BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Píšťovy 820, Chrudim III
Chrudim
53701
25916629
Ing. Jarmila Černá, Lukáš Hnejtek
49.9321458
15.8108767
MZP/2021/780/1246

Mapka


 • Jednorázové měření emisí
  • Jednorázové měření emisí
   • Měření emisí NOₓ a CO elektrochemickými převodníky
  • Měření emisí základních znečišťujících látek
   • SO₂ (oxid siřičitý)
   • NOₓ (oxid dusnatý a dusičitý, oxidy dusíku)
   • CO (oxid uhelnatý)
   • TOC (celkový organický uhlík)
   • TZL (tuhé znečišťující látky)
  • Měření emisí kovů a perzistentních organických látek
   • Těžké kovy (As, Cd, Hg, Pb)
   • Další kovy dle EN 14385 (Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Sb, Tl, V)
   • Be (beryllium)
   • Se (selen)
   • Sn (cín)
   • Te (tellur)
   • Zn (zinek)
   • PCDD/F (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany)
   • PCB (polychlorované bifenyly)
   • PAH (polycyklické aromatické sloučeniny)
   • Cr⁶⁺ (šestimocný chrom)
   • Al (hliník)
  • Měření emisí dalších anorganických látek
   • HCl a Cl⁻ (chlorovodík a chloridy, chlor)
   • HF a F⁻ (fluorovodík a fluoridy, fluor)
   • NH₃ (amoniak)
   • HCN a CN⁻ (kyanovodík a kyanidy)
   • H₂S (sirovodík)
   • SO₂ (oxid siřičitý - absorpce do roztoku)
   • SOₓ a H₂SO₄ (oxidy síry a kyselina sírová, bez SO₂ - absorpce do roztoku)
   • Silné anorganické kyseliny (bez SO₂ - absorpce do roztoku)
   • NOₓ (oxidy dusíku - absorpce do roztoku)
  • Měření emisí dalších organických látek
   • VOC (těkavé organické sloučeniny)
   • Fenol 
   • Karbonylové sloučeniny (Formaldehyd)