Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/09)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo09
KategorieČasopisy
ŽP A TECHNICKÉ HLEDISKO
TémaPlaneta
odpady
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíplan-odpadoveho-el.pdf (984 kBytes); obálka.jpg (56 kBytes)
ObsahObsah

Část A
Návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce – obce
1. Úvodní ustanovení........................................................................................................................................................... 6
2. Oblast použití .................................................................................................................................................................... 7
3. Obecné náležitosti pro POH původce vyplývající z ustanovení zákona o odpadech ............................. 7
4. Minimální obsah a rozsah poh původce – obce (včetně komentáře).............................................................. 8
4.1 Obsah POH obce .......................................................................................................................................................... 9
Terminologie
A) Název dokumentu .......................................................................................................................................................... 9
B) Účel Plánu odpadového hospodářství obce ....................................................................................................... 9
C) Působnost a doba platnosti POH obce .................................................................................................................. 9
D) Identifikační údaje obce................................................................................................................................................ 9
E) Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství obce, pokud ho obec nezpracovává sama ............. 10
F) Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění.............................................................................................................................................................................. 10
G) Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech ................................................................................................................................................................................................... 15
H) Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje ................................................................................................................................................................................................... 16
I) Přehled cílů POHo a opatření (programů) k jejich dosažení (včetně termínů), které bude obec (svazek obcí) realizovat ................................................................................................................................................................................................... 17
J) Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn – komunální odpad ................................ 17
K) Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů .. 18
L) Přílohy ................................................................................................................................................................................................................. 18
5. Postup při zpracování Plánu odpadového hospodářství obce ....................................................................................................... 19
6. Doporučený postup při předkládání Plánu odpadového hospodářství původce – obce (svazku obcí) ........................... 19
7. Doporučení a informace pro krajské úřady sdělující připomínky k POH původce ................................................................... 20
8. Doporučená formální úprava....................................................................................................................................................................... 20
9. Seznam tabulek ............................................................................................................................................................................................... 20
10. Používané zkratky: ........................................................................................................................................................................................ 21
11. Přílohy ............................................................................................................................................................................................................... 22
Příloha č. 1 – Přehled kódů nakládání s odpady ....................................................................................................................................... 22
Příloha č. 2 – Doporučené rozšíření obsahu Plánu odpadového hospodářství původce – obce ............................................. 23
Příloha č. 3 – Metodika výpočtu postupného snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) .................................................................................................................................................................................................................................... 25
Část BMetodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce (kromě obcí)
1. Úvodní ustanovení........................................................................................................................................................ 34
2. Oblast použití .................................................................................................................................................................. 35
3. Obecné náležitosti pro POH původce vyplývající z ustanovení zákona o odpadech .......................... 35
4. Minimální obsah a rozsah POH původce (včetně komentáře) ..................................................................... 36
4.1 Obsah POH původce kromě obce ...................................................................................................................... 36
Terminologie
A) Název dokumentu ....................................................................................................................................................... 37
B) Účel Plánu odpadového hospodářství původce............................................................................................. 37
Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce
C) Působnost a doba platnosti POH původce ...................................................................................................... 37
D) Identifikační údaje původce (obchodní firma, právní forma, sídlo, IČ, statutární zástupce) ............... 37
E) Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství původce, pokud ho původce nezpracovává sám ................................ 38
F) Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění .................................................................................................................................................................................................................................. 38
G) Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech............................................................................................................................................................................................................ 41
H) Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů .................................................................................................................................................................................................................................. 42
I) Přehled cílů a opatření (programů) k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností .......................................................................................................................................................... 42
J) Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn.................................................................... 43
K) Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů............................................................................................................................................................................................................ 43
5. Postup při zpracování POH původce kromě obce ........................................................................................... 45
6. Doporučený postup při předkládání POH původce ......................................................................................... 45
7. Doporučení a informace pro krajské úřady sdělující připomínky k POH původce ................................ 46
8. Doporučená formální úprava..................................................................................................................................... 46
9. Seznam tabulek ............................................................................................................................................................. 47
10. Používané zkratky ...................................................................................................................................................... 47
11. Přílohy ............................................................................................................................................................................. 48
Příloha č. 1 Přehled kódů nakládání s odpady ....................................................................................................... 48