A3 - ODPADY

S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž nový zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů v platném znění (zákon o obalech).

K praktickému uplatnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády č. 197/2003 Sb., a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů, vstoupily v platnost rovněž k 1. 1. 2002 prováděcí předpisy k těmto zákonům, kterými jsou:

Nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákon o obalech č. 477/2001 Sb. jsou v plném souladu s právními předpisy ES v oblasti nakládání s odpady.

Zákon č. 185/2001 Sb. zavádí novou definici odpadu a některých základních pojmů. Zachovává pouze dvě kategorie odpadů, a to odpad nebezpečný a odpad ostatní. V oblasti skládkování odpadů zavádí obdobně jako v EU pouze tři skupiny skládek: skupina S – inertní odpad (S – IO), skupina S – ostatní odpad (S – OO) a skupina S – nebezpečný odpad (S – NO).

Definice:

Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. V této publikaci je za komunální odpad považován veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení a jim podobné odpady ze živností, úřadů apod., včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (odpovídá skupině 20 00 00 Katalogu odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.).

Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Způsoby nakládání s odpadem:

Způsoby nakládání jsou rozděleny do dvou skupin, které odpovídají rozdělení podle Evropské unie na:

1. Způsoby využívání odpadů (jsou uvedeny v Příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.).
2. Způsoby odstraňování odpadů (jsou uvedeny v Příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.).

Důležité upozornění:
Data do r. 2001 včetně jsou v této kapitole o odpadech uváděna ještě podle již neplatného zákona č. 125/1997 Sb. a k němu vydaných prováděcích předpisů. Data uváděná z ISOH za r. 2002 jsou zpracována již podle současně platné české legislativy, nereflektují nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2150/2002, o statistice odpadů. V době přípravy dat nevyplývaly pro ČR závazky plnit povinnosti uvedené v tomto nařízení.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. A3.1 Produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností v územním členění na kraje, 2001–2003

Údaje jsou výstupem z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který pro potřeby MŽP ČR provozuje Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. – Centrum pro hospodaření s odpady. Data o odpadech za sledované roky byla získána z evidencí odpadů, zaslaných z jednotlivých okresních úřadů ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a metodickým pokynem odboru odpadů MŽP ČR, o vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů. Data za r. 2002 byla získána z obecní úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 185/2002 Sb. a prováděcích předpisů. Členění je uvedeno podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností podle skupin OECD a v územním členění podle krajů (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích).

Tab. A3.2 Produkce odpadů podle sídla podniku v územním členění na kraje, 2001–2003

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01 o produkci nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v jednotlivých krajích podle sídla podniku. V tabulce nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.3 Dovoz a vývoz odpadů ze Žlutého, Červeného a Zeleného seznamu odpadů podle komodit, 2002–2003

Údaje jsou výstupem z Informačního systému o dovozu a vývozu odpadů EVIPO a EXCEL, které provozuje pro MŽP ČR Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. – Centrum pro hospodaření s odpady a ve kterých jsou evidována skutečná množství dovezených a vyvezených odpadů. V evidenci jsou vedeny odpady, které podléhají kontrole při pohybu přes hranice ČR podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 334/1999 Sb. (za r. 2001) a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (za r. 2002).

Tab. A3.4 Dovoz a vývoz nebezpečných odpadů sledovaných podle Basilejské úmluvy, 1996–2003

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb.) byla ČSFR ratifikována v r. 1991. Česká republika jako nástupnický stát ČSFR je vázána touto úmluvou od 1. 1. 1993. Cílem této mezinárodní úmluvy je snížit pohyb odpadů přes hranice států a zajistit jejich zneškodnění ve státu původu.

Údaje o dovozu a vývozu odpadů jsou výstupem z databází EVIPO a EXCEL, které provozuje pro MŽP ČR Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. – Centrum pro hospodaření s odpady a v nichž jsou evidována skutečná množství dovezených a vyvezených odpadů. Kódy OECD odpovídají kódování odpadů podle Rozhodnutí Rady C(98)202/Final, které mění Rozhodnutí Rady C(92)39/Final. Vzhledem k tomu, že česká legislativa považovala více druhů odpadů za nebezpečné než Basilejská úmluva a EU, nelze údaje v této tabulce srovnávat s údaji v tab. A3.3.

Tab. A3.5 Produkce odpadů a způsob nakládání s odpady na vlastním zařízení producenta v r. 2003

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celková produkce odpadů představuje objem odpadů, vyprodukovaných ekonomickými subjekty v průběhu sledovaného roku. Tabulka dává přehled o nakládání s vyprodukovaným odpadem na vlastním zařízení producenta. Do tabulky nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.6 Odpady převzaté od jiných firem podle způsobu nakládání na vlastním zařízení příjemce odpadu v r. 2003

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celkové množství převzatých odpadů představuje objem odpadů, který byl převzat v průběhu sledovaného roku sledovanými ekonomickými subjekty od jiných oprávněných osob k úpravě, využití nebo odstranění. Nakládání s odpady probíhalo na vlastním zařízení příjemce odpadu nebo byly odpady předány (sběrny, výkupny odpadů) s úpravou nebo bez ní k dalšímu nakládání. V tabulce nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.7 Odpady odebrané ze skladu producenta a příjemce odpadu podle způsobu nakládání na vlastních zařízeních v r. 2003

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celkové množství odpadů odebraných ze skladu představuje objem odpadů, který producenti a příjemci odpadů v průběhu sledovaného roku odebrali ze skladu k další úpravě, využití či odstranění nebo jej předali jiným firmám k nakládání. Do tabulky nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.8 Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČ v letech 2002–2003

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Produkce odpadů představuje celkový objem všech odpadů vyprodukovaných ekonomickými subjekty příslušejícími podle převažující činnosti do daného odvětví. Z důvodu ochrany individuálních údajů nejsou publikována odvětví, kde počet vykazujících jednotek byl menší než čtyři. Do celkové produkce nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.9 Produkce nebezpečných odpadů podle vybraných podskupin Katalogu odpadů, 2001–2003

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celková produkce nebezpečných odpadů představuje celkový objem nebezpečných odpadů vyprodukovaných podnikovou sférou na území ČR. Produkce vybraných nebezpečných odpadů v členění podle podskupin platného Katalogu odpadů představuje celkový objem těchto odpadů vyprodukovaných sledovanými ekonomickými subjekty. Z důvodu ochrany individuálních údajů nejsou publikovány podskupiny Katalogu odpadů, kde počet vykazujících jednotek byl menší než čtyři. Do tabulky nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.10 Využívání komunálních odpadů v České republice v r. 2003

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob využívání komunálního odpadu podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Tab. A3.11 Odstraňování komunálních odpadů v České republice v r. 2003

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob odstraňování komunálního odpadu podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Tab. A3.12 Zařízení pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů k 31. 12. 2003

Tabulka je výstupem z ISOH – databáze zařízení. Data za r. 2002 byla získána z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 185/2002 Sb. a prováděcích předpisů. Obsahuje údaje o zařízeních na úpravu, využívání a odstraňování odpadů, která byla v provozu k 31. 12. 2002.

V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (např. S – IO + S – OO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.

Tab. A3.13 Spalovny odpadů včetně cementáren využívajících odpady v technologickém procesu v r. 2003

Tabulka je výstupem z ISOH – databáze zařízení. Data za r. 2002 byla získána z obecní úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 185/2002 Sb. a prováděcích předpisů. Obsahuje údaje o spalovnách nebezpečných odpadů a spalovnách komunálních odpadů, které byly v provozu k 31. 12. 2002. Dále uvádí cementárny, ve kterých se v technologickém procesu zpracovávají odpady.

Tab. A3.14 Skládky odpadů skupiny S – nebezpečný odpad (S – NO) a víceskupinové (S – OO a S – NO) v r. 2003

Podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. jsou skládky rozděleny podle technického zabezpečení a provozování do tří skupin: skupina S – inertní odpad (S – IO), skupina S – ostatní odpad (S – OO) a skupina S – nebezpečný odpad (S – NO).

V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (S – OO + S – NO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.

Tab. A3.15 Skládky odpadů skupiny S – ostatní odpad (S – OO) v r. 2003

Skládky skupiny S – OO jsou určeny pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III uvedené ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. a pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejich přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad).

Pozn.: V rámci objektivity jsou v kapitole uváděny údaje ze dvou různých zdrojů, ČSÚ a VÚV T.G.M. – CeHO, které používají různou metodiku sběru dat, a proto se některé hodnoty mohou od sebe lišit (tab. A3.1 a A3.5).

A3 - WASTE

The new Act on Waste, Act No. 185/2001 Coll., on wastes and amending some other acts, as amended and also new Act No. 477/2001 Coll. on packaging and amending some Acts as amended (the Act on Packaging) came into force with effect from January 1, 2002.

The following implementing regulations for implementation of Act No. 185/2001 Coll., on wastes and amending some other acts, Decree of the Government No. 197/2003 Coll., and Act No. 477/2001 Coll. into practice also came into force from January 1, 2002:

The new Act on Waste No. 185/2001 Coll. and the Act on Packaging No. 477/2001 Coll. are fully harmonized with the EC legislation in the area of waste management.

Act No. 185/2001 Coll. introduces a new definition of waste and of some basic concepts. The new legislation retains only two categories of waste, hazardous waste and other waste. Similar to in EU, only 3 groups of landfills are introduced in the area of waste landfilling: group S – inert waste (S – IO), group S – other waste (S – OO) and group S – hazardous waste (S – NO).

Definitions

Waste – consists in every movable thing which the holder thereof discards, or intends to discard or is obliged to discard and which belongs in one of the groups referred to in Annex No. 1 to Act No. 185/2001 Coll.

Hazardous waste – waste referred to in the List of Hazardous Wastes stipulated in this Act and any other waste exhibiting one or more of the hazardous properties referred to in Annex No. 2 to Act No. 185/2001 Coll.

Municipal waste – all wastes generated on the territory of the municipality, that originate in the activities of natural persons, with the exception of wastes formed on the premises of legal persons or natural persons authorized to operate a business.

In this publication, municipal waste is considered to consist in all waste generated on the territory of the municipality, that originates in the activities of natural persons, for which the legal regulations do not lay down special rules or limitations, and similar waste from businesses, authorities, etc., including separated collected components of these wastes (coresponding to group 20 000 of the Waste Catalogue pursant to Decree of the Ministry of the Environment No. 381/2001 Coll.).

Waste management is the accumulation, aggregation, collection, purchase, sorting, shipment and transportation, storage, treatment, utilization and disposal of waste.

Means of waste management:

Means of waste management are classified into two groups, corresponding to classification pursuant to the European Union, as:

1. Means of waste recovery (listed in Annex No. 3 to Act No. 185/2001 Coll.)
2. Means of waste disposal (listed in Annex No. 4 to Act No. 185/2001 Coll.)

Important comment:

The data to 2001, inclusive, in these chapters on waste are still given on the basis of the no-longer valid Act No. 125/1997 Coll. and the implementing regulations thereto. The data for 2002 are given according to the currently valid legislation. The data from WMIS for 2002 are given according to the currently valid Czech legislation and are not related to Regulation of the European Parliament and Council (EC) No. 2510/2002, on waste statistics. At the time of preparation of the data, no responsibilities to comply with obligations set forth in this regulation followed for CR.

Notes for Tables and Figures

Tab. A3.1 Production of waste according to origin in accordance with Branch Classification of Economic Activities by region, 2001–2003

The data constitute the output of the Waste Management Information System (WMIS) operated for the Ministry of the Environment by the Water Research Institute – Centre of Waste Management. Date on waste for the years in question were obtained from the waste records provided by the individual district authorities in CR in accord with ME Decree No. 338/1997 Coll., on details of waste management, and the Methodical Instruction of the Waste Department of MŽP CR on keeping records of waste and reporting of waste. Data for 2002 were obtained from the municipal offices of municipalities with extended jurisdiction on the basis of Act No. 185/2002 Coll. and its regulations for implementation. Classification is given according to the Branch Classification of Economic Activities according to the OECD group and in territorial classification according to regions (Act No. 129/2000 Coll., on the regions).

Tab. A3.2 Waste production according to the official seat of the business person in territorial classification according to regions, 2001–2003

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01 and characterize production of hazardous waste and other waste in the individual regions according to the official seat of the business person. The table does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.3 Import and export of waste in the Amber, Red and Green lists of waste according to commodities, 2002–2003

The data are the output of the EVIPO and EXCEL information systems on import and export of wastes, operated for ME CR by the Water Management Research Institute – Centre of Waste Management, in which the actual amounts of imported and exported waste are given. The records refer to waste that are subject to control of transboundary movement according to ME Decree No. 334/1999 Coll. (for 2001) and according to Decree No. 381/2001 Coll. (for 2002).

Tab. A3.4 Import and export of hazardous waste pursuant to the Basel Convention, 1996–2003

The Basel Convention on control of the transboundary movement of hazardous wastes and their disposal (Communication of the Ministry of Foreign Affairs No. 100/1994 Coll.) was ratified by CSFR in 1991. As the successor state to CSFR, CR has been bound by this Convention since January 1, 1993. The purpose of this international Convention is to decrease waste transport across state boundaries and ensure its disposal in the country of origin.

Data on waste import and export are an output of the EVIPO and EXCEL databases, operated by the Water Management Research Institute – Centre of Waste Management for the Ministry of the Environment of CR, which contain records of the actual amounts of imported and exported waste. The OECD codes correspond to waste coding according to Council Decision C(98)202/Final, amending Council Decision C(92)39/Final. As the Czech legislation considers more kinds of waste to be hazardous than the Basil Convention and EU, the information in this table cannot be compared with that in Tab. A3.3.

