Ascend s.r.o.
Korunní 588/4
Praha 2
120 00
270 97 005
Ing. Jiří Morávek
moravek@ascend.cz
739 335 677
86enmjs
50.0751867
14.4387475
1647/820/08/IB

Mapka


 • Zpracování odborného posudku
  • Odborný posudek pro spalovací zdroje
   • 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
   • 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW
   • 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
   • 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW
   • 1.3. Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
   • 1.3. Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW
   • 1.4. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
   • 1.4. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
  • Odborný posudek pro spalovny odpadu
   • 2.1. Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách
  • Odborný posudek pro ostatní technologické zdroje
   • 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t
   • 2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně
   • 2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení
   • 2.5. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s celkovým projektovaným výkonem vyšším než 1 t VOC včetně za rok
   • 2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den
   • 2.7. Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel
   • 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
   • 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW
   • 3.2. Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem
   • 3.3. Třídění a jiná studená úprava uhlí
   • 3.4. Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)
   • 3.5.1.Otop koksárenských baterií
   • 3.5.2. Příprava uhelné vsázky
   • 3.5.3. Koksování
   • 3.5.4. Vytlačování koksu
   • 3.5.5. Třídění koksu
   • 3.5.6. Chlazení koksu
   • 3.6. Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo pyrolýzních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů
   • 3.7. Výroba bioplynu
   • 4.1.1. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Příprava vsázky
   • 4.1.2. Spékací pásy aglomerace
   • 4.1.3. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování (chlazení, drcení, mletí, třídění)
   • 4.1.4. Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace)
   • 4.2.1. Výroba železa - Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou
   • 4.2.2. Odlévání (vysoká pec)
   • 4.2.3. Ohřívače větru
   • 4.3.1. Výroba oceli - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
   • 4.3.2. Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem
   • 4.3.3. Kyslíkové konvertory
   • 4.3.4. Výroba oceli - Elektrické obloukové pece
   • 4.3.5. Výroba oceli - Pánvové pece
   • 4.3.6. Výroba oceli - Elektrické indukční pece s celkovou projektovanou kapacitou více než 2,5 t za hodinu
   • 4.4. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu
   • 4.4. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu
   • 4.5. Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem od 1 MW do 5 MW včetně
   • 4.5. Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem více než 5 MW
   • 4.6.1. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
   • 4.6.2. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Žíhací a sušící pece
   • 4.6.3. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické obloukové peci
   • 4.6.4. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické indukční peci
   • 4.6.5. Kuplovny
   • 4.6.6. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích – kapalná paliva
   • 4.6.7. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích – plynná paliva
   • 4.7. Úprava rud neželezných kovů
   • 4.8.1. Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace a výroba odlitků - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
   • 4.8.2. Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů
   • 4.9. Elektrolytická výroba hliníku
   • 4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den
   • 4.11. Zpracování hliníku válcováním
   • 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
   • 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větší než 30 m3 (vyjma oplachu)
   • 4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW
   • 4.14. Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyšším
   • 4.15. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou 1 t pokovené oceli za hodinu nebo nižší
   • 4.16. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů – procesní vany s celkovou projektovanou kapacitou větší než 1 t pokovené oceli za hodinu
   • 4.17. Žárové pokovování zinkem
   • 5.1.1. Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice
   • 5.1.2. Výroba cementářského slínku v rotačních pecích
   • 5.1.3. Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu
   • 5.1.4. Výroba vápna v rotačních pecích
   • 5.1.5. Výroba vápna v šachtových a jiných pecích
   • 5.1.6. Pece pro zpracování produktů odsíření
   • 5.1.7. Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v rotačních pecích
   • 5.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest
   • 5.3. Výroba skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování
   • 5.4. Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv
   • 5.5. Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně
   • 5.6. Chemické leštění skla
   • 5.7. Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod.
   • 5.8. Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích
   • 5.9. Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv
   • 5.10. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě od 5 t za den do 75 t za den včetně
   • 5.10. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t za den
   • 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den
   • 5.14. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů
   • 6.1. Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu
   • 6.2. Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu (1-chlor-2-propenu)
   • 6.3. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu
   • 6.4. Výroba polyvinylchloridu
   • 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 6.5. Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok
   • 6.6. Výroba a zpracování viskózy
   • 6.7. Výroba gumárenských pomocných přípravků
   • 6.8. Zpracování dehtu
   • 6.9. Výroba expandovaného polystyrenu
   • 6.10. Výroba acetylenu mokrou metodou
   • 6.11. Výroba chloru
   • 6.12. Výroba kyseliny chlorovodíkové
   • 6.13. Výroba síry (Clausův proces)
   • 6.14. Výroba kapalného oxidu siřičitého
   • 6.15. Výroba kyseliny sírové
   • 6.16. Výroba amoniaku
   • 6.17. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí
   • 6.18. Výroba hnojiv
   • 6.19. Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů
   • 6.20. Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce 10 t nebo menší
   • 6.20. Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce větší než 10 t
   • 6.21. Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého
   • 6.22. Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého
   • 6.23. Výroba ostatních pigmentů
   • 6.24. Ropná rafinerie, výroba a zpracování petrochemických výrobků
   • 6.25. Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny)
   • 7.1. Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně
   • 7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší
   • 7.3. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší
   • 7.4. Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)
   • 7.5. Pražírny kávy o celkové projektované kapacitě větší než 1 t za den
   • 7.6. Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování více než 1 t výrobků denně
   • 7.7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok
   • 7.8. Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek
   • 7.9. Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny
   • 7.10. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod kód 7.9.
   • 7.11. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je od 1 t za den do 10 t za den včetně
   • 7.11. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 10 t za den
   • 7.12. Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je 12 t hotových výrobků denně nebo menší
   • 7.12. Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně
   • 7.13. Výroba dřevěného uhlí
   • 7.14. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů
   • 7.15. Krematoria a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat
   • 7.16. Veterinární asanační zařízení
   • 7.17. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě
   • 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně
   • 11.1. - 11.9. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9.
  • Odborný posudek pro zdroje používající organická rozpouštědla
   • 9.1. Ofset s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.2. Publikační hlubotisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.3. Jiné tiskařské činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.4. Knihtisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.5. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,01 t za rok nebo větší; odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako halogenované, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,1 t za rok nebo větší
   • 9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.7. Chemické čištění
   • 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.9. Nátěry dřevěných povrchů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.10. Přestříkávání vozidel – opravárenství s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,5 t za rok nebo větší a nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 t za rok
   • 9.11. Nanášení práškových plastů
   • 9.12. Nátěry kůže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.13. Nátěry pásů a svitků
   • 9.14. Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t za rok nebo větší
   • 9.15. Navalování navíjených drátů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.16. Nanášení adhezivních materiálů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.17. Impregnace dřeva s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.18. Laminování dřeva a plastů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.20. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok nebo větší
   • 9.21. Výroba obuvi s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
   • 9.22. Výroba farmaceutických směsí
   • 9.23. Zpracování kaučuku, výroba pryže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok nebo větší
   • 9.24. Extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků
  • Odborný posudek pro nakládání s benzinem
   • 10.1. Terminály na skladování benzinu
   • 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu