Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/01)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo01
KategorieŽP A OCHRANA
Časopisy
Témakrajina
Planeta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke stažení1-04.pdf (1,309 kBytes); 0401.jpg (44 kBytes)
ObsahOBSAH

1 ÚVOD.................................................................................................................................................................................4
1.1 Povaha dokumentu ...................................................................................................................................................4
1.2 Struktura ........................................................................................................................................................................4
2 VŠEOBECNÝ POSTUPA PRINCIPY......................................................................................................................5
2.1 Popis této příručky .....................................................................................................................................................5
2.2 Obecný postup při rozhodování ...........................................................................................................................7
2.3 Forma podávání zpráv a ukládání dat ...............................................................................................................7
2.4 Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a strategické hodnocení (SEA) ...........................................7
2.5 „V kombinaci s jinými plány nebo projekty“ .....................................................................................................8
2.6 Alternativní řešení a zmírňující opatření ..............................................................................................................8
2.7 Naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu ........................................................................................9
2.8 Zahájení hodnocení ................................................................................................................................................10
3 METODIKA PRO ČLÁNKY 6(3) A 6(4) ..................................................................................................................11
3.1 První etapa: Zjiš•ovací řízení (screening) ........................................................................................................11
3.1.1 Úvod .........................................................................................................................................................................11
3.1.2 První krok: management lokality .....................................................................................................................11
3.1.3 Druhý krok: popis projektu nebo plánu .........................................................................................................11
3.1.4 Třetí krok: charakteristiky lokality ...................................................................................................................12
3.1.5 Čtvrtý krok: hodnocení významnosti ..............................................................................................................13
3.1.6 Shrnutí ......................................................................................................................................................................14
3.2 Druhá etapa: Odpovídající hodnocení .............................................................................................................18
3.2.1 Úvod ........................................................................................................................................................................18
3.2.2 První krok odpovídajícího hodnocení: požadované informace ...........................................................18
3.2.3 Druhý krok odpovídajícího hodnocení: předpovídání dopadu ............................................................19
3.2.4 Třetí krok odpovídajícího hodnocení: cíle ochrany ..................................................................................19
3.2.5 Čtvrtý krok odpovídajícího hodnocení: zmírňující opatření .....................................................................21
3.2.6 Výstupy ....................................................................................................................................................................21
3.3 Třetí etapa: Hodnocení alternativních řešení .................................................................................................24
3.3.1 Úvod .........................................................................................................................................................................24
3.3.2 První krok: identifikování alternativních řešení ............................................................................................25
3.3.3 Druhý krok: hodnocení alternativních řešení ...............................................................................................25
3.3.4 Výstupy ....................................................................................................................................................................25
3.4 Čtvrtá etapa: Hodnocení v případě, že neexistují žádné alternativy a negativní účinky přetrvávají .....29
3.4.1 Úvod ........................................................................................................................................................................29
3.4.2 První krok: Identifikace kompenzačních opatření .....................................................................................29
3.4.3 Druhý krok: Hodnocení kompenzačních opatření ....................................................................................30
3.4.4 Výstupy ...................................................................................................................................................................30
3.5 Shrnutí hodnocení ...................................................................................................................................................32
3.6 Soubor doporučení pro přezkoumávání informací, sestavených pro účely hodnocení
podle článku 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích................................................................................................33
3.6.1 Úvod ........................................................................................................................................................................33
3.6.2 Aplikace souboru doporučení ........................................................................................................................33
3.6.3 Uživatelé souboru doporučení .......................................................................................................................34
ZÁKLADNÍ PRAMENY A METODICKÉ PŘÍRUČKY .........................................................................................37
VÝCHOZÍ PODKLADOVÉ STUDIE, PŘEDPOVÍDÁNÍ DOPADU A HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI ...................................................................................................................................38
1. ÚVOD .................................................................................................................38
1.1 Co se očekává od ekologického hodnocení? ..................................38
1.2 Identifikace potenciálních dopadů .........................................................38
1.3 Které složky ekosystému by měly být zkoumány? ...........................39
2. VÝCHOZÍ PODKLADOVÉ STUDIE ..........................................................39
2.2 Terénní studie ................................................................................................39
2.3 Studie o rostlinách a stanovištích ............................................................40
2.4 Ptáci ..................................................................................................................40
2.5 Savci .................................................................................................................41
2.6 Obojživelníci a plazi .....................................................................................41
2.7 Suchozemští bezobratlí ..............................................................................42
2.8 Analýza dat a interpretace výsledků ......................................................42
3. PŘEDPOVÍDÁNÍ DOPADU .........................................................................42
3.1 Úvod ..................................................................................................................42
3.2 Vstupy pro predikci dopadu ......................................................................43
3.3 Metody predikce dopadu ...........................................................................43
4. HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI ...................................................................43
Prameny .................................................................................................................44
Dodatek 2
VZOROVÉ HODNOTÍCÍ FORMULÁŘE .......................................................45
DIAGRAMY
Diagram, znázorňující postup podle článku 6(3) a 6(4) (z MN2000) ve vztahu k jednotlivým
etapám podle této příručky ...............................................................................6
Diagram pro první etapu: Zjišťovací řízení .................................................10
Diagram pro druhou etapu: Odpovídající hodnocení .............................17
Diagram pro třetí etapu: Hodnocení alternativních řešení ....................24
Diagram pro čtvrtou etapu: Hodnocení v případě, že neexistují žádné alternativy a negativní účinky přetrvávají..............28
BOXY
1 Popis parametrů projektu nebo plánu ........................................................................................................................12
2 Hodnocení kumulativních dopadů................................................................................................................................12
3 Zdroje, s jejichž pomocí lze identifikovat dopady ...................................................................................................13
4 Příklady indikátorů významnosti....................................................................................................................................13
5 Příklady případových studií: hodnocení významnosti............................................................................................13
6 Dotazník o informacích pro odpovídající hodnocení .............................................................................................18
7 Zdroje informací .................................................................................................................................................................19
8 Metody předpovídání dopadů ......................................................................................................................................19
9 Příklady cílů ochrany .........................................................................................................................................................19
10 Dotazník o integritě lokality ............................................................................................................................................20
11 Příklady případových studií: Negativní dopady na integritu lokalit ..................................................................20
12 Příklady případových studií: Zmírňující opatření .....................................................................................................21
13 Příklady případových studií: Hodnocení alternativ ................................................................................................25
14 Jak hodnotit alternativní řešení......................................................................................................................................25
15 Příklady kompenzačních opatření................................................................................................................................29
16 Příklady případových studií: Kompenzační činnosti...............................................................................................30