GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Česká republika je vnitrozemským státem, ležícím uprostřed mírného pásu severní polokoule ve střední části Evropy. Svou rozlohou 78 866 km2 je mezi evropskými státy na 21. místě, počtem obyvatel 10 211 455 na 12. místě a hustotou zalidnění 129 obyvatel na 1 km2 na 13. místě v Evropě. Státní hranicí sousedí ČR s Polskem v délce 761,8 km, s Německem 810,3 km, s Rakouskem 466,3 km a se Slovenskem 251,8 km.

Územím ČR prochází hlavní evropské rozvodí, oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Rozvodním uzlem těchto povodí je Kralický Sněžník 1423 m nad mořem. Hlavními říčními osami v Čechách jsou Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na Moravě Morava (246 km) s Dyjí (306 km), na severu Moravy a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131 km).

Z hlediska fyzikálně-geografického leží ČR na rozhraní dvou horských soustav, lišících se od sebe stářím i geologickým a geomorfologickým vývojem. Západní a střední část ČR vyplňuje Česká vysočina vytvořená koncem prvohor, mající převážně ráz pahorkatin, a středohory – Šumava, Český les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. Do východní části ČR zasahují Západní Karpaty, které nabyly svou nynější podobu ve třetihorách – Beskydy. Rozhraní mezi oběma horskými systémy vyplňuje pásmo úvalů.

Podnebí ČR se vyznačuje vzájemným pronikáním a mísením oceánských a kontinentálních vlivů. Je charakterizováno západním prouděním a intenzivní cyklonální činností, která způsobuje časté střídání vzduchových hmot a poměrně hojné srážky. Přímořský vliv se projevuje zejména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibývají kontinentální podnební vlivy. Značný vliv na podnebí ČR mají nadmořská výška a reliéf krajiny. Z celkové plochy území leží 67 % v nadmořské výšce do 500 m, 32 % ve výšce mezi 500 až 1000 m n. m. a pouze 1 % území ve výšce nad 1000 m n. m. Střední nadmořská výška ČR je 430 m n. m.

Fauna a flóra vyskytující se na území ČR svědčí o vzájemném pronikání směrů, kterými se šířilo v Evropě rostlinstvo a živočišstvo. Lesy jsou převážně jehličnaté a zaujímají 33 % celkové rozlohy ČR. Půdní pokryv je značně variabilní jak co do zrnitosti půd, tak i co do rozšíření půdních typů. Nejrozšířenějším typem půd jsou v ČR hnědé půdy – kambizemě.

Nejdůležitější geografické charakteristiky ČR:

Nejvýše položený bod: Sněžka, 1602 m n. m. v pohoří Krkonoše

Nejníže položený bod: Labe na hranici ČR u Hřenska v okrese Děčín, 115 m n. m.

Nejhlubší propast: Hranická propast v okrese Přerov, –244,5 m

Nejdelší řeka: Vltava, 433 km

Největší plocha povodí: Labe, 51 103,9 km2

Největší přehradní nádrž: Lipno v okresech Český Krumlov a Prachatice, plocha 4870 ha, max. hloubka 20 m

Největší jezero: Černé jezero na Šumavě v okrese Klatovy, plocha 18,4 ha, max. hloubka 39,8 m

Největší rybník: Rožmberk v okrese Jindřichův Hradec, plocha 489 ha, max. hloubka 6,2 m

Nejteplejší minerální pramen: Vřídlo v Karlových Varech, 72 °C

Nejvýše položené sídlo: Filipova Huť v okrese Klatovy, 1093 m n. m.

Nejníže položené sídlo: Hřensko v okrese Děčín, 130 m n. m.

Největší obec: hlavní město Praha, 1 165 581 obyvatel

Nejmenší obec: Vlkov v okrese České Budějovice, 21 obyvatel

Největší chráněná krajinná oblast: Beskydy, 1160 km2

Největší národní park: Šumava, 685,2 km2

Údaje převzaty ze Statistické ročenky České republiky 2004


GEOGRAPHIC INFORMATION

The Czech Republic is an inland country lying in the centre of the temperate zone of the northern hemisphere in the central part of Europe. With an area of 78 866 km2, it is the 21st in size amongst the countries of Europe; its population of 10 211 455 inhabitants places it in 12th position and its population density of 129 inhabitants per km2 is 13th highest in Europe. CR has state borders of 761.8 km with Poland, 810.3 km with Germany, 466.3 km with Austria and 251.8 km with Slovakia.

The main European watershed passes through CR, separating the watersheds of the North Sea, Baltic Sea and Black Sea. The central node of this watershed is Kralický Sněžník, 1423 m above sea level. The principal rivers in Bohemia are the Labe (Elbe) (370 km) and the Vltava (Moldau) (433 km), in Moravia the Morava (245 km) and the Dyje (306 km), and in Northern Moravia and Silesia the Odra (135 km) and the Opava (131 km).

From a physical geographic standpoint, CR lies along the boundary between two mountain systems, with different age and geological and geomorphological development. The western and central parts of CR consist of the Czech uplands, formed at the end of the Palaeozoic, mostly with the character of hilly country, and the central mountains – Šumava, Český les, Krušné Mts., Krkonoše (Giant) Mts., Orlické Mts. and Jeseníky Mts. The Western Carpathians extend into the eastern part of CR; these mountains acquired their present form in the Tertiary – the Beskydy Mts. The area between the two mountain systems consists of a valley zone.

The weather conditions in CR are caused by inter-penetration and intermixing of oceanic and continental forces and are characterized by westerly winds and intense cyclonal activity, causing frequent exchange of the air mass and relatively high precipitation. The oceanic influence is felt primarily in Bohemia, while continental weather forces predominate in Moravia and Silesia. The weather in CR is greatly affected by its altitude and the relief of the landscape. Of the total area of the country, 67 % lies at an altitude of below 500 m and 32 % between 500 and 1000 m above sea level. Only 1 % lies at altitudes greater than 1000 m. The average altitude in CR is 430 m above sea level.

The fauna and flora occurring within the Czech Republic reflect an inter-penetration of the directions along which fauna and flora spread in Europe. The forests are mostly coniferous and cover 33 % of the total area of CR. The soil cover is quite variable both in the grain-size of soils and in the extent of soil types. The most common type of soil in CR is brown soil – cambisol.

Most important geographic characteristics of CR:

Highest point: Sněžka, 1602 m above sea level

Lowest point: discharge of the Labe (Elbe) at Hřensko in the Děčín district, 115 m above sea level

Deepest chasm: Hranická chasm in the Přerov district, 244.5 m below sea level

Longest river: Vltava (Moldau) 433 km

Largest watershed area: Labe (Elbe) 51 103,9 km2

Largest water reservoir: Lipno in the Český Krumlov and Prachatice districts, area 4870 ha, max. depth 20 m

Largest lake: Černé jezero (lake) in Šumava in the Klatovy district, area 18.4 ha, max. depth 39.8 m

Largest fish pond: Rožmberk in the Jindřichův Hradec district, area 489 ha, depth 6.2 m

Warmest mineral spring: Vřídlo in Karlovy Vary, 72 °C

The settlement placed highest: Filipova Huť in the Klatovy district, 1093 m above sea level

The settlement placed lowest: Hřensko in the Děčín district, 130 m above sea level

The biggest municipality: the Capital City of Prague, 1 165 581 inhabitants

Smallest municipality: Vlkov in the České Budějovice district, 21 inhabitants

Largest Landscape Area Protected: Beskydy, 1160 km2

Largest National park: Šumava, 685.2 km2

Information adopted from the Statistical Yearbook of the Czech Republic 2004