Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví


Název publikaceDlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
AutorHRUŠKA J. a CIENCIALA E.
Rok vydání2001
KategorieŽP A OCHRANA
Témales
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2001 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahA. ÚVOD: IMISNÍ SITUACE A STAV LESŮ V ČESKÉ REPUBLICE A PŘEHLED AKTIVIT K PROBLEMATICE ACIDIFIKACE PŮD
A.1. Dlouhodobý vývoj produkce emisí síry a dusíku na území České republiky a současný stav atmosférické depozice okyselujících a eutrofizujících
sloučenin (síry a dusíku)
A.2. Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
A.3. Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd.
B. PŘEHLED HYPOTÉZ O POŠKOZOVÁNÍ (HYNUTÍ) LESŮ, VE KTERÝCH HRAJE ACIDIFIKACE PŮD KLÍČOVOU ROLI. HYPOTÉZY O ZMĚNÁCH LESNÍCH PŮD VLIVEM IMISÍ A LESNÍHO HOSPODAŘENÍ
B.1. Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
B.2. Hypotézy o poškozování lesů vlivem změn půdního chemismu
B.3. Vliv sloučenin dusíku na lesní ekosystémy
C. PŘEHLED POZNATKŮ K OMEZENÍ VLIVU IMISÍ A ACIDIFIKACE PŮD NA LESY
C.1. Vápnění a chemická meliorace
C.2. Změny způsobů hospodaření v lesích zaměřené na omezení negativních dopadů půdní acidifikace
C.3. Potřeba změn v hospodaření s lesem určovaná měnícími se podmínkami vnějšího prostředí
D. NÁSTROJE A POSTUPY PRO URČENÍ CITLIVOSTI LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ VŮČI KYSELÉ DEPOZICI – ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
D.1. Stanovení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní půdy
D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí – průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC
(Model of Acidification of Groundwaters in Catchments) na Krkonoše a Slavkovský les
D.3. Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci lesních půd
D.4. Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
E. NÁVRH SYSTÉMU OPATŘENÍ REGENERACE LESNÍCH PŮD
E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
E.3. Zásady pro vápnění a dodávání živin a deficientních prvků do lesních půd
E.4. Systém informací na podporu rozhodovacího procesu zlepšování odolnosti lesních půd vůči acidifikaci
F. SHRNUTÍ
F.1. Současný stav imisí a jejich vliv na lesní půdy
F.2. Nástroje a postupy sloužící ke kvantifikaci vlivů imisí
F.3. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd
F.4. Závěr
G. LITERATURA
H. PŘÍLOHY
H.1. Účinky melioračních opatření a potenciál jejich využití v imisních oblastech ČR
H.2. Některá rizika vyplývající z povrchového vápnění lesních ekosystémů ve vyšších polohách
H.3. Vliv dlouhodobé acidifikace na stav a strukturu asimilačních orgánů smrku ztepilého
H.4. Vliv acidifikace a melioračních opatření na ektomykorhizní systém lesních dřevin, především smrku ztepilého.
H.5. Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodaření a vápnění lesních půd na půdní faunu
H.6. Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
H.7. Charakteristika programu sítě malých povodí GEOMON a vývoj depozice síry a dusíku za období 1994-1999
Soubory ke staženíACIDIFIKACE_web.pdf (2,112 kBytes)