Formation

551,8

566,9

563,8

645,1

694,0

704,0

700,3

764,0

776,6

   Tvorba hrubého fixního kapitálu
   Gross Fixed Capital Formation

542,1

562,4

562,3

612,5

659,3

677,8

687,5

729,3

740,9

   Změna stavu zásob a čisté
   pořízení cenností
   Changes in Inventories and
   Net Acquisitions of Valuables

9,7

4,5

1,5

32,6

34,7

26,2

12,8

34,7

35,7

Saldo zahraničního obchodu
Net Exports

–93,8

–21,7

–24,3

–66,1

–58,8

–51,4

–58,8

–15,9

56,9

   Vývoz zboží a služeb
   Exports of Goods and Services

943,5

1 082,6

1 153,9

1 387,4

1 537,2

1 484,1

1 592,2

1 974,9

2 130,6

   Dovoz zboží a služeb
   Imports of Goods and Services

1 037,3

1 104,3

1 178,2

1 453,5

1 596,0

1 535,5

1651,0

1 990,8

2 073,7

1) semidefinitivní verze ročních národních účtů
Semi-definitive annual national accounts

2) předběžná verze ročních národních účtů
Preliminary annual national accounts

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.1.3 Výdaje na HDP ve stálých cenách r. 2000, 1997–2005
GDP Expenditures at 2000 constant prices, 1997–2005

HDP         GDP

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

20041)

20052)

mld. Kč         CZK, Bil.

Konečná spotřeba celkem
Total Final Consumption

1 562,9

1 546,9

1 592,7

1 610,2

1 651,6

1 709,3

1 817,6

1 832,4

1 873,8

   Spotřeba domácností
   Household Consumption

1 098,8

1 089,9

1 120,3

1 134,7

1 161,3

1 187,2

1 258,2

1 290,1

1 326,4

   Spotřeba vlády
   Government Consumption

448,6

441,5

457,9

460,9

477,6

509,6

546,0

528,8

534,0

   Spotřeba neziskových institucí
   NPISH Consumption

15,4

15,4

14,6

14,5

12,7

12,6

13,4

14,6

15,1

Tvorba hrubého kapitálu celkem
Gross Capital Formation

617,7

604,7

583,3

645,1

688,0

720,0

709,6

768,0

780,4

   Tvorba hrubého fixního kapitálu
   Gross Fixed Capital Formation

607,9

602,6

583,0

612,5

652,9

686,1

689,1

721,8

731,2

   Změna stavu zásob a čisté
   pořízení cenností
   Changes in Inventories and
   Net Acquisitions of Valuables

9,7

2,0

0,3

32,6

35,2

33,9

20,5

46,2

49,1

Saldo zahraničního obchodu
Net Exports

x

x

x

x

x

x

x

x

x

   Vývoz zboží a služeb
   Exports of Goods and Services

1 022,9

1 129,5

1 190,4

1 387,4

1 542,5

1 575,2

1 688,5

2 044,1

2 256,9

   Dovoz zboží a služeb
   Imports of Goods and Services

1 099,5

1 191,2

1 250,1

1 453,5

1 639,2

1 721,7

1 859,1

2 196,9

2 301,5

Bilanční rozdíl
Statistical Discrepancy

–3,9

–5,7

–4,2

0

0

2,7

11,2

20,0

8,0

1) semidefinitivní verze ročních národních účtů
Semi-definitive annual national accounts

2) předběžná verze ročních národních účtů
Preliminary annual national accounts

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.1.4 Odvětvová struktura HDP v běžných cenách, 1997–2005
GDP by Type of Activity at current prices, 1997–2005

HDP         GDP

ESA 95

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

20041)

20052)

mld. Kč         CZK, Bil.

HDP v kupních cenách3)
GDP at purchasers’ prices3)

B.1g

1 811,1

1 996,5

2 080,8

2 189,2

2 352,2

2 464,4

2 577,1

2 781,1

2 970,3

Daně z produktů/Taxes on Products

D.21

197,0

206,8

227,0

234,2

244,9

253,6

271,7

319,1

340,8

Dotace na produkty
Subsidies on Products

D.31

27,4

23,1

25,9

28,4

25,1

29,2

37,7

34,1

32,7

HDP v základních cenách
GDP at basic prices

A,...,P

1 641,6

1 812,8

1 879,7

1 983,4

2 132,4

2 240,1

2 343,1

2 496,0

2 662,2

v tom/of which:

 

  

 

 

   

   

   

   

 