Tab. A3.5 Waste generation: by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2003

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. Total waste production corresponds to the volume of waste produced by economic entities which was managed in the producer’s facility during the monitored year. The table gives a survey of management of produced waste in the facilities of the generator. The table does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.6 Waste taken over: by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2003

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. The total amount of waste accepted corresponds to the amount of waste that was accepted during the monitored year by economic entities from other authorized persons for treatment, use or disposal. Waste management occurred in the facilities of the waste recipient or the wastes were transferred (to collection facilities, waste purchase centres), either prior to or following treatment, for further management. The table does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.7 Wastes taken from storage: by the generator and waste recipient by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2003

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. The total amount of waste removed from stocks corresponds to the volume of waste that economic entities removed from stocks during the monitored year for further treatment, use or disposal or transferred them to other companies for management. The table does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.8 Waste generation: by selected CZ-NACE activity, 2002–2003

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. Waste production corresponds to the total volume of all waste produced by economic entities that belong in the given branch on the basis of their predominant activity. For reasons of protection of individual data, information is not published for branches where there were less than four units providing statements. The total production does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.9 Hazardous waste generation: by selected subgroups of the Waste Catalogue, 2001–2003

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. Hazardous waste production corresponds to the overall volume of production of hazardous wastes in articulation by the valid Catalogue of Waste produced by economic entities belonging in the examined branch on the basis of their predominant activities. To protect individual data, no information is published for subgroups of the Catalogue of Waste with less than four reporting entities.

Tab. A3.10 Utilisation of municipal waste in the Czech Republic in 2003

The data are an output of ISOH and characterize the recovery operations of municipal waste pursuant to Decree of ME CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management.

Tab. A3.11 Disposal of municipal wastes in the Czech Republic in 2003

The data are an output of WMIS and characterise the manner of disposal of municipal waste pursuant to Decree of ME CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management.

Tab. A3.12 Facilities for waste treatment, utilization and disposal as of December 31, 2003

The table is an output of the WMIS database of facilities. Data for 2002 were obtained from the municipal offices of municipalities with extended jurisdiction on the basis of Act No. 185/2002 Coll. and its regulations for implementation. They contain data on the treatment, utilization and disposal of waste for facilities that were in operation as of December 31, 2002.

The table lists several landfills with combined groups (e.g. S O + S OO), i. e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Tab. A3.13 Waste incinerators including cement plants utilising waste in a technological process in 2003

The table is an output of the WMIS database of facilities. Data for 2002 were obtained from the municipal offices of municipalities with extended jurisdiction on the basis of Act No. 185/2002 Coll. and its regulations for implementation. This table contains data on hazardous waste incinerators and communal waste incinerators that were in operation as of December 31, 2000. In addition, it gives cement plants that utilise waste in a technological process.

Tab. A3.14 Waste landfills in group S – hazardous waste (S – NO) and combined-group landfills (S – OO + S – NO) in 2003

Pursuant to Decree No. 383/2001 Coll., landfills are classified according to their technical safeguarding and operation into three groups: S – inert waste (S – IO), group S – other wastes (S – OO) and group S – hazardous waste (S – NO).

The table lists combined-group landfills (e.g. S – OO + S – NO), i.e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Tab. A3.15 Landfills in group S – other waste (S – OO) in 2003

Landfills in group S – OO are intended for waste in the category of other waste, whose receiving at the individual groups of landfills cannot be evaluated on the basis of an aqueous extract and for waste in the category of other waste, whose aqueous extracts do not exceed the limiting value in extract class III, laid down in Annex No. 6 of Decree No. 383/2001 Coll. Communal waste is deposited in these landfills.

Note: To achieve objectivity in this chapter, data are given from two different sources, ČSÚ and VÚV T.G.M. – CeHO, which use different methodology of data collection and thus there may be discrepancies in some data (Tab. A3.1 and A3.5).

Tab. A3.1 Produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností v územním členění na kraje, 2001–2003
Production of waste according to origin in accordance with Branch Classification of Economic Activities by region, 2001–2003

Území, kraj
Area, region

Odpad
Waste

2001

20021)

20032)

tis. t    thous. t

Česká republika
Czech Republic

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

5 935

5 817

5 281

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

2 285

597

689

průmyslový odpad
Industrial waste

9 040

9 510

7 525

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

6 491

6 425

6 501

komunální odpad
Municipal waste

4 243

4 615

4 639

jiný odpad
Other waste

10 700

11 004

11 304

CELKEM/TOTAL

38 694

37 968

35 939

Hl. m. Praha
Capital City of Prague

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

35

18

27

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

1

0

průmyslový odpad
Industrial waste

88

109

85

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

67

64

65

komunální odpad
Municipal waste

469

555

567

jiný odpad
Other waste

1 937

2 975

2 626

CELKEM/TOTAL

2 596

3 722

3 370

Středočeský kraj
Středočeský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

855

935

856

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

304

24

23

průmyslový odpad
Industrial waste

1 081

576

757

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

937

1 263

1 884

komunální odpad
Municipal waste

614

780

677

jiný odpad
Other waste

3 046

1 001

1 102

CELKEM/TOTAL

6 837

4 579

5 299

Jihočeský kraj
Jihočeský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

617

699

734

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

1

1

průmyslový odpad
Industrial waste

544

460

363

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

90

107

162

komunální odpad
Municipal waste

210

288

345

jiný odpad
Other waste

381

767

1 150

CELKEM/TOTAL

1 842

2 323

2 755

Plzeňský kraj
Plzeňský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

451

447

448

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

2

0

1

průmyslový odpad
Industrial waste

530

486

264

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

288

318

296

komunální odpad
Municipal waste

189

212

310

jiný odpad
Other waste

247

470

970

CELKEM/TOTAL

1 707

1 933

2 289

Karlovarský kraj
Karlovarský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

111

60

18

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

346

377

461

průmyslový odpad
Industrial waste

76

77

75

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

19

30

37

komunální odpad
Municipal waste

119

115

143

jiný odpad
Other waste

163

133

181

CELKEM/TOTAL

834

792

915

Ústecký kraj
Ústecký region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

181

289

301

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

28

55

86

průmyslový odpad
Industrial waste

852

936

826

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

3 840

3 172

2 799

komunální odpad
Municipal waste

334

389

365

jiný odpad
Other waste

776

863

696

CELKEM/TOTAL

6 011

5 704

5 073

Liberecký kraj
Liberecký region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

114

137

90

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

1

2

1

průmyslový odpad
Industrial waste

196

144

187

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

38

43

7

komunální odpad
Municipal waste

177

313

254

jiný odpad
Other waste

187

163

240

CELKEM/TOTAL

713

802

779

Královéhradecký kraj
Královéhradecký region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

119

279

223

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

1

1

průmyslový odpad
Industrial waste

228

189

316

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

11

150

20

komunální odpad
Municipal waste

210

206

202

jiný odpad
Other waste

192

205

354

CELKEM/TOTAL

760

1 030

1 116

Pardubický kraj
Pardubický region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

248

328

248

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

0

0

průmyslový odpad
Industrial waste

342

350

240

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

173

40

38

komunální odpad
Municipal waste

180

186

163

jiný odpad
Other waste

206

202

370

CELKEM/TOTAL

1 149

1 106

1 059

Vysočina
Vysočina region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

688

447

427

odpad z dolování a težby
Mining and quarrying waste

3

10

5

průmyslový odpad
Industrial waste

398

1 358

336

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

2

2

4

komunální odpad
Municipal waste

269

192

159

jiný odpad
Other waste

179

213

328

CELKEM/TOTAL

1 539

2 222

1 259

Jihomoravský kraj
Jihomoravský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

1 128

948

800

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

17

24

12

průmyslový odpad
Industrial waste

473

548

490

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

118

41

33

komunální odpad
Municipal waste

457

500

571

jiný odpad
Other waste

573

970

1 118

CELKEM/TOTAL

2 766

3 031

3 024

Olomoucký kraj
Olomoucký region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

559

546

652

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

6

5

4

průmyslový odpad
Industrial waste

466

472

327

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

153

52

145

komunální odpad
Municipal waste

282

224

199

jiný odpad
Other waste

618

622

256

CELKEM/TOTAL

2 084

1 921

1 583

Zlínský kraj
Zlínský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

449

414

216

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

1 578

97

95

průmyslový odpad
Industrial waste

3 475

3 434

2 951

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

705

1 072

927

komunální odpad
Municipal waste

479

455

473

jiný odpad
Other waste

1 794

2 118

1 568

CELKEM/TOTAL

8 480

7 590

6 230

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

380

270

243

odpad z dolování a těžby
Mining and quarrying waste

0

0

0

průmyslový odpad
Industrial waste

291

371

307

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

50

71

83

komunální odpad
Municipal waste

254

200

211

jiný odpad
Other waste

401

301

344

CELKEM/TOTAL

1 376

1 213

1 188

1) upřesněné hodnoty proti údajům uvedeným v r. 2003
Refined data compared to data published in 2003

2) předběžné hodnoty
Preliminary data

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.2 Produkce odpadů podle sídla podniku v územním členění na kraje, 2001–2003
Waste production according to the official seat of the business person in territorial classification according to regions, 2001–2003

Kraj

Produkce        Production (t)

Region

2001

20021)

2003

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Hlavní město Praha

12 968 375

330 456

8 897 626

117 445

7 552 314

133 149

Capital City of Prague

Středočeský

5 085 581

280 895

2 394 969

60 395

1 425 997

132 894

Středočeský

Jihočeský

1 797 332

179 904

775 684

98 101

870 519

60 970

Jihočeský

Plzeňský

2 441 395

139 260

975 419

33 355

2 056 015

21 081

Plzeňský

Karlovarský

838 714

26 877

624 058

9 351

699 899

9 600

Karlovarský

Ústecký

2 884 534

335 113

2 179 269

190 445

1 863 459

154 801

Ústecký

Liberecký

547 446

83 567

305 920

63 270

303 174

55 701

Liberecký

Královéhradecký

1 071 802

93 275

516 959

44 213

644 198

23 974

Královéhradecký

Pardubický

1 109 526

34 735

347 300

28 996

557 148

25 324

Pardubický

Vysočina

1 880 398

49 192

585 827

34 098

670 552

34 384

Vysočina

Jihomoravský

4 073 404

133 765

3 073 108

128 831

3 419 392

64 137

Jihomoravský

Olomoucký

1 355 309

106 935

440 203

21 246

1 135 813

70 779

Olomoucký

Moravskoslezský

5 563 199

918 037

3 248 198

423 869

3 352 907

366 552

Moravskoslezský

Zlínský

1 038 486

73 117

594 620

36 297

621 429

41 273

Zlínský

ČR celkem

42 655 501

2 785 128

24 959 160

1 289 912

25 172 816

1 194 619

CR Total

1) podle zákona č. 185/2001 Sb.
according to Act No. 185/2001 Coll.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.3 Dovoz a vývoz odpadů ze Žlutého, Červeného a Zeleného seznamu odpadů podle komodit, 2002–2003
Import and export of wastes in the Amber, Red and Green Lists of waste according to commodities, 2002–2003

Komodita

Množství odpadů Amount of waste

Commodity

Dovoz Import

Vývoz Export

2002

2003

2002

2003

dle zákona č. 125/1997 Sb.

t

Pursuant to Act No. 125/1997 Coll.

Odpady s obsahem PCB

0

-

87

-

Waste containing PCBs

Rozpouštědla

0

-

191

-

Solvents

Nehalogenovaná rozpouštědla

39

19

.

-

Nonhalogenated solvents

Odpadní oleje

0

-

205

-

Waste oils

Hliníkové stěry

-

-

1 712

-

Aluminum skimmings

Odpady plastů

1 620

-

72

-

Waste plastics

Zařízení s obsahem CFC

0

-

78

-

Equipment containing CFCs

Elektronický odpad

0

-

9

-

Electrotechnical equipment

Odpad z výroby obrazovek

0

-

1 070

-

Waste from the production
of picture tubes

Kal ze srážecích procesů

0

-

99

-

Sludge from precipitation
processes

Kal s obsahem niklu

0

-

5

-

Sludge containing nickel

Popel, struska, škvára
ze spalovacího zařízení

0

-

0

-

Ash, slag, cinders from
combustion equipment

Amoniakální roztok na leptání

0

-

17

-

Alkalies, unspecified

Pneumatiky

4 969

-

 

-

Tires

Popílek ze spalování uhlí

0

-

0

-

Ash from burning coal

Kabely

0

-

0

-

Cables

Prachová frakce hliníkových
stěrů

412

-

0

-

Dust fraction of aluminium
dross

Prach oxidu hlinitého

.

-

.

-

Aluminium oxide dust

Prach s obsahem zinku

.

-

55

-

Dust containing zinc

Olověné akumulátory

1 212

-

.

-

Lead accumulators

Ni-Cd akumulátory

0

-

20

-

Ni-Cd storage batteries

Oxid kobaltnatý

0

-

0

-

Cobalt oxide

Zinkové stěry

0

-

389

-

Zinc skimmings

Popel a zbytky obsahující měď

7

-

640

-

Ash and copper residues

Fotografický papír a film
s obsahem stříbra

7

-

0

-

Photographic paper and film
containing silver

Ostatní

0

-

0

-

Other

Celkem

8 259

19

4 649

-

Total

dle zákona č. 185/2001 Sb.

kg

Pursuant to Act No. 185/2001 Coll.

