Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Planeta

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Periodikum - Titul)

Planeta (2004/08)


Název periodikaPlaneta
Rok vydání2004
Ročník2004
Číslo08
KategorieŽP A OCHRANA
Časopisy
TémaPlaneta
Natura 2000
VydavatelMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Soubory ke stažení0408.jpg (80 kBytes); planeta_nelesnibiotopy__proweb2.pdf (2,223 kBytes); planeta_nelesnibiotopy_proweb1.pdf (1,704 kBytes)
ObsahOBSAH

Předmluva ......................................................................................................................................................................... 5
Úvod (J. Sádlo) ................................................................................................................................................................ 6
1. Obecná část ................................................................................................................................................................. 9
1.1 Pastva hospodářských zvířat (M. Hejcman, V. Pavlů, F. Krahulec) ......................................................... 9
1.2 Seč (A. Klaudisová)................................................................................................................................................ 13
1.3 Narušení půdního povrchu .................................................................................................................................. 16
1.3.1 Narušení půdního povrchu travinných a suchomilných porostů (J. Sádlo, M. Konvička, J. Beneš, V. Zdražil) .............................................................................................................................................................................................. 16
1.3.2 Narušení půdního povrchu vodních a mokřadních biotopů (V. Rybka) ............................................ 17
1.4 Vypalování (R. Prausová, J. Sádlo)................................................................................................................. 18
1.5 Vápnění a hnojení .................................................................................................................................................. 19
1.5.1 Vápnění travinných porostů (F. Klimeš, D. Blažková, L. Kolář) ............................................................ 19
1.5.2 Hnojení travinných porostů (D. Blažková) .................................................................................................. 20
1.5.3 Vápnění a hnojení mokřadních biotopů (V. Rybka) ................................................................................ 21
1.6 Odstraňování náletových dřevin z porostů (J. Sádlo) ................................................................................ 21
1.7 Odstraňování invazních druhů rostlin (M. Křivánek, J. Sádlo, K. Bímová) ........................................... 23
1.8 Péče o křoviny (J. Sádlo) ................................................................................................................................... 28
1.9 Vliv rybí obsádky na vodní biotopy (M. Dušek, L. Merta) ........................................................................ 29
1.10 Regulace vodního režimu................................................................................................................................. 31
1.10.1 Manipulace vodní hladinou (J. Pokorný) ................................................................................................. 31
1.10.2 Hrazení odvodňovacích kanálů a struh (I. Bufková) ............................................................................ 31
1.11 Odbahňování a vyhrnování (J. Pokorný)..................................................................................................... 32
1.12 Poznámky k managementu stanovišť a ochrana živočichů (M. Konvička, J. Beneš, J. Sádlo)........ 33
2. Speciální část ........................................................................................................................................................... 35
Přehled typů opatření ................................................................................................................................................. 35
Přehled nástrojů a hospodářských zvířat ............................................................................................................ 37
2.1 [V] Vodní toky a nádrže (V. Rybka ed.) ......................................................................................................... 39
2.2 [M] Mokřady a pobřežní vegetace (V. Rybka ed.)..................................................................................... 44
2.3 [R] Prameniště a rašeliniště (I. Bufková ed.) ................................................................................................ 58
2.4 [A] Alpínská a subalpínská vegetace (J. Chlapek ed.)............................................................................. 70
2.5 [T1] Louky a pastviny (B. Šerá ed.) ................................................................................................................. 76
2.6 [T2] Smilkové trávníky (J. Chlapek ed.) ......................................................................................................... 88
2.7 [T3] Suché trávníky (I. Jongepierová ed.)...................................................................................................... 91
2.8 [T4] Lesní lemy (I. Jongepierová ed.).............................................................................................................. 95
2.9 [T5] Trávníky písčin a mělkých půd (I. Jongepierová ed.) ...................................................................... 97
2.10 [T6] Vegetace efemér a sukulentů (I. Jongepierová ed.)....................................................................... 99
2.11 [T7] Slaniska (J. Danihelka) .......................................................................................................................... 101
2.12 [T8] Nížinná až horská vřesoviště (I. Sedláková, R. Prausová, J. Albrecht) ................................. 102
2.13 [K] Křoviny (J. Sádlo ed.) ................................................................................................................................ 105
2.14 [S1, S2] Skály a sutě (L. Kotouč, J. Sádlo) ................................................................................................ 112
2.15 [S3] Jeskyně (I. Balák, O. Jäger) ................................................................................................................. 113
Příklady praktické péče o nelesní biotopy ........................................................................................................ 115
3.1 Management vodních ploch v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka (L. Baťová).......................................................................................................................................................................... 115
3.2 Revitalizace rašelinišť s narušeným vodním režimem na území Národního parku Šumava (I. Bufková)........................................................................................................................................................................ 116
3.3 Příklady péče o travní porosty v rámci skupiny luk a pastvin T1 v Jižních Čechách(B. Šerá, J. Albrecht, E. Burešová) ......................................................................................................................................................................................... 117
3.4 Komplexní péče o Národní přírodní rezervaci Čertoryje v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (I. Jongepierová) ........................................................................................................................................................................................ 118
3.5 Příklad péče o trvalé travní porosty na území Krkonošského národního parku (A. Mládková)......... 119
4. Finanční nástroje pro péči o nelesní biotopy (E. Havlínová, L. Vokasová, J. Brázda, R. Sus) ............ 120
Doporučená literatura ....................................................................................................................................................... 124
Seznamy přispěvatelů ...................................................................................................................................................... 125
Příloha č. 1............................................................................................................................................................................. 127
Tabulka 1: Přehled nebezpečných invazních druhů .............................................................................................. 127
Tabulka 2: Přehled biotopů a jejich ohrožení ........................................................................................................... 128
Tabulka 3: Charakteristika herbicidních přípravků použitelných k likvidaci nebezpečných invazních druhů...... 131
Příloha č. 2Přehled nelesních stanovišť a možné zdroje financování jejich péče........................................................ 132