Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl (Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin)

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl (Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin)


Název publikaceEkologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl (Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin)
AutorURBAN, Jiří - KOLEKTIV, Bořiivoj Šarapatka A
Rok vydání2003
KategorieŽP A TECHNICKÉ HLEDISKO
Témamanagement
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2005 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahOBSAH
1 Úvod do ekologického zemědělství
1.1 Důvody vzniku ekologického zemědělství (EZ) a jeho význam
1.2 Agroekologické a environmentální aspekty ekologického zemědělství
1.3 Kvalita bioproduktů z EZ
1.4 Lidské zdraví a rizika intenzifikace zemědělství
1.5 Zásady a cíle ekologického zemědělství
1.5.1 Zásady pěstování rostlin
1.5.2 Zásady chovu zvířat
1.5.3 Skladování a zpracování bioproduktů
1.5.4 Kontrola, certifikace, označování
1.6. Ekologické zemědělství jako multifunkční model
2 Historie a současnost EZ, jeho metody,
2.1 Počátky ekologického zemědělství ve střední a západní Evropě
2.2 Metody ekologického zemědělství
2.2.1 Přírodní zemědělství
2.2.2 Biologicko–dynamické zemědělství (Biodynamické hospodaření)
2.2.3 Organicko–biologické zemědělství
2.2.4 Organické zemědělství v anglicky mluvících zemích (organic agriculture)
2.2.5 Biologické zemědělství v německy mluvících zemích (biologischer Landbau)
2.2.6 Biologické zemědělství ve francouzsky mluvících zemích (L’Agriculture biologique)
2.3. Rozvoj ekologického zemědělství v posledních desetiletích
2.4 Ekologické zemědělství v České republice
2.4.1 Impulsy a historie vzniku EZ v ČR
2.4.2 Ekologické zemědělství v ČR v roce 2003
3 Právní úprava, směrnice svazů a kontrola ekologického zemědělství
3.1 Právní úprava EZ v Evropě a ve světě
3.2 Právní úprava EZ v ČR
3.3 Kontrola ekologického zemědělství a osvědčování bioproduktů a biopotravin v ČR
4 Hospodaření v krajině a agroenvironmentální programy
4.1 Zemědělec v kulturní krajině
4.2 Biodiverzita a zemědělství
4.2.1 Úrovně biodiverzity
4.2.2 Biodiverzita v agroekosystémech
4.2.3 Agroekosystém a možnosti posílení biodiverzity
4.3 Biotopy v krajině
4.3.1 Ochrana stávajících biotopů
4.3.2 Zakládání nových biotopů
4.3.3 Praktický příklad řešení
4.4 Podpůrné nástroje v politice a krajinotvorné programy
4.4.1 Struktura Společné zemědělské politiky EU
4.4.2 Reforma Společné zemědělské politiky v roce 2003
4.4.3 Agroenvironmentální opatření
4.4.4 Horizontální plán rozvoje venkova a Operační program zemědělství
5 Půda
5.1 Živá půda, základ ekologického zemědělství
5.1.1 Živá složka půdy
5.1.2 Neživá část organické půdní hmoty
5.2 Kvalita půdy v ekologickém zemědělství
5.2.1 Rozdíly půdních charakteristik v ekologickém a konvenčním zemědělství
5.3 Analýza půd v zemědělském podniku hospodařícím ekologicky
5.3.1 Odběr a úprava půdních vzorků
5.3.2 Typy analýz
5.4 Vliv agronomických opatření na půdní vlastnosti
6 Výživa rostlin a hnojení
6.1 Teorie a specifika výživy rostlin v EZ
6.2 Statková hnojiva a jejich ošetřování
6.2.1 Hnůj
6.2.2 Močůvka
6.2.3 Kejda
6.3 Komposty a kompostování
6.4 Způsoby aplikace statkových hnojiv
6.5 Zelené hnojení
6.6 Hnojení minerálními hnojivy
6.7 Bilance živin
7 Polní produkce
7.1 Konverze polní produkce
7.2 Osevní postupy v EZ
7.3 Výběr druhů a odrůd v EZ
7.4 Zpracování půdy
7.5 Odlišnosti pěstování hlavních plodin v EZ
7.6 Posklizňové ošetření a skladování
8 Regulace plevelů
8.1 Vlastnosti plevelů
8.2 Možnosti výskytu plevelů v polních podmínkách
8.3 Regulace plevelů před zahájením konverze
8.4 Způsoby regulace plevelů
8.4.1 Regulace plevelů preventivními opatřeními
8.4.2 Regulace přímými – mechanickými zásahy
8.4.3 Regulace termická
8.4.4 Mulčování
8.4.5 Biologické a biotechnické metody regulace zaplevelení
8.5 Možnosti regulace plevelů v ekologickém zemědělství na příkladu pcháče osetu
9 Ochrana rostlin
9.1 Zásady a strategie ochrany rostlin
9.2 Nepřímé metody ochrany rostlin – prevence