Hliníkové stěry

277 860

-

35 210

956 807

Aluminium dross

Prachová frakce hliníkových
stěrů

161 740

435 700

0

-

Dust fraction of aluminium
dross

Nezpracovaná struska

-

10 000

-

-

Untreated slag

Pevné odpady z čištění plynu

-

5 000

-

-

Solid waste from purification
of gases

Odpad z pyrometalurgie zinku

-

-

-

381 804

Waste from zinc pyrometallurgy

Popel a zbytky obsahující měď

-

-

-

619 875

Ash and residues containing
copper

Popel a zbytky obsahující zinek

-

-

-

53 659

Ash and residues containing
zinc

Odpady s obsahem zinku

40 000

41 000

0

-

Zinc-containing wastes

Odpadní aceton

0

-

231 516

-

Waste acetone

Nehalogenovaná rozpouštědla

-

84 435

0

304 638

Nonhalogenated solvents

Kal ze srážecích procesů

0

-

44 305

144 360

Sludge from precipitation
processes

Kaly s hydroxidy kovů
obsahující nikl

0

-

8 915

-

Sludge with metal hydroxides
containing nickel

Nechlorované minerální oleje

-

-

-

48 320

Unchlorinated mineral oils

Amoniakální roztok s obsahem
mědi

0

-

40 600

63 200

Ammoniacal solution
containing copper

Skleněné střepy z výroby
obrazovek

0

-

543 060

521 260

Glass shards from production
of picture tubes

Olověné akumulátory

-

2 764 580

-

-

Lead batteries

Nikl-kadmiové baterie
a akumulátory

-

-

-

120 305

Nickel-cadmium batteries
and storage batteries

Odpadní amalgám
ze stomatologické péče

-

-

-

165

Waste amalgam from
dentistry

Kal z čistírny komunálních
odpadních vod

-

5 900

-

21 700

Sludge from waste water
treatment plants

Drcená nemagnetická frakce

0

-

671 760

992 510

Crushed nonmagnetic fraction

Použité pneumatiky

1 926 128

3 795 924

27 665

6 500

Used tires

Zařízení obsahující CFC

-

-

-

38 225

Equipment containing CFCs

Celkem

2 405 728

7 142 539

1 575 366

4 273 328

Total

Pozn.: Vývoz odpadů ze Zeleného seznamu uvedených v příloze č. 10 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. je možný jen se souhlasem MŽP ČR.
Note: Waste on the Green List listed in the Annex 10 of theDecree No. 381/2001 Coll. may be exported only with the consent of MŽP ČR.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.4 Dovoz a vývoz nebezpečných odpadů sledovaných podle Basilejské úmluvy, 1996–2003
Import and export of hazardous waste pursuant to the Basel Convention, 1996–2003

Rok
Year

Množství odpadů
Total amounts of wastes

Dovezených do ČR
Imported to the CR

Vyvezených z ČR
Exported from CR

v t        t

1996

1 203

1 603

1997

0

1 193

1998

39

1 370

1999

0

813

2000

656

905

2001

2 686

3 819

2002

86

2 138

2003

3 304

2 197

Pozn.: Údaje nejsou metodicky srovnatelné s dovozem a vývozem nebezpečných odpadů podle českých předpisů, protože podle českého Katalogu odpadů je považováno více druhů odpadů za nebezpečné.
Note: Data are not comparable with data obtained according to the Czech regulations, because more kinds of waste are considered hazardous according to the Czech Waste Catalogue.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.5 Produkce odpadů a způsob nakládání s odpady na vlastním zařízení producenta v r. 2003
Waste generation: by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2003

Ukazatel

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

Indicator

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t        t

Celkem

25 172 816

1 194 619

23 978 197

Total

v tom:

 

 

 

of which:

   využívání celkem

1 240 156

83 741

1 156 415

Total utilisation

   v tom:

 

 

 

of which:

      využití jako paliva nebo jiným
      způsobem k výrobě energie

132 534

10 915

121 619

   utilised as fuel or in some other
   manner to produce energy

      recyklace, regenerace,
      kompostování

523 573

33 974

489 599

   recycling, recovery,
   composting

      ostatní způsoby využití
      odpadů

303 943

4 193

299 750

   other means of waste
   utilisation

      úprava odpadů před jejich
      využitím

280 106

34 659

245 447

   treatment of wastes prior
   to utilisation

   odstraňování celkem

1 847 228

147 304

1 699 924

total disposal

   v tom:

 

 

 

of which:

      skládkování a ostatní způsoby
      ukládání odpadů v úrovni
      nebo pod úrovní terénu

1 415 602

13 485

1 402 117

   landfilling and other means of
   depositing wastes on or under
   the ground

      vypouštění do vodních těles

-

-

-

   discharge into water bodies

      biologická úprava

80 967

47 085

33 882

   biological treatment

      fyzikálně-chemická úprava

162 917

57 133

105 784

   physical-chemical treatment

      spalování

27 180

10 682

16 498

   combustion

      konečné, trvalé uložení

101 211

-

101 211

   final, permanent depositing

      úprava odpadů před jejich
      odstraněním

59 351

18 919

40 432

   treatment of wastes prior
   to disposal

   ostatní způsoby nakládání
   celkem

22 085 432

963 574

21 121 858

other means of management,
total

   v tom:

 

 

 

of which:

      použití odpadů na
      rekultivace, terénní úpravy

3 761 295

3 724

3 757 571

   use of wastes for reclaiming,
   landscaping

      předání kalů ČOV k použití
      na zemědělské půdě

51 774

-

51 774

   transfer of waste-water
   treatment sludge for use
   on agricultural land

      předání odpadů jiné
      oprávněné osobě

17 940 798

906 438

17 034 360

   transfer of waste to some
   other authorised person

      zůstatek na skladu k 31. 12.

290 185

46 210

243 975

   remainder in storage
   as of December 31

      vývoz odpadu do zahraničí

41 380

7 202

34 178

   export of waste abroad

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.6 Odpady převzaté od jiných firem podle způsobu nakládání na vlastním zařízení příjemce odpadu v r. 2003
Waste taken over: by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2003

Ukazatel

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

Indicator

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t        t

Celkem

25 294 237

1 633 151

23 661 086

Total

v tom:

 

 

 

of which:

   využívání celkem

3 829 127

302 764

3 526 363

Total utilisation

   v tom:

 

 

 

of which:

      využití jako paliva nebo jiným
      způsobem k výrobě energie

587 787

26 792

560 995

   utilised as fuel or in some other
   manner to produce energy

      recyklace, regenerace,
      kompostování

2 487 395

157 617

2 329 778

   recycling, recovery,
   composting

      ostatní způsoby využití odpadů

362 930

31 340

331 590

   other means of waste utilisation

      úprava odpadů před jejich
      využitím

391 015

87 015

304 000

   treatment of wastes prior
   to utilisation

   odstraňování celkem

6 983 046

479 215

6 503 831

total disposal

   v tom:

 

 

 

of which:

      skládkování a ostatní způsoby
      ukládání odpadů v úrovni
      nebo pod úrovní terénu

5 944 256

186 384

5 757 872

   landfilling and other means of
   depositing wastes on or under
   the ground

      vypouštění do vodních těles

-

-

-

   discharge into water bodies

      biologická úprava

257 040

73 801

183 239

   biological treatment

      fyzikálně-chemická úprava

374 855

183 886

190 969

   physical-chemical treatment

      spalování

28 713

26 132

2 581

   combustion

      konečné, trvalé uložení

348 807

783

348 024

   final, permanent depositing

      úprava odpadů před jejich
      odstraněním

29 375

8 229

21 146

   treatment of wastes prior
   to disposal

   ostatní způsoby nakládání
   celkem

14 482 064

851 172

13 630 892

other means of management,
total

   v tom:

 

 

 

of which:

      použití odpadů na
      rekultivace, terénní úpravy

4 284 885

33 985

4 250 900

   use of wastes for reclaiming,
   landscaping

      převzetí a předání kalů ČOV
      k použití na zemědělské půdě

14 685

-

14 685

   transfer of waste-water
   treatment sludge for use
   on agricultural land

      převzetí a předání odpadů
      jiné oprávněné osobě

8 796 784

694 520

8 102 264

   transfer of waste to some
   other authorised person

      zůstatek na skladu k 31. 12.

664 396

122 619

541 777

   remainder in storage
   as of December 31

      vývoz odpadu do zahraničí

721 314

48

721 266

   export of waste abroad

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.7 Odpady odebrané ze skladu producenta a příjemce odpadu podle způsobu nakládání na vlastních zařízeních v r. 2003
Wastes taken from storage: by the generator and waste recipient by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2003

Ukazatel

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

Indicator

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t        t

Celkem

837 190

211 394

625 796

Total

v tom:

 

 

 

of which:

   využívání celkem

87 603

5 242

82 361

Total utilisation

   v tom:

 

 

 

of which:

      využití jako paliva nebo jiným
      způsobem k výrobě energie

1 637

536

1 101

   utilised as fuel or in some other
   manner to produce energy

      recyklace, regenerace,
      kompostování

61 656

2 020

59 636

   recycling, recovery,
   composting

      ostatní způsoby využití odpadů

11 561

12

11 549

   other means of waste utilisation

      úprava odpadů před jejich
      využitím

12 749

2 674

10 075

   treatment of wastes prior
   to utilisation

   odstraňování celkem

138 386

124 420

13 966

total disposal

   v tom:

 

 

 

of which:

      skládkování a ostatní způsoby
      ukládání odpadů v úrovni
      nebo pod úrovní terénu

11 981

81

11 900

   landfilling and other means of
   depositing wastes on or under
   the ground

      vypouštění do vodních těles

-

-

-

   discharge into water bodies

      biologická úprava

65 513

64 188

1 325

   biological treatment

      fyzikálně-chemická úprava

1 655

1 625

30

   physical-chemical treatment

      spalování

1 247

858

389

   combustion

      konečné, trvalé uložení

-

-

-

   final, permanent depositing

      úprava odpadů před jejich
      odstraněním

57 990

57 668

322

   treatment of wastes prior
   to disposal

   ostatní způsoby nakládání
   celkem

611 201

81 732

529 469

other means of management,
total

   v tom:

 

 

 

of which:

      použití odpadů na
      rekultivace, terénní úpravy

117 195

4 693

112 502

   use of wastes for reclaiming,
   landscaping

      předání kalů ČOV k použití
      na zemědělské půdě

93

-

93

   transfer of waste-water
   treatment sludge for use
   on agricultural land

      předání odpadů jiné
      oprávněné osobě

269 543

34 701

234 842

   transfer of waste to some
   other authorised person

      zůstatek na skladu k 31. 12.

218 973

42 338

176 635

   remainder in storage
   as of December 31

      vývoz odpadu do zahraničí

5 397

-

5 397

   export of waste abroad

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.8 Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČ v letech 2002–2003
Waste generation: by selected CZ-NACE activity, 2002–2003

Odvětví

20021)

2003

CZ-NACE

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t        t

Produkce odpadů v ČR celkem

24 959 160

1 289 912

23 669 248

25 172 816

1 194 619

23 978 197

Total waste generation

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

which of:

01

zemědělství, myslivost a související činnosti

1 213 639

5 256

1 208 383

1 091 075

5 097

1 085 978

Agriculture, hunting and related activities

02

lesnictví, těžba dříví a přidružené činnosti

156 469

931

155 538

130 319

757

129 562

Forestry, timber harvesting and related
activities

10

dobývání černého a hnědého uhlí,
rašeliny

492 592

6 348

486 244

603 682

4 875

598 807

Extraction of black and brown coal
and peat

14

dobývání a úprava ostatních nerostů

54 120

718

53 402

49 809

1 477

48 332

Mining and quarrying of other minerals

15

výroba potravin a nápojů

1 162 691

11 622

1 151 069

972 169

8 962

963 207

Manufacture of food products and
beverages

17

textilní průmysl

82 930

4 605

78 325

242 333

4 562

237 771

Textile industry

18

oděvní průmysl, zpracování a barvení
kožešin

10 216

269

9 947

9 798

210

9 588

Clothing industry, fur dressing and dyeing

19

činění a úprava usní; výroba brašnářského
a sedlářského zboží a obuvi

10 253

218

10 035

8 221

166

8 055

Tanning and dressing of leather; manu-
facture of luggage, handbags, saddlery,
harness and footwear

20

průmysl dřevařský a korkařský kromě
výroby nábytku; výroba košů
a proutěného zboží

390 432

3 480

386 952

623 060

2 842

620 218

Woodworking and cork industry, except
production of furniture; production
of baskets and wicker work

21

výroba vlákniny, papíru a lepenky

384 709

17 257

367 452

341 380

8 366

333 014

Manufacture of pulp, paper and paper
products

22

vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových
a obrazových nahrávek

58 722

1 646

57 076

66 500

2 076

64 424

Publishing, printing and reproduction
of recorded media

23

koksování, rafinérské zpracování ropy,
výroba jaderných paliv, radioaktivních
prvků a sloučenin

14 627

10 116

4 511

8 588

4 301

4 287

Manufacture of coke, petroleum refining,
production of nuclear fuel and
radioactive elements and compounds

24

výroba chemických výrobků

768 937

141 240

627 697

675 342

127 615

547 727

Manufacture of chemical products

25

výroba pryžových a plastových produktů

105 958

20 257

85 701

128 497

9 294

119 203

Manufacture of rubber and plastic
products

26

výroba ostatních nekovových minerálních
výrobků

581 200

26 817

554 383

459 555

20 985

438 570

Manufacture of other non-metallic
mineral products

27

výroba kovů vč. hutního zpracování

2 319 523

315 978

2 003 545

2 140 822 

322 795

1 818 027

Production of metals including
metallurgy

28

výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků kromě výroby strojů a zařízení

409 013

150 336

258 677

297 571

45 084

252 487

Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment

29

výroba strojů a zařízení pro další výrobu

270 896

45 835

225 061

475 144

33 927

441 217

Manufacture of machinery and
equipment for further production

30

výroba kancelářských strojů a počítačů
(včetně přístrojů na zpracování dat)

7 714

412

7 302

11 381

537

10 844

Manufacture of office machinery and
equipment (including data processors)

31

výroba elektrických strojů a přístrojů

685 560

13 750

671 810

740 584

61 995

678 589

Manufacture of electrical machines
and instruments

32

výroba rádiových, televizních a spojových
zařízení a přístrojů

21 109

5 828

15 281

21 343

4 936

16 407

Manufacture of radio, television and
communication equipment and apparatus

33

výroba zdravotnických, přesných,
optických a časoměrných přístrojů

14 932

2 455

12 477

15 544

2 298

13 246

Manufacture of medical, precision and
optical instruments, watches and clocks

34

výroba dvoustopých motorových vozidel,
přívěsů a návěsů

341 348

58 726

282 622

320 682

74 639

246 043

Production of two-track motor vehicles,
trailers and semi-trailers

35

výroba ostatních dopravních zařízení

70 753

5 769

64 984

72 383

5 809

66 574

Manufacture of other transport
equipment

36

výroba nábytku; ostatní zpracovatelský
průmysl

91 136

6 343

84 793

96 556

6 054

90 502

Manufacture of furniture; other
processing industry

37

zpracování druhotných surovin

156 555

28 250

128 305

346 039

72 978

273 061

Recycling

40

výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry
a teplé vody; výroba chladu

5 701 199

36 310

5 664 889

5 242 502

28 667

5 213 835

Production and distribution of electricity,
gas, steam and hot water; refrigeration

41

úprava a rozvod vody

857 556

3 299

854 257

828 888

1 245

827 643

Water treatment and distribution

45

stavebnictví

7 205 858

76 400

7 129 458

7 954 902

53 652

7 901 250

Construction

50

prodej, údržba a opravy motorových
vozidel a prodej pohonných hmot

28 064

2 446

25 618

19 488

3 566

15 922

Sale, maintenance and repair of motor
vehicles and sale of automotive fuels

51

velkoobchod a zprostředkování velko-
obchodu (kromě motorových vozidel)

74 624

35 528

39 096

44 289

531

43 758

Wholesale and mediated retail
(except motor vehicles)

55

pohostinství a ubytování

42 421

1 020

41 401

47 612

170

47 442

Hotels and restaurants

60

doprava

192 464

15 010

177 454

189 253

25 359

163 894

Transportation

64

telekomunikace

11 178

373

10 805

8 986

257

8 729

Telecommunication

74

služby převážně pro podniky

44 058

39 674

4 384

14 625

5 228

9 397

Services, mainly for enterprises

85

zdravotnictví, veterinární a sociální
činnosti

102 701

19 678

83 023

72 697

19 855

52 842

Health care, veterinary and social
services

90

odstraňování odpadních vod
a pevného odpadu, čištění města

717 805

137 482

580 323

644 826

213 504

431 322

Removal of waste water and solid
waste, urban sanitation

93

ostatní služby

19 430

329

19 101

20 486

289

20 197

Other services

1) podle zákona č. 185/2001 Sb.
according to Act No. 185/2001 Coll.

Pozn.: Nejsou uvedena odvětví s méně než čtyřmi vykazujícími jednotkami.
Z OKEČ 50 00 00 byla šetřena skupina 50 20 00 – Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel,
z OKEČ 51 00 00 skupina 51 57 00 – Velkoobchod s odpadem a šrotem,
z OKEČ 60 00 00 skupina 60 10 00 a 60 20 00 – Železniční doprava a Jiná pozemní doprava,
z OKEČ 64 00 00 skupina 64 20 00 – Telekomunikace,
z OKEČ 74 00 00 skupina 74 70 00 a 74 81 00 – Čištění budov, zařízení a Fotografická služba,
z OKEČ 85 00 00 skupina 85 10 00 a 85 20 00 – Zdravotnictví a Veterinární služby.

Note: CZ-NACE branches with number of statistical units less than 4 are not published.
Of NACE 50 00 00, group 50 20 00 – Maintenance and repair of two-track motor vehicles
of NACE 51 00 00, group 51 57 00 – Wholesale of waste and waste metal
of NACE 60 00 00, groups 60 10 00 and 60 20 00 – Railway transport and Other land transport
of NACE 64 00 00, group 64 20 00 – Telecommunications
of NACE 74 00 00, groups 74 70 00 and 74 81 00 – Cleaning of buildings, facilities and Photographic services
of NACE85 00 00, groups 85 10 00 and 85 20 00 – Health care and Veterinary services.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.9 Produkce nebezpečných odpadů podle vybraných podskupin Katalogu odpadů, 2001–2003
Hazardous waste generation: by selected subgroups of the Waste Catalogue, 2001–2003

Podskupina katalogu odpadů

Množství odpadu v t
Amount of waste in t

Subgroup
in the Waste Catalogue

2001

20021)

2003

Produkce nebezpečných odpadů
v ČR celkem

2 785 128

1 289 912

1 194 619

Hazardous waste generation,
total

 

z toho:

 

 

 

which of:

0201

Odpady ze zemědělství, zahrad-
nictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

1 113

234

194

Wastes from agriculture, gardening,
forestry, gamekeeping, fishing

0302

Odpady z impregnace dřeva

1 808

217

391

Waste from impregnated wood

0401

Odpady z kožedělného
a kožešnického průmyslu

2 603

85

15

Wastes from the leather industry
and fur industry

0402

Odpady z textilního průmyslu

1 003

1 492

1 800

Waste from textile industry

0501

Odpady ze zpracování ropy

60 020

26 518

8 932

Waste from processing petroleum

0506

Odpady z pyrolytického
zpracování uhlí

265 772

6 308

4 683

Waste from pyrolytic coal
processing

0601

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání kyselin

3 525

3 052

5 287

Wastes from the production,
processing, distribution and use
of acids

0602

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání alkálií

72 963

79 429

66 985

Wastes from the production,
processing, distribution and use
of alkalies

0603

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání solí
a jejich roztoků a oxidů kovů

12 097

1 660

1 445

Wastes from the production, pro-
cessing, distribution and use of salts
and their solutions and metal oxides

0604

Odpady obsahující kovy
neuvedené pod číslem 0603

6 680

6 114

1 830

Metal-containing wastes not
listed under number 0603

0613

Odpady z jiných anorganic-
kých chemických procesů

95

20

501

Waste from other inorganic
chemical production

0701

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání základ-
ních organických sloučenin

11 910

15 482

13 731

Waste from production, processing,
distribution and use of basic
organic compounds

0702

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání plastů,
syntetického kaučuku
a syntetických vláken

4 604

4 593

2 886

Waste from production, processing,
distribution and use of plastics,
synthetic rubber and synthetic
fibers

0703

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání
organických barviv a pigmentů

3 839

1 149

4 864

Waste from the production,
processing, distribution and use
of organic dyes and pigments

0704

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a z používání orga-
nických pesticidů, činidel k im-
pregnaci dřeva a dalších biocidů

34

67

136

Wastes from the production, pro-
cessing, distribution and use of
organic pesticides, wood-impregna-
ting agents and other biocides

0705

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání
farmaceutických výrobků

6 303

3 226

4 347

Waste from the production,
processing, distribution and use
of pharmaceutical products

0706

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a z používání tuků, maziv,
mýdel, detergentů, dezinfekčních
prostředků a kosmetiky

5 208

3 417

4 181

Wastes from the production, pro-
cessing, distribution and use of
fats, lubricants, soaps, detergents,
disinfectants and cosmetics

0707

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání čistých
chemikálií a blíže nespecifikova-
ných chemických výrobků

1 956

850

1 626

Waste from the production,
processing, distribution and use
of pure chemicals and
unspecified chemical products

0801

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce, používání a
odstraňování barev a laků

16 911

14 368

18 684

Wastes from the production,
processing, distribution, use and
removal of paints and lacquers

0803

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání
tiskařských barev

810

1 026

1 267

Waste from the production,
processing, distribution and use
of printing dyes

0804

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a z používání lepidel
a těsnicích materiálů

1 655

1 426

2 288

Waste from the production,
processing, distribution and use
of adhesives and sealing materials

0901

Odpady z fotografického
průmyslu

1 703

1 542

1 800

Waste from the photographic
industry

1001

Odpady z elektráren a jiných
spalovacích zařízení

634 226

4 515

1 772

Wastes from power plants
and other combustion facilities

1003

Odpady z pyrometalurgie hliníku

31 783

9 255

24 946

Waste from metallurgical
processing of aluminium

1004

Odpady z pyrometalurgie olova

4 571

3 282

4 900

Waste from lead metallurgy

1005

Odpady z pyrometalurgie zinku

1 949

231

242

Waste from metallurgical zinc
processing

1006

Odpady z pyrometalurgie mědi

921

687

634

Waste from copper thermal
metallurgy

1101

Odpady z chemických povrcho-
vých úprav, z povrchových
úprav kovů a jiných materiálů

146 557

152 449

62 756

Wastes from chemical surface
treatment, surface treatment
of metals and other materials

1102

Odpady z hydrometalurgie
neželezných kovů

364

49

34

Waste and sludge from non-ferrous
hydrometallurgical processes

1103

Kaly a pevné odpady
z popouštěcích procesů

112

144

323

Sludge and solid waste from
tempering processes

1201

Odpady z tváření a z fyzikální a
mechanické povrchové úpravy
kovů a plastů

72 581

44 945

36 704

Wastes from shaping and from
physical and mechanical surface
treatment of metals and plastics

1203

Odpady z procesů odmašťování
vodou a vodní parou

57 954

31 712

31 250

Waste from degreasing with
water and water vapour

1301

Odpadní hydraulické oleje

3 024

7 667

4 608

Waste hydraulic oils

1302

Odpadní  motorové, převodové
a mazací oleje

16 590

13 938

15 081

Motor, transmission and
lubricating oils

1303

Odpadní izolační a teplonosné
oleje

1 376

1 215

1 553

Waste insulating and
heat-bearing oils

1305

Odpady z odlučovačů oleje

40 874

29 215

32 565

Waste from oil separators

1406

Odpadní organická rozpouštědla,
chladicí média a hnací média
rozprašovačů pěn a aerosolů

.

8 447

3 535

Waste organic solvents, cooling
media and propellants, foaming
agents and aerosols

1602

Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

593

1 290

1 751

Waste electrical and electronic
equipment

1604

Odpadní výbušniny

111

58

161

Waste explosives

1606

Baterie a akumulátory

9 294

7 542

12 031

Batteries and storage batteries

1607

Odpady z čištění přepravních
a skladovacích nádrží a sudů

47 430

43 196

6 031

Waste from cleaning transport
and storage tanks

1706

Izolační materiály a stavební
materiály s obsahem azbestu

614

2 800

2 867

Insulating material and construction
material containing asbestos

1801

Odpady z porodnické péče,
z diagnostiky, z léčení nebo
prevence nemocí lidí

16 124

17 114

18 163

Waste from obstetric care,
diagnosis, medical treatment
or human disease prevention

1802

Odpady z výzkumu, diagnostiky,
léčení a prevence nemocí zvířat

253

268

260

Waste from research, diagnostics,
treatment and prevention
of animal diseases

1901

Odpady ze spalování nebo
z pyrolýzy odpadů

13 964

18 133

19 195

Waste from waste combustion
or pyrolysis

1902

Odpady z fyzikálně-chemických
úprav odpadů

36 609

20 404

27 472

Waste from physical-chemical
waste treatment

1908

Odpady z čistíren odpadních
vod jinde neuvedené

112 758

46 236

39 690

Waste from waste water treatment
plants not included elsewhere

1911

Odpady z regenerace olejů

788

139

154

Waste from regeneration of oils

2001

Složky z odděleného sběru (kromě
odpadů v podskupině 1501)

12 311

4 787

3 209

Waste obtained by separate
collection

1) Data za r. 2002 jsou podle zákona č. 185/2001, podle zákona platného do r. 2001 bylo více druhů odpadů zařazeno do kategorie – nebezpečný odpad.
Data for 2001 are given pursuant to Act No. 185/2001 Coll.; according to the Act valid to 2001, more kinds of waste were classified in the category of hazardous waste.

Pozn.: Nejsou uvedeny podskupiny Katalogu odpadů, kde počet vykazujících jednotek byl menší než 4.
Note: Subgroups of the Waste Catalogue with number of reporting units less than 4 are not included.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.10 Využívání komunálních odpadů v České republice v r. 2003
Utilisation of municipal waste in the Czech Republic in 2003

Způsob využívání

Kód

Množství
Amount (t)

Manner of use

20031)

Využití odpadu způsobem obdobným
jako paliva nebo jiným způsobem
k výrobě energie

R1

219 581

Utilisation of waste in a similar manner as
fuel or in some other manner to produce
energy

Získání/regenerace rozpouštědel

R2

2

Obtaining/recovery of solvents

Získání/regenerace organických látek,
které se nepoužívají jako rozpouštědla
(včetně kompostování a dalších
biologických procesů)

R3

153 293

Obtaining/recovery of organic substances
not used as solvents (incl. composting
and other biological processes)

recyklace/znovuzískání kovů a kovových
sloučenin

R4

4 236

Recycling/recovery of metals and metal
compounds

recyklace/znovuzískání ostatních
anorganických materiálů

R5

64 828

Recycling/recovery of other inorganic
materials

Regenerace kyselin a zásad

R6

19

Recovery of acids and alkalies

Obnova látek používaných ke snižování
znečištění

R7

489

Recovery of substances employed
to reduce pollution

Získání složek katalyzátorů

R8

-

Recovery of components of catalyzers

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob
opětovného použití olejů

R9

199

Refining of used oils or some other means
of reuse of oils

Aplikace do půdy, která je přínosem
pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

R10

30 186

Application to the soil, that is an advantage
for agriculture or improves the environment

Využití odpadů, které vznikly aplikací
některého z postupů uvedených
pod označením R1 až R10

R11

73 393

Utilisation of wastes created by the
application of one of the procedures set
forth under designations R1 to R10

Předúprava odpadů k aplikaci některého
z postupů uvedených pod označením
R1 až R11

R12

134 996

Pretreatment of wastes for application
of one of the procedures set forth under
designations R1 to R10

Využití odpadů na rekultivace, terénní
úpravy apod.