 

   zemědělství, lesnictví, rybolov
   Agriculture, Forestry, Fishing

A,B

69,2

76,4

72,4

77,2

84,2

74,4

73,3

82,1

77,1

   průmysl/Industry

C,D,E

542,3

564,8

598,1

627,2

671,1

683,6

691,0

770,6

842,4

   stavebnictví/Construction

F

123,4

146,2

131,1

128,0

133,8

139,1

149,2

162,5

177,0

   obchod, opravy/Trade, Repairs

G

189,2

213,0

225,7

274,0

279,9

303,6

304,0

303,8

330,7

   pohostinství, ubytování
   Hotels, Restaurants

H

44,1

44,6

41,2

43,4

43,3

45,7

49,0

56,4

52,2

   doprava, spoje
   Transport, Communication

I

172,0

192,4

195,1

195,0

223,8

252,1

273,2

270,7

275,1

   peněžnictví a pojišťovnictví
   Financial and Insurance Services

J

48,1

68,3

66,6

56,3

69,2

68,9

83,8

87,8

88,2

   komerční služby/Business Service

K

194,1

227,2

241,6

265,4

283,5

291,3

306,5

326,1

366,8

   ostatní služby/Other service activities

L,...,P

259,1

280,0

308,0

317,1

343,8

381,5

413,0

436,0

452,7

1) semidefinitivní verze ročních národních účtů/Semi-definitive annual national accounts

2) předběžná verze ročních národních účtů/Preliminary annual national accounts

3) po alokaci FISIMU do mezispotřeby jednotlivých odvětví, do výdajů domácností, vládních a neziskových institucí na konečnou spotřebu a do vývozu (realizované v r. 2006) se již FISIM nezahrnuje do mezispotřeby fiktivního odvětví; tím se mění výše souhrnných ukazatelů o zdrojích a užití
Following allocation of FISIM to the intermediate consumption in the individual branches, into expenses of households, government and nonprofit instititions in final consumption and exports (implemented in 2006), FISIM is not included in intermediate consumption in the fictive branch; this changes the level of summary indicators of resources and use.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.1.5 Odvětvová struktura HDP ve stálých cenách r. 2000, 1997–2005
GDP by Type of Activity at 2000 constant prices, 1997–2005

HDP         GDP

ESA 95

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

20041)

20052)

mld. Kč         CZK, Bil.

HDP v kupních cenách3)
GDP at purchasers’ prices3)

B.1g

2 100,1

2 084,2

2 112,1

2 189,2

2 242,9

2 285,5

2 367,8

2 467,6

2 617,6

Daně z produktů/Taxes on Products

D.21

234,9

232,1

230,7

234,2

241,8

234,6

257,5

271,2

280,2

Dotace na produkty/Subsidies on Products

D.31

29,5

29,1

29,0

28,4

32,3

35,0

36,8

36,1

39,5

HDP v základních cenách
GDP at basic prices

A,...,P

1 894,9

1 881,4

1 910,3

1 983,4

2 033,4

2 084,9

2 145,9

2 231,5

2 376,0

v tom/of which:

    

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   zemědělství, lesnictví, rybolov
   Agriculture, Forestry, Fishing

A,B

66,3

70,4

74,1

77,2

75,0

77,6

80,5

86,3

88,8

   průmysl/Industry

C,D,E

571,0

527,2

571,5

627,2

619,7

643,1

636,1

692,4

799,5

   stavebnictví/Construction

F

155,6

162,6

133,4

128,0

121,6

119,3

122,4

129,0

134,1

   obchod, opravy/Trade, Repairs

G

232,7

256,3

261,0

274,0

301,8

310,7

332,8

347,0

377,0

   Pohostinství, ubytování
   Hotels, Restaurants

H

63,1

49,0

42,1

43,4

40,1

40,9

41,6

45,7

39,7

   doprava, spoje
   Transport, Communication

I

210,3

203,6

203,5

195,0

215,3

234,8

248,5

242,0

245,2

   peněžnictví a pojišťovnictví
   Financial and Insurance Services

J

50,2

67,9

66,3

56,3

62,1

53,4

61,4

65,9

66,7

   komerční služby/Business Services

K

232,8

243,8

246,2

265,4

273,9

270,9

276,5

284,2

308,8

   ostatní služby/Other Service Activities

L,...,P

321,5

309,2

314,1

317,1

323,9

335,0

346,5

341,2

330,5

Bilanční rozdíl/Statistical Discrepancy

 

–0,2

–0,1

0,1

0,0

0,0

0,9

1,2

1,0

0,9

1) semidefinitivní verze ročních národních účtů/Semi-definitive annual national accounts

2) předběžná verze ročních národních účtů/Preliminary annual national accounts

3) po alokaci FISIMU do mezispotřeby jednotlivých odvětví, do výdajů domácností, vládních a neziskových institucí na konečnou spotřebu a do vývozu (realizované v roce 2006) se již FISIM nezahrnuje do mezispotřeby fiktivního odvětví; tím se mění výše souhrnných ukazatelů o zdrojích a užití
Following allocation of FISIM to the intermediate consumption in the individual branches, into expenses of households, government and nonprofit instititions in final consumption and exports (implemented in 2006), FISIM is not included in intermediate consumption in the fictive branch; this changes the level of summary indicators of resources and use.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

OBSAH

Hlavní strana / Main page

CONTENTS