AXIA CZ s.r.o.
Dolní Třešňovec 30
Lanškroun
56301
25956728
Ing. Jan Svatoň, Petr Marek
49.9260503
16.6106450
422/ENV/15

Mapka


 • Jednorázové měření emisí
  • Měření emisí kovů a perzistentních organických látek
   • Těžké kovy (As, Cd, Hg, Pb)
   • Další kovy dle EN 14385 (Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Sb, Tl, V)
   • Al
   • Be
   • Cr⁶⁺
   • Se
   • Sn
   • Te
   • Zn
  • Měření emisí dalších anorganických látek
   • HCl a Cl⁻ 
   • HF a F⁻ 
   • HCN a CN⁻ 
   • NH₃ 
   • Silné anorganické kyseliny
  • Měření emisí základních znečišťujících látek
   • SO₂ (oxid siřičitý)
   • NOₓ (oxid dusnatý a dusičitý, oxidy dusíku)
   • CO (oxid uhelnatý)
   • TOC (celkový organický uhlík)
   • TZL (tuhé znečišťující látky)
  • Měření emisí NOₓ a CO elektrochemickými převodníky