N1

176 691

Use of wastes for reclaiming,
landscaping, etc.

Předání jiné oprávněné osobě (kromě pře-
pravce, dopravce) nebo jiné provozovně

N2

2 777

Transfer to some other authorised person
(except transporter) or other place
of operations

1) předběžné hodnoty
Preliminary data

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.11 Odstraňování komunálních odpadů v České republice v r. 2003
Disposal of municipal waste in the Czech Republic in 2003

Způsob odstraňování

Kód

Množství
Amount (t)

Means of disposal

20031)

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu
(skládkování)

D1

2 924 109

Deposition on or under the ground
(landfilling)

Úprava půdními procesy

D2

18 117

Treatment by soil processes

Hlubinná injektáž

D3

Deep injection

Ukládání do povrchových nádrží

D4

 

Storage in surface reservoirs

Ukládání do speciálně technicky
provedených skládek

D5

414

Deposition in specially technically
controlled landfills

Biologická úprava jinde nespecifikovaná,
jejímž konečným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují
některým z postupů uvedených pod
označením D1 až D12

D8

132 163

Biological treatment not otherwise
specified, where the final products and
compounds or mixtures that are disposed
in one of the procedures set forth under
designation D1 to D12

Fyzikálně-chemická úprava jinde
nespecifikovaná, jejímž konečným
produktem jsou sloučeniny nebo směsi,
které se odstraňují některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D12

D9

8 835

Physical-chemical treatment not otherwise
specified, where the final products and
compounds or mixtures that are disposed
in one of the procedures set forth under
designation D1 to D12

Spalování na pevnině

D10

222 758

Combustion on land

Konečné či trvalé uložení

D12

212

Final or permanent deposition

Úprava složení nebo smíšení odpadů před
jejich odstraněním některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D12

D13

12 587

Adjusting of the composition or mixture
of wastes prior to disposal by one of the
procedures set forth under designation
D1 to D12

Úprava jiných vlastností odpadů
(kromě úpravy zahrnuté do D13) před
jejich odstraněním některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D13

D14

694

Adjusting of the properties of wastes
(except for treatment included under D13)
prior to disposal by one of the procedures
set forth under designation D1 to D1s

1) předběžné hodnoty
Preliminary data

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.12 Zařízení pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů k 31. 12. 2003
Facilities for waste treatment, utilization and disposal as of December 31, 2003

Zařízení k úpravě, využití
a odstraňování odpadů

Česká republika    Czech Republic

Facilities for waste treatment,
utilization and disposal

Počet
Number

Kapacita (t.r-1)
Capacity (t p.a.)

Zařízení na energetické využívání
odpadů

2

336 000

Equipment for energy-production
use of wastes

Zařízení na materiálové využívání
odpadů

203

5 199 204

Equipment for material use
of wastes

Z toho: regenerace (kyselin, zásad,
rozpouštědel apod.)

9

45 616

Of which: recovery (acids, alkalies,
solvents, etc.)

   recyklace, získávání složek

142

4 429 892

   recycling, recovery
   of components

   biologické procesy  

26

114 349

   biological processes

Zařízení na předúpravu odpadů

95

 861 210

Equipment for pretreatment
of waste

Zařízení na biologickou úpravu
odpadů

33

64 092 182

Equipment for biological treatment
of waste

Zařízení na fyzikálně-chemickou
úpravu odpadů

197

2 305 912

Equipment for physical-chemical
treatment of waste

Kompostárny

54

429 661

Composting plants

Zařízení na biologickou
dekontaminaci

50

442 405

Equipment for biological
decontamination

Spalovny

52

416 275

Incinerators

   

Počet
Number

Kapacita
projektovaná (m3)
Planned capacity (m3)

   

Skládky celkem

408

404 538 333

Landfills total

Z toho: skupina S – IO

171

110 722 231

Of which: Group S – IO

            skupina S – OO

190

79 701 613

            Group S – OO

            skupina S – NO

28

7 513 802

            Group S – NO

            skupina S – IO + S – OO

8

2 982 712

            Group S – IO + S – OO

            skupina S – IO + S – OO +
                        S – NO

2

1 822 900

            Group S – IO + S – OO +
                     S – NO

            skupina S – OO + S – NO

9

6 818 470

            Group S – OO + S – NO

            odkaliště

23

194 976 605

            Sludge beds

Pozn.: V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (např. S – IO + S – OO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.
Note: The table lists landfills with combined groups (e.g. S – IO + S – OO), i.e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.13 Spalovny odpadů včetně cementáren využívajících odpady v technologickém procesu v r. 2003
Waste incinerators including cement plants utilising waste in a technological process in 2003

Provozovatel
Operator

   

Kód
okresu District
Code

Místo nakládání
Management site

Projekt.
kapacita t.rok-1
Planned
capacity t.year-1

Využití
tepla
Heat
utilization

Spalovny komunálních odpadů    Incinerators of municipal waste

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s./Plc.

190 00 Pod Šancemi 444/1 PRAHA 9

3109

Praha 10

310 000

Ano/Yes

TERMIZO, a. s./Plc.

460 06 Tř. dr. M. Horákové 115/65 LIBEREC

3505

Liberec

96 000

Ano/Yes

SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, a. s./Plc.

628 00 Jedovnická 2 BRNO

3702

Brno

240 000

Ano/Yes

Spalovny nebezpečných odpadů    Incinerators of industrial waste

ZENTIVA, a. s./Plc.

102 37 U Kabelovny 130, PRAHA 10-DOLNÍ MĚCHOLUPY

3110

Praha-Dolní Měcholupy

1 000

Ano/Yes

BDW LINE, s. r. o./Ltd.

110 00 Revoluční 3, PRAHA 1

3208

Lysá nad Laben

3 500

 

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

150 06 V Úvalu 84 PRAHA 5

3105

Praha 5

1 920

Ano/Yes

HYGIENICKÁ STANICE HL. M. PRAHY
PUBLIC HEALTH STATION OF THE CAPITAL CITY OF PRAGUE

110 00 Rytířská 12 PRAHA 1

3108

Praha 8 

250

Ano/Yes

ČKD PRAHA DIZ, a. s./Plc.

190 02 Kolbenova 499 PRAHA 9

3109

Praha 9

300

Ne/No

ICN CZECH REPUBLIC, a. s./Plc.

252 63 Vltavská 53 ROZTOKY

3210

Roztoky

6 800

Ano/Yes

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV

256 30 Máchova 400 BENEŠOV

3201

Benešov

1 200

   

MOGUL SERVIS, a. s./Plc.

280 26 Ovčárecká 314 KOLÍN V

3204

Kolín

3 000

Ano/Yes

EKO-PARTNER, v. o. s.

286 01 J. Mahena 129/15 ČÁSLAV

3205

Čáslav

280

Ano/Yes

KAUČUK, a. s. KRALUPY NAD VLTAVOU/Plc.

278 52 O. Wichterleho 810 KRALUPY NAD VLTAVOU

3206

Kralupy nad Vltavou

10 000

Ano/Yes

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ/health-care facilities
(KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE)

293 50 Laurinova 333 MLADÁ BOLESLAV

3207

Mladá Boleslav

200

Ano/Yes

NEMOCNICE/Hospital ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s./Plc.

370 87 B. Němcové 54 České Budějovice

3301

České Budějovice

1 000

 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s./Plc.

371 30 F. A. Gerstnera 21/3 ČESKÉ BUDĚJOVICE

3301

České Budějovice

1 000

Ano/Yes

RUMPOLD, s. r. o./Ltd.

101 00 Říčanská 7 PRAHA 10

3307

Strakonice

1 000

Ano/Yes

T. O. P. EKO, s. r. o./Ltd.

317 05 Skladová 10 PLZEŇ

3405

Plzeň 3

3 100

Ano/Yes

NEMOCNICE SOKOLOV/SOKOLOV HOSPITAL

356 01 Slovenská 35 SOKOLOV

3409

Sokolov

280

Ne/No

ECHO CONSULT, s. r. o./Ltd.

432 01 Golovinova 1559 KADAŇ

3503

Kadaň

560

Ano/Yes

COMINDUSTRIAL, s. r. o./Ltd.

110 00 Dlouhá 16/705 PRAHA 1

3503

Klášterec nad Ohří

2 950

Ano/Yes

HUMECO, a. s./Plc.

434 01 Most-Kopisty č. p. 1 MOST

3508

Most

700

Ano/Yes

SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a. s./Plc.

400 32 Revoluční 86 ÚSTÍ NAD LABEM

3510

Ústí nad Labem-město

4 000

Ano/Yes

DEKONTA, a. s./Plc.

400 10 Podhoří 328/28 ÚSTÍ NAD LABEM

3510

Ústí nad Labem-Trmice

9 000

Ano/Yes

SPL JABLONEC NAD NISOU, s. r. o./Ltd.

466 01 Vzdušná 4 JABLONEC NAD NISOU

3504

Jablonec nad Nisou

950

 

NELI SERVIS, s. r. o./Ltd.

460 01 Klášterní 954/5 LIBEREC 1

3505

Liberec

400

Ano/Yes

FAKULTNÍ NEMOCNICE/Hospital HRADEC KRÁLOVÉ

500 05 Sokolská 581 HRADEC KRÁLOVÉ

3602

Hradec Králové

800

Ano/Yes

ORLICKÁ NEMOCNICE

516 01 Jiráskova 506 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

3607

Rychnov nad Kněžnou

450

Ano/Yes

STÁTNÍ OBLASTNÍ NEMOCNICE/Hospital TRUTNOV

541 21 M. Gorkého 8 TRUTNOV

3610

Trutnov

100

Ano/Yes

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

538 54 LUŽE-KOŠUMBERK 80

3603

Luže

350

Ano/Yes

ALIACHEM, a. s./Plc. – o. z. SYNTHESIA

532 17 Pardubice č. p. 103 PARDUBICE

3606

Semtín

14 700

Ano/Yes

NEMOCNICE/Hospital PARDUBICE

532 03 Kyjevská 44 PARDUBICE

3606

Pardubice

750

Ano/Yes

NEMOCNICE/Hospital V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

562 01 Čs. armády 1076 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

3611

Ústí nad Orlicí

240

Ano/Yes

MOTORPAL, a. s. JIHLAVA/Plc.

586 01 Strojírenská 9 JIHLAVA

3707

Jihlava

410

Ano/Yes

SNAHA, KOŽEDĚLNÉ DRUŽSTVO JIHLAVA

586 41 Židovská 1 JIHLAVA

3707

Brtnice

700

Ano/Yes

SPORTEN, a. s./Plc.

592 31 U Pohledce 1347 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

3714

Nové Město na Moravě

780

Ano/Yes

NEMOCNICE/Hospital BŘECLAV

690 74 U Nemocnice 1 BŘECLAV

3703

Břeclav

350

Ano/Yes

EKOTERMEX, a. s. VYŠKOV/Plc.

682 00 Havlíčkova 24 VYŠKOV

3712

Pustiměř

975

Ano/Yes

EKOTERMEX, a. s. VYŠKOV/Plc.

682 00 Havlíčkova 24 VYŠKOV

3712

Pustiměř

1 500

Ano/Yes

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
Hospital and clonic ZNOJMO

669 02 Dr. Jana Jánského 11 ZNOJMO

3713

Znojmo

750

Ano/Yes

SITA MORAVIA, a. s./Plc.

628 00 Holzova 14/730 BRNO

3805

Olomouc

750

Ano/Yes

UNEX, a. s./Plc.

783 93 Brníčko 1032 UNIČOV

3805

Uničov

1 400

Ano/Yes

SITA BOHEMIA, a. s./Plc.

130 00 Koněvova 54/1107 PRAHA 3

3805

Olomouc

750

MEGAWASTE-EKOTERM, s. r. o./Ltd.

796 01 U Spalovny 6 PROSTĚJOV

3709

Prostějov

5 000

Ano/Yes

DESTRA Co., s. r. o./Ltd.

602 00 Hrnčířská 20A BRNO

3708

Chropyně

2 250

Ano/Yes

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU/Hospital and clonic
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

686 68 Purkyňova 365 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

3711

Uherské Hradiště

350

Ano/Yes

NEMOCNICE VSETÍN

755 32 Nemocniční 955 VSETÍN

3810

Vsetín

210

Ano/Yes

IGTT, a. s./Plc.

764 22 Tř. T. Bati 299 ZLÍN

3705

Otrokovice

1 350

Ano/Yes

EMSEKO, s. r. o./Ltd.

760 01 Tyršovo nábřeží 401 ZLÍN

3705

Zlín

3 200

Ano/Yes

VP TECHNOTRON, s. r. o./Ltd.

738 05 Křižíkova 1377 FRÝDEK-MÍSTEK

3802

Frýdek-Místek

1 600

Ano/Yes

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU/Hospital and clonic
KARVINÁ-RÁJ

734 12 Vydmuchov 399 KARVINÁ-RÁJ

3803

Karviná

750

Ano/Yes

ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY BOHUMÍN, a. s./Plc.

735 81 Bezručova 300 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

3803

Bohumín

1 420

Ano/Yes

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 025, s. p.

742 42 Dukelská 102 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

3804

Šenov u Nového Jičína

1 000

Ano/Yes

FAKULTNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU/Hospital and clonic
OSTRAVA

708 52 17. listopadu 1790 OSTRAVA-PORUBA

3807

Ostrava

  

   

SPOVO, s. r. o./Ltd.

709 00 Slovenská 2071 OSTRAVA

3807

Mariánské Hory
a Hulváky

10 000

 

Cementárny    Cement plants

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s., nástupnická spol./Plc.

