Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/11)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo11
KategorieČasopisy
ŽP A OCHRANA
Témakrajina
Planeta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíindikatory_el.pdf (2,685 kBytes); obsah.pdf (86 kBytes); obálka.jpg (27 kBytes)
ObsahOBSAH

Úvod ....................................................................................................................................................................................... 5
1. Hlavní indikátory charakterizující kvalitu půd ........................................................................................................ 6
1.1 Pojem funkce a kvality půdy .................................................................................................................................... 6
1.2 Cíle a potřeby hodnocení půd.................................................................................................................................. 7
1.3 Indikátory kvality půdy................................................................................................................................................ 7
2. Hodnocení indikátorů kvality půd z hlediska vhodnosti pro činnost orgánů ochrany ZPF ................. 12
2.1 Barva ............................................................................................................................................................................. 12
2.2 Struktura........................................................................................................................................................................ 13
2.3 Textura (zrnitost)......................................................................................................................................................... 13
2.4 Voda v půdě................................................................................................................................................................ 14
2.5 Konzistence půdy....................................................................................................................................................... 16
2.6 Novotvary..................................................................................................................................................................... 16
2.7 Měrná hmotnost půdy............................................................................................................................................... 16
2.8 Objemová hmotnost ................................................................................................................................................. 17
2.9 Pórovitost ..................................................................................................................................................................... 19
2.10 Další fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půd................................................................................................. 20
2.11 Obsah humusu ......................................................................................................................................................... 22
2.12 Půdní reakce............................................................................................................................................................. 24
2.13 Sorpční vlastnosti..................................................................................................................................................... 27
2.14 Oxidačně-redukční potenciál půdy ................................................................................................................... 29
2.15 Obsahy rizikových prvků a rizikových látek ................................................................................................... 29
2.16 Obsahy živin ............................................................................................................................................................. 31
2.17 Biologické vlastnosti půd ..................................................................................................................................... 32
2.18 Klasifikační systém půd......................................................................................................................................... 34
3. Možnosti použití celostátních průzkumů půd pro specifikaci vývojových trendů půdních vlastností......... 36
3.1 Vývojové trendy pH a obsahu přístupných živin v zemědělských a lesních půdách ................................. 36
3.2 Vývojové trendy obsahu organické hmoty ............................................................................................................... 39
3.3 Bilanční metody hodnocení vývoje agrochemických vlastností ........................................................................ 39
3.4 Bilanční metody hodnocení vývoje kontaminace půd – metoda kritických zátěží......................................... 42
3.5 Hlavní závěry hodnocení vývoje půdních vlastností............................................................................................... 42
4. Hodnocení legislativních předpisů z hlediska zabezpečení ochrany produkčních
a ekologických funkcí půdy .................................................................................................................................................. 44
4.1 Plošná ochrana půdy........................................................................................................................................................ 44
4.2 Půdní eroze .......................................................................................................................................................................... 46
4.3 Kontaminace půd ............................................................................................................................................................... 48
4.4 Acidifikace ............................................................................................................................................................................ 50
4.5 Úbytek organické hmoty................................................................................................................................................... 50
4.6 Zhutnění půd (pedokompakce) ..................................................................................................................................... 50
4.7 Ztráta biodiverzity................................................................................................................................................................ 52
4.8 Salinizace ............................................................................................................................................................................. 52
4.9 Záplavy a sesuvy............................................................................................................................................................... 53
4.10 Příprava evropské legislativy ..................................................................................................................................... 53
5. Literatura.................................................................................................................................................................................. 55
6. Použité legislativní předpisy............................................................................................................................................. 57
Přílohy
Příloha 1 - Přehled sledovaných parametrů v programu bazálního monitoringu zemědělských půd ........ 59
Příloha 2 - Základní agrochemické vlastnosti půd – rozsahy hodnot ..................................................................... 60
Příloha 3 - Obsahy rizikových prvků a persistentních organických polutantů v půdě – rozsahy hodnot ..... 64
Příloha 4 - Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd...................................... 67
Příloha 5 - Kritéria pro hodnocení kontaminace půd .................................................................................................... 70
Příloha 6 - Zásady správné zemědělské praxe a předpisy souvisící..................................................................... 75
Příloha 7 - Taxonomický klasifikační systém půd ČR – půdní typy a subtypy ...................................................... 78