Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2006/07)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2006
Ročník2006
Číslo07
KategorieČasopisy
TémaPlaneta
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke staženíplaneta07_4.pdf (1,424 kBytes)
Obsah1. Úvod .................................................................................................................................................................................................. 4

2. Postup zpracování hodnotící zprávy .......................................................................................................................................... 5
2. 1. Vyhodnocení plnění jednotlivých úkolů ............................................................................................................................. 5
2. 2. Souhrnné vyhodnocení ......................................................................................................................................................... 6
2. 3. Použité podklady .................................................................................................................................................................... 6
3. Hodnocení stavu plnění úkolů Plánu odpadového hospodářství České republiky v roce 2004 ..................................... 7
3. 1. Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností .............................. 7
3. 2. Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady ................................................................................................................ 12
3. 3. Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech ............................. 15
3. 3. 1. Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující ............................................................................................. 15
3. 3. 2. Odpadní oleje ...................................................................................................................................................... 16
3. 3. 3. Baterie a akumulátory ........................................................................................................................................ 18
3. 3. 4. Kaly z čistíren odpadních vod ............................................................................................................................ 19
3. 3. 5. Odpady z výroby oxidu titaničitého .................................................................................................................. 20
3. 3. 6. Odpady z azbestu ................................................................................................................................................ 20
3. 3. 7. Autovraky ............................................................................................................................................................. 21
3. 4. Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady ......................................................... 22
3. 5. Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů ....................................................................................... 26
3. 6. Podíl recyklovaných odpadů .............................................................................................................................................. 28
3.7. Podíl odpadů ukládaných na skládky ............................................................................................................................... 33
3. 8. Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek ........................................................................ 36
3. 8. 1. Podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů („BRKO“) ukládaných na skládky ....................... 36
3. 8. 2. Množství biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládkách .......................................................... 37
4. Závěr ................................................................................................................................................................................................ 40
4.1. Souhrnné hodnocení ........................................................................................................................................................... 40
4. 2. Stav plnění kvantifikovaných hlavních cílů POH ČR ...................................................................................................... 44
4. 3. Přehled identifikovaných problémů a navrhovaných opatření ...................................................................................... 45
Přehled použitých zkratek ................................................................................................................................................................ 48
5. Přílohy ............................................................................................................................................................................................. 49
Příloha č. 1 Hodnoty Soustavy indikátorů odpadového hospodářství za rok 2004 .............................................................. 49
Příloha č. 2 Doprovodné grafy ......................................................................................................................................................... 52