266 01 BEROUN 660

3105

Praha-Radotín

   

   

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s., nástupnická spol./Plc.

266 01 BEROUN 660

3202

Králův Dvůr

   

   

LAFARGE CEMENT, a. s./Plc.

411 12 Čížkovice č. p. 27 ČÍŽKOVICE u Lovosic

3506

Čížkovice

   

   

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s., nástupnická spol./Plc.

266 01 BEROUN 660

3703

Mokrá

   

   

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.14 Skládky odpadů skupiny S – nebezpečný odpad (S – NO) a víceskupinové (S – OO a S – NO) v r. 2003
Landfills in group S – hazardous waste (S – NO) and combined-group landfills (S – OO and S – NO) in 2003

Provozovatel
Operator

 

Místo nakládání
Management site

Kód
okresu
District
Code

Projekt.
kapacita (m3)
Planned
capacity (m
3)

LUBOMÍR TOMÁŠEK – TOMMWOOD

257 03 Bedřichovice 33 JANKOV

Vodslivy

CZ0211

4 300

SPOLANA, a. s./Plc.

277 11 Ke Spolaně NERATOVICE

Tišice

CZ0216

95 200

KOVOHUTĚ MNÍŠEK

252 10 Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy

CZ021A

3 000

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM, a. s./Plc.

261 01 PŘÍBRAM IV

Příbram-Podlesí

CZ021C

39 267

JIP – PAPÍRNY VĚTŘNÍ, a. s./Plc.

382 11 VĚTŘNÍ

Přídolí

CZ0312

500 000

RUMPOLD, spol. s r. o. PRAHA/Co. Ltd.

101 00 Říčanská 7 PRAHA 10

Želeč

CZ0317

417 600

SITA BOHEMIA a. s., o. z. 02 POD PILÁTEM/Plc.

392 16 Rašínova 422/II SOBĚSLAV

Soběslav (Pod Pilátem)

CZ0317

810

OPTIPLAST, spol. s r. o./Co. Ltd. NÝRSKO

340 22 NÝRSKO č. p. 53

Chudenín

CZ0322

7 000

LIDRONE, spol. s r.o/Co. Ltd.

338 24 BŘASY

Břasy

CZ0326

80 000

EUROSUP, spol. s r. o./Co. Ltd.

411 31 LOVOSICE

Lukavec

CZ0423

324 000

EUROSUP, spol. s r. o./Co. Ltd.

140 00 Na Jezerách 8/630 PRAHA 4

Vrbičany

CZ0423

140 000

CELIO, a. s./Plc.

434 01 Budovatelů 2830 MOST

Litvínov

CZ0425

286 750

DEKONTA, a. s./Plc.

400 01 Podhoří 328/28 ÚSTÍ NAD LABEM

Ústí nad Labem-město

CZ0427

517 000

A.S.A HP., spol. s r. o./Co. Ltd.

182 00 Ďáblická 791/89 PRAHA 8

Lodín

CZ0521

355 000

ALIACHEM, a. s./Plc.

100 10 Kodaňská 46 PRAHA 10

Pardubice-Rybitví, STOH V

CZ0532

104 000

SATESO, s. r. o./Ltd.

664 51 Čechova 384/25 ŠLAPANICE

Šlapanice

CZ0623

300 000

FOSFA, a. s./Plc.

691 41 Hraniční 268 BŘECLAV

Břeclav

CZ0624

78 000

RESON NĚMČICE

798 27 Novosady 616 NĚMČICE NAD HANOU

Němčice nad Hanou

CZ0713

1 000 000

EKOTERMEX, a. s., Vyškov /Plc.

682 00 Havlíčkova 24 VYŠKOV

Pustiměř

CZ0626

1 740

A.S.A. ES ÚNANOV, spol. s r. o./Co. Ltd.

671 31 ÚNANOV

Únanov

CZ0627

650 000

HORNOBENEŠOVSKÁ SKLÁDKOVÁ SPOLEČNOST, a. s./Plc.

793 12 Příčná 173 HORNÍ BENEŠOV

Horní Benešov

CZ0811

1 500 000

SAVIS, s. r. o./Ltd.

753 40 Skalní 1088 HRANICE

Řepiště

CZ0812

215 000

MASSAG, a. s./Plc.

743 11 Opavská 272 BÍLOVEC

Kujavy

CZ0814

4 750

EKO – CHLEBIČOV, a. s. /Plc. (zahraniční účast: Dánsko/Foreign
participation – Denmark
) + OÚ

747 31 Hlavní 65 CHLEBIČOV

Chlebičov

CZ0815

277 000

HRUŠOVSKÁ CHEMICKÁ SPOLEČNOST, s. r. o./Co. Ltd.

711 10 Bohumínská 42, areál MCHZ OSTRAVA-HRUŠOV

Moravská Ostrava
a Přívoz

CZ0816

12 100

OKD, OSTRAVSKO-KARVINSKÉ KOKSOVNY, a. s./Plc.

702 24 Koksární OSTRAVA 1

Moravská Ostrava
a Přívoz

CZ0816

6 952

SITA MORAVIA, a. s./Plc.

751 12 Hradčany 88 HRADČANY

Hradčany

CZ0714

588 000

ZBROJOVKA VSETÍN – INDET, a. s./Plc.

755 01 Jasenice 1254 VSETÍN

Vsetín

CZ0723

6 500

Více skupinové skládky S – OO + S – NO    Combined groups S – OO + S – NO

REO – RWE ENTSORGUNG, s. r. o./Ltd.

120 00 Rumunská 1 PRAHA 2

Čáslav

CZ0215

389 000

KAUČUK, a. s. SPALOVNA/Plc.

278 52 O. Wichterleho 810 KRALUPY NAD VLTAVOU

Veltrusy

CZ0216

157 900

REO – RWE ENTSORGUNG, s. r. o./Ltd.

294 71 Zámek 49 BENÁTKY NAD JIZEROU

Benátky nad Jizerou

CZ0217

4 500 000

RUMPOLD 01 – VODŇANY, spol. s r. o./Co. Ltd.

389 01 Stožická 1241/3 VODŇANY

Vodňany

CZ0316

35 000

HANTÁLY, a. s./Plc.

691 06 Hlavní 666 VELKÉ PAVLOVICE

Velké Pavlovice

CZ0624

347 022

SKLÁDKA TUŠIMICE, a. s./Plc.

432 01 Tušimice 7 KADAŇ

Kadaň

CZ0422

684 900

DEPOZ, spol. s r. o./Co. Ltd.

768 02 ZDOUNKY 27

Zdounky-Kuchyňky

CZ0721

300 000

ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY BOHUMÍN, a. s./Plc.

735 81 Bezručova 300 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

Bohumín

CZ0813

59 800

TALPA – RPF, s. r. o./Ltd.

747 22 DOLNÍ BENEŠOV

Dolní Benešov

CZ0815

60 000

OKD REKULTIVACE, a. s./Plc.

735 64 Dělnická 41/884 HAVÍŘOV-SUCHÁ

Moravská Ostrava
a Přívoz

CZ0816

1 140 000

Sita Moravia, a. s./Plc.

639 00 Vinohrady 45 BRNO

Rapotín

CZ0715

218 748

Pozn.: V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (S – OO + S – NO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.
Note: The table lists landfills with combined groups (e.g. S – OO + S – NO), i.e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.15 Skládky odpadů skupiny S – ostatní odpad (S – OO) v r. 2003
Landfills in group S – other waste (S – OO) in 2003

Provozovatel
Operator

 

Místo nakládání
Management site

Kód
okresu
District
Code

Projekt.
kapacita (m3)
Planned
capacity (m
3)

A.S.A., spol. s r. o./Co. Ltd.

182 00 Ďáblická 791/89 PRAHA 8

Praha

CZ011

1 350 000

COMPAG VOTICE, s. r. o./Ltd.

259 01 Kaplířova 789 VOTICE

Votice

CZ0211

47 800

EKOSO, TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

257 63 TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Trhový Štěpánov

CZ0211

217 000

Technické služby Benešov s.r.o. /Ltd.

256 01 Na Spořilově 1371 BENEŠOV

Plchovky

CZ0211

15 000

TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s. r. o.
TECHNICAL SERVICES OF BENEŠOV Ltd.

256 01 Spořilov č. 1371 BENEŠOV

skládka odpadů
Přibyšice

CZ0211

200 000

Obec Hudlice

26703 Hudlice

Pod pilou

CZ0212

26 000

OBEC HÝSKOV/MUNICIPALITY OF HÝSKOV

267 06 HÝSKOV

Hýskov

CZ0212

64 000

KRÁLODVORSKÉ ŽELEZÁRNY ENERGO, s. r. o./Ltd.

267 01 KRÁLŮV DVŮR

Králův Dvůr

CZ0212

51 000

OBEC KUBLOV/MUNICIPALITY OF KUBLOV

267 41 KUBLOV č. p. 199

Kublov

CZ0212

18 000

OBEC NOVÝ JÁCHYMOV/MUNICIPALITY OF NOVÝ JÁCHYMOV

267 04 Nový Jáchymov č. 31

Nový Jáchymov

CZ0212

5 000

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY HOŘOVICE s. r. o./Ltd.
(MĚSTSKÁ SKLÁDKA HOŘOVICE/Municipal Landfill HOŘOVICE )

268 01 Pod Nádražím 723 HOŘOVICE

Hořovice

CZ0212

300 000

EKOS spol. s r.o., v likvidaci (EKOS PLUS, spol. s r. o./Co. Ltd.)

267 53 Žebrák U Berouna, Sedlec

Žebrák, Sedlec -
Rybníčky

CZ0212

155 000

ZDIBE, spol. s r. o./Co. Ltd.

267 51 Husova 2 ZDICE

Stašov

CZ0212

195 200

SKLÁDKA UHY, s. r. o./Ltd.

273 24 UHY

Uhy

CZ0213

750 000

OBECNÍ ÚŘAD RADIM/MUNICIPAL AUTHORITY IN RADIM

281 03 RADIM

Radim

CZ0214

1 256 000

PERGO, a. s./Plc.

285 04 Sázavská 786 UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Uhlířské Janovice

CZ0215

81 573

MĚSTO MŠENO

277 35 nám. míru 1 MŠENO

Mšeno

CZ0216

353 000

COMPAG MLADÁ BOLESLAV

293 01 Vancurova 569 MLADÁ BOLESLAV

Mladá Boleslav

CZ0217

841 000

Šťastný Miroslav – ELTRO

29501 Víta Nejedlého MNICHOVO HRADIŠTĚ

MNICHOVO HRADIŠTĚ

CZ0217

10

OBECNÍ ÚŘAD KLÁŠTER HRADIŠTĚ
MUNICIPAL AUTHORITY IN KLÁŠTER HRADIŠTĚ

294 15 KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU č. p. 250

Klášter Hradiště
nad Jizerou

CZ0217

130 000

EKOLOGICKÁ SKLÁDKA ŘEVNICE (EKOS), spol. s r. o./Co. Ltd.

252 30 nám. J. z Poděbrad 74 ŘEVNICE

Řevnice

CZ021A

325 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÍLOVÉ U PRAHY
MUNICIPAL AUTHORITY IN JÍLOVÉ U PRAHY

254 01 Náměstí 194 JÍLOVÉ U PRAHY

Jílové u Prahy

CZ021A

210 000

OBEC HRADIŠŤKO/MUNICIPALITY OF HRADIŠŤKO

252 09 HRADIŠŤKO

Hradišťko

CZ021A

31 640

Regios a. s./Plc.

252 64 Úholičky 215

Úholičky

CZ021A

1 055 000

SKLÁDKA TDO ZLATNÍKY, ZÁJM. SDR. OBCÍ

252 41 ZLATNÍKY č. p. 92

Zlatníky

CZ021A

41 308

IDOS PRAHA, spol. s r. o./Co. Ltd.

182 00 Kubišova 17 PRAHA 8

Trhové Dušníky

CZ021B

30 000

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM, a. s./Plc.

261 01 PŘÍBRAM IV

Příbram

CZ021B

300 000

PŘÍBRAMSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST

261 02 Obecnická 269 PŘÍBRAM VI

Dubno

CZ021B

360 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SEDLČAN
TECHNICAL SERVICES OF SEDLČANY

264 01 K. H. Máchy 651 SEDLČANY

Kosova Hora

CZ021B

90 000

RUMPOLD-P, s. r. o./Ltd.

301 44 Úslavská 27 PLZEŇ

Chrást

CZ021B

315 000

ÚDRŽBA MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ RAKOVNÍK, spol. s r. o. ./Co. Ltd.

269 01 Hviezdoslavova 2132 RAKOVNÍK

Kounov

CZ021C

100 000

EKOLOGIE, s. r. o./Ltd.

270 61 Školní 418 LÁNY

Rynholec

CZ021C

540 000

OBEC KOLEŠOV/MUNICIPALITY OF KOLEŠOV

270 03 KOLEŠOV 13 p. HOŘOVIČKY

Kolešov

CZ021C

70 000

OBEC KRAKOV/MUNICIPALITY OF KRAKOV

270 35 KRAKOV 51 p. PETROVICE

Krakov

CZ021C

10 000

OBEC VŠETATY/MUNICIPALITY OF VŠETATY

270 21 VŠETATY 81 p. PAVLÍKOV

Všetaty

CZ021C

2 450

A.S.A. ČESKÉ BUDĚJOVICE, s. r. o./Ltd.

370 92 Lidická 2 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Lišov

CZ0311

435 000

DESTA – NOVA, a. s. / Plc.

405 28 Ústecká 20 DĚČÍN

Zahájí, Řídká Blana

CZ0311

237 000

MARIUS PEDERSEN (ČSFR), a. s./Plc.