9.3 Prostředky přímé ochrany
9.3.1 Prostředky biologické ochrany rostlin
9.3.2 Mechanické prostředky ochrany
9.3.3 Chemické, minerální a organické přípravky
9.3.4 Rostlinné výtažky a oleje
9.3.5 Feromonové lapáky
9.4 Příklady strategií ochrany
9.4.1 Réva
9.4.2 Kukuřice
9.4.3 Brambory
9.4.4 Pšenice
9.4.5 Angrešt, černý rybíz
9.4.6 Okurky, dýně, cukety, patisony aj. rostliny z čeledi tykvovitých
10 Pícninářství
10.1 Trvalé travní porosty v EZ z hlediska biodiverzity
10.1.1 Předpoklad vzniku a existence trvalých travních porostů (TTP)
10.1.2 Vliv antropogenní činnosti na trvalé travní porosty
10.1.3 Vztahy travinných porostů k prostředí
10.1.4 Struktura a druhové složení travinných porostů
10.1.5 Vegetační a stanovištní charakteristika
10.1.6 Variabilita travních porostů
10.1.7 Sukcesní změny polopřirozených travních porostů
10.1.8 Zásady hospodaření
10.1.9 Návrhy řešení obnovy luk a pastvin z hlediska zvýšení druhové diverzity
10.2 Pratotechnika TTP v EZ
10.2.1 Zakládání TTP
10.2.2 Ošetřování a zlepšování TTP
10.2.3 Regulace plevelů a škůdců
10.2.4 Výživa a hnojení TTP
10.2.5 Využívání TTP a kvalita píce
10.3 Pastvinářství
10.4 Pícniny na orné půdě
10.4.1 Víceleté pícniny
10.4.2 Jednoleté pícniny
10.5 Konzervace a skladování objemných krmiv
10.5.1 Význam a princip výroby sena
10.5.2 Význam a princip výroby siláží
11 Zelinářství
11.1 Podnikové a osobní předpoklady
11.2 Volba systému pěstování
11.3 Kultivace půdy a hnojení
11.3.1 Zdravá půda
11.3.2 Zpracování půdy
11.3.3 Hnojení
11.4 Regulace plevelů
11.4.1 Preventivní opatření
11.4.2 Přímá regulace
11.5 Ochrana rostlin
11.5.1 Škůdci
11.5.2 Možnosti regulace důležitých chorob a škůdců
11.5.3 Houbové choroby
11.6 Pěstování zeleniny
11.6.1 Osivo a sadba
11.6.2 Předpěstování sadby
11.6.3 Výsev a výsadba
11.6.4 Závlaha
11.7 Sklizeň a skladování zeleniny
11.8 Úprava a prodej zeleniny
11.8.1 Tržní úprava
11.8.2 Prodej
12 Ekologické ovocnářství
12.1 Zakládání sadů
12.2 Volba odrůd
12.3 Kultivace půdy a hnojení
12.4 Regulace růstu a plodnosti
12.5 Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům
12.6 Sklizeň, skladování, tržní úprava, zpracování a odbyt bioovoce
9 Ekologické zemědělství
13 Ekologické vinohradnictví a vinařství
13.1 Odrůdy vhodné pro ekologické vinohradnictví
13.2 Založení vinice
13.2.1 Přípravné práce před založením vinice
13.2.2 Výsadba vinice
13.2.3 Péče o mladé vinice
13.3 Cyklické práce ve vinici
13.3.1 Řez révy
13.3.2 Ostatní práce v předjaří
13.3.3 Zelené práce
13.3.4 Regulace chorob a škůdců
13.3.5 Péče o půdu ve vinici
13.3.6 Sklizeň hroznů
13.4 Základy ekologického vinařství
13.5 Zásady ekologické produkce stolních hroznů
14 Ekologické semenářství
14.1 Odrůdy a rozmnožovací materiál pěstovaných rostlin
14.2 Zákonná úprava konvenčního a ekologického semenářství
14.2.1 Ustanovení pro výrobu, uvádění do oběhu a používání osiv podle zákona o ekologickém zemědělství
14.2.2 Ochranná známka BIO – možno použít v EZ
14.3 Zásady pro množení osiv a jejich posklizňovou úpravu
14.4 Ekologické šlechtění
14.4.1 Volba odrůd v ekologickém zemědělství
14.4.2 Ošetření osiva a sadby před výsevem
14.5 Produkce osiv trav
15 Biologicko-dynamické zemědělství
15.1 Historie: vznik a vývoj
15.2 Charakteristika biodynamického zemědělství
15.2.1 Organizace biologicko-dynamického zemědělství, směrnice
15.2.2 Kvalita biodynamického produkčního systému
Seznam použité a doporučené literatury
Další zdroje informací o ekologickém zemědělství
Slovník používaných pojmů a cizích slov
Soubory ke staženíEkologie_15.pdf (863 kBytes); Ekologie_14.pdf (1,059 kBytes); Ekologie_13.pdf (1,489 kBytes); Ekologie_12.pdf (1,917 kBytes); Ekologie_11.pdf (1,746 kBytes); Ekologie_10.pdf (1,620 kBytes); Ekologie_09.pdf (1,010 kBytes); Ekologie_08.pdf (1,465 kBytes); Ekologie_07.pdf (1,769 kBytes); Ekologie_06.pdf (966 kBytes); Ekologie_05.pdf (890 kBytes); Ekologie_04.pdf (821 kBytes); Ekologie_03.pdf (473 kBytes); Ekologie_02.pdf (1,363 kBytes); Ekologie_01.pdf (1,625 kBytes); Ekologie_obalka.pdf (730 kBytes); Ekologie_seznam_literatury.pdf (472 kBytes)