500 02 Malé náměstí 124 HRADEC KRÁLOVÉ

Borovany/Růžov

CZ0311

886 000

OBEC CHRÁŠŤANY/MUNICIPALITY OF CHRÁŠŤANY

373 04 CHRÁŠŤANY

Chrášťany

CZ0311

45 000

PODNIK MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU

373 41 Vltavská 287 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Hluboká nad Vltavou

CZ0311

65 000

ČEZ, a. s./Plc.

TEMELÍN

Temelín-Temelínec

CZ0311

28 280

SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV/SERVICES OF ČESKÝ KRUMLOV

381 01 Domoradice 1 ČESKÝ KRUMLOV

Mirkovice

CZ0312

140 000

TS KAPLICE, s. r. o./Ltd.

382 41 Na Bělidle 180 KAPLICE

Malonty

CZ0312

131 000

MINISTERSTVO OBRANY/THE MINISTRY OF DEFENCE

 

Boletice

CZ0312

48 000

A.S.A. DAČICE, s. r. o./Ltd.

380 01 U Stadionu 50/V DAČICE

Dačice

CZ0313

430 000

OBEC STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM
MUNICIPALITY OF VŠETATY STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM

378 82 STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM

Staré Město
pod Landštejnem

CZ0313

30 000

TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, s. r. o.
TECHNICAL SERVICES OF TŘEBOŇ Ltd.

379 01 Novohradská 225 TŘEBOŇ II

Stráž nad Nežárkou

CZ0313

132 000

TESKO JINDŘICHŮV HRADEC, spol. s r. o./Co. Ltd.

377 01 Václavská 609 JINDŘICHŮV HRADEC

Jindřichův Hradec

CZ0313

1 500 000

SDRUŽENÍ OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY (SOMPO, a.s.)
FEDERATION OF MUNICIPALITIES FOR WASTE MANAGEMENT

393 01 Kralertova 80 PELHŘIMOV

Pacov

CZ0613

220 400

ODPADY, s. r. o./Ltd.

397 01 Pražská 372 PÍSEK

Písek

CZ0314

240 000

SLUŽBY MĚSTA MILEVSKO, s. r. o./SERVICES OF MILEVSKO Ltd.

399 01 Karlova 1012 MILEVSKO

Milevsko

CZ0314

297 000

FRANTIŠEK HEJTMÁNEK

384 22 Hájky 448 VLACHOVO BŘEZÍ

Prachatice

CZ0315

240 000

KVINT VIMPERK, spol. s r. o./Ltd.

385 01 Steinbrenerova 6 VIMPERK

Vimperk

CZ0315

19 000

SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ, s. r. o./SERVICES OF BLATNÉ Ltd.

388 01 T. G. Masaryka 322 BLATNÁ

Blatná

CZ0316

60 000

MĚSTO VOLYNĚ

387 01 Nám. Svobody 41 VOLYNĚ

Nišovice

CZ0316

19 000

EMD ENERGIE, s. r. o./Ltd.

150 00 Grafická 14/166 PRAHA 5

Pohnánec

CZ0317

15 000

OBEC JISTEBNICE/MUNICIPALITY OF JISTEBNICE

391 33 Náměstí 1 JISTEBNICE

Jistebnice

CZ0317

35 000

LAZCE-GIS, spol. s r. o./Co. Ltd.

346 01 HORŠOVSKÝ TÝN

Horšovský Týn

CZ0321

180 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ/MUNICIPAL AUTHORITY KDYNĚ

345 06 Náměstí 1 KDYNĚ

Libkov

CZ0321

77 045

TS Nová Role, s. r. o./Ltd.

Chodovská 286 NOVÁ ROLE

Božíčany 3

CZ0412

129 000

ŠKODA OSTROV, spol. s r. o./Co. Ltd.

363 29 Dolní Žďár č. p. 43 OSTROV

Ostrov nad Ohří

CZ0412

72 000

ZITAS – TKO, spol. s r. o./Co. Ltd.

360 06 1. máje 3 KARLOVY VARY

Karlovy Vary

CZ0412

970 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO/MUNICIPAL AUTHORITY NÝRSKO

340 22 Rybářská 122 NÝRSKO

Nýrsko

CZ0322

23 324

OBECNÍ ÚŘAD KOLINEC/MUNICIPAL AUTHORITY IN KOLINEC

341 42 KOLINEC č. p. 120

Kolinec

CZ0322

18 000

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KLATOV
WASTE MANAGEMENT KLATOVY

339 13 Sadová 362 KLATOVY

Klatovy

CZ0322

275 000

INGEOTRADE, a. s./Plc.

460 01 nám. dr. E. Beneše 12A LIBEREC

Dobřany

CZ0324

3 500 000

DEPONA, s. r. o./Ltd.

330 33 Dolní nám. 5 MĚSTO TOUŠKOV

Město Touškov, Chotíkov

CZ0325

500 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE/MUNICIPAL AUTHORITY KRALOVICE

331 41 Markova 2 KRALOVICE

Kralovice

CZ0325

145 000

OBEC STRAŠICE/MUNICIPALITY OF STRAŠICE

338 45 STRAŠICE

Strašice

CZ0326

94 000

RUMPOLD – R ROKYCANY, s. r. o./Ltd.

337 01 Jiráskova 32 ROKYCANY

Rokycany

CZ0326

240 000

ZBIROŽSKÁ SKLÁDKA, s. r. o./Ltd.

338 08 Václava Vačkáře 43 ZBIROH

Zbiroh

CZ0326

110 000

ŽELEZÁRNY HRÁDEK, a. s./Plc.

338 42 Nová Huť 204 HRÁDEK

Hrádek

CZ0326

46 810

EKOINVEST SOKOLOV, spol. s r. o./Co. Ltd.

357 61 Komenského 123 BŘEZOVÁ

Březová

CZ0413

545 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD HABARTOV/MUNICIPAL AUTHORITY HABARTOV

357 09 Nám. přátelství 712 HABARTOV

Habartov

CZ0413

100 000

SATER-CHODOV, spol. s r. o./Co. Ltd.

357 35 Vančurova 341 CHODOV

Vintířov

CZ0413

375 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA KRASLIC/TECHNICAL SERVICES OF KRASLICE

358 01 KRASLICE

Kraslice

CZ0413

52 000

EKODEPON, s. r. o./Ltd.

349 58 ČERNOŠÍN 36

Černošín

CZ0327

825 000

K + G EKOMA, s. r. o./Ltd.

349 61 nám. Republiky 89 KLADRUBY

Kladruby

CZ0327

174 000

ARDEO, s. r. o./Ltd.

470 01 Žizníkov 93 ČESKÁ LÍPA

Zákupy

CZ0511

26 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MIMOŇ, s. r. o.
TECHNICAL SERVICES OF MIMOŇ Ltd.

471 24 MIMOŇ V LUKÁCH 95/IV

Ralsko

CZ0511

286 105

United Energy, a.s./Plc.

47124 Hradčany 40, Mimoň

Mimoň, Jezová

CZ0511

37 730

INGEO, s. r. o./Ltd.

460 01 nám. dr. E. Beneše 12A LIBEREC

Šluknov, skládka Rožany

CZ0421

435 000

TECHNICKÉ SLUŽBY DĚČÍN, a. s./TECHNICAL SERVICES OF DĚČÍN Plc.

405 01 Březová 402 DĚČÍN 3

Malšovice

CZ0421

370 000

ELNA služby, s. r. o./Ltd.

Kadaň

Úložiště Letiště

CZ0422

14 073 000

PODNIK SLUŽEB JIRKOV, s. r. o./Ltd.

431 11 Gen. Svobody 1691 JIRKOV

Vysoká Pec

CZ0422

190 000

SLUŽBY MĚSTA VEJPRTY/SERVICES OF VEJPRTY

431 91 Přísečnická 446/3 VEJPRTY

Vejprty

CZ0422

74 075

GESTA, a. s./Plc. RYNOLTICE

463 55 RYNOLTICE č. p. 149

Osečná

CZ0513

360 000

OBEC VIŠŇOVÁ/MUNICIPALITY OF VIŠŇOVÁ

463 72 VIŠŇOVÁ č. p. 184

Višňová

CZ0513

80 000

GESTA, a. s./Plc. RYNOLTICE

463 55 RYNOLTICE č. p. 149

Chotyně

CZ0513

450 000

FRANTSCHACH PULP AND PAPER CZECH, a. s./Plc.

411 08 Litoměřická 272 ŠTĚTÍ

Štětí

CZ0423

300 000

MĚSTO ÚŠTĚK

411 15 Mírové náměstí 83 ÚŠTĚK

Úštěk

CZ0423

27 000

SONO PLUS, s. r. o. – SDRUŽENÍ OBCÍ OKRESU LITOMĚŘICE
PRO NAKLÁDÁNÍ/FEDERATION OF MUNICIPALITIES OF LITOMĚŘICE
DISTRICT FOR WASTE MANAGEMENT

411 12 ČÍŽKOVICE č. p. 143

Úpohlavy

CZ0423

375 280

ETOS, s. r. o./Ltd.

43944 Počerady 57, LOUNY

Výškov

CZ0424

40 000

SKLÁDKA VRBIČKA, s. r. o./Ltd.

441 01 Cyrila a Metoděje 266 PODBOŘANY

Vroutek

CZ0424

200 000

CELIO, a. s./Plc.

434 01 Budovatelů 2830 MOST

Litvínov

CZ0425

612 330

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU/TECHNICAL SERVICES OF MOST

434 62 Dělnická 164 MOST

Most

CZ0425

75 000

INGEO, s. r. o./Ltd.

460 01 nám. dr. E. Beneše 12A LIBEREC

Modlany

CZ0426

2 075 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BÍLINY (MTSB)

41828 Teplická 899 BÍLINA

Skládka odpadů
Chotovenka

CZ0426

85 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD GOLČŮV JENÍKOV
MUNICIPAL AUTHORITY GOLČŮV JENÍKOV

582 82 nám. TGM 110 GOLČŮV JENÍKOV

Golčův Jeníkov

CZ0611

60 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIBYSLAV/MUNICIPAL AUTHORITY PŘIBYSLAV

582 22 Bechyňovo náměstí 1 PŘIBYSLAV

Přibyslav

CZ0611

250 000

TECHNICKÉ A BYTOVÉ SLUŽBY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
TECHNICAL AND HOUSING SERVICES OF SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU-ROZKOŠ 749

Světlá nad Sázavou

CZ0611

59 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOTĚBOŘE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
TECHNICAL SERVICES OF CHOTĚBOŘE

583 01 Klášterní 267 CHOTĚBOŘ

Chotěboř

CZ0611

105 000

OBEC MŽANY/MUNICIPALITY OF MŽANY

503 14 Mžany 19 STRAČOV

Mžany

CZ0521

4 000

OBEC JENÍKOVICE/MUNICIPALITY OF JENÍKOVICE

503 45 JENÍKOVICE 25

Jeníkovice

CZ0521

13 250

OBEC NASAVRKY/MUNICIPALITY OF NASAVRKY

538 25 NASAVRKY 76

Nasavrky

CZ0531

66 000

OBEC TŘEMOŠNICE/MUNICIPALITY OF TŘEMOŠNICE

538 43 Tovární 42 TŘEMOŠNICE

Třemošnice

CZ0531

150 330

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA HLINSKA/TECHNICAL SERVICES OF HLINSKO

539 01 Nádražní 211 HLINSKO

Hlinsko

CZ0531

394 242

TECHNICKÉ SLUŽBY HOŘICE/TECHNICAL SERVICES OF HOŘICE

508 01 Čelakovského 1457 HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

Lískovice

CZ0522

100 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA/TECHNICAL SERVICES OF JIČÍN

506 01 Na Tobolce 110 JIČÍN

Jičín

CZ0522

1 000

SPOLEČNOST HORNÍ LABE, a. s./Plc.

541 03 Bohuslavice 226 TRUTNOV

Nahořany

CZ0523

193 000

SPOLEČNOST HORNÍ LABE, a. s./Plc.

541 03 Bohuslavice 226 TRUTNOV

Police nad Metují

CZ0523

53 200

BOHEMIAN WASTE MANAGEMENT, a. s./Plc.

500 01 Malé náměstí 124 HRADEC KRÁLOVÉ

Zdechovice

CZ0532

966 000

OBEC POTŠTEJN/MUNICIPALITY OF POTŠTEJN

517 43 Lázeňská 93 POTŠTEJN

Potštejn

CZ0524

21 220

PODORLICKÁ SKLÁDKOVÁ SPOLEČNOST, s. r. o./Co. Ltd.

549 01 kpt. Jaroše 470 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Dobruška

CZ0524

487 000

INGEOTRADE, a. s./Plc.

460 01 nám. dr. E. Beneše 12A LIBEREC

Košťálov

CZ0514

900 000

MĚSTO BYSTRÉ

569 92 Náměstí na Podkově 2 BYSTRÉ

Bystré

CZ0533

30 000

SLUŽBY K.K.Š., s. r. o./Ltd. Březinka

679 63 Velké Opatovice VELKÉ OPATOVICE

Březinky

CZ0533

900 000

EZOP, s. r. o./Ltd.

543 01 Školní 1390 VRCHLABÍ

Dolní Branná

CZ0525

1 300 000

MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ č. p. 431

Rtyně v Podkrkonoší

CZ0525

94 242

SPOLEČNOST HORNÍ LABE, a. s./Plc.

541 03 Bohuslavice 226 TRUTNOV

Trutnov

CZ0525

9 797 000

EKOBI, s. r. o./Ltd.

560 02 Semanínská 2050 ČESKÁ TŘEBOVÁ

Třebovice

CZ0534

372 160

TECHNICKÉ SLUŽBY CHOCEŇ/TECHNICAL SERVICES OF CHOCEŇ

565 01 Pernerova 18 CHOCEŇ

Choceň

CZ0534

143 157

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LANŠKROUNA
TECHNICAL SERVICES OF LANŠKROUN

563 01 Nádražní 822 LANŠKROUN

Lanškroun

CZ0534

20 000

EKOLA ČESKÉ LIBCHAVY, s. r. o./Ltd.

561 14 ČESKÉ LIBCHAVY č. p. 172

České Libchavy

CZ0534

365 000

A. S. A. ŽABČICE, spol. s r. o./Co. Ltd.

664 63 ŽABČICE č. p. 450

Žabčice

CZ0623

1 005 000

EKO – HUKR, a. s./Plc.

602 00 Plotní 27 BRNO

Bratčice

CZ0623

331 959

POOSLAVÍ NOVÁ VES, družstvo

664 12 OSLAVANY

Oslavany

CZ0623

8 800

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

691 72 Náměstí Míru 1 KLOBOUKY U BRNA

Klobouky u Brna

CZ0624

800 000

STKO, s. r. o./Ltd.

692 01 Brněnská 65 MIKULOV

Drnholec

CZ0624

113 000

MĚSTO SLAVIČÍN

763 21 Osvobození 25 SLAVIČÍN

Slavičín

CZ0724

63 000

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

766 01 Masarykovo nám. 177 VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Valašské Klobouky

CZ0724

400 000

MORAVSKÁ SKLÁDKOVÁ SPOLEČNOST, a. s./Plc.

765 02 Skládka Kvítkovice OTROKOVICE

Otrokovice

CZ0724

1 135 000

TECHNICKÉ SLUŽBY ZLÍN, spol. s r. o.
TECHNICAL SERVICES OF ZLÍN Co. Ltd.

760 31 Louky 321 ZLÍN

Zlín

CZ0724

1 163 270

EKO - UNIBAU, a. s./Plc. Zlín

760 31 ZLÍN

Březová

CZ0724

210 000

EKOR, s. r. o./Ltd.

697 01 Havlíčkova 181 KYJOV

Těmice

CZ0625

482 500

MĚSTO STRÁŽNICE

696 62 STRÁŽNICE č. p. 503

Strážnice

CZ0625

100 000

OBEC ČEJKOVICE/MUNICIPALITY OF ČEJKOVICE

696 15 ČEJKOVICE 500

Čejkovice

CZ0625

17 500

OBEC MUTĚNICE/MUNICIPALITY OF MUTĚNICE

696 11 MUTĚNICE č. p. 200

Mutěnice

CZ0625

230 000

OBEC RATÍŠKOVICE/MUNICIPALITY OF RATÍŠKOVICE

696 02 RATÍŠKOVICE 100

Ratíškovice

CZ0625

56 500

OBEC VELKÁ NAD VELIČKOU/MUNICIPALITY OF VELIČKOU

696 74 VELKÁ NAD VELIČKOU č. p. 151

Velká nad Veličkou

CZ0625

24 000

TS VESELÍ NAD MORAVOU

698 01 Masarykova 1663 VESELÍ NAD MORAVOU

Veselí nad Moravou

CZ0625

11 071

Služby města Jihlavy, s. r. o./Ltd.

JIHLAVA

Henčov

CZ0612

320 000

A. S. A. SOB BATELOV, s. r. o./Ltd.

588 51 nám. Míru 535 BATELOV

Vyskytná nad Jihlavou

CZ0612

136 000

OBEC SEDLEJOV/MUNICIPALITY OF SEDLEJOV

588 62 Sedlejov 45 URBANOV

Sedlejov

CZ0612

1 200

A. S. A. SKLÁDKA BYSTŘICE, s. r. o./Ltd.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Bystřice pod
Hostýnem - Cihelna

CZ0721

600 000

BIOPAS, spol. s r. o./Co. Ltd.

767 01 Kaplanova 2959 KROMĚŘÍŽ

Kroměříž

CZ0721

120 000

SVAZEK OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY – BYSTŘICE P. HOST,
FEDERATION OF MUNICIPALITIES FOR WASTE MANAGEMENT –
BYSTŘICE P. HOST

768 61 Masarykovo nám. 137
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Bystřice pod Hostýnem

CZ0721

720 000

SVAZEK OBCÍ, SKLÁDKA TUHÉHO KOM. ODPADU
FEDERATION OF MUNICIPALITIES, SOLID MUNICIPAL WASTE LANDFILL

674 01 Karlovo nám. 55 TŘEBÍČ

Třebíč-Petrůvky

CZ0614

600 000

RUMPOLD UHB, s. r. o./Ltd.

688 01 Přebranská 415 UHERSKÝ BROD

Uherský Brod

CZ0722

418 555

RESPONO, a. s./Plc. VYŠKOV

682 03 Smetanovo nábřeží 37 VYŠKOV

Kozlany

CZ0626

230 000

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s./Plc

671 02 Štítary ŠUMNÁ

Štítary

CZ0627

5 260

DIAMO, S. P. O. Z. GEAM

592 51 DOLNÍ ROŽÍNKA

Bukov

CZ0615

266 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD – TS VELKÁ BÍTEŠ/MUNICIPAL AUTHORITY VELKÁ BÍTEŠ

595 01 Masarykovo nám. 87 VELKÁ BÍTEŠ

Osová Bítýška

CZ0615

150 000

OBEC JIMRAMOV/MUNICIPALITY OF JIMRAMOV

592 42 JIMRAMOV 39

Jimramov

CZ0615

17 000

TECHNICKÉ SLUŽBY VM, s. r. o.
TECHNICAL SERVICES OF VELKÉ MEZIŘÍČÍ Ltd.

594 01 Třebíčská 655 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Velké Meziříčí

CZ0615

306 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MORAVSKÝ BEROUN
TECHNICAL SERVICES OF MORAVSKÝ BEROUN

793 05 Nám. 9. května 4 MORAVSKÝ BEROUN

Moravský Beroun

CZ0811

380 500

MĚSTSKÉ SLUŽBY RÝMAŘOV, s. r. o./Ltd.

795 01 Palackého 11 RÝMAŘOV

Malá Štáhle

CZ0811

41 200

ENERGETIKA TŘINEC, a. s./Plc

73965 Průmyslová 1024 TŘINEC

TŘINEC

CZ0812

800 000

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a. s./Plc

Frýdek-Místek

Frýdek-Místek

CZ0812

895 000

OBEC HUKVALDY/MUNICIPALITY OF HUKVALDY

739 46 HUKVALDY č. p. 3

Hukvaldy

CZ0812

9 425

SKLADEKO, s. r. o./Ltd.

739 43 STAŘÍČ č. p. 315

Staříč

CZ0812

450 600

VÁLCOVNY PLECHU, a. s./Plc. ZPRACOVÁNÍ SUROVÉHO ŽELEZA
A OCELE

738 05 Křižíkova 1377 FRÝDEK-MÍSTEK

Frýdek-Místek

CZ0812

25 000

BIOCEL, a. s./Plc.

739 21 Zahradní 762 PASKOV

Paskov

CZ0812

115 000

BM SERVIS, a. s./Plc.

735 81 Krátká 775 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

Bohumín

CZ0813

70 000

DALKIA MORAVA, a. s./Plc

735 02 KARVINÁ-DOLY

Karviná, složiště
popelovin TČA

CZ0813

350 000

DEPOS HORNÍ SUCHÁ, a. s./Plc.

735 35 Ul. Solecká 1/1321 HORNÍ SUCHÁ

Horní Suchá

CZ0813

826 900

OBEC DOLNÍ LUTYNĚ/MUNICIPALITY OF LUTYNĚ

735 53 DOLNÍ LUTYNĚ č. 10

Dolní Lutyně

CZ0813

17 000

GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s./Plc

742 72 ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA č. p. 194

Nový Jičín

CZ0814

380 000

TATRA, a. s./Plc

742 21 Štefánikova 1163 KOPŘIVNICE

Kopřivnice

CZ0814

180 000

DALKIA MORAVA, a. s./Plc

772 00 Tovární 44 OLOMOUC 2

Olomouc 2, složiště
stabilizátu Nemilany

CZ0712

33 800

DMV OLOMOUC, spol. s r. o./Co. Ltd.

771 64 Studentská 5 OLOMOUC

Město Libavá/Slavkov

CZ0712

16 500

DMV OLOMOUC, spol. s r. o./Co. Ltd.

771 64 Studentská 5 OLOMOUC

Město Libavá

CZ0712

31 320

EKO – UNIMED, spol. s r. o./Co. Ltd.

783 82 MEDLOV č. 187

Medlov

CZ0712

600 000

MĚSTO ŠTERNBERK

785 01 Horní náměstí 16 ŠTERNBERK

Šternberk

CZ0712

16 500

OBEC SENICE NA HANÉ/MUNICIPALITY OF SENICE NA HANÉ

783 45 Jos. Vodičky SENICE NA HANÉ

Senice na Hané

CZ0712

50 000

OBECNÍ ÚŘAD BOHUŇOVICE/MUNICIPAL AUTHORITY IN BOHUŇOVICE

783 14 6. května 109 BOHUŇOVICE

Bohuňovice

CZ0712

75 000

SIGMA SLUŽBY, spol. s r. o./Co. Ltd.

783 50 Jana Sigmunda 79 LUTÍN

Hněvotín

CZ0712

35 800

LO Haná, s. r. o./Ltd.

78353 Zámecké nám. 736, VELKÁ BYSTŘICE

Mrsklesy III

CZ0712

227 000

LO Haná, s. r. o./Ltd.

78353 Zámecké nám. 736, VELKÁ BYSTŘICE

Mrsklesy IV

CZ0712

182 500

ELIO SLEZSKO, a. s./Plc.

747 74 Skládka Holasovice HOLASOVICE

Holasovice

CZ0815

545 000

SOMA MARKVARTOVICE, a. s./Plc. PODNIKÁNÍ V OBLASTI
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

748 01 Markvartovická 1148 HLUČÍN

Markvartovice

CZ0815

420 000

TECHNICKÉ SLUŽBY VÍTKOV/TECHNICAL SERVICES OF VÍTKOV

749 01 Dělnická 705 VÍTKOV

Nové Lublice

CZ0815

48 909

OZO OSTRAVA, s. r. o./Ltd.

718 00 Frýdecká 444 OSTRAVA-KUNČIČKY

Moravská Ostrava
a Přívoz

CZ0816

443 000

BORSODCHEM MCHZ, s. r. o./Ltd.

709 00 MARIÁNSKÉ HORY

Mariánské Hory

CZ0816

12 000

EKOLTES HRANICE, a. s./Plc.

753 01 Zborovská 606 HRANICE

Hranice

CZ0714

103 750

OBEC VESELÍČKO/MUNICIPALITY OF VESELÍČKO

751 25 VESELÍČKO

Veselíčko

CZ0714

9 000

AVE – LIPNÍK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ

751 31 nám. T. G. Masaryka 89 LIPNÍK NAD BEČVOU

Lipník nad Bečvou

CZ0714

392 600

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA/TECHNICAL SERVICES OF PŘEROV

750 11 Na Hrázi 17 PŘEROV

Přerov

CZ0714

670 855

OBEC OSEK NAD BEČVOU/MUNICIPALITY OF OSEK NAD BEČVOU

751 22 OSEK NAD BEČVOU

Osek nad Bečvou

CZ0714

15 000

OBECNÍ ÚŘAD HRABOVÁ/MUNICIPAL AUTHORITY IN HRABOVÁ

789 01 Hrabová 113 HRABOVÁ

Hrabová

CZ0715

16 000

OBEC HORNÍ LIDEČ/MUNICIPALITY OF LIDEČ

756 12 HORNÍ LIDEČ 24

Horní Lideč

CZ0723

45 000

OBEC VELKÉ KARLOVICE/MUNICIPALITY OF VELKÉ KARLOVICE

756 06 VELKÉ KARLOVICE 70

Velké Karlovice

CZ0723

12

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VAL. MEZIŘÍČÍ
TECHNICAL SERVICES OF VAL. MEZIŘÍČÍ

757 01 Seifertova 91 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Valašské Meziříčí

CZ0723

140 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK/MUNICIPAL AUTHORITY JAVORNÍK

790 70 nám. Svobody 134 JAVORNÍK

Javorník

CZ0711

180 000

TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK, a. s.
TECHNICAL SERVICES OF JESENÍK Plc.

790 01 O. Březiny 168 JESENÍK

Supíkovice

CZ0711

227 300

SLUŽBY MĚSTA ZLATÉ HORY, a. s./SERVICES OF ZLATÉ HORY Plc.

793 76 Plynárenská 399 ZLATÉ HORY

Zlaté Hory

CZ0711

35 000

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Obr. A3.1 Nakládání s nebezpečnými, komunálními a ostatními odpady v r. 2003
Management of municipal, hazardous and other waste in 2003
  nebezpečné odpady
Hazardous wastes
komunální odpady
Municipal wastes
ostatní odpady
Other wastes
Obr. A3.2 Rozmístění spaloven odpadů včetně cementáren nakládajících s odpady v technologickém procesu v r. 2003
Location of incinerators including cement plants managing the waste in a technological process in 2003
Obr. A3.3 Rozmístění skládek odpadů skupiny S – OO, S – NO a víceskupinové S – OO + S – NO, S – IO + S – OO + S – NO v r. 2003
Location of landfills of group S – OO, S – NO and combined-group landfills S – OO + S – NO, S – IO + S – OO + S – NO in 2003
Obr. A3.4 Rozmístění skládek odpadů skupiny S – inertní odpad (S – IO) v r. 2003
Location of landfills of group S – inert waste (S – IO) in 2003
Obr. A3.5 Rozmístění zařízení na biologickou dekontaminaci a kompostování v r. 2003
Location of facilities for biological decontamination and composting in 2003
Obr. A3.6 Produkce nebezpečných a ostatních odpadů v krajích v r. 2003
Production of hazardous waste and non-hazardous waste by region in